Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2020, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Наредба за проверка на техническата изправност на МПС, 2018

Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, 2018

В сила от 01.01.2012 г.
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 2 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 8 Май 2018г.
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 
 
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (периодични прегледи на ППС);
2. условията и редът за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС;
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) условията и редът за извършване на прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари, да превозват определени опасни товари съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.) (ADR) (прегледи и проверки по ADR);
4. изискванията към председателите на комисии и техническите специалисти, които извършват периодични прегледи на ППС;
5. изискванията към контролно-техническите пунктове, в които се извършват периодични прегледи на ППС;
6. редът за издаване на удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици.
7. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) условията и редът за извършване на първоначална проверка за установяване на съответствието на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ (ВНГ или СПГ) с техническите изисквания, определени в чл. 20 от Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.) (Наредба № Н-3).
 
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) Периодичните прегледи на ППС по реда на тази наредба са задължителни за всички моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, регистрирани в Република България, и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на въоръжените сили, специалните пътни превозни средства, предназначени за борба с пожарите, и пътните превозни средства с животинска тяга.
(2) Наредбата се прилага за превозни средства, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 25 km/h, от следните категории:
1. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж, с не повече от осем места за сядане, без мястото за сядане на водача - превозни средства от категория М1;
2. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж, с повече от осем места за сядане, без мястото за сядане на водача, в които може да има място за стоящи пътници - превозни средства от категории М2 и М3;
3. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t - превозни средства от категория N1;
4. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 3,5 t - превозни средства от категории N2 и N3;
5. ремаркета, проектирани и конструирани за превоз на товари или пътници, както и за настаняване на пътници, с технически допустима максимална маса до 0,75 t за категория О1 и 3,5 t за категория О2;
6. ремаркета, проектирани и конструирани за превоз на товари или пътници, както и за настаняване на пътници, с технически допустима максимална маса над 3,5 t - превозни средства от категории О3 и О4;
7. дву-, три- и четириколесни превозни средства - превозни средства от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e;
8. колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h.
(3) Наредбата се прилага и за тролейбусите и трамвайните мотриси.
(4) Наредбата не се прилага за самоходните машини, колесните трактори с конструктивна максимална скорост, ненадвишаваща 40 km/h, и ремаркетата, теглени от тях.
 
Чл. 3. (1) Не се допуска прилагане на по-строги изисквания при периодичните прегледи на ППС от тези, на които е било предвидено да отговарят при конструирането и производство им.
(2) Когато в нормативен акт е предвидено изискване за допълнително оборудване на превозните средства, периодичният преглед на ППС включва и проверка на допълнителното им оборудване.
 
 
 
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПУНКТОВЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
 
Чл. 4. (1) Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по чл. 1, т. 1 и 3 се извършват в контролно-технически пунктове, отговарящи на изискванията на тази наредба. (2) Контролно-техническите пунктове са пет категории:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) контролно-технически пункт I категория - за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5е, L6, L6e, L7 и L7е;
2. контролно-технически пункт II категория:
а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e, M1, N1, O1, O2 и G и
б) за извършване на проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници; в) (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
3. контролно-технически пункт III категория:
а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, G и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h и
б) (изм. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на:
аа) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници;
бб) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на пътници;
вв) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на деца и/или ученици;
гг) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на пътни превозни средства за издаване или заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета/полуремаркета;
дд) (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
4. контролно-технически пункт IV категория:
а) IV ТБ - за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на тролейбуси;
б) IV ТМ - за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на трамвайни мотриси;
5. контролно-технически пункт V категория:
а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, G и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h и
б) (изм. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на:
аа) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници;
бб) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на пътници;
вв) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на деца и/или ученици;
гг) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автомобили за издаване или заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета/полуремаркета;
дд) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на пътни превозни средства, за които е предвидено извършването на прегледи и проверки по ADR;
ее) (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) В контролно-техническия пункт се извършват периодични прегледи на ППС от една или повече категории, определени за съответната категория на контролно-техническия пункт по ал. 2, в зависимост от оборудването на линията по чл. 9, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) В контролно-технически пункт IV ТБ категория се извършват периодични прегледи на ППС от категории М1, М2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G, когато са изпълнени изискванията по чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 3, т. 2 и чл. 9, ал. 1, т. 3.
 
