Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Наредба за типа нови МПС и техните ремаркета относно системите против изпръскване, 2011

Наредба №115 за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване - ОТМЕНЕНА

ОТМЕНЕНА с § 63 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията
Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2011г.

 

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. условията и редът за:

а) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) ЕО одобряване типа на превозни средства (ПС) по отношение монтиране на системите против изпръскване;

б) одобряване на устройства против изпръскване;

2. технически изисквания към ПС по отношение монтиране на системите против изпръскване;

3. технически изисквания към устройствата против изпръскване.

 

 

Глава втора.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА СИСТЕМА ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Типът на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.).


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) За ЕО одобряване на типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване производителят или неговият упълномощен представител подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) Към заявлението по ал. 1 производителят или неговият упълномощен представител прилага в три екземпляра техническо описание на система против изпръскване и един или няколко чертежа съгласно изискванията на списъка с данни по приложение № 1.

(3) Към заявлението по ал. 1 производителят или негов упълномощен представител прилага и документ за платена държавна такса.

 

Раздел II.
ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Производителят или негов упълномощен представител представя на техническата служба ПС, оборудвано със система против изпръскване, което е представително за типа, за който се иска одобряване.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване, когато превозното средство:

1. съответства на данните, посочени в техническата документация;

2. отговаря на техническите изисквания по тази наредба.

(2) Преди одобряването на типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване изпълнителният директор на ИА "АА" проверява дали са изпълнени мерките за осигуряване на съответствието на продукцията.

(3) Сертификатът за ЕО одобряване на типа на превозно средство по отношение монтирането на система против изпръскване се издава по образец съгласно приложение № 1а.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване, когато:

1. типът превозно средство не съответства на изискванията по чл. 5, ал. 1;

2. установи, че даден тип превозно средство, въпреки че съответства на изискванията по чл. 5, ал. 1, представлява сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) При изменение на тип превозно средство, одобрен по реда на наредбата, производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".

(2) В случаите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(3) При несъответствие с изискванията на наредбата изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на измененията на типа превозно средство.

(4) Отказите за одобряване на измененията на типа превозно средство, одобрено по отношение на монтирането на система против изпръскване, се мотивират и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за отнемане на одобряването на типа, когато произвежданите превозни средства не съответстват на одобрения тип и предписанията за възстановяване на съответствието на продукцията не са изпълнени от производителя в определения за това срок.

(2) Сертификатът, с който се отнема одобряването на типа, се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Раздел III.
Технически изисквания към превозните средства по отношение монтирането на системи против изпръскване


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Превозните средства от категория N и О, с изключение на превозните средства с повишена проходимост, определени в т. 4 на част А от приложение № 1 на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета се конструират и/или оборудват със системи против изпръскване по начин, който отговаря на изискванията, посочени в приложение № 2.

(2) В случай на превозно средство с шаси/кабина изискванията по ал. 1 могат да бъдат прилагани единствено към колелата, закрити от кабината.

(3) По искане на производителя за превозни средства от категория N1 и N2 с допустима максимална маса, ненадвишаваща 7,5 тона, като алтернатива на изискванията на наредбата могат да се прилагат изискванията на Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2007 г.).

(4) Изискванията, посочени в приложение № 2, относно устройствата против изпръскване не са задължителни за:

1. превозни средства от категории N, О1 и О2 с допустима максимална маса, ненадвишаваща 7,5 тона;

2. превозни средства с шаси/кабина;

3. превозни средства без каросерия;

4. превозни средства, при които наличието на устройства против изпръскване е несъвместимо с тяхната употреба.

(5) Когато на превозните средства по ал. 4 са монтирани устройства против изпръскване, тези устройства трябва да отговарят на изискванията на наредбата.

 

 

Глава трета.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА УСТРОЙСТВО ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)


Чл. 8. Типът на устройството против изпръскване се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) За ЕО одобряване на типа на устройство против изпръскване производителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага в три екземпляра попълнен списък с данни по образец съгласно приложение № 3 с приложено към него съдържание.

(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните части с ясно различими подробности.

(4) За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към списъка с данни по ал. 2 се прилага информация за тяхното действие.

(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

 

Раздел II.
ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Производителят предоставя на техническата служба, отговорна за провеждането на изпитванията за одобряване на типа, четири образеца на устройство против изпръскване, представителни за типа, който се одобрява. Три образеца са за изпитване, а четвъртият се съхранява в изпитвателната лаборатория за последваща проверка.

(2) Лабораторията за изпитване по ал. 1 може да изисква предоставянето на допълнителни образци.

(3) Върху образците по ал. 1:

1. ясно и незаличимо се обозначават търговското наименование или марката и обозначението за типа;

2. трябва да има достатъчно място за вписване на ЕО маркировката за одобряване на типа на компонент съгласно изискванията по чл. 15.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа на устройство против изпръскване, когато устройството против изпръскване:

1. съответства на данните, посочени в техническата документация;

2. отговаря на техническите изисквания по тази наредба;

3. е преминало съответните изпитвания съгласно приложение № 4.

(2) Преди одобряването на типа на устройство против изпръскване изпълнителният директор на ИА "АА" проверява дали са изпълнени мерките за осигуряване на съответствието на продукцията.

(3) Сертификатът за ЕО одобряване на типа на устройство против изпръскване се издава по образец съгласно приложение № 5.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на типа на устройство против изпръскване, когато:

1. типът устройство против изпръскване не съответства на изискванията по чл. 11, ал. 1;

2. установи, че даден тип устройство против изпръскване, въпреки че съответства на изискванията по чл. 11, ал. 1, представлява сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) При изменение на тип устройство против изпръскване, одобрен по реда на наредбата, производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА".

(2) В случаите по ал. 1 се прилагат разпоредбите по глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(3) При несъответствие с изискванията на наредбата изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на измененията на типа устройство против изпръскване.

(4) Отказите за одобряване на измененията на типа устройство против изпръскване се мотивират и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за отнемане на одобряването на типа, когато произвежданите устройства против изпръскване не съответстват на одобрения тип и предписанията за възстановяване на съответствието на продукцията не са изпълнени от производителя в определения за това срок.

