Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Наредба за обучение на водачи на МПС, юли 2019

Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, юли 2019

Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване  на правоспособност за управление на моторно превозно средство  и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

 

В сила от 27.08.2002 г.
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията
Обн. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 4 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., доп. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г.


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Тази наредба определя условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от категориите по чл. 150а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или от лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средни общообразователни училища с професионални паралелки и акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши училища, притежаващи разрешение за теоретично и практическо обучение, издадено при условията и по реда на тази наредба.
(2) Лицата по ал. 1 организират и извършват обучението в учебни центрове при условията и по реда, предвидени в тази наредба, в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) По време на обучението кандидатът трябва да придобие знания и умения за безопасно управление и да усвои поведението, изисквано от водачите на МПС от категорията, за която се обучава, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Учебният център трябва да има учебен кабинет, офис и санитарно помещение, които се намират на един и същ адрес.

Чл. 6. (1) Помещението, използвано за учебен кабинет, отговаря на следните изисквания:
1. да бъде собствено или наето;
2. светлата височина на помещението е не по-малка от 2,40 м и има осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;
3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) осигурени са не по-малко от 1,5 m2 площ от помещението за всеки обучаван; за общата площ на помещението се допуска отклонение до 5 %, като общата площ на помещението не може да е по-малка от 20 m2;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) осигурени са условия в учебния кабинет да се поддържа температура от 18° С до 24° С;
5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) да е оборудван с технически средства за провеждане на обучението с дидактически материали на електронен носител;
7. (нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) да не е преходен към други помещения;
8. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да е осигурен свободен достъп по време на обучението и изпитите.
(2) В учебния кабинет се осигуряват:
1. учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв.м;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) работно място (катедра, маса) за преподавателя;
3. работно място (чин, маса) за всеки обучаван, където той може да пише и работи с учебните помагала.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Учебният кабинет се оборудва с дидактически материали и учебно-технически средства за онагледяване на учебния процес съгласно изискванията на единната учебна документация за съответната категория.

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Помещението, използвано за офис на учебния център, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. има самостоятелен вход;
2. има площ не по-малко от 9 m2;
3. има естествена светлина през деня;
4. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 21.05.2014 г.) има оборудвано с компютър и скенер работно място за технически сътрудник;
5. на входната врата да е обявено работното време;
6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да е осигурен свободен достъп в обявеното работно време.
(2) В помещението, използвано за офис, на видимо място трябва да има поставено копие на разрешението за извършване на обучение, списък с преподавателите и категориите, за които се извършва обучението, списък на учебните ППС, съдържащ марката и модела на превозните средства, и списък с цените за извършване на обучението, за провеждане на вътрешните изпити и държавните такси за явяване на изпит.

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Учебната площадка се изгражда с форма и размери, които позволяват извършване на упражненията, определени в единната учебна документация за съответната категория.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Моторните превозни средства от категории "В1", "В", "С1", "С", "D1" и "D" и тролейбусите, използвани с учебна цел, отговарят на следните изисквания:
1. имат постоянна българска регистрация;
2. органите им за управление са разположени в лявата им страна;
3. обозначени са със съответния опознавателен знак (приложение № 1), поставен на предната и задната вертикална част на МПС; на леките автомобили може да се поставя върху покрива, но трябва да е изписан двустранно;
4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) мястото на преподавателя за практическото обучение е оборудвано допълнително: а) с педали или други устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя;
б) с огледало за виждане назад през задното стъкло на автомобила или с външни огледала за виждане назад от двете страни на автомобила;
в) (доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) с контролни лампи за състоянието, в което се намират пътепоказателите - включени/изключени, освен когато конструктивно монтираните индикатори за левия и десния пътепоказател са отделни и се виждат от мястото на преподавателя;
5. притежават застраховка на местата за сядане в учебните МПС:
а) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) за МПС от категории "В1", "В", "С1" и "С" - всички места за сядане;
б) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) за МПС от категории "D1", "D" и тролейбусите - не по-малко от осем от местата за сядане.
6. (нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да имат трайно обозначени и ясно видими надписи на предните врати на автомобила с наименованието на лицето по чл. 2, ал. 1, телефонен номер, номера на разрешението за извършване на обучение и категориите превозни средства, за които е издадено; надписите да са изписани на кирилица, като височината на буквите и цифрите е не по-малка от 80 mm.
(2) Леките автомобили, използвани с учебна цел, се оборудват с обезопасителни колани тип "инерционен". (3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Тролейбусите трябва да имат осигурен достъп на преподавателя до кормилното колело.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Ремаркетата на съставите от ППС от категории "ВЕ", "С1Е", "СЕ", "D1Е" и "DЕ", използвани за обучение, се обозначават отзад със същия опознавателен знак (приложение № 1), с който е обозначено и теглещото МПС.
(5) Към използваните като учебни МПС от категория "Ткт" (колесен трактор) задължително се прилагат изискванията по ал. 1, т. 1, 3 и т. 5, буква "а", а изискванията по ал. 1, т. 4 се прилагат съобразно с конструкцията на колесния трактор.
(6) Към използваните като учебни МПС от категория "Ттм" (трамвайна мотриса) задължително се прилагат изискванията по ал. 1, т. 3 и т. 5, буква "б", а останалите изисквания по ал. 1 се прилагат съобразно с конструкцията на трамвайната мотриса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Допуска се за теглещото МПС на състави от ППС от категории "С1Е" и "СЕ" да не е изпълнено изискването по чл. 8, ал. 3.
(8) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Моторните превозни средства от категории "АМ", "А1", "А2" и "А" трябва да притежават застраховка на местата за сядане и да отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1.
(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Пътните превозни средства, с които се провежда практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, са от съответните категории по чл. 150а от Закона за движението по пътищата и трябва да отговарят на изискванията към превозните средства за провеждане на съответните изпити, определени в чл. 15, ал. 1, 2 и 6 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.; изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г.).
(10) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) С автобусите и товарните автомобили, включени в списък към разрешение за обучение, може да се извършват обществени превози или превози за собствена сметка на пътници и товари при условията и по реда, определени в Закона за автомобилните превози.
(11) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Моторните превозни средства, управлявани от кандидатите и при обучение по път в населено или извън населено място за категории "АМ", "А1", "А2" и "А", са обозначени с опознавателен знак (приложение № 1), поставен на задната вертикална част на моторното превозно средство.
(12) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Автомобилът, с който преподавателят следва кандидата по време на обучението на път в населено или извън населено място за категории "АМ", "А1", "А2" и "А", е обозначен съгласно ал. 1, т. 3.
(13) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Обучението за придобиване на права за управление на тролейбус, когато лицата притежават правоспособност за управление на МПС от категория "D", се провежда с тролейбус.
(14) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Обучението за придобиване на права за управление на МПС от категория "В" с прикачено ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, се провежда със състав с допустимата максимална маса над 3500 kg.
(15) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "АМ" се провежда с МПС от същата категория.
(16) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) При обучението за придобиване на права за управление на МПС от категориите "А" и "А2", за групата умения от 1 до 7 от модул "Управление на МПС" от учебната документация по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата, може да се използват мотоциклети от категории "А1" и "А2", включени в списъка към разрешението за обучение на учебния център.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Проверката на годността на допълнителното оборудване на превозното средство за използването му с учебна цел за определената категория и първоначалната проверка за съответствие с изискванията на чл. 8 се извършват по реда на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство (ДВ, бр. 21 от 2013 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Проверката се извършва по единна методика, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него лице.