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) (1) Контролно-техническият пункт се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) помещение за извършване на периодични прегледи на ППС, а за извършване на прегледи и проверки по ADR - и работна площадка;
2. помещение за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работата на комисията.
(2) Периодичните прегледи на тролейбуси и трамвайни мотриси се извършват в специално оборудваните пунктове за техническо обслужване и ремонт на тези превозни средства.
 
Чл. 6. Помещенията за извършване на периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR отговарят на следните изисквания:
1. да са закрити и проходими;
2. да имат обособена линия или линии за извършване на периодичните прегледи на ППС и/или прегледи и поверки по ADR;
3. да е осигурено свободното и безопасно преминаване на ППС в помещението;
4. да е осигурен необходимият подход към и изход от линията, като след навлизането в нея се извършва само постъпателно движение, без да се извършва маневра „движение назад".
 
Чл. 7. (1) Линиите за извършване на периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR са със следните размери:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за периодични прегледи и проверки на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина - не по-малко от 5 m;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина - не по-малко от 3 m;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) височина над линията в помещението - не по-малко от 2,80 m;
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за проверка на техническата изправност на ППС от категории M1, N1, O1, О2:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина - не по-малко от 10 m;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина - не по-малко от 4 m;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) височина над линията в помещението за линия с канал е не по-малко от 2,80 m, като за линията със стационарен подемник - не по-малко от 4 m в зоната на подемника;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за проверка на техническа изправност на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O3, O4 и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина - не по-малко от 25 m;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина - не по-малко от 5 m, а когато в помещението са оборудвани повече от една линия, като широчината на всяка следваща е не по-малко от 4 m;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) височина над линията в помещението - не по-малко от 4,5 m, като светлият отвор на вратите е не по-малко от 4,2 m.
(2) Допускат се отклонения до 5 % от размерите на широчината и/или дължината на линиите за извършване на периодични прегледи и проверки на ППС, посочени в ал. 1.
(3) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Когато в помещението за извършване на прегледите има повече от една линия, разстоянието между отделните линии за преглед трябва да е не по-малко от 1,5 m.
(4) Когато в контролно-технически пункт има повече от една линия, те се номерират във възходящ ред, като на видно място се поставя табела със съответния номер.
 
Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Линиите за извършване на периодични прегледи на ППС от категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, тролейбуси и трамвайни мотриси трябва да имат канал за преглед на ППС или стационарен подемник.
(2) Каналът или стационарният подемник се разполагат по надлъжната ос на линията за извършване на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR.
(3) Каналът за преглед на ППС трябва да е осветен и обезопасен с предпазни реборди и да отговаря на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за преглед на ППС от категории M1, N1, О1 и O2:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина - не по-малко от 5 m;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина - не по-малко от 0,85 m;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дълбочина - не по-малко от 1,60 m;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за преглед на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4 и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина - не по-малко от 15 m;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина - не по-малко от 0,85 m;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дълбочина - не по-малко от 1,40 m.
(4) Допускат се отклонения до 5 % от размерите на каналите по ал. 3.
 