(2) Сертификатът, с който се отнема одобряването на типа, се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) За всеки одобрен тип устройство против изпръскване се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) За различните одобрени типове устройства против изпръскване се издават различни номера.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) (1) Върху всяко устройство против изпръскване, което съответства на одобрен съгласно наредбата тип, се поставя ЕО маркировка за одобряване на типа.

(2) Маркировката по ал. 1 се поставя по такъв начин, че да е видима, четлива и неизтриваема, дори когато устройството е монтирано на превозното средство.

(3) Изискванията към ЕО маркировката за одобряване на типа са тези съгласно т. 1.3 от допълнението на приложение № 5 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни средства и техните ремаркета.

(4) Към ЕО маркировката по ал. 1 се нанасят и следните обозначения:

1. буквата "А" - за устройство против изпръскване от енергийно-абсорбционен тип;

2. буквата "S" - за устройства от типа сепаратор въздух/вода.


Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" може да извършва в сътрудничество с компетентните органи на държавите - членки на ЕС, проверки за съответствието на продукцията с издаден от изпълнителния директор на ИА "АА" ЕО сертификат за одобрен тип устройство против изпръскване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проверките за съответствието на продукцията включват изискванията по чл. 17 - 24 и чл. 27.


Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Всяко устройство против изпръскване, носещо ЕО маркировка за одобряване като компонент, трябва да отговаря на одобрения тип.

(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съхранява един образец от устройството против изпръскване, който заедно с ЕО сертификата за одобряване на типа може да бъде използван, за да се установи дали устройствата против изпръскване предлагани на пазара, които носят ЕО маркировка за одобряване на типа, отговарят на изискванията на наредбата.


Чл. 18. (1) Типът на устройството против изпръскване се определя с образеца и техническото описание, приложени към заявлението по чл. 9, ал. 1.

(2) Устройствата са от един и същи тип, когато:

- имат компоненти и съответно характеристики, които са идентични с тези на образеца;

- имат различни компоненти, но характеристиките са идентични с тези на образеца.


Чл. 19. (1) Производителят е необходимо:

1. да има достъп до изпитвателно или друго оборудване, необходимо за проверка на съответствието с всеки одобрен тип;

2. да проведе изпитванията за съответствие на продукта в акредитирана техническа служба.

(2) Резултатите от проверките за съответствието на продукта се представят за проверка на ИА "АА" за най-малко една година.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Оценките и проверките се извършват от изпълнителния директор на ИА "АА" или упълномощени от него органи за контрол и/или органи по ЕО сертификация на системи по качеството.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Съответствието на продукцията с одобрен тип устройство против изпръскване се проверява в съответствие с изискванията, описани в приложение № 4.


Чл. 22. При поискване от страна на ИА "АА" производителят представя устройства от предварително одобрен тип за целите на изпитването или за проверка на съответствието на продукцията.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Устройствата се считат за съответстващи, ако 9 от 10 произволно избрани образеца отговарят на изискванията на т. 4 от приложение № 4, част I и II.

(2) В случай че условието по ал. 1 не е спазено, се проверяват допълнителни 10 произволно избрани образеца.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Средните стойности на всички измервания да съответстват на изискванията на т. 4 на приложение № 4 , част I и II и всяко отделно измерване да не е по-малко от 95 % от определената стойност.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) При установяване на несъответствие с одобрения тип на определен брой устройства против изпръскване, обозначени с една и съща ЕО маркировка за одобряване на типа, се предприемат мерки за осигуряване съответствието на продукцията съгласно разпоредбите по глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) Когато компетентен орган на държава - членка на ЕС, информира ИА "АА", че е налице несъответствие на устройство против изпръскване с одобрен от изпълнителния директор на ИА "АА" тип, изпълнителният директор предприема мерки за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип и информира Европейската комисия за проверката.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за отнемане на одобряването на типа.


Чл. 27. В случай на спиране на продукцията производителят на устройство от одобрен тип е длъжен незабавно да уведоми ИА "АА".

 

Раздел III.
Технически изисквания към устройствата против изпръскване


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Устройствата против изпръскване се проектират по начин, позволяващ правилната им употреба, особено при мокри пътища и не се монтират с конструктивни или производствени дефекти, водещи до неправилното им функциониране.


Чл. 29. В зависимост от физическия им принцип на действие устройствата против изпръскване се подлагат на изпитванията, описани в приложение № 4.

 

Глава четвърта.
ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС (НОВА - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Пуснатите на пазара устройства против изпръскване от одобрени типове трябва да имат нанесени ЕО маркировки за одобряване на типа.

(2) Не се допуска пускането на пазара на устройства против изпръскване, обозначени с ЕО маркировка за одобряване на типа, които не съответстват на одобрения тип.

(3) В случаи на нарушения по ал. 1 ИА "АА" предприема мерки и незабавно информира държавите - членки на ЕС, и Европейската комисия за причините за предприетите мерки, като се отчитат изискванията по чл. 25 и 26.


Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпраща на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, в едномесечен срок копия на ЕО сертификатите за одобряване на типа за всеки тип устройство против изпръскване, които са одобрени или е отказано одобряването им.


Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" незабавно информира компетентните органи на държавите - членки на ЕС, за предприетите мерки по чл. 25, ал. 1 и чл. 26, като посочва мотивите за решението си.

(2) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в едномесечен срок информира компетентните органи на държавите - членки на ЕС, за отнетите по реда на чл. 26 ЕО сертификати за одобряване на типа, като изпраща копия от тях, подписани и датирани, с изписано с главни букви означение "ОТНЕМАНЕ НА ЕО ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА", като посочва и причините за всяка такава мярка.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство от категория N и всяко ремарке от категория О, както е определено в част А на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на ЕО одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на ЕО одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

3. "Система против изпръскване" е система, предназначена да намалява изпръскването с вода, изхвърляна нагоре от гумите на движещо се ПС. Системата против изпръскване се състои според случая от калници, калобрани и престилки, оборудвани с устройство против изпръскване.

4. "Устройство против изпръскване" е част от система против изпръскване. То може да се състои от сепаратор въздух/вода или от енергиен абсорбатор.

5. "Калник" е твърд или полутвърд компонент, предназначен да спира водата, изхвърляна от гумите при движение, и да я насочва към земята. Калниците могат частично или изцяло да съставляват единна част от каросерията или от други части на ПС, например долната част на товарната платформа и др.