Чл. 10.(1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) За установяване годността на учебния кабинет, офиса, учебната площадка и на пътното превозно средство лицата по чл. 2, ал. 1 подават до ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" заявление за преглед на кабинета, офиса, учебната площадка и на пътното превозно средство (приложение № 2).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилага документ за внесена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВ, бр. 41 от 2000 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Прегледът се извършва от комисия от двама служители от регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и представител на лицата по чл. 2, ал. 1 в десетдневен срок от подаване на заявлението. (4) За направения преглед се съставят протоколи за годност (приложения № 3, 4 и 5).

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС на лица с увреждания в опорно-двигателния апарат се осъществява с превозно средство на учебния център или с предоставено от тях моторно превозно средство, пригодено за управление съобразно характера на увреждането им.
(2) Моторното превозно средство, използвано за обучение на лица с увреждания в опорно-двигателния апарат, отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 и 2.
(3) Годността на допълнителното оборудване на превозните средства за обучение на лица с увреждания в опорно-двигателния апарат се удостоверява по реда на чл. 9.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Учебната дейност в учебния център се организира от ръководител на учебната дейност. Едно и също лице може да бъде ръководител на учебната дейност само в един учебен център.
(2) Ръководителят на учебната дейност трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава свидетелство за управление на МПС;
2. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или да не е лишаван по съдебен ред от правото да управлява МПС;
3. да има не по-малко от 5 години стаж като преподавател за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
4. да е назначен по трудов договор като ръководител на учебната дейност в съответния учебен център, освен когато е управител на лицето по чл. 2, ал. 1.
(3) Когато обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство се извършва в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи и средни общообразователни училища с професионални паралелки, директорът определя със заповед лице от персонала, което отговаря на изискванията по т. 1 - 3 на предходната алинея, за да изпълнява функциите на ръководител на учебната дейност.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) В учебния център трябва да има назначен по трудов договор технически сътрудник. Едно и също лице не може да бъде преподавател и технически сътрудник в един и същи учебен център.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавател по теоретично обучение може да бъде лице, притежаващо диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и свидетелство за професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство", издадени от акредитирано висше училище, в съответствие с Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ДВ, бр. 75 от 2004 г.), независимо от категорията на превозното средство, за което е валидно свидетелството за професионалната квалификация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г.) Теоретично обучение по модулите "Превоз на пътници" и/или "Превоз на товари" се провежда от лица, които по време на обучението си са изучавали една от учебните дисциплини, посочени в т. 9 на приложение № 6.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавател по практическо обучение може да бъде лице, притежаващо диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и свидетелство за професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство", издадени от акредитирано висше училище, в съответствие с Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, валидно за категорията, за която се провежда обучението.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Лице с професионална квалификация, различна от тези по ал. 1 и 2, може да бъде преподавател по теоретично или практическо обучение, ако притежава някоя от професиите и специалностите съгласно списъка по приложение № 6.
(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преподавател по теоретично и/или практическо обучение може да бъде и български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Швейцария, който е придобил право да упражнява професията "Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства" в някоя от тези държави и професионалната му квалификация е призната по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13, доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавателят по теоретично и/или практическо обучение отговаря и на следните изисквания:
1. притежава свидетелство за управление на МПС съобразно категорията, за която провежда обучението;
2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишаван по съдебен ред от правото да управлява МПС;
3. е на възраст не по-малко от 23 години;
4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) е преминал периодичното обучение по ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавателите подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им с продължителност не по-малка от 32 учебни часа на всеки 4 години от придобиването на съответната професионална квалификация. След завършване на обучението се издава удостоверение за допълнително обучение или специализация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Обучението се извършва в курсове, организирани от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, по учебна документация, съгласувана с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Продължителността на обучението, учебните планове и основните организационно-методически указания за обучението на водачите се определят за всяка категория с учебната документация, утвърдена от министъра на образованието и науката.
(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Курсове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС могат се организират в понеделник, всяка четна седмица от годината.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Допуска се организиране на индивидуално обучение в дни, различни от посочените в ал. 2.