Чл. 9. (1) Линиите за извършване на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR са оборудвани с уреди, съоръжения и средства за измерване:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) линията за проверка на техническата изправност на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e е оборудвана със:
а) технически средства за компютризираната система по чл. 11, ал. 2;
б) технически средства за информационната система по чл. 11, ал. 3;
в) стенд за измерване на спирачни сили на ППС;
г) (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) четирикомпонентен газоанализатор;
д) уред за проверка на регулировката на фаровете;
е) набор универсални монтьорски инструменти;
ж) уред за проверка на дълбочината на рисунъка на гумите;
з) подвижна лампа или фенерче;
и) прибор за осветяване фабричния номер на рамата и двигателя на труднодостъпни места;
к) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) димомер;
л) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) устройство за свързване към електронния интерфейс на превозното средство (четящо устройство на системата за бордова диагностика);
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) линията за периодични прегледи на ППС от категории M1, N1, O1, О2 освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 е оборудвана и със:
а) (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на външни размери с обхват над 150 mm или калибър;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10 - 150 mm или калибри;
г) средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в устройствата за съединяване на електроинсталацията на ремаркето към тази на автомобила;
д) устройство за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) линията за периодични прегледи на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O3, O4 освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 и 2 е оборудвана и със:
а) калибри за проверка на износването в заключващото устройство на седловото устройство на седловия влекач;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-малко от 5 m);
в) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2023 г.) устройство за проверка на окачването на осите и колелата (детектор за свободния ход на колелото);
4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) линията за периодични прегледи на тролейбуси е оборудвана с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 - 3 с изключение на тези по т. 1, букви "г" и "и" - "л", т. 2, букви "а", "в", "г" и "д" и т. 3, буква "а";
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) линията за периодични прегледи на трамвайни мотриси е оборудвана с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 - 3 с изключение на тези по т. 1, букви "в", "г", "ж", "з", "к" и "л", т. 2, букви "а" и "д" и т. 3, буква "в";
6. линията за прегледи и проверки по ADR на превозни средства EXII, EXIII, FL, OX, AT и MEMU освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 - 3 е оборудвана и със:
а) хронометър;
б) уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и електрическо съпротивление;
в) уред за измерване на изолационно съпротивление;
г) инсталация с манометри (с клас на точност не по-нисък от 1) за проверки на цистерни;
д) стенд за проверка на елементи от експлоатационното оборудване на цистерните;
е) подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взривоопасна среда (с ЕХ защита).
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Газоанализаторът по ал. 1, т. 1, буква "г" и димомерът по ал. 1, т. 1, буква "л" може да са комбинирани в един уред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Стендът за измерване на спирачните сили на ППС и димомерът трябва да са от одобрен тип по реда на Закона за измерванията и да са преминали първоначална или последваща проверка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Газоанализаторът на отработени газове от МПС трябва да е с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите. Първата последваща периодична проверка на газоанализатора с оценено съответствие се извършва след изтичане на един период на валидност на последващата проверка, считано от годината на нанасяне на маркировката за съответствие СЕ и допълнителната метрологична маркировка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Газоанализатори от одобрен тип по реда на Закона за измерванията, пуснати в действие преди 30.10.2016 г., трябва да са преминали последваща проверка.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Стендът за измерване на спирачните сили на ППС, газоанализаторът и димомерът преминават последващи проверки по реда и на Закона за измерванията на следните периоди:
1. стендът за измерване на спирачните сили на ППС - на всеки две години;
2. газоанализаторът и димомерът - всяка година.
 
Чл. 10. (1) Контролно-техническите пунктове V категория трябва да имат самостоятелно обособена площадка с твърда настилка за разполагане на допълнително оборудване.
(2) Площадката по ал. 1 се намира в непосредствена близост до линията за извършване на прегледи и проверки по ADR.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Размерите на площадката трябва да осигуряват разполагане на превозните средства и инсталациите за проверка. Дължината на площадката трябва да бъде не по-малка от 25 m, а широчината - не по-малка от 10 m.
 