6. "Калобран" е гъвкав компонент, вертикално монтиран зад колелото върху долната част на шасито или товарната повърхност или върху калника. Калобранът намалява опасността от малки предмети, в частност камъчета, които гумите изхвърлят от земята нагоре или встрани към другите участници в движението.

7. "Сепаратор въздух/вода" е компонент, който съставлява част от престилката и/или калобрана, през който може да преминава въздух по време на ограничаване отделянето на пръски вода.

8. "Енергиен абсорбатор" е компонент, който съставлява част от калника и/или престилката и/или калобрана, който поглъща енергията от пръските вода и по този начин намалява разпръскването им.

9. "Външна престилка" е компонент, приблизително разположен във вертикална равнина, успоредна на надлъжната равнина на ПС. Тя може да бъде част от калника или от каросерията на ПС.

10. "Управляеми колела" са колелата, които се задействат от кормилната система на ПС.

11. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) "Самонаправляваща се ос" е ос, въртяща се около централна точка по начин, по който може да образува хоризонтална дъга. За целите на наредбата самонаправляваща се ос от тип "шенкелно управление" се счита за ос, оборудвана с управляеми колела.

12. "Самоуправляеми колела" са колелата, които не се задействат от устройството за управление на ПС и които могат да се завъртят в границите на ъгъл не по-голям от 20° вследствие триенето със земята.

13. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Повдигаща ос" е ос, както е определена в § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 92 от 2006 г.).

14. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Ненатоварено превозно средство" е превозно средство в готовност за движение.

15. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Протектор" е частта от гумата, както е определена в § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Наредба № 74 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 58 и 90 от 2006 г.).

16. "Тип устройство против изпръскване" са устройства, които не се различават по отношение на следните основни характеристики:

- възприетия физически принцип за намаляване на емисиите (абсорбиране на вода - енергия, сепаратор въздух/вода);

- материали;

- форма;

- размери (доколкото могат да повлияят върху материала).

17. (нова - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Седлови влекач" е теглещо превозно средство, както е определено в § 1, т. 2, буква "бб" от допълнителните разпоредби на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите.

18. (нова - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Технически допустима максимална маса" е максималната маса на превозното средство, както е определена в § 1, т. 8 от Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите.

19. (нова - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) "Тип на превозно средство" са комплектувани, некомплектувани или напълно комплектувани превозни средства по отношение на системите против изпръскване, които не се различават по следните основни характеристики:

- тип на устройството против изпръскване (монтирано на превозното средство);

- определения от производителя тип на системата против изпръскване.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредбите на Директива 91/226/ЕИО.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3 и О4 - от 31 декември 2005 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 115 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г.)

§ 20. Навсякъде в наредбата думите "сертификат/а/ът", "маркировка/та" и "одобряване на типа" се заменят съответно с "ЕО сертификат/а/ът", "ЕО маркировка/та" и "ЕО одобряване на типа".

§ 21. Разпоредбите по § 7, т. 1 относно чл. 15, ал. 2, § 8, т. 2 относно чл. 16, ал. 2 и 3, § 10 относно чл. 25, § 13 относно глава четвърта, § 14, т. 2 относно § 1, т. 2, § 16 относно приложение № 1, § 18 относно приложение № 5 и § 19 относно приложение № 6 влизат в сила от датата на влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 115 ОТ 2004 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ И ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ИЗПРЪСКАВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2011 Г.)

§ 29. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2010/19/ЕС на Комисията от 9 март 2010 г. за изменение за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес в областта на системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета, на Директива 91/226/ЕИО на Съвета и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 72 от 20.03.2010 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 115 ОТ 2004 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ПРОТИВ ИЗПРЪСКВАНЕ И ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ИЗПРЪСКАВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2011 Г.)

§ 30. При подаване на заявление за ЕО одобряване на типа на превозно средство като цяло съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, типовете превозни средства, на които е издадено национално или ЕО одобряване на типа относно системата против изпръскване, не трябва да отговарят на изискванията относно системата против изпръскване, определени в наредбата.

§ 31. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

 

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.)

Списък с данни № ..... за целите на ЕО одобряване на типа на превозното средство по отношение на монтирането на системи против изпръскване съгласно Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО (*), последно изменена с Директива 2010/19/ЕС)

Следната информация се предоставя в три екземпляра и включва списък на съдържанието. Всички чертежи се предоставят в подходящ мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или в папка формат А4. Снимките, когато има, показват достатъчно детайли.
Когато системите, компонентите или отделните технически възли имат електронни органи за управление, се предоставя информация за тяхната работа.
(За бележките под линия виж последната страница на приложение № 2 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета)0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
0.1. Марка (търговско наименование на производителя):
....................................................................................................
0.2. Тип: ....................................................................................
0.2.1. Търговско(и) наименование(я) (когато има):
...................................................................................................
0.3. Начини за идентификация на типа, когато се маркира на превозното средство (б)
0.3.1. Местоположение на тази маркировка:
...................................................................................................
0.4. Категория на превозното средство (в): ...................................................................................................
0.5. Наименование и адрес на производителя:
...................................................................................................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):
...................................................................................................

1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
1.1. Снимки и/или чертежи на представителното превозно средство:
.......................................................................................................
1.3. Брой на осите и колелата:
........................................................................................................
1.3.1. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела:
........................................................................................................
1.3.2. Брой и местоположение на управляемите оси:
........................................................................................................

2. МАСИ И РАЗМЕРИ (е) (ж)
(в kg и mm) (препратка към чертеж, където е приложимо)
2.1. База/бази (междуосово(и) разстояние(я) (при пълно натоварване) (ж1):
...........................................................................................................
2.6. Маса в готовност за движение (максимум и минимум за всеки вариант)

Маса на превозното средство с каросерията и в случай на теглещо превозно средство от категория, различна от М1, с теглително-прикачно устройство, когато е монтирано от производителя, в готовност за движение или масата на шаси или шаси с кабина, без каросерия и/или теглително-прикачно устройство, когато производителят не монтира каросерия и/или теглително прикачно устройство (включително течности, инструменти, резервно колело - когато има, и водач, а за градски и туристически автобуси - и служебно лице, когато има седалка за него в превозното средство) (з) (максимум и минимум за всеки вариант): .........................
2.6.1. Разпределение на тази маса между осите и в случай на полуремарке или ремарке с централна ос натоварване в точката на прикачване (максимум и минимум за всеки вариант): .......................
2.8. Технически допустима максимална маса, посочена от производителя (и) (3):
..................................................................................................................