Чл. 15. (1) За придобиване на необходимите теоретични знания и практически умения кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се обучават, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) теоретично и практическо обучение за съответната категория преминават кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС:
а) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) които за пръв път кандидатстват за придобиване на правоспособност или притежават правоспособност за управление на МПС от категория "АМ";
б) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) (*) от категории "С1", "С", "СЕ", "D1", "D" и "DЕ";
в) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) от категории "А1", "А2" и "А", които притежават правоспособност за управление на МПС от категории В1, В, Ткт и Ттм;
г) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) от категории "В1" и "В", които притежават правоспособност за управление на МПС от категории А1, А2, А, Ткт или Ттм;
д) (отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
е) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) от категория "Ттм", които притежават правоспособност за управление на МПС от категории "А1", "А2", "А", "В1", "В" или "Ткт";
ж) (нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) категория "С", които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "С1";
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) само теоретично обучение за съответната категория преминават кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:
а) (отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
б) (отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) категория "СЕ", които притежават правоспособност за управление на МПС от категории "С1Е" или "D1E";
г) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) категория "DЕ", които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "D1E";
3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) само практическо обучение за съответната категория преминават кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:
а) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) категории "ВЕ", "D1Е" и "С1Е";
б) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) категория "Ткт", които притежават правоспособност за управление на МПС от категории "А1", "А2", "А", "В1", "В" и "Ттм";
в) (нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) категория "А", които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "А1" или "А2";
г) (нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) категория "А2", които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "А1";
д) (нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) категория "D", които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "D1"."
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Не подлежат на задължително обучение кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) категория "В", които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "В1";
2. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) категория "С1Е", които притежават правоспособност за управление на МПС от категории "D1Е" или "DЕ";
4. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) категория "СЕ", които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "DЕ";
5. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Обучението на лицата, които са загубили правоспособността си за управление на МПС по реда на чл. 157, ал. 4 ЗДвП, се определя в намален обем от учебната документация по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Кандидатите, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "D", за придобиване на права за управление на тролейбус преминават теоретично и практическо обучение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Кандидатите за придобиване на права за управление на МПС от категория "В" с прикачено ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, преминават практическо обучение.

Чл. 16.(1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС може да започне най-рано три месеца, а за категория "АМ" - един месец преди обучаваният да навърши необходимата възраст съгласно чл. 151, ал. 1 ЗДвП. За обучаваните по държавен прием в системата на средното образование този срок е една година.
(2) Водач, на когото е наложено наказание "Временно лишаване от право да управлява МПС", в срока за изтърпяване на наказанието може да участва само в теоретично обучение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Лицата, които са загубили правоспособността си за управление на МПС по реда на чл. 157, ал. 4 ЗДвП, при записване за обучение представят за това документ от съответната служба на МВР и удостоверение за психологическа годност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС при записване за обучение представят документ за завършено най-малко основно образование.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Когато лицето не притежава правоспособност за управление на МПС от категория В, практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории "АМ", "А1", "А2" и "А" по път в населено и извън населено място започва след успешното полагане на теоретичния изпит.
(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Преди започване на обучението с превозно средство по чл. 11, ал. 1, пригодено за управление от лице с трайни увреждания съобразно характера на увреждането, ръководителят на учебния център писмено уведомява съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 21.05.2014 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност се записват от учебните центрове в регистър, администриран от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в системата по чл. 27, ал. 7 съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.
(2) При записване в регистъра на кандидатите се издава учебен картон. Ръководителят на учебната дейност подписва учебния картон и полага печата на лицето по чл. 2, ал. 1, получило разрешението за обучение.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Теоретичното обучение се провежда с предварително определена група или индивидуално. За провеждане на обучението учебният център изготвя месечен график на занятията в кабинета по теоретично обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Преди провеждане на индивидуално обучение ръководителят на учебната дейност уведомява ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", че ще бъде провеждано индивидуално обучение и съобщава имената на кандидата. В графика по ал. 1 допълнително се вписват датите и часовете, на които ще се провежда индивидуалното обучение, за всеки следващи седем дни.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) След провеждане на задължителното теоретично обучение кандидатът полага вътрешен теоретичен изпит.
(2) Когато вътрешният теоретичен изпит не е положен успешно, кандидатът полага нов изпит.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 21.05.2014 г.)

Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) След провеждане на задължителния минимум от учебни часове за практическо обучение кандидатът полага вътрешен практически изпит.
(2) Когато вътрешният практически изпит не е положен успешно, кандидатът трябва да премине допълнително обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата и да положи втори вътрешен изпит.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 21.05.2014 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 21.05.2014 г.) Когато и вторият вътрешен практически изпит не е положен успешно, на кандидата се препоръчва допълнително обучение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г. (*)) Когато вътрешният практически изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории "АМ", "А1", "А2" и "А" не е положен успешно, кандидатът трябва да премине допълнително обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 ЗДвП и да положи нов вътрешен изпит.

Чл. 19в. Нов - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 21.05.2014 г.) Кандидатите, които не са се явявали на теоретичен и/или практически изпит 6 месеца от успешното полагане на съответния вътрешен изпит или ако са изминали повече от 6 месеца от последното им явяване на съответния изпит, подлежат на вътрешни теоретични и/или практически изпити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 21.05.2014 г.) Вътрешните теоретични изпити по ал. 1 се провеждат в съответствие с чл. 19а, ал. 2, а вътрешните практически изпити по ал. 1 се провеждат в съответствие с чл. 19б, ал. 2 и 4.

Чл. 19г(Нов - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 21.05.2014 г.) (1) При успешно полагане на съответния вътрешен изпит това обстоятелство се отбелязва в системата по чл. 27, ал. 7.
(2) Когато кандидатът е вписал забележка в учебния си картон, че не желае да премине допълнителното обучение по чл. 19б, ал. 4, това обстоятелство се отбелязва в системата по чл. 27, ал. 7.
(3) Кандидатите за изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категориите по чл. 19б, ал. 5 се допускат до изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство само след успешното полагане на вътрешния практически изпит.

Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) По време на практическото обучение по управление на МПС освен определените в чл. 100 ЗДвП документи преподавателят е длъжен да носи и:
1. документа за сключена застраховка на местата за сядане в учебните МПС;
2. удостоверението за професионалната квалификация на преподавателя;
3. удостоверението за годност на превозното средство;
4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) учебния картон на обучавания.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., предишен текст на чл. 23 - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Преподавателят изисква документ за физическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория, когато по време на обучението се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с изискванията за физическа годност за съответната категория, определени в наредбата по чл. 152а, т. 1 ЗДвП.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории "АМ", "А1", "А2" и "А" трябва да притежават застраховка на кандидата, валидна за периода на практическото обучение и практическите изпити.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории "АМ", "А1", "А2" и "А" ползват предпазна екипировка по време на обучението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) По време на обучението за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории "АМ", "А1", "А2" и "А" на път в населено или извън населено място:
1. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) преподавателят следва кандидата с друг мотопед, мотоциклет или автомобил;
2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) преподавателят и кандидатът осъществяват комуникация чрез устройство за двустранна гласова връзка;
3. кандидатът и преподавателят - когато следва кандидата с мотоциклет, са със светлоотразителна жилетка, на гърба на която е изобразена буквата "У" с черен цвят и размери не по-малки от 160 мм широчина и 200 мм височина.

Чл. 24. (1) (Предишен текст на чл. 24 - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Дневната натовареност на преподавателите не може да надвишава десет учебни часа по теоретично и/или практическо обучение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Дневната натовареност на обучаваните не може да надвишава 6 учебни часа теоретично обучение и 2 часа практическо обучение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Когато преподавател работи в повече от един учебен център или на друго работно място, в края на всеки календарен месец представя на ръководителите на учебната дейност, в които е провеждал обучение, декларация за броя на отработените през месеца учебни часове в други учебни центрове и за натовареността си на друго работно място.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) Лицата, получили разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, са длъжни да:
1. осигурят провеждането на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба и учебната документация по чл. 153, т. 1 ЗДвП;
2. не допускат извършването на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС:
а) в помещение, което не отговаря на изискванията, определени в чл. 6;
б) с моторно превозно средство, което не отговаря на изискванията, определени в чл. 8;
в) с преподавател, който не отговаря на изискванията, определени в чл. 12 и 13;
г) на учебна площадка, която не отговаря на изискванията, определени в чл. 7;
3. организират дейността в офис, който отговаря на изискванията, определени в чл. 6а;
4. извършват дейността с ръководител на учебната дейност, който отговаря на изискванията, определени в чл. 11а;
5. осигурят воденето на регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност и на документацията съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП.
(2) Ръководителят на учебната дейност в учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е длъжен:
1. да осигурява спазването на изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП при извършване на обучението;
2. своевременно да издава и води съответните документи във връзка с обучението;
3. при организиране на обучението да осигури спазването на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) дневната натовареност на преподавателите;
в) графика за провеждане на теоретичното обучение;
г) задължението за уведомяване за индивидуално обучение;
д) провеждането на междинните и вътрешните изпити;
4. да обявява и актуализира информацията относно таксите за провеждане на обучението и изпитите;
5. да не допуска издаването на удостоверение за допускане до изпит на лице, което не е преминало необходимото обучение и/или не е положило успешно съответните вътрешни изпити;
6. да не допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението.
(3) Преподавателят по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е длъжен:
1. да спазва изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП при извършване на обучението;
2. да води документите във връзка с обучението;
3. своевременно да вписва данните в документите във връзка с обучението;
4. да спазва определената дневна натовареност на преподавателите;
5. при провеждане на обучението да спазва изискванията за:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното обучение;
в) продължителността на учебните часове;
г) провеждането на междинните и вътрешните изпити.

Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Разрешение за извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава, когато:
1. учебният кабинет, учебната площадка, учебните МПС и помещението за офис отговарят на изискванията съответно по чл. 6, 6а, 7 и 8;
2. ръководителят на учебната дейност в учебния център отговаря на изискванията по чл. 11а;
3. (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Когато обучението се извършва с превозно средство по чл. 11, ал. 1, пригодено за управление от лице с трайни увреждания съобразно характера на увреждането и предоставено от лицето с увреждания, то не се включва в списъка към разрешението по ал. 2.
4. (зал. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
(2) Лицата по чл. 2, ал. 1 извършват обучението само в учебни кабинети и с учебни МПС, включени в списъка към разрешението, което е издадено за съответния учебен център. Един и същ учебен кабинет и едно също учебно МПС могат да бъдат включвани само в списъка към едно разрешение.

Чл. 26.(1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение лицата по чл. 2, ал. 1 подават заявление (приложение № 9), към което прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2018 г.) документ - преведен на български език и легализиран, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка - копие от акта на органа за тяхното създаване;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) документ за внесена държавна такса за издаване на удостоверение за годност на превозните средства съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с ПМС № 81 от 2000 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) За удостоверяване на изискванията по чл. 6, 6а, 11а, 12 и 13 лицата по чл. 2, ал. 1 прилагат към заявлението за издаване на разрешение за извършване на обучение:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2018 г.) описание на помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис, информация за собственика и основанието за ползването им от заявителя. Ако документът, въз основа на който се ползват помещенията и площадките, не подлежи на вписване или не е вписан в имотния регистър, се представя копие от съответния документ;
2. копие на протокола за годност на учебния кабинет и офиса;
3. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2018 г.) копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование - документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, ал. 1 и 3 в Националния център за информация и документация за заявените лица, които притежават диплома, издадена от чуждестранни висши училища;
4. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност - документът се представя за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, които за първи път се вписват в списък към разрешение за извършване на обучение, или за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, в чиито свидетелства за управление на моторно превозно средство има промяна на данните след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
5. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2018 г.) свидетелства за съдимост на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, т. 2, съответно - чл. 11а, ал. 2, т. 2, в Министерството на правосъдието за заявените лица, които са български граждани;
6. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяващи стажа на ръководителя на учебната дейност по чл. 11а, ал. 2, т. 3 - документът се представя за ръководителя на учебната дейност, който се вписва за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение;
7. копия от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за ръководителя на учебната дейност и за техническия сътрудник, заверени от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите;
8. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
9. списък на преподавателите по образец (приложение № 10).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) За удостоверяване на изискванията по чл. 7 и 8 лицата по чл. 2, ал. 1 прилагат към заявлението за издаване на разрешение за извършване на обучение:
1. копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;
2. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС от категории L7e, М, N, О2, O3 и O4 и съответствие с изискванията на чл. 8 - документът се представя за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) свидетелствата за регистрация - документите се представят за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и знак за преминат периодичен преглед за учебните ППС;
4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г.) копие на застраховка на местата за сядане в учебните МПС;
5. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват изпълнение на упражненията, определени в учебна документация за съответната категория;
9. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) копие на протокола за годност на учебната площадка - за издаване на разрешение за обучение за категории AM, А1, А2, А, ВЕ, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ и Ткт;
10. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) списък на учебните ППС с регистрационен номер, марка, модел, идентификационен номер, категория, № и дата на издаване на изпитвателния протокол по чл. 9, ал. 1, по образец (приложение № 11); всяко ППС може да бъде вписано в списъка само на едно разрешение; в зависимост от изискванията към ППС за съответната категория списъкът съдържа съответните данни и за:
а) (доп. - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) автомобила:
- допустима максимална скорост;
- допустима максимална маса;
- брой места за сядане освен мястото на водача;
- дължина;
- широчина;
- наличие на антиблокираща спирачна система;
- брой предавки;
- наличие на тахограф;
- широчина и височина на товарното отделение;
- без педал на съединителя;
б) (доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 05.04.2015 г.) ремаркето:
- допустима максимална маса;
- дължина, широчина;
- широчина и височина на товарното отделение;
- наличие на антиблокираща спирачна система;
в) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) мотоциклета:
- работен обем на двигателя в куб. см;
- с лост за смяна на предавките с ръчно задействане;
- мощност на двигателя;
- допустима максимална скорост;
- отношение мощност/тегло.
11. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Разрешението за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице (приложение № 12).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) На преподавателите и автомобилите, с които лицето по чл. 2, ал. 1 ще извършва дейността, ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава:
1. удостоверения на преподавателя - на преподавателите, които отговарят на изискванията на чл. 12 и 13 (приложение № 13);
2. удостоверение за годност - на ППС, които отговарят на изискванията на чл. 8 (приложение № 14).
(3) Разрешението се издава в срок до 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Разрешението се издава за срок 5 години, като за всеки учебен център се издава отделно разрешение.
(5) Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Разрешението дава право за обучение на територията на областта, на която е учебният център, освен в случаите, когато се извършва практическо обучение по автомагистрала.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 21.05.2014 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър за издадените разрешения (приложение № 15) и изготвя списък към разрешението, който съдържа данни за ръководителя на учебната дейност, за техническия сътрудник, за преподавателите, на които са издадени удостоверения по ал. 2, т. 1, за превозните средства, на които са издадени удостоверения по ал. 2, т. 2, за учебните кабинети, в които се извършва обучението, и за учебната площадка (приложение № 15а). Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя достъп до информационната система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и проверочните изпити на ръководителя на учебната дейност или писмено определено от него лице.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице отказва издаването на разрешение в случаите, когато кандидатът не отговаря на условията за издаване на разрешението. Отказът се мотивира.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 28.(1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) За промяна на обстоятелствата от документите по чл. 26 лицата по чл. 2, ал. 1 подават в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" заявление (приложение № 16, 16а), към което прилагат само съответните документи по чл. 26 съобразно исканата промяна, както и документите за внесени държавни такси за промяна в обстоятелствата и за издаване на удостоверения за годност на превозните средства, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта.
(2) Промяната се извършва в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 21.05.2014 г.) Заявленията по ал. 1 могат да се подават и по електронен път чрез информационната система по чл. 27, ал. 7, като към тях се прилагат сканирани копия на съответните документи по чл. 26 съобразно исканата промяна.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки, както и висшите училища на бюджетна издръжка, обучаващи ученици и студенти за придобиване на правоспособност за управление на МПС съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием, не заплащат такса за издаване на разрешението.

