Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Наредба за таксиметров превоз на пътници, 2021

Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, 2021

Издадена от Министерството на транспорта
Обн. ДВ. бр.109 от 14 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.29 от 9 Април 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.23 от 18 Март 2005г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.103 от 7 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012г., доп. ДВ. бр.69 от 11 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 17 Април 2018г., изм. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г.
 
 
Раздел I.
Общи положения
 
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) С тази наредба се определят условията и редът за:
1. регистрацията и заличаването от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници;
2. извършването на таксиметров превоз на пътници.
 
Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Таксиметров превоз на пътници е обществен превоз срещу заплащане, извършван с лек автомобил до седем места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут и/или крайна точка на превоза.
 
Чл. 3 (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 95 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Таксиметров превоз на пътници се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и разрешение за таксиметров превоз на пътници, издадени от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Таксиметров превоз на пътници може да се извършва и от водачи, извършващи дейността за своя сметка, от името на регистриран търговец, включени в списък към удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с писмен договор.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Цените по чл. 21, ал. 1, т. 12, букви "б", "в" и "г" не могат да превишават максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа, определена съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози.
 
 
Раздел II.
Регистрация и заличаване от регистъра (Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
 
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., предишен текст на чл. 4, изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води публичен единен таксиметров регистър на лицата по чл. 3, ал. 1 и на водачите по чл. 3, ал. 2, както и на превозните средства, с които се извършва дейността.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Кметовете на общини подават заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за получаване на достъп до регистъра по ал. 1. В 7-дневен срок от получаване на заявлението Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя заявения достъп. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път с електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) В 7-дневен срок от получаване на достъпа по ал. 2 кметовете на общини определят със заповед длъжностни лица, които ще оперират с регистъра по ал. 1.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се извършва в случаите, когато търговецът:
1. отговаря на изискванията за благонадеждност;
2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 7 от Закона за автомобилните превози;
3. няма публични задължения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 1 са изпълнени, когато лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато не са участвали в управлението на търговец, на който правата са прекратени по реда на чл. 12, ал. 13, т. 1, букви "а", "в", "г" или "д" от Закона за автомобилните превози през последните две години.

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", като редът и начинът се определят от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".
(3) На успешно положилите изпита се издава удостоверение за професионална компетентност (приложение № 2).
 
Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
 
Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.)
 
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) За вписване в регистъра по чл. 4, ал. 1 и издаване на удостоверение за регистрация търговецът по чл. 3, ал. 1 подава заявление по образец (приложение № 4) до кмета на общината по адреса на управление на търговеца, в което посочва ЕИК/БУЛСТАТ и прилага следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)
5. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) за лицата по чл. 5, ал. 2, които не са български граждани - свидетелство за съдимост в оригинал; кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица извършват служебна проверка на обстоятелствата по чл. 5 в Министерството на правосъдието, когато лицата са български граждани; ако при проверката се установи, че за лицето има съставен бюлетин за съдимост, кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице изискват справка за съдимост от районния съд по месторождение на лицето или свидетелство за съдимост от лицето;
6. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
7. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) списък на превозните средства, с които търговецът ще извършва таксиметров превоз на пътници (приложение № 4а);
8. (новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) документ, удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство то да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация, когато превозното средство не е собственост на търговеца;
9. (нова - ДВ, бр. 103 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 103 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) списък с данни на лицата по чл. 3, ал. 2 (приложение № 4б);
12. (нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) копие на писмен договор, уреждащ правоотношенията му с лицата по чл. 3, ал. 2.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) При непълноти на представените документи по чл. 9 кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомяват търговеца и му предоставят 14-дневен срок за отстраняването им.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършват служебна проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства, воден от Министерството на вътрешните работи.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) В 14-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите на представените документи кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица извършват регистрация и издават удостоверение за регистрация на търговците, които отговарят на изискванията на чл. 5 и са приложили документите по чл. 9.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Удостоверението за регистрация е поименно, не подлежи на преотстъпване и се издава по образец (приложение № 5) в два еднообразни екземпляра - един за търговеца и един за общината.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Неразделна част от удостоверението за регистрация е списъкът на превозните средства, с които търговецът ще осъществява дейността (приложение № 5а), и списъкът с данни на водачите, които ще извършват дейността от името на търговеца, но за своя сметка (приложение № 5б).
(4) (Новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Търговецът подава заявление по образец (приложение № 5в) за вписване в съответния списък към удостоверението за регистрация на:
1. превозните средства, с които ще се извършва таксиметров превоз;
2. данните на водачите, които ще извършват таксиметровия превоз от името на търговеца, но за своя сметка.
(5) (Новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) При изгубване, повреждане или унищожаване на удостоверението за регистрация търговецът подава заявление за издаване на дубликат, по образец (приложение № 5е).
(7) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Дубликат на удостоверение за регистрация се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението от търговеца.
 
Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2004 г., отменен като незаконосъобразен с Решение № 6388/2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.)
 
Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) За отписване на превозно средство от списъка към удостоверението за регистрация се подава заявление, по образец (приложение № 5г), от:
1. регистрирания търговец;
2. собственика или ползвателя, вписан в свидетелството за регистрация на превозното средство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Отписване на превозно средство от списъка към удостоверението за регистрация може да се извърши по решение на кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, когато отпадне някое от основанията за вписване на автомобила в списъка към удостоверението за регистрация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) За отписване на водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец, но за своя сметка, от списъка към удостоверението за регистрация се подава заявление, по образец (приложение № 5г), от:
1. регистрирания търговец;
2. водача, извършващ дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Отписването на водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец, но за своя сметка, от списъка към удостоверението за регистрация може да се извърши по решение на кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, когато водачът престане да отговаря на някое от изискванията на чл. 18.
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) В случаите по ал. 2 и 4 кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице уведомяват търговеца в 14-дневен срок от вземане на решението.

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършват промените в списъците към удостоверението за регистрация в 7-дневен срок от подаването на заявлението по чл. 10, ал. 4 и чл. 10б, ал. 1 и 3. Извършените промени се отразяват в съответния списък към удостоверението за регистрация и на заявителя се издава актуализиран списък.
 
Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
 
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация и издаването на удостоверение за регистрация, когато търговецът:
1. не отговаря на изискванията за благонадеждност по чл. 5;
2. не е приложил необходимите документи към заявлението;
3. не е отстранил непълнотите на представените документи в указания по чл. 9а срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява:
1. по решение на органа, извършил регистрацията, когато:
а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) търговецът престане да отговаря на изискванията по чл. 5;
в) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) при осъществяване на дейността от търговеца системно са нарушавани Законът за автомобилните превози или подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
г) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) търговецът е използвал неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността;
д) (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) за търговеца е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация по образец (приложение № 5д);
3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) с прекратяване дейността на търговеца - притежател на удостоверението за регистрация.
4. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) В регистъра по чл. 4, ал. 1 се вписват данните и информацията по чл. 12а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Искане за извършване на промени в регистъра и в удостоверението за регистрация се прави в 14-дневен срок от промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване, чрез подаване на заявление от регистрирания търговец до кмета на общината по образец (приложение № 5ж). Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи изменените обстоятелства.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Заличаването от регистъра се извършва с мотивирана заповед на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице в случаите по чл. 13, т. 1.
(2) Със заповедта по ал. 1 се постановява и отнемането на удостоверението за регистрация.
(3) (Изм. - Дв, бр. 103 от 2007 г.) Заповедта за заличаване от регистъра и за отнемане на удостоверението за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Регистрираният търговец връща удостоверението за регистрация в общината в 3-дневен срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Заличаването от регистъра на основание чл. 13, т. 2 и 3 се извършва от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината, с отбелязване в регистъра на съответните обстоятелства, представляващи основание за заличаване
 
Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
 
Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
 
 
Раздел III.
Изисквания към водачите
 
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) (1) Водачът на лек таксиметров автомобил трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В, издадено в Република България;
2. да не е осъждан за тежко умишлено престъпление или за престъпления от общ характер по реда на глава втора "Престъпления против личността", по реда на глава пета "Престъпления против собствеността" или по реда на глава единадесета, раздел II "Престъпления против транспорта и съобщенията" от Наказателния кодекс;
3. да не е лишен от право да управлява моторни превозни средства по съдебен или административен ред или свидетелството му за управление не е временно отнето с приложена принудителна административна мярка по реда на чл. 171, т. 1 или 4 от Закона за движението по пътищата или чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс;
4. да притежава валидно удостоверение за психологическа годност, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
5. успешно да е положил изпит по теми, определени с тази наредба, и да притежава валидно удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил" за съответната община, на чиято територия се извършват превозите (приложение № 7);
6. да няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда през последната година.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил" по образец (приложение № 7) на лица, които отговарят на изискванията по чл. 18, т. 1 - 4 и 6 и са положили успешно изпит по модулите, определени в приложение № 7а. Кандидатите за явяване на изпит подават заявление по образец (приложение № 7б).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Изпитите за придобиване на удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил" се провеждат от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация"по ред, определен от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава за срок 5 години.
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Ново удостоверение се издава без полагане на изпит, ако лицето отговаря на изискванията по чл. 18, т. 1 - 4 и 6, притежава удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил" и е подало заявление по образец (приложение № 7в) в срок до 6 месеца след изтичането на валидността на удостоверението "Водач на лек таксиметров автомобил".
(5) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2014 г., предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" отнема със заповед удостоверението "Водач на лек таксиметров автомобил", когато водачът престане да отговаря на някои от изискванията по чл. 18, т. 1 - 4 и 6. В 7-дневен срок от издаване на заповедта ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява лицето по чл. 3, ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Заповедта по ал. 5 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" води регистър на водачите, получили удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил".
 
Изисквания към таксиметровия автомобил
 
Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Лекият таксиметров автомобил трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е превозно средство от категория М1 с до 7 места, включително мястото на водача;
2. (в сила до 07.07.2022 г.) да има монтиран електронен таксиметров апарат с фискална памет;
3. да отговаря на изискванията, определени с тази наредба, и да има издадено удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници;
4. от датата на първа регистрация на превозното средство да не са изтекли повече от 15 години;
5. да има най-малко 4 врати;
6. оборудването за управление да е разположено вляво;
7. да е оборудван с обезопасителни колани;
8. да има закрит багажник;
9. да не е оборудван за учебни цели;
10. да не е спрян от движение по реда на Закона за движението по пътищата или по Закона за автомобилните превози;
11. да е обозначен със знак "ТАКСИ", светещ през тъмната част на денонощието, на който на бял фон с черни букви е изписано "ТАКСИ", знакът "ТАКСИ" трябва да бъде трайно закрепен по време на работа върху покрива на автомобила или на специално монтирано за целта устройство върху покрива на автомобила (приложение № 8);
12. да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и на арматурното табло в салона на автомобила, както и на стъклата на двете задни врати, стикер с информация за цените; стикерите да са с размери 150 мм л 130 мм на бял фон с черни букви, с височина на буквите не по-малка от 5 мм и височина на цифрите преди десетичния знак 15 мм, а след десетичния знак 10 мм (приложение № 9), с информация за:
а) наименованието на търговеца;
б) цената за един километър пробег по дневна тарифа в населено място;
в) цената за един километър пробег по нощна тарифа в населено място;
г) цената за един километър пробег извън населено място;
д) таксата за повикване на адрес, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %;
е) първоначалната такса, която е от двоен до троен размер от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място;
ж) цената за една минута престой, която не може да надвишава 50 % от цената за един километър пробег по съответната тарифа;
13. да има залепена на видно отвън място вдясно на предното стъкло холограма, ако за въвеждането на това изискване има решение на общинския съвет; образецът на холограмата се утвърждава от съответния общински съвет;
14. да има отстрани по цялата дължина на вратите на автомобила непосредствено под линията на стъклата двуредна лента с шахматно разположени квадрати с размери и цвят съгласно приложение № 10;
15. да бъде трайно боядисан в жълт цвят, без облепване на автомобила с фолио;
16. може да бъде трайно боядисан в зелен цвят, без облепване на автомобила с фолио, когато превозното средство е хибридно или се задвижва изключително с електрически двигател;
17. на предните врати на автомобила да има надпис с изписани на кирилица наименованието и телефонния номер на търговеца, като размерът на буквите и цифрите е не по-малък от 30 мм;
18. на предния десен калник и на задната страна на автомобила да има трайно залепен водоустойчив, светлоотразителен стикер, защитен с холограма по образец (приложение № 10а), с посочен номер на разрешението, издадено от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице, валиден за съответната година;
19. да е оборудван със светлинен индикатор, който да се управлява от електронния таксиметров апарат и да е поставен на предното стъкло на автомобила; този индикатор трябва да има три хоризонтално разположени светлини:
а) средна - зелена - свети при състояние "свободно";
б) лява - червена - свети при състояние "заето" и работа с дневна тарифа;
в) лява и дясна - червени - светят при състояние "заето" и работа с нощна тарифа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Не се допуска използването на магнитни:
1. знаци "ТАКСИ" по ал. 1, т. 11;
2. стикери с цените по ал. 1, т. 12;
3. двуредни ленти с шахматно разположени квадрати по ал. 1, т. 14;
4. надписи по ал. 1, т. 17;
5. стикери по ал. 1, т. 18.
(3) (Новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Допускат се отклонения по отношение на формата, общите размери и броя на знака "ТАКСИ" по ал. 1, т. 11, както следва:
1. за общите размери: от -25 до +50 %;
2. за броя: до 2.
(4) (Новa - ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Отклоненията по ал. 3 се допускат, когато знакът "ТАКСИ" по ал. 1, т. 11 е част от интегрирано специално монтирано за целта устройство (багажник) от одобрен тип, което е преминало успешно изпитвания, които доказват, че при експлоатацията му не се застрашава безопасността на участниците в движението по пътищата.
 
Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.)
 
Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.)
 
 
Раздел V.
Разрешение за таксиметров превоз
 
Чл. 24. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници и холограмата се издават от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице за всеки отделен автомобил.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Разрешението по ал. 1 се издава на регистриран търговец, който няма публични задължения, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред, въз основа на: 1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) заявление от търговеца по образец (приложение № 5з);
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) списък на превозните средства, за които се кандидатства за издаване на разрешения по ал. 1, и списък с данните на водачите, които ще извършват таксиметровия превоз от името на регистрирания търговец, но за своя сметка;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) фискален бон, издаден от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка по т. 3.
5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Разрешението по ал. 1 се издава за срока, посочен от търговеца в заявлението по ал. 2, т. 1, но не повече от края на календарната година, за която се иска разрешението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Общинският съвет определя броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината, както и реда, и условията за разпределение на общия брой на автомобилите между регистрираните търговци.
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) В срок до 31 октомври общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са били определени към 31 декември на предходната година.
(6) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Цените по ал. 5 се актуализират най-малко веднъж годишно.
(7) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2007 г., предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Общините предоставят на регистрираните търговци, на които са издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници, стикерите по чл. 21, ал. 1, т. 18.
(8) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) При непълноти на представените документи по ал. 2 кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от получаване на заявлението писмено уведомява търговеца и предоставя 14-дневен срок за отстраняването им.
(9) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) В 14-дневен срок от получаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите на представените документи кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешението по ал. 1 или със заповед отказва издаването му, ако не са налице обстоятелствата по чл. 24а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
(10) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Заповедта по ал. 9 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) (1) Разрешението по чл. 24, ал. 1 се получава, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението.
(2) Кметът на общината и оправомощени от него длъжностни лица въвеждат в регистъра по чл. 4, ал. 1 информация за издадените разрешения по чл. 24, ал. 1.

Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25, доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Разрешението по чл. 24, ал. 1 е поименно и не подлежи на преотстъпване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) При извършване на дейността от водач, от името на регистриран търговец, но за своя сметка, в разрешението по чл. 24, ал. 1 се отбелязват и данните на водача.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в разрешението по чл. 24, ал. 1, търговецът подава заявление по образец (приложение № 5и) в 5-дневен срок от настъпване на промяната.
 
Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
 
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Регистрираният търговец кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане срока на неговата валидност.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) (1) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието на разрешението:
1. по заявление (приложение № 5й) на регистрирания търговец;
2. при прекратяване на регистрацията на търговеца по реда на Закона за автомобилните превози;
3. при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра по чл. 4, ал. 1;
4. при получено уведомление за търговеца по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
5. при получено уведомление от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за влязла в сила заповед по чл. 24, ал. 7 от Закона за автомобилните превози или при приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 7 от Закона за автомобилните превози;
6. при получено уведомление от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по чл. 50, ал. 2 за случаи на неправомерно използвани разрешения.
(2) При подаване на заявлението по ал. 1, т. 1 регистрираният търговец връща в общината издаденото разрешение по чл. 24, ал. 1, освен в случаите, когато е изгубено, откраднато или унищожено, за което търговецът подава декларация.
(3) Регистрираният търговец връща разрешението в общината в 3-дневен срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1, в случаите по т. 2 - 6.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Заповедта по чл. 28, ал. 1 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)
 