9. КАРОСЕРИЯ
9.20. Система против изпръскване
9.20.0. Наличие: да / не / непълно (1)
9.20.1. Кратко описание на превозното средство по отношение на системата против изпръскване и съставните й елементи: ...............................
9.20.2. Подробни чертежи на системата против изпръскване и нейното разположение върху превозното средство с посочване на размерите, описани в схемите към част III от приложение № 2 на Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване
(Приложение ІІІ на Директива 91/226/ЕИО), като се отчете максималният брой комбинации гуми/колела:
9.20.3. Номер(а) на одобряването на устройството(ата) против изпръскване, когато има:
...............................................................................................

Дата, Файл

_________________________________________________
* За превозни средства от категория N1 и тези от категория N2 с технически допустима максимална маса, ненадвишаваща 7,5 тона, използващи изключението по чл. 7, ал. 3 на наредбата, може да се използва списъкът с данни съгласно приложение № 1 на Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците.
(1) Излишното се зачертава.

 

 

Приложение № 1а към чл. 5, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.)

 

ОБРАЗЕЦ
(максимален формат: А4 (210 x 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Печат на ИА "АА"

Съобщение относно:
- ЕО одобряване на типа (1)
- изменение на ЕО одобряването на типа (1)
- отказ за ЕО одобряване на типа (1)
- отнемане на ЕО одобряването на типа (1)
на типа на превозно средство/компонент/отделен технически възел (1) по отношение на Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО, последно изменена с Директива 2010/19/ЕС)
Номер на одобряване на типа: .....................................................................................
Основание за изменението: .........................................................................................

РАЗДЕЛ I
0.1. Марка (търговско наименование на производителя):
.......................................................................................................................................
0.2. Тип: .......................................................................................................................
0.3. Начини за идентификация на типа, когато се маркира на превозното средство / компонента / отделния технически възел (1) (2):
......................................................................................................................................
0.3.1. Местоположение на тази маркировка:
......................................................................................................................................
0.4. Категория на превозното средство (3):
.............................................................
0.5. Наименование и адрес на производителя:
....................................................................................................................................
0.7. В случай на компоненти и отделни технически възли, местоположение и метод на закрепване на ЕО маркировката за одобряване на типа:
......................................................................................................................................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):
......................................................................................................................................

РАЗДЕЛ II
1. Допълнителна информация (където е приложимо): виж добавката
2. Техническа служба, отговорна за провеждане на изпитванията:
.......................................................................................................................................
3. Дата на протокола от изпитванията:
.......................................................................................................................................
4. Номер на протокола от изпитванията:
.......................................................................................................................................
5. Забележки (когато има): виж добавката
6. Място: .......................................................................................................................
7. Дата: ..........................................................................................................................
8. Подпис: .....................................................................................................................
9. Прилага се индексът на техническото досие, представено на ИА "АА", което може да бъде получено при поискване.
_______________________________________________________
(1) Излишното се зачертава.
(2) Когато начините за идентификация на типа съдържат символи, които не се отнасят за описание на типа превозно средство, компонент или отделен технически възел, предмет на този сертификат за одобряване на типа, тези знаци се представят в документацията със символа "?" (например: АВС??123??).
(3) Така, както е определена в чл. 149 от Закона за движението по пътищата (част А от Приложение II на Директива 2007/46/ЕО).

Добавка

към сертификат за ЕО одобряване на типа № ... относно одобряването на типа на превозно средство по отношение на Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО, последно изменена с Директива 2010/19/ЕО)

1. Допълнителна информация
1.1. Характеристики на устройствата против изпръскване (тип, кратко описание, търговска марка или наименование, номер(а) на одобряването на типа):
........................................................................................................................................
5. Забележки (когато има):
......................................................................................................................................

 

 

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.)

Изисквания относно одобрение на тип превозно средство по отношение монтирането на системи против изпръскване

 

Част I

Общи изисквания

1. Оси

1.1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Повдигащи се оси

Когато дадено ПС е оборудвано с една или повече повдигащи се оси, системата против изпръскване да покрива всички колела, когато оста е снижена, а при повдигната ос - колелата, които са в контакт с пътя.

1.2. Самонаправляващи се оси

Когато ПС е оборудвано със самонаправляваща се ос, системата за ограничаване изпръскването да отговаря на условията, приложими за неуправляемите колела, ако са монтирани на въртящата се част. Когато не е монтирана върху тази част, тя да отговаря на условията, които са приложими за управляеми колела.

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Местоположение на външната престилка

Разстоянието "с" между надлъжната равнина, допирателна на външната стена на гумата, встрани от всяка изпъкналост на гумата в близост до земята, и вътрешния ръб на престилката не трябва да превишава 100 mm (фиг. 1а и 1б от част III).

3. Превозно средство

За проверка на съответствието с тази наредба ПС:

а) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) трябва да е ненатоварено и с колела в положение право напред;

б) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) в случай на полуремаркета товарните им повърхности да са хоризонтални;

в) гумите са напомпани до нормалното им налягане.

4. Системи за ограничаване изпръскването

4.1. Системата за ограничаване изпръскването да отговаря на спецификациите, посочени в т. 5 или 7.

4.2. Системата за ограничаване изпръскването при неуправляеми или самоуправляеми колела, покрити от долна част на каросерията или от долната част от товарната платформа, да отговарят на изискванията, определени в т. 5 или 7, или на тези, посочени в т. 6.

 

Част II

Специфични изисквания

5. Изисквания към енергийно-абсорбционните системи за ограничаване изпръскването при осите, оборудвани с управляеми или самоуправляеми или неуправляеми колела

5.1. Калници

5.1.1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Калниците да покриват зоните непосредствено отгоре, отпред и зад гумата или гумите по следния начин:

а) при единични оси или многоосие предният ръб (С) трябва да бъде издаден напред, за да достигне линията O - Z, където q (тета) е не повече от 45° над хоризонталата; най-задният ръб (фиг. 2 от част III) трябва да бъде издаден надолу така, че да не бъде на повече от 100 mm над хоризонталната права, минаваща през центъра на колелото;

б) при многоосие ъгълът q се отнася само за най-предната ос и изискването относно височината на най-задния ръб се прилага само за най-задната ос;

в) калникът трябва да има обща широчина "q" (фиг. 1а от част III), която най-малко да покрива цялата широчина на гумата "b" или цялата широчина на две гуми "t" в случай на сдвоени колела, като се вземат предвид крайните параметри за възела гума/колело, определени от производителя; размерите "b" и "t" се измерват при височината на главината, като се изключат маркировките, ребрата, защитните ленти и др. по стените на гумата.