Чл. 30. ((1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение или за промяна в списъка, се заверяват със свеж печат на лицата по чл. 2, ал. 1 и се представят заедно с оригиналите за сверяване от служителя на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Служителят на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" проверява оригиналите на документите при подаването им, заверява с подпис копията и връща оригиналите.
(3) Заявленията се регистрират във входящ дневник. При установени пропуски документите не се приемат.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) При получаване на документите след промяната лицата по чл. 2, ал. 1 връщат в регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" удостоверенията на преподавателите и удостоверенията за годност на превозните средства, които отпадат от списъка към разрешението.
(5) Разрешението и удостоверенията се получават от управителя или упълномощено от него лице.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 31. (1) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;
2. с прекратяване дейността на търговеца или закриване на училището;
3. когато в 6-месечен срок от издаването на разрешението лицето не започне дейността си или в течение на 6 месеца не е упражнявало дейността си;
4. с изтичане на срока, за който е издадено;
5. по молба на неговия притежател.
(2) ((Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението, оригиналът на разрешението се връща в регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 32. (1) Разрешението се отнема при нарушение на изискванията за издаване на разрешението или при нарушение на условията и реда за извършване на обучението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощеното от него длъжностно лице по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) В Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се създава и поддържа регистър на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и отговарящи на изискванията по чл. 12 и 13. В регистъра се вписват:
1. имената на преподавателя и ЕГН;
2. датата на вписване в регистъра;
3. образованието и квалификацията на преподавателя;
4. категориите превозни средства, за които преподавателят притежава правоспособност за управление;
5. номерът и датата на удостоверението за допълнително обучение или специализация;
6. номерата на всички разрешения, към които преподавателят има издадени удостоверения;
7. данните за влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения на реда и условията на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
8. датата на заличаване от регистъра.
(2) Заличаването от регистъра се извършва:
1. по молба на преподавателя;
2. при прекратяване на правата, произтичащи от разрешенията за обучение в списъците, към които е включен като преподавател;
3. при повторно извършени нарушения на реда и условията за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от преподавателя;
4. когато преподавателят престане да отговаря на изискванията по тази наредба.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Преподавател, заличен от регистъра на основание ал. 2, т. 3, може да бъде вписан отново в регистъра след изтичане на две години от датата на заличаването.


Глава четвърта
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 33. (1) (Предишен текст на чл. 33 - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".
(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Лицата, получили разрешение за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, осигуряват на контролните органи по чл. 166 от Закона за движението по пътищата достъп за извършване на проверка на материалната база и при поискване им предоставят цялата документация, свързана с обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) В професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи и средните общообразователни училища с професионални паралелки контролът по прилагането на наредбата се осъществява съвместно с представител на съответния регионален инспекторат по образованието.

Чл. 34. Контролните органи проверяват:
1. учебния кабинет - за съответствие с изискванията на чл. 6;
2. учебната площадка - за съответствие с изискванията на чл. 7;
3. учебните МПС - за съответствие с изискванията на чл. 8;
4. преподавателите - за съответствие с изискванията на чл. 12 и 13;
5. спазването на организационно-методическите изисквания към обучението;
6. изпълнението на учебните планове и модули съгласно учебната документация;
7. задължителната документация, използвана при обучението.