 
Раздел VI.
Документи за извършване на таксиметров превоз
 
Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) При управление на таксиметров автомобил водачът е длъжен да притежава валидно за съответната община удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил", както и валидно удостоверение за психологическа годност. При поискване от контролните органи същият е длъжен да ги представи, както и документите, предоставени му от търговеца, а именно:
1. разрешението за извършване на таксиметров превоз, валидно за територията на съответната община;
2. валидно удостоверение за техническа изправност и знак за техническа изправност, издадени по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (приложение № 7 към чл. 38, ал. 1 от Наредба № Н-32 от 2011 г.);
3. пътна книжка, издадена и заверена от регистрирания търговец (приложение № 12).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) При проверка от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" водачът е длъжен да представи документите по ал. 1 и документите по чл. 100, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за движение по пътищата.
(3) Не се допуска извършване на поправки върху документите по ал. 1.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) При изгубване или унищожаване на документите по чл. 31, ал. 1 в 3-дневен срок регистрираният търговец уведомява администрациите, които са ги издали.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Дубликат на документа по чл. 31, ал. 1, т. 1 се издава след подаване на заявление от регистрирания търговец.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Дубликат на удостоверението "Водач на лек таксиметров автомобил" се издава след подаване на заявление от водача.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) В преиздадените документи изрично се отбелязва "дубликат".
 
 
Раздел VII.
Организация на таксиметровите превози
 
Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Регистрираният търговец организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка съгласно Закона за автомобилните превози.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Регистрираният търговец е длъжен да:
1. осигурява на своите водачи необходимите документи за извършване на таксиметровите превози;
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) осъществява контрол върху правилното и редовното попълване на пътната книжка, както и нейното съхранение за срок пет години;
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г.) осигурява безопасност и сигурност на таксиметровите превози чрез медицински прегледи на водачите и ежемесечни проверки на техническото състояние на автомобилите;
4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2000 г.) осигурява правилното използване на електронния таксиметров апарат с фискална памет.
5. (нова - ДВ, бр. 30 от 2002 г.) осигурява представянето на електронния таксиметров апарат с фискална памет за проверка от сервизен специалист след:
а) ремонт или претарифиране на таксиметровия апарат;
б) (изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г.) промяна на размера на гумите на двигателните колела;
в) ремонт на предавателния механизъм на таксиметровия автомобил;
г) изтичане на една година от преминала проверка на таксиметровия апарат;
д) (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) отправено писмено искане от контролните органи;
6. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) извършва таксиметрова дейност само с водачи, които отговарят на изискванията на чл. 18 и са вписани в регистъра по чл. 20;
7. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) извършва таксиметрова дейност само с автомобили, които отговарят на изискванията на чл. 21 и са включени в списъка по чл. 10, ал. 3;
8. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) има сключен писмен договор с всеки водач, извършващ дейността от негово име, но за своя сметка, и е включен в списъка по чл. 10, ал. 3.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Регистрираният търговец може да разкрива диспечерски пунктове, оборудвани с радио- или телефонна връзка.

Чл. 36. (1) Пътникът наема таксиметров автомобил:
1. от таксиметрова стоянка, обозначена с пътен знак "Такси";
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) от незабранените с пътни знаци или маркировка места за престой и паркиране;
3. чрез подаване на сигнал с ръка;
4. чрез повикване по телефон;
5. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) чрез специализирано за целта интернет приложение.
(2) Пътникът може да наема автомобил по свой избор, независимо от мястото му в колоната на чакащите таксиметрови автомобили.
 
Чл. 37. Друг пътник се превозва в таксиметровия автомобил само след съгласието на наелия го вече клиент. Първият пътник заплаща стойността на извършения превоз в момента на освобождаване на автомобила. След всяко заплащане водачът изчиства текущите показания на апарата и следващото плащане се извършва по новите показания.
 
Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2000 г.) След наемане на автомобила водачът задължително включва таксиметровия апарат и превозва пътника по най-краткия маршрут, освен ако пътникът не пожелае друго.
 
Чл. 39. След приключване на превоза, водачът задължително издава фискална касова бележка за извършената таксиметрова услуга. При поискване от пътника, водачът издава и фактура по реда на чл. 20, ал. 2 от Наредба № 35 от 1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет.
 
Чл. 40. (1) (Предишен текст на чл. 40, доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Водачът попълва редовно и точно пътната книжка след приключване на смяната. Датите и часовете в нея се записват с арабски цифри, като по-малките от 10 се записват задължително с нула отпред.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Водачът, извършващ дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка, представя ежемесечно на регистрирания търговец пътната книжка за отчитане и контрол на работата на лекия таксиметров автомобил.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Водачът, извършващ дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка, при прекратяване на дейността е длъжен да предаде на регистрирания търговец разрешението по чл. 24, ал. 1 (ако има валидно) и пътната книжка за текущия месец.
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Отчетените книжки се съхраняват от регистрирания търговец за срок от 5 години.

Чл. 41. (1) (Предишен текст на чл. 40 - ДВ, бр. 73 от 2011 г.) Водачът е длъжен да работи с таксиметров апарат с фискална памет, съгласно изискванията на Наредба № 35 от 1999 г. с възможност за работа на две тарифи (дневна и нощна) с превключване в зависимост от часовото време. В периода от 6 до 22 ч. работи с дневна тарифа, а от 22 до 6 ч. - с нощна.
(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) След преминаване на съответния пътен знак, обозначаващ край на населено място по смисъла на т. 49 от § 6 на допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, в което е нает таксиметровият автомобил, водачът е длъжен да превключи ръчно таксиметровия апарат с фискална памет на цената по чл. 21, ал. 1, т. 12, буква "г", като продължи да извършва превоза на същата цена до края на заявения от пътника маршрут.
 
Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
 
Чл. 43. (1) При повреда на таксиметровия апарат по време на превоз водачът договаря с пътника стойността на изминатия път в зависимост от пробега и тарифата.
(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат само в случаите, когато повредата на таксиметровия апарат не позволява отчитане по него.
(3) Водачът вписва в пътната книжка точното време на възникване на повредата и показанията на километропоказателя към момента на повредата.
(4) След приключване на започнатия превоз водачът прекратява работа до отстраняване на повредата.
 
Чл. 44. (1) (Предишен текст на чл. 44 - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Водачът може да откаже превоз, когато:
1. прецени,че е застрашена сигурността му;
2. пътникът е в явно нетрезво състояние или под въздействието на друго упойващо вещество;
3. пътникът е с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърсят или повредят автомобила;
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) пътникът откаже да постави обезопасителен колан.
(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Водачът на лек таксиметров автомобил няма право да откаже превоз на хора с увреждания, придружени от кучета водачи.
 
Чл. 45. На водача е забранено да:
1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) извършва таксиметров превоз на територията на община, за която няма издадено разрешение, с изключение на общини, в които не са регистрирани търговци за извършване на таксиметрови услуги, и в курортни комплекси, разположени на територията на две и повече общини, след като е получил разрешение за извършване на таксиметрова дейност от една от общините, на чиято територия е разположен комплексът;
2. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.) престоява за изчакване на пътници на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен транспорт или на участък от пътното платно, при което се създават затруднения за останалите участници в движението за изчакване на клиенти;
3. изчаква други пътници до запълване на автомобила, след като е вече нает;
4. работи със замърсено или неподходящо облекло;
5. (нова - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) престоява на таксиметрова стоянка с таксиметров автомобил, обозначен с табела "Не работи", със закрит или свален знак "ТАКСИ" и/или изключен електронен таксиметров апарат с фискална памет;
6. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) управлява лек таксиметров автомобил, който не е оборудван с електронен таксиметров апарат с фискална памет;
7. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) работи с електронен таксиметров апарат с фискална памет, който:
а) е повреден, освен в случаите по чл. 43;
б) не е включен;
в) е разпломбиран;
8. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) откаже таксиметров превоз на пътник, освен в случаите на чл. 44, ал. 1;
9. (нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) управлява таксиметров автомобил с електронен таксиметров апарат с фискална памет, който не е представен за проверка от сервизен специалист в случаите по чл. 34, т. 5.