5.1.2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Предната страна на задната част на калника да е оборудвана с устройство против изпръскване, отговарящо на изискванията, посочени в приложение № 4, част I. Този материал да покрива вътрешността на калника до височината, определена с права от центъра на колелото и образуваща ъгъл най-малко 30° с хоризонталата (фиг. 3 от част III).

5.1.3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Ако калниците са изработени от няколко компонента, при монтирането им те не трябва да съдържат никакви отвори, които да позволяват преминаването на струи по време на движение на превозното средство. Това изискване се счита за изпълнено, когато при натоварено или ненатоварено превозно средство всяка струя, която се движи радиално навън от центъра на колелото по цялата широчина на влизащата в контакт със земята повърхност на гумата и в рамките на зоната, покривана от калника, винаги среща елемент от системата против изпръскване.

5.2. Външни престилки

5.2.1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) При единични оси долният ръб на външната престилка не трябва да е разположен извън следните разстояния и радиуси, измерени от центъра на колелото, с изключение на най-долните ръбове, които могат да бъдат закръглени (фиг. 2 от част III).

Пневматично окачване:

 

Механично окачване:

а) общ случай } Rv Ј 1,8R

б) неуправляеми колела за превозни средства с технически допустима максимална маса над 7,5 t } R Rv Ј 1,5R,

където R е радиусът на гумата, монтирана на превозното средство, а R Rv е разстоянието, изразено като радиус, на който е разположен долният ръб на външната престилка.

5.2.2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) При многоосие изискванията, посочени в т. 5.2.1, не се прилагат между вертикалните напречни равнини, преминаващи през центъра на първата и на последната ос, където външната престилка можа да е във вертикално положение с цел да се осигури непрекъснатостта на системата против изпръскване (фиг. 4 от част III).

5.2.3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Разстоянието между най-горните и най-долните точки на системата против изпръскване (калник и външна престилка), измерено във всяко напречно сечение перпендикулярно на калника (виж фиг. 1б и 2 от част III), трябва да бъде издадено не повече от 45 mm във всички точки зад вертикалната права, минаваща през центъра на колелото или първото колело при многоосие. Този размер може постепенно да намалява пред тази права.

5.2.4. При външните престилки или между външните престилки и останалите части на калниците не се допускат отвори, позволяващи на пръските да излязат на повърхността, когато ПС се движи.

5.2.5. (нова - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Изискванията на т. 5.2.3 и 5.2.4 могат да не бъдат спазвани в отделни точки, когато престилката е съставена от различни елементи, които са подвижни един спрямо друг.

5.2.6. (нова - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Влекачите за полуремаркета с ниско шаси (определени в т. 6.20 от БДС ISO 612:1978), по-специално тези, при които височината на централния болт спрямо земята е равна или по-малка от 1100 mm, могат да бъдат конструирани по такъв начин, че да бъдат освободени от изискванията по т. 5.1.1, буква "а", 5.1.3 и 5.2.4. В тази връзка калниците и престилките може да не покриват областта непосредствено над гумите на задните оси, когато тези влекачи са прикачени към полуремарке, за да се избегне разрушаването на системата против изпръскване. Въпреки това калниците и престилките на тези превозни средства трябва да отговарят на посочените изисквания в рамките на сектори, по-големи от 60° от вертикалната права, минаваща през центъра на колелото, пред и зад тези гуми.

Следователно тези превозни средства трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че да отговарят на изискванията, определени в предходния параграф, когато се използват без полуремарке.

За да отговарят на тези изисквания, калниците и престилките могат например да съдържат част, която може да се демонтира.

5.3. Калобрани

5.3.1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Широчината на калобрана трябва да отговаря на изискванията за "q" в т. 5.1.1, буква "в", освен когато калобранът е в рамките на калника, в този случай широчината на калобрана трябва най-малко да бъде равна на широчината на протектора на гумата.

Широчината на частта от калобрана, разположена под калника, трябва да отговаря на условието, посочено в тази точка, с отклонение от 10 mm от всяка страна.

5.3.2. Ориентацията на калобрана да е предимно вертикална.

5.3.3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Максималната височина на долния ръб не трябва да превишава 200 mm (фиг. 3 от част III).

Това разстояние се увеличава до 300 mm при последната ос, където радиалното разстояние на долния ръб на външната престилка Rv не надвишава размерите на радиусите на гумите, монтирани на колелата от тази ос.

Максималната височина на долния ръб на калобрана спрямо земята може да бъде увеличена до 300 mm, когато производителят счете, че това е технически целесъобразно с оглед характеристиките на окачването.

5.3.4. Калобранът да не е на разстояние повече от 300 mm от най-задния ръб на гумата, измерен хоризонтално.

5.3.5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) При многоосие, където разстоянието "d" между гумите на съседни оси е по-малко от 250 mm, само задните колела да са оборудвани с калобрани. Калобран е нужно да има зад всяко колело, когато разстоянието "d" между гумите на съседни оси е най-малко 250 mm (фиг. 4 от част III).

5.3.6. Калобраните да не се отклоняват с повече от 100 mm назад при сила 3 N на 100 mm широчина на калобрана, приложена към точка, разположена на 50 mm над долния ръб на калобраните.

5.3.7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Предната част на калобрана с минимално необходими размери трябва да е оборудвана с устройство против изпръскване, което отговаря на изискванията на приложение № 4, част I.

5.3.8. Не се допускат отвори, които позволяват струи да излизат между долния заден ръб на калника и калобраните.

5.3.9. Когато устройството против изпръскване отговаря на изискванията за калобрани (т. 5.3), не се изискват допълнителни калобрани.

6. Изисквания относно системите против изпръскване, оборудвани с устройства против изпръскване от енергийно-абсорбционен тип за определени оси, на които са монтирани неуправляеми и/или самоуправляеми колела (виж т. 4.2).

6.1. Калници

6.1.1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Калниците да покриват зоната непосредствено над гумата или гумите. Техните предни и задни краища да се простират най-малко до хоризонталната равнина, допирателна на горния ръб на гумата или гумите (фиг. 5 от част III). Задният край може да бъде заменен с калобран, като е нужно да достига до горната част на калника (или друг еквивалентен компонент).

6.1.2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Всички вътрешни задни части на калника да са оборудвани с устройство против изпръскване, което отговаря на изискванията, определени в приложение № 4, част I.

6.2. Външни престилки

6.2.1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) При единични оси или многоосие, където разстоянието между съседните гуми е най-малко 250 mm, външната престилка трябва да покрива повърхнината, разположена от долната до горната част на калника. В горния си край повърхнината се ограничава от допирателната към горната част на гумата (или гумите). И е ограничена от вертикалната равнина, образувана от допирателната към предната част на гумата и калника (или калобрана), намиращи се зад колелото (или колелата).

При многоосие външна престилка се поставя на всяко колело.

6.2.2. Не се допускат отвори, които позволяват струи да излизат между външната престилка и вътрешната част на калника.

6.2.3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) В случай че няма монтирани калобрани зад всяко колело (виж т. 5.3.5), външната престилка да е цяла между външния ръб на калобрана до вертикалната равнина, допирателна на най-отдалечената точка на предната част на гумата (фиг. 5а от част III) на първата ос.

6.2.4. Цялата вътрешна повърхност на външната престилка, чиято височина да е не по-малка от 100 mm, да е оборудвана с устройство против изпръскване от енергийно-абсорбционен тип, отговарящо на изискванията на приложение № 4.

6.3. Калобрани

Калобраните да достигат до долната част на калника и да съответстват на изискванията по т. 5.3.1 до 5.3.9.

7. Изисквания по отношение на системите против изпръскване, оборудвани с устройства против изпръскване от тип сепаратор въздух/вода за оси с управляеми и неуправляеми колела

7.1. Калници

7.1.1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Калниците да отговарят на изискванията по т. 5.1.1, буква "в".

7.1.2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Калниците на единични оси или многоосие, при които разстоянието между гумите на съседни оси е по-голямо от 300 mm, да отговарят и на изискванията по т. 5.1.1, буква "а".

7.1.3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) При многоосие, където разстоянието между гумите на съседни оси не надвишава 300 mm, калниците да отговарят и на образеца, показан на фиг. 7 от част III.

7.2. Външни престилки

7.2.1. Долните ръбове на външните престилки да са оборудвани с устройства против изпръскване от тип сепаратори въздух/вода, които отговарят на изискванията на приложение № 4.

7.2.2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) При единични оси или многоосие, където разстоянието между гумите на съседни оси надвишава 300 mm, долният ръб на устройството против изпръскване, монтирано върху външната престилка, да притежава следните максимални размери и радиуси, измерени от центъра на колелото (фиг. 6 и 7 от част III):

а) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) оси, оборудвани с управляеми или самоуправляеми колела:

От предния ръб (към предната част на превозното средство)
(връх С при 30°)
Rv} <= 1,05 R
Към задния ръб (към задната част на превозното средство)
(накрайник А при 100 mm)


б) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) оси, оборудвани с неуправляеми колела:

От предния ръб (връх С при 20°) Rv} <= 1.00 R
Към задния ръб (връх А при 100 mm)

където R е радиусът на монтираната на ПС гума; Rv - радиалното разстояние от най-долния ръб на външната престилка до центъра на колелото.

7.2.3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) При многоосие, където разстоянието между гумите на съседни оси не превишава 300 mm, външните престилки, разположени в пространството между осите, да изпълняват изискванията по т. 7.1.3 и да се простират надолу с не повече от 100 mm над хоризонталната права, минаваща през центъра на колелото (фиг. 7 от част III).

7.2.4. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Дълбочината на външната престилка да не е по-малка от 45 mm при всички точки зад вертикалната права, минаваща през центъра на колелото. Допуска се пред тази права дълбочината на престилките да намалява постепенно.

7.2.5. При външните престилки или между външните престилки и останалите части на калниците не се допускат отвори, позволяващи на пръските да излязат на повърхността, когато ПС се движи.

7.3. Калобрани

7.3.1. Калобраните :

а) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) да отговарят на изискванията по т. 5.3 (фиг. 3 от част III); или

б) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) да отговарят на изискванията по т. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5, 5.3.8 и 7.3.2 (фиг. 6 от част III).

7.3.2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Оборудването против изпръскване, което отговаря на изискванията на приложение № 4, част II, да бъде монтирано на калобраните по т. 7.3.1 буква "б", поне по дължината на целия ръб.

7.3.2.1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Долният ръб на устройството против изпръскване не трябва да бъде на повече от 200 mm от земята.

Максималната височина на долния ръб на калобрана спрямо земята може да бъде увеличена до 300 mm, когато производителят счете, че това е технически целесъобразно с оглед характеристиките на окачването.

7.3.2.2. Устройството против изпръскване да е дълбоко най-малко 100 mm.

7.3.2.3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) Освен долната част, която съдържа устройството против изпръскване, калобранът по т. 7.3.1, буква "б" да не се огъва с повече от 100 mm назад под въздействието на сила 3 N за 100 mm от широчината на калобрана, измерена в точката на пресичане на калобрана с устройството против изпръскване в работно положение, приложена на разстояние 50 mm над долния ръб на калобрана.

7.3.3. Калобранът да е на разстояние не повече от 200 mm от най-задния ръб на гумата, измерено хоризонтално.

8. (нова - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) При многоосие системата против изпръскване на една ос, която не е най-задната ос, може да не покрива цялата широчина на протектора на гумата, когато в отделни точки съществува възможност от взаимно препятстване между системата против изпръскване и структурата на осите, окачването или ходовата част.

 

Част III

Схеми

(нова - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.)

Забележка. Цифрите се отнасят за съответните точки на част I и II.

Фиг. 1а. Широчина (q) на калника (а) и местоположение на престилката (j).

 

Фиг. 1б. Пример за измерване на външната престилка

 

Забележки:

1. Цифрите се отнасят за съответните точки на част I и II.

2. Т - размер на калника.

 

Фиг. 2. Размери на калника и външната престилка.

Забележка. Цифрите се отнасят за съответните точки на част I и II.

 

Фиг. 3. Местоположение на калника и калобрана.

 

Фиг. 4. Диаграма, показваща комплект система против изпръскване (калник, калобран, външна престилка), включваща устройства против изпръскване (енергийноабсорбционен тип) при многоосие.

 

а) Многоосие, където разстоянието между гумите е по-малко от 250 mm.

 

б) Единични оси или многоосие, където разстоянието между гумите е не по-малко от 250 mm.

Фиг. 5. Диаграма, показваща комплект система против изпръскване, включваща устройства против изпръскване (енергийно-абсорбционен тип) за оси, оборудвани с неуправляеми или самоуправляеми колела (т. 4.2 и 6 на част I и II).

 

Забележки:

1. Цифрите се отнасят за съответните точки на част I и II.

2. Т - размер на калника.

 

Фиг. 6. Диаграма, показваща комплект система против изпръскване, включваща устройства против изпръскване, оборудвани със сепаратори въздух/вода за оси, оборудвани с управляеми, самоуправляеми или неуправляеми колела.

 

Забележки:

1. Цифрите се отнасят за съответните точки на част I и II.

2. Т - размер на калника.

Фиг. 7. Диаграма, показваща система против изпръскване, включваща устройства против изпръскване (калник, калобран, външна престилка) за многоосие, където разстоянието между гумите не надвишава 300 mm.

 

 

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 2

(Предишно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.)

Списък с данни № ... за целите на ЕО одобряване на типа на устройства против изпръскване съгласно Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО, последно изменена с Директива 2010/19/ЕС)

Следната информация се предоставя в три екземпляра и включва списък на съдържанието. Всички чертежи се предоставят в подходящ мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или в папка формат А4. Снимките, когато има, показват достатъчно детайли.
Когато системите, компонентите или отделните технически възли имат електронни органи за управление, се предоставя информация за тяхната работа.

0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
0.1. Марка (търговско наименование на производителя):
...........................................................................................................................
0.2. Тип: .............................................................................................................
0.5.
Наименование и адрес на производителя:
............................................................................................................................
0.7. В случай на компоненти и отделни технически възли, местоположение и метод на закрепване на ЕО маркировката за одобряване на типа: .....................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):
............................................................................................................................

1. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО
1.1. Техническо описание на устройството против изпръскване, включително физическия му принцип на работа и съответното изпитване, на което трябва да бъде подложено: ...........................
1.2. Използвани материали:
..............................................................................................................................
1.3. Достатъчно подробен чертеж(и) в подходящ мащаб, който позволява устройството(ата) да бъде идентифицирано. Чертежът трябва да показва мястото, предназначено за ЕО маркировката за одобряване на типа на компонент: ....................................

Дата

Подпис

 

 

Приложение № 4 към чл. 11 ал. 1, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.)

Част I

Изпитвания на устройства против изпръскване от енергийно-абсорбционен тип

1. Принцип

Целта на това изпитване е да се даде количествена оценка на способността дадено устройство да спира водата, насочена към него от серия дюзи. Изпитвателният стенд е предназначен да възпроизвежда условията, при които устройството функционира, когато е монтирано на превозното средство, по отношение на количеството и скоростта на водата, изхвърляна от протектора на гумата от земята нагоре.

2. Оборудване

Виж фиг. 1 от част ІІІ за описанието на изпитвателния стенд.

3. Условия на изпитването

3.1. Изпитванията се провеждат в затворено помещение с неподвижен въздух.

3.2. Температурата на околната среда и температурата на изпитвателните образци трябва да бъде 21 (± 3) °C.

3.3. Използва се дейонизирана вода.

3.4. За всяко изпитване изпитвателните образци се подготвят чрез намокряне.

4. Процедура

4.1. Към вертикалната плоча на изпитвателното оборудване се закрепва образец от оборудването, което се изпитва с широчина 500 (+ 0/- 5) mm и височина 750 mm, като се осигурява доброто му прилягане в рамките на колектора и да няма препятствие, което да отклонява водата, преди или след въздействието й.

4.2. Задава се дебит на потока на водата от 0,675 (± 0,01) l/s, като към образеца се насочват от 90 l до 120 l от хоризонтално разстояние 500 (± 2) mm (фиг. 1 от част ІІІ).

4.3. Оставя се водата да се стече от образеца в колектора. Изчислява се процентното съотношение между събраното количество вода и количеството изпръскана вода.

4.4. Изпитването на образеца се провежда пет пъти съгласно т. 4.2 и 4.3. Изчислява се средното процентно съотношение на серията от пет изпитвания.

5. Резултати

5.1. Изчисленото в т. 4.4 средно процентно съотношение трябва да бъде 70 % или по- високо.

5.2. Серията от пет изпитвания се повтаря, ако в рамките на серия от пет изпитвания най-високият и най-ниският процент събрана вода се отклоняват от средното процентно съотношение с повече от 5 %.

Одобряването на типа се отказва, ако в рамките на втората серия от пет изпитвания най-високият и най-ниският процент събрана вода отново се отклоняват от средното процентно съотношение с повече от 5 % и ако по-ниската стойност не отговаря на изискванията на т. 5.1.

5.3. Проверява се дали вертикалното положение на устройството влияе върху получените резултати. Ако е установено това, процедурата, описана в т. 4.1 до 4.4, се повтаря за положенията, в които се постига най-висок и най-нисък процент на събрана вода, като изискванията на т. 5.2 остават в сила.

След това средната стойност от отделните резултати се приема за среднопроцентно съотношение. Това средно процентно съотношение следва да бъде 70 % или по-високо.

 

Част II

Изпитвания на устройства против изпръскване от типа сепаратор въздух/вода

1. Принцип

Това изпитване има за цел да се определи ефективността на порест материал, предназначен да задържа водата, с която е напръскан чрез пулверизатор от типа въздух/вода под налягане.

Използваното за изпитването оборудване симулира условията, на които ще бъде подложен материалът по отношение на обема и скоростта на предизвиканите от гумите водни струи, когато то е монтирано на превозно средство.

2. Оборудване

Виж фиг. 2 от част ІІІ за описанието на изпитвателния стенд.

3. Условия на изпитването

3.1. Изпитванията се провеждат в затворено помещение с неподвижен въздух.

3.2. Температурата на околната среда и температурата на изпитвателните образци трябва да бъде 21 (± 3) °C.