Чл. 35. (1) За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) Като доказателство по акта за установяване на административни нарушения контролните органи отнемат и прилагат удостоверението на преподавателя в случаите, когато са нарушени условията и редът за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и в случаите, когато са нарушени изискванията на чл. 12 или 13 към преподавателите.
(3) Удостоверението по ал. 2 се връща при връчването на наказателното постановление.
(4) Като доказателство по акта за установяване на административни нарушения контролните органи отнемат и прилагат удостоверението за годност на превозното средство в случаите, когато превозното средство не отговаря на изискванията за годност.
(5) Удостоверението за годност на превозното средство се връща след преглед по реда на чл. 10.


Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" и отменя глава трета "Условия и ред за издаване на разрешение за обучение на водачи на МПС" и глава четвърта "Организация на обучението" на Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС (ДВ, бр. 69 от 1999 г.).
§ 3. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г.)

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 9, т. 1 за чл. 15, ал. 1, т. 1, буква "б", които влизат в сила по отношение на теоретичното обучение от 1 септември 2004 г.
§ 35. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)
§ 36. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)
§ 37. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)
§ 38. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)
§ 39. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2006 Г.)
§ 3. Лицата, придобили свидетелство за професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство" до влизането в сила на тази наредба от обучаваща институция в системата на професионалното образование и обучение, имат право да провеждат съответното обучение на водачи на моторно превозно средство.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2006 Г.)
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1 относно чл. 12, ал. 5, който влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г.)
§ 44. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 9, т. 6 относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория "С", но имат допустима максимална маса не по-малка от 10 000 kg и дължина не по-малка от 7 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.
§ 45. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 9, т. 7 относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория "С+Е", но имат допустима максимална маса не по-малка от 18 000 kg и дължина не по-малка от 12 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.
§ 46. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 10 относно дължината на МПС от категория "D", но имат дължина не по-малка от 9 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.
§ 47. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 4, 6, 7, 8, 9, 11 и 13 относно формата, материала и размерите на товарното отделение на ремаркето и автомобила, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.
§ 48. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 6, т. 7, буква "а", т. 8, 9, 10 и 12 относно антиблокиращата система на спирачната уредба, предавателната кутия, тахографите, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.
§ 49. Лицата по чл. 2, ал. 1, притежаващи разрешение за извършване на обучение, следва да приведат дейността си в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 3, 5 и 7, чл. 6а, чл. 11а, 11б и чл. 13, ал. 2 в срок до 6 месеца от датата на обнародване на тази наредба в "Държавен вестник". До привеждане в съответствие с изискванията на чл. 11а вътрешните изпити се провеждат от лице, което отговаря на изискванията на чл. 11а, ал. 2, т. 1 - 3, а функциите на ръководител на учебната дейност се изпълняват от управителя на лицето, получило разрешението.
§ 50. Параграф 5 относно чл. 6, ал. 1, т. 6 влиза в сила на 1 януари 2010 г.
§ 51. Параграф 14 относно чл. 18, § 16 относно чл. 19а, 19б и 19в и § 17 относно чл. 20 влизат в сила от 1 януари 2008 г.
§ 52. Навсякъде в наредбата:
1. думите "или учител" и "или учителя" се заличават, а думите "преподавателя/учителя" и "преподавател/учител" се заменят съответно с "преподавателя" и "преподавател";
2. думите "лицата по чл. 4" се заменят с "лицата по чл. 2, ал. 1";
3. думите "РОДАИ" се заменят с "Регионалната дирекция "Автомобилна администрация", а думите "Началник РОДАИ" се заменят с "Директор на регионална дирекция "Автомобилна администрация";
4. думите "министъра на транспорта и съобщенията" и "министърът на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министъра на транспорта" и "министърът на транспорта", а думите "Министерството на транспорта и съобщенията" и "Министерство на транспорта и съобщенията" се заменят с "Министерството на транспорта".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г.)
§ 22. До 30 септември 2013 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 7, буква "б" относно дължината на ремаркето.
§ 23. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" и "Регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят съответно с "Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", а думите "Директора на регионална дирекция "Автомобилна администрация" и "Директорът на регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят съответно с "Началника на областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "Началникът на областния отдел "Контролна дейност - ДАИ".
2. Думите "министъра на транспорта" и "министърът на транспорта" се заменят съответно с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а думите "Министерството на транспорта" и "Министерство на транспорта" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията".
§ 24. Навсякъде в приложенията думата "БУЛСТАТ" се заменя с "ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ" и "РД "АА" се заменя с "ОО "КД - ДАИ".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2014 Г.)
§ 35. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "Областния отдел "Контролна дейност - ДАИ", "Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "ОО "КД - ДАИ" се заменят с "регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
2. Думите "съответния Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", "началника" и "началникът" се заменят съответно със "съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", "ръководителя" и "ръководителят".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2014 Г.)
§ 36. (1) Параграф 21 относно чл. 26, ал. 3, т. 10, буква "б" и § 27 относно т. 8.2.1 от приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 по отношение на изискването за оборудване на ремаркетата и полуремаркетата с антиблокираща спирачна система влизат в сила една година след деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
(2) Параграфи 5, 13, 14, § 15, т. 1, 2 и т. 3, буква "б", § 16, 17, 22 и 23 влизат в сила от 21 май 2014 г.
§ 37. До 31 май 2014 г. ръководителите на учебната дейност или упълномощени от тях лица въвеждат в информационната система по чл. 27, ал. 7 информацията от регистъра по чл. 18, ал. 1 за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, които не са завършили обучението си, както и за тези, които са го завършили и не са допуснати до теоретичен и/или практически изпит до 31 май 2014 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, РЕГИСТРИРАНИ ИЗВЪН ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА - СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2019 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на § 3, § 5 - 21, § 25 - 28, които влизат в сила шест месеца след датата на влизане в сила на наредбата.