Чл. 46. (1) (Предишен текст на чл. 46 - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. с Решение № 6388/2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) При преустановяване на работа водачът отразява приключването в пътния лист, а ако е приключила смяната - приключва пътния лист, поставя на предното стъкло вдясно на автомобила табела "Не работи" (приложение № 13) и сваля или закрива с калъф знака "ТАКСИ".
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2004 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 6388/2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.)

Чл. 47. (1) Общинският съвет определя броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Определените стоянки по ал. 1 могат да се ползват от всички регистрирани търговци, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Регистрираните търговци могат да дават предложения по ал. 1.
 
 
Раздел VIII.
Контрол
 
Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., предишен текст на чл. 48, изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от контролните органи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", на Министерството на вътрешните работи, от кмета на съответната община и оправомощени от него длъжностни лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Лицата по ал. 1 имат право да:
1. спират за проверка превозни средства, обозначени като лек таксиметров автомобил "ТАКСИ", независимо дали на тавана има поставена табела и дали е включен светлинният индикатор;
2. изискват и получават от водачите и регистрираните търговци информация и документи, свързани с дейността таксиметров превоз на пътници;
3. изискват от водачите и регистрираните търговци за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с таксиметровия превоз на пътници;
4. изискват сведения от водача и от присъстващите при извършването на проверките трети лица.

Чл. 49. (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения и прилагат принудителни административни мерки.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Контролът по правомерното ползване на разрешенията за извършване на таксиметрови превози на пътници се осъществява от:
1. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
2. кмета на съответната община и оправомощени от него длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) При констатирани случаи на неправомерно използвани разрешения за извършване на таксиметрова дейност контролните органи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомяват кмета на общината.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.)

Чл. 52. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) При съставен акт на водач за нарушение на тази наредба контролните органи задържат удостоверението "Водач на лек таксиметров автомобил" и всички документи, доказващи установяване на нарушението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Удостоверението "Водач на лек таксиметров автомобил" се връща при връчване на наказателното постановление, освен в случаите, когато водачът е престанал да отговаря на някое от изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, както и при приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 7 от Закона за автомобилните превози.
(3) Съставеният акт по реда на ал. 1 замества отнетото удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил" за срок от един месец.
 
Допълнителни разпоредби
 
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) "Пътна книжка" е издаден от регистрирания търговец комплект от последователно номерирани пътни листа.
2. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.)
3. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
4. (нова - ДВ, бр. 73 от 2011 г.) "Първоначална такса" е таксата, която се дължи за наемане на таксиметровия автомобил, независимо от изминатия пробег.
5. (нова - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) "Кучета водачи" е понятие по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителната разпоредба на Закона за интеграция на хората с увреждания" (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г.).
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 12а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.
 
§ 3. Издадените от общините разрешения за обществен превоз на пътници по реда на Наредба № 2 от 1997 г. за таксиметров превоз на пътници (ДВ, бр. 36 от 1997 г.), важат една година след влизане в сила на тази наредба.
 
§ 4. След 1 януари 2001 г. превозите по реда на тази наредба се извършват само от лицензирани лица.
 
§ 5. Изискванията по чл. 4, т. 2 за професионална компетентност влизат в сила от 1 януари 2001 г.
 
§ 6. Лицата, получили разрешение за извършване на таксиметрова дейност по реда на Наредба № 2 от 1997 г. за таксиметров превоз на пътници, след лицензиране могат да упражняват дейността с наличните таксиметрови автомобили, отговарящи на изискванията за транспортна годност по тази наредба, пет години след влизане в сила на наредбата.
 
§ 7. (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
 
§ 8. Изискванията по чл. 21, т. 10 за въвеждане номерата на жълтия цвят,с който таксиметровите автомобили трябва да бъдат трайно боядисани, влизат в сила от 1 юли 2003 г.
 
§ 9. (1) (Предишен текст на § 9, изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г.) Изискванията по чл. 21, т. 6 за монтиране и работа с таксиметрови апарати с фискална памет в таксиметровите автомобили влизат в сила от 1 юли 2000 г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2000 г.) Крайният срок за фискализиране на електронния таксиметров апарат с фискална памет и извършване на проверка на системата "апарат-автомобил" е 14.ХII.2000 г.
 