Чл. 11. (1) В контролно-техническия пункт трябва да има компютризирана система за управление на работата на средствата за измерване и информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС.
(2) Компютризираната система за управление на работата на средствата за измерване трябва да:
1. осигурява достоверност на провежданите измервания в съответствие с методиката по чл. 31, ал. 1;
2. е защитена от нерегламентирана операторска намеса;
3. дава възможност за извеждане на резултатите от измерванията на хартиен носител или предаването им по електронен път към информационната система по ал. 3.
(3) Информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС трябва да осигурява възможност за:
1. идентифициране на председателя на комисията;
2. избор на обема и съдържанието на периодичния преглед;
3. автоматично въвеждане в протокола на пореден номер, дата и начало на прегледа на ППС (час и минути);
4. електронно въвеждане в системата на необходимите данни за:
а) идентифициране на ППС;
б) техническите характеристики на ППС, необходими за извършването на прегледа;
в) дата на първоначалната регистрация на ППС;
г) собственика на ППС;
д) лицето, представило ППС на преглед;
е) номера на разрешението на контролно-техническия пункт;
ж) комисията, която ще извърши прегледа;
5. въвеждане в протокола на данните по т. 1 - 3;
6. отпечатване в протокола на въведените данни;
7. електронно въвеждане в системата на данните от протокола от извършения преглед и на резултата от прегледа;
8. регистриране в системата на конкретните неизправности, установени по време на прегледа (незначителни, значителни и опасни);
9. вписване на необходимите данни в удостоверението за техническа изправност (част I) - данни за ППС, за техническия специалист, извършил прегледа, за установените неизправности и несъответствия, за извършени проверки за допълнителното оборудване на превозното средство, времето за извършване на прегледа и/или проверката, заключение за годността на ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване;
10. персонализиране на удостоверенията за техническа изправност (част II) - вписване на идентификационния номер (VIN, рама) на ППС, регистрационния номер на ППС, показанието на километропоказателя, брой на местата, допустимата максимална маса на ППС, номера на разрешението за контролно-техническия пункт, в който е извършен прегледът, адреса на контролно-техническия пункт, номера на знака за периодичен преглед, датата на която е извършен прегледът, валидността на прегледа, имената на председателя на комисията, извършила периодичния преглед и/или проверката;
11. разпечатване на необходимите документи във връзка с периодичния преглед и/или проверката (протоколи, удостоверения и сертификати);
12. запазване на определен брой цифрови графични изображения на превозното средство с ясно различим регистрационен номер;
13. заявяване от лицата по чл. 16 на документите, необходими за извършване на периодичните прегледи на ППС;
14. отчет на отпечатаните и на заявените документи за извършване на периодични прегледи;
15. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) предаване на данните в реално време към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
16. проверка по идентификационния номер (VIN) или по регистрационния номер на ППС за: а) преминат периодичен преглед на ППС;
б) издадено удостоверение за техническа изправност по чл. 38, ал. 2 за същото превозно средство;
в) спряно от движение ППС;
17. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) автоматична проверка за наличието на:
а) задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и задължителна застраховка "Злополука" на пътниците - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платените застраховки от Комисията за финансов надзор, управление "Застрахователен надзор";
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) платен данък върху превозното средство;
18. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
19. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) въвеждане на номера на знака към съответната застрахователна полица, издаден от Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1 от Кодекса за застраховането;
20. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) визуализация на информацията за показанията на километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на техническата изправност;
21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) предаване на резултатите от извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност в реално време към Министерството на вътрешните работи, което включва информацията, определена с наредбата по чл. 140, ал. 2 от Закона за движението по пътищата;
22. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) съхранение на данните за извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност в продължение на минимум 60 месеца от датата на извършване на прегледа;
23. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) извършване на справка по имена, БУЛСТАТ и номер на разрешението на КТП за превозни средства, преминали на преглед в КТП на службите за сигурност по § 1, т. 1 от Закона за защита на класифицираната информация, от лица, които притежават достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация.
(4) Техническите средства за работа на системите по ал. 2 и 3 се осигуряват:
1. за управление на работата на средствата за измерване - от лицата по чл. 16, притежаващи разрешението за извършване на периодични прегледи на ППС;
2. за електронно регистриране на данните от проведените технически прегледи, предаването им в реално време до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", персонализиране на удостоверенията за техническа изправност, отчитане на документите във връзка с прегледите и запазване на графични изображения за идентификация на превозното средство - от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(5) В контролно-техническия пункт трябва да има внедрена система за управление на качеството, съответстваща на ISO 9001.
(6) В контролно-техническия пункт трябва да има метална каса и телефон за връзка.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 02.09.2014 г.) Изискването по ал. 3, т. 12 не се прилага към информационната система, предназначена за използване от Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция "Технически операции" при извършване на периодични прегледи на ППС, които са собственост на министерството или на агенцията.
 
Чл. 12. (1) Периодичните прегледи и проверките на ППС се извършват от комисия, която се състои от председател и поне един технически специалист.
(2) Председател на комисия може да бъде всеки технически специалист, който отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 3.
(3) Председател на комисията за извършване на конкретния преглед е техническият специалист, който се е идентифицирал в информационната система по чл. 11, ал. 3 за извършването на прегледа.
(4) Техническият специалист трябва да работи по трудово правоотношение с лицето по чл. 16, получило разрешението за извършване на периодични прегледи на ППС.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Техническият специалист може да бъде вписван в повече от един списък към разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС, ако разрешенията са издадени на едно и също лице.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Не се допуска председателят на комисия и техническият специалист да участват в комисия по извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозни средства, които са тяхна собственост или собственост на свързани с тях лица, и на превозни средства, в поддръжката и ремонта на които председателят на комисията и техническият специалист са участвали.
 