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 3
((Доп. - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
Опознавателен знак "Учебен автомобил" за обозначаване на превозните средства, предназначени за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Опознавателен знак "Учебен мотоциклет" за обозначаване на моторните превозни средства, предназначени за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории "AM", "А1", "А2" и "А"


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
Заявление за установяване годността на учебния кабинет, офиса, учебната площадка и на пътното превозно средство лицата притежаващи разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на право за управление на МПС, издадено при условията и по реда на тази наредба.
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
Изтегли като ".DOC" фаил.

Приложение № 3 към чл. 10, ал. 4
(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
Заявление за установяване годността на учебния кабинет, офиса, учебната площадка и на пътното превозно средство лицата притежаващи разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на право за управление на МПС, издадено при условията и по реда на тази наредба.
(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
Изтегли като ".DOC" фаил.

Приложение № 4 към чл. 10, ал. 4
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
Заявление за установяване годността на учебния кабинет, офиса, учебната площадка и на пътното превозно средство лицата притежаващи разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на право за управление на МПС, издадено при условията и по реда на тази наредба.
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
Изтегли като ".DOC" фаил.

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4
(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г. (*))
(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
Изтегли като ".DOC" фаил.

Приложение № 6 към чл. 12, ал. 3
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
Изтегли като ".DOC" фаил.

Приложение № 7 към чл. 20
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Приложение № 8 към чл. 21, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Приложение № 9 към чл. 26, ал. 1
Заявление за издаване на разрешение извършване на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
Изтегли като ".DOC" фаил.

Приложение № 10 към чл. 26, ал. 2, т. 6
(Доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)


Приложение № 11 към чл. 26, ал. 3, т. 10 и 11
(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)


Приложение № 12 към чл. 27, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)


Приложение № 13 към чл. 27, ал. 2, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)


Приложение № 14 към чл. 27, ал. 2, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)


Приложение № 15 към чл. 27, ал. 7
(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г.)


Приложение № 15а към чл. 27, ал. 7
(Ново - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)


Приложение № 16 към чл. 28, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
ДО
МИНИСТЪРА
НА ТРАНСПОРТА,ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Фирма: .............................................................................
ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: ....................................
Адрес: ..........................................................., тел. ............
Управител: ...................................................., ЕГН ................
Моля да бъде извършена ПРОМЯНА в разрешение № ................../............. г.
 • в обстоятелствата за издаване на разрешението;
 • 
 • в списъка към разрешението;
 • 
 • на ръководителя на учебната дейност.
1. Прилагам следните документи:
а) ЕИК на търговеца или БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел или документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка - копие от акта за тяхното създаване;
б) документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
в) документ за внесена държавна такса за издаване на удостоверенията за годност на превозните средства и на преподавателите съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (не се прилага, когато обучението на ученици и студенти в професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки и акредитираните по реда на Закона за висшето образование висши училища се извършва съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием);
г) за удостоверяване на изискванията по чл. 6, 6а, 11а, 11б, 12 и 13 прилагам:
  
 • копие на документ за собственост или договор за наем за помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис;
 • копие на протокола за годност на учебния кабинет и офиса;
 • 
 • копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование (документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение);
 • копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност (документът се представя за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, които за първи път се вписват в списък към разрешение за извършване на обучение, или за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, в чиито свидетелства за управление на моторно превозно средство има промяна на данните след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация);
 • 
 • свидетелство за съдимост на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност;
 • 
 • копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяваща стажа на ръководителя на учебната дейност по чл. 11а, ал. 2, т. 3 (документът се представя за ръководителя на учебната дейност, който се вписва за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение);
 • 
 • копия от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за ръководителя на учебната дейност и за техническия сътрудник, заверени от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите;
 • 
 • списък на преподавателите по образец (приложение № 10);
д) за удостоверяване на изискванията по чл. 7 и 8 прилагам:
  
 • копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;
 • 
 • копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС и съответствие с изискванията на чл. 8 (документът се представя за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация);
 • 
 • копие на свидетелствата за регистрация (документите се представят за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация) и знак за преминат периодичен преглед за учебните ППС;
 • 
 • копие на застраховка на местата за сядане в учебните МПС;
 • 
 • списък на учебните ППС по образец (приложение № 11);
е) за учебната площадка:
  
 • декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват извършване на упражненията, определени в съответната учебна документация;
 • 
 • копие на протокола за годност на учебната площадка за издаване на разрешение за обучение за категории AM, А1, А2, А, ВЕ, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ и Ткт.

Забележка.
Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис на управителя.
Оригиналите на документите се представят за проверка.


Дата: ......................... Подпис: .................................

Приложение № 16a към чл. 28, ал. 1
(Доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)


Приложение № 16б към чл. 28, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)