§ 9а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г.)
 
§ 9б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2000 г.) В приложение № 11 към чл. 22, ал. 1 думите "вид собственост - собствен, нает, лизинг" се заличават.
 
§ 10. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародване в Държавен вестник и отменя Наредба № 2 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
 
§ 11. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Разпоредбите на чл. 21, т. 7, букви "д" и "е" влизат в сила един месец след обнародването на тази наредба в "Държавен вестник".
 
§ 12. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Останалите разпоредби влизат в сила от деня на обнародването на тази наредба в "Държавен вестник".
 
 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
 
(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2005 Г.)
 
§ 59. Промените в лицензите за извършване на таксиметров превоз на пътници се извършват по реда за извършване на промени в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.
 
§ 60. В заповедите по чл. 15, ал. 1, издадени по отношение на лицензирани превозвачи, вместо заличаване от регистъра и отнемане на удостоверението за регистрация се постановява отнемане на лиценза.
 
§ 61. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на § 25 относно чл. 21, ал. 1, т. 14 и ал. 3, които влизат в сила, както следва:
1. (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 6388/2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.) Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 14:
а) за автомобили с първа регистрация до 1 януари 1980 г. - от 1 юни 2004 г.;
б) за автомобили с първа регистрация от 1 януари 1980 г. до 31 декември 1984 г. - от 1 януари 2005 г.;
в) за автомобили с първа регистрация от 1 януари 1985 г. до 31 декември 1989 г. - от 1 януари 2006 г.;
г) за всички останали автомобили - от 1 юли 2006 г.
2. Разпоредбата на ал. 3 - от 1 януари 2005 г.
 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 
 
(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2007 Г.)
 
§ 23. Навсякъде в наредбата думите "министъра на транспорта и съобщенията" и "Министерство на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министъра на транспорта" и "Министерство на транспорта".
 
§ 24. Разпоредбите на § 3 относно чл. 10б, ал. 2 и 3, § 11 относно чл. 31, ал. 1, т. 5, § 12 относно чл. 32, ал. 4, § 15, т. 1 и § 22 влизат в сила три месеца от датата на обнародването на наредбата в "Държавен вестник", а разпоредбата на § 6 относно чл. 21, ал. 1, т. 14 и 15 и ал. 2 влиза в сила шест месеца от датата на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
 
(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2011 Г.)
 
§ 13. Разпоредбата на § 6, т. 2 относно чл. 21, ал. 1, т. 12 се прилага за автомобилите, които са вписани в списъка към удостоверението за регистрация на превозвача по реда на чл. 10, ал. 4 след влизане в сила на тази наредба.
 
§ 14. Навсякъде в наредбата думите "директора на съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят с "началника на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", думите "Директор на РД "АА" се заменят с "Началник на ОО "КД - ДАИ", думите "Директора на РД "АА" се заменят с "Началника на ОО "КД - ДАИ" и думите "съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят със "съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ".
 
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г.)
 
§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 28, т. 1 относно чл. 19, ал. 1, т. 2 относно чл. 44, ал. 1, т. 3 относно чл. 45й, т. 4, относно чл. 51, т. 5 относно чл. 55 и т. 6 относно чл. 55а, § 29 и 30, които влизат в сила три месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
 
Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2014 Г.)

§ 5. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "Областния отдел "Контролна дейност - ДАИ", "Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "ОО "КД - ДАИ" се заменят с "регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
2. Думите "съответния Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", "началника" и "началникът" се заменят съответно със "съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", "ръководителя" и "ръководителят".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2021 Г.)

§ 70. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".
§ 71. Разпоредбата на параграф 19 относно чл. 21, ал. 1, т. 2 се прилага до 7.07.2022 г.
§ 72. (1) В срок до 3 месеца от влизането в сила на наредбата лицата по чл. 3 привеждат електронните таксиметрови апарати с фискална памет в състояние, което позволява първоначалната такса да се отчита в размер съгласно § 19 относно чл. 21, ал. 1, т. 12, буква "е". (2) Определеният досегашен размер на първоначалната такса, отчитан от електронните таксиметрови апарати с фискална памет, се прилага до привеждане на електронния таксиметров апарат с фискална памет в съответствие с ал. 1. 
ПРИЛОЖЕНИЯ