Чл. 13. (1) Техническият специалист трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е завършил средно или висше образование със специалност по приложение № 1 или специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от една година по специалностите по букви "А" и "Б";
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) да е правоспособен водач на моторно превозно средство от категория "В";
3. да не е осъждан за престъпления от общ характер по реда на глава втора "Престъпления против личността" или по реда на глава единадесета, раздел ІІ "Престъпления по транспорта и съобщенията" от Особената част на Наказателния кодекс;
4. да не е бил заличаван от регистъра по чл. 15, ал. 1 през последните две години на основание чл. 15, ал. 2, т. 3 - 8;
5. да притежава удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи и проверки на ППС;
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) да притежава най-малко 3 години професионален опит по специалността от завършеното средно или висше образование по една или повече специалности, посочени в приложение № 1, или равностоен на него, като учебни занимания в областта на пътните превозни средства.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Техническият специалист и председателят на комисия, извършващи прегледи и проверки по ADR или първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, трябва да отговарят на изискванията по ал. 1, т. 2 - 4 и:
1. да са завършили висше образование по специалност съгласно приложение № 1, букви "А" или "Б" или висше образование и специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от една година по специалностите по букви "А" и "Б";
2. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) да притежават свидетелство за професионална квалификация за прегледи и проверки по ADR или първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
(3) Председателят на комисия за извършване на периодични прегледи на ППС е технически специалист, който отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2 - 5 и:
1. е завършил средно или висше образование със специалност по букви "А", "Б", "В" или "Г" на приложение № 1 или специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от една година по специалностите по букви "А" и "Б".
2. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
 
Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Допълнителното обучение за извършване на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR се провежда от висши училища, акредитирани по специалности по букви "А" и "Б" на приложение № 1 по реда на Закона за висшето образование, или от организации, оправомощени в друга държава - членка на Европейския съюз, за такава дейност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Допълнителното обучение по ал. 1 включва теоретична и практическа подготовка и се провежда по учебна документация, утвърдена от изпълнителния директор на агенцията. Учебната документация се публикува на страницата на агенцията в интернет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Учебните дисциплини, които обхващат най-малко темите, посочени в приложение № 1а, както и продължителността на допълнителното обучение се определят с учебната документация по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Допълнителното обучение по ал. 1 е първоначално и периодично. Техническите специалисти преминават допълнително първоначално обучение преди вписването им в регистъра по чл. 15, ал. 1, след което на всеки 2 години преминават периодично обучение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Допълнителното обучение завършва с полагане на изпит пред комисия, в състава на която се включва представител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) След завършване на допълнителното обучение и успешно издържан изпит висшето училище издава на:
1. техническите специалисти по чл. 13, ал. 1 - удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС след завършване на първоначалното им обучение, преди вписването им в регистъра по чл. 15, ал. 1, както и след завършване на периодичното им обучение по ал. 4;
2. техническите специалисти по чл. 13, ал. 2 - свидетелство за професионална квалификация за извършване на прегледи и проверки по ADR или първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ след завършване на първоначалното им обучение, преди вписването им в регистъра по чл. 15, ал. 1 и удостоверение за допълнително обучение за извършване на прегледи и проверки по ADR или първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ след завършване на периодичното им обучение по ал. 4.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Удостоверението за първоначалното допълнително обучение е безсрочно, а удостоверението за периодичното допълнително обучение се издава със срок на валидност 2 години. В случаите, когато техническият специалист не упражнява дейността по извършване на прегледи и проверки на превозни средства, за която е получил удостоверението, в срок до 1 година от издаването му, специалистът преминава периодично допълнително обучение.
(8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Удостоверението по ал. 7 съдържа най-малко следната информация:
1. идентификация на техническия специалист (име и фамилия на техническия специалист);
2. категории превозни средства, за които техническият специалист е оправомощен да извършва прегледи за проверка на техническата изправност;
3. наименование на издаