Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2019, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Наредба за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, 2011

Наредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението

В сила от 28.06.2011 г.
Приета с ПМС № 172 от 20.06.2011 г.
Обн. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението към министъра на вътрешните работи, наричан по-нататък "фонда".

Чл. 2. Целта на фонда е осигуряване на средства за дейности по контрола на движението по пътищата и за подобряване на пътната безопасност.

 

Раздел II.
Набиране и разходване на средствата от фонда

 1. Чл. 3. (1) Приходите във фонда се набират от:
  1. глоби за нарушения на правилата за движение по пътищата, установени с технически средства и системи, заснемащи и записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство;
  2. дарения;
  3. други приходи, предвидени в нормативен акт.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Средствата по фонда постъпват по бюджетна сметка на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 4. Средствата от фонда се разходват за следните дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност:

 1. проектиране, изграждане и поддръжка на технологични системи за контрол на движението по пътищата;
 2. доставка и поддръжка на технически средства и оборудване за контрол на движението по пътищата;
 3. дейности, насочени към повишаване на административния капацитет на структурите на Министерството на вътрешните работи, осъществяващи дейности, свързани с без-опасността на движението по пътищата;
 4. информационни кампании и дейности, насочени към превенция в областта на безопасността на движението по пътищата;
 5. други дейности за подобряване на пътната безопасност.


Чл. 5. Превишението на приходите над разходите по фонда в края на годината е преходен остатък и се използва по предназначение през следващата година.

Чл. 6. (1) Средствата от фонда се разходват при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и издадените въз основа на него актове.

(2) При разходването на средствата от фонда се спазват принципите на законосъобразност, целесъобразност, икономичност и прозрачност.

 

Раздел III.
Управление на фонда

Чл. 7. (1) Фондът се управлява от министъра на вътрешните работи.

(2) Във връзка с управлението на фонда министърът на вътрешните работи:

 1. одобрява план-програма за разходите по фонда след обсъждане на заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата;
 2. организира провеждането на дейностите, финансирани със средства от фонда, като осигурява тяхната публичност и прозрачност;
 3. организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от фонда, и сключва договори за тяхното изпълнение;
 4. контролира изпълнението на сключените договори, финансирани със средства от фонда, и осъществява разплащанията по тях;
 5. представя отчет за изпълнението на дейностите от план-програмата по т. 1.

Чл. 8. Министърът на вътрешните работи може да възлага на определени от него длъжностни лица изпълнението на конкретни дейности във връзка с правомощията му по управление на фонда.

Чл. 9. Предложения за включване в план-програмата на дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност и за финансирането им от фонда се изготвят от основните структури на Министерството на вътрешните работи, осъществяващи функции по контрол на безопасността на движението по пътищата.

Чл. 10. (1) Организационното, административното и финансовото обслужване на фонда се извършва от съответните структури на Министерството на вътрешните работи.

(2) В изпълнение на функциите и поставените задачи съответните структури на Министерството на вътрешните работи изготвят становища, отчети, доклади, анализи и прогнози по въпроси, свързани с дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност, финансирани със средства от фонда.

Чл. 11. Министърът на вътрешните работи със заповед създава необходимата организация за изпълнение на дейностите по чл. 9 и 10.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се приема на основание § 1, ал. 4, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)
§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.