3.3. Използва се дейонизирана вода.

3.4. За всяко изпитване изпитвателните образци се подготвят чрез намокряне.

4. Процедура

4.1. Към изпитвателния стенд вертикално се закрепва образец с размери 305 x 100 mm, проверява се да няма разстояние между образеца и горната извита пластинка и дали колекторът е правилно поставен. Резервоарът на пулверизатора се напълва с 1 ± 0,005 l вода и се поставя, както е описано на схемата.

4.2. Пулверизаторът се регулира, както следва:

налягане (при пулверизатора): 5 bar + 10 %/- 0 %;

дебит на потока: 1 l/min ± 5 s;

пулверизация: кръгова, 50 ± 5 mm в диаметър, на разстояние 200 ± 5 mm от образеца, дюза с диаметър 5 ± 0,1 mm.

4.3. Пулверизира се до изчерпване на водната пара и се отбелязва необходимото време. Изчаква се водата да изтече от образеца върху колектора за 60 s и се измерва количеството събрана вода. Измерва се количеството вода, останало в резервоара на пулверизатора. Изчислява се съотношението, изразено в обемни проценти, на количеството събрана вода спрямо количеството изпръскана вода.

4.4. Изпитването на образеца се провежда пет пъти и се изчислява средното процентно съотношение на събраното количество. Преди всяко изпитване се проверява дали колекторът, резервоарът на пулверизатора и измервателният съд са сухи.

5. Резултати

5.1. Изчисленото в т. 4.4 средно процентно съотношение трябва да бъде 85 % или по-високо.

5.2. Серията от пет изпитвания се повтаря, ако в рамките на серия от пет изпитвания най-високият и най-ниският процент събрана вода се отклоняват от средното процентно съотношение с повече от 5 %.

Одобряването на типа се отказва, ако в рамките на втората серия от пет изпитвания най-високият и най-ниският процент събрана вода отново се отклоняват от средното процентно съотношение с повече от 5 % и ако по-ниската стойност не отговаря на изискванията на т. 5.1.

5.3. Когато вертикалното положение на устройството влияе върху получените резултати, процедурата, описана в т. 4.1 до 4.4, се повтаря за положенията, в които се постига най-висок и най-нисък процент на събрана вода, като изискванията на т. 5.2 остават в сила.

Изискванията на т. 5.1 остават в сила, за да покажат резултатите от всяко отделно изпитване.

 

Част III

Схеми

Фиг. 1. Изпитвателен стенд за устройство против изпръскване от енергийно-абсорбционен тип.

Забележка.

А - подаване на вода от помпа;

В - поток към резервоара на колектора;

С - колектор с вътрешни размери: дължина 500 (+ 5/- 0) mm и широчина 75 (+ 2/- 0) mm;

D - тръба от неръждаема стомана, външен диаметър 54 mm, дебелина на стената 1,2 (± 0,12) mm, грапавост на вътрешната и външната повърхност Ra между 0,4 и 0,8 µm;

E - цилиндрични радиално пробити 12 отвора със заоблени ъгли; с диаметър, измерен отвътре и отвън на тръбата 1,68 (+ 0,010/- 0) mm;

F - широчина на образеца за изпитване 500 (+ 0/- 5) mm;

G - корава плоска плоча.

Всички линейни размери са посочени в милиметри.

Фиг. 2. Изпитвателен стенд за устройства против изпръскване от типа сепаратор въздух/вода.

 

 

Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишно Приложение № 5 към чл. 11, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.)

 

ОБРАЗЕЦ
(максимален формат: А4 (210 x 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Печат на ИА "АА"

Съобщение относно:
- ЕО одобряване на типа
- изменение на ЕО одобряването на типа
- отказ за ЕО одобряване на типа
- отнемане на ЕО одобряването на типа
на типа на превозно средство/компонент/отделен технически възел (1) по отношение на Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО, последно изменена с Директива 2010/19/ЕО (2)
Номер на одобряване на типа:
.............................................................................................................................
Основание за изменението:
..............................................................................................................................

РАЗДЕЛ I
0.1. Марка (търговско наименование на производителя):
.........................................................................................................................................
0.2. Тип: .........................................................................................................................
0.3. Начини за идентификация на типа, когато се маркира на превозното средство / компонента / отделния технически възел (1) (3): ......................
0.3.1. Местоположение на тази маркировка: ...................................................
0.4. Категория на превозното средство (4)
0.5. Наименование и адрес на производителя:
................................................................................................................................
0.7. В случай на компоненти и отделни технически възли, местоположение и метод на закрепване на ЕО маркировката за одобряване на типа:
......................................................................................................................................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те) завод(и):
......................................................................................................................................

РАЗДЕЛ II
1. Допълнителна информация (където е приложимо): виж добавката
2. Техническа служба, отговорна за провеждане на изпитванията:
....................................................................................................................................
3. Дата на протокола от изпитванията:
.................................................................................................................................
4. Номер на протокола от изпитванията:
..................................................................................................................................
5. Забележки (когато има): виж добавката
6. Място: .................................................................................................................
7. Дата: ...................................................................................................................
8. Подпис: ..............................................................................................................
9. Прилага се индексът на техническото досие, представено на ИА "АА", което може да бъде получено при поискване.
________________________________________________________________
(1) Излишното се зачертава.
(2) ОВ, L72, 20.03.2010 г., стр. 17.
(3) Когато начините за идентификация на типа съдържат символи, които не се отнасят за описание на типа превозно средство, компонент или отделен технически възел, предмет на този сертификат за одобряване на типа, тези знаци се представят в документацията със символа "?" (например: АВС??123??).
(4) Така, както е определена в чл. 149 от Закона за движението по пътищата (част А от Приложение II на Директива 2007/46/ЕО).

Добавка

към сертификат за ЕО одобряване на типа № ... относно одобряването на типа на устройство против изпръскване по отношение на Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО, последно изменена с Директива 2010/19/ЕС)

1. Допълнителна информация
1.1. Принцип на работа на устройството: енергийно-абсорбционен / сепаратор въздух/вода (1)
1.2. Характеристики на устройствата против изпръскване (кратко описание, търговска марка или наименование, номер(а):
........................................................................................................................
5. Забележки (когато има):
.......................................................................................................................
____________________________________________________________
(1) Излишното се зачертава.

 

 

Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1

(Отменено, Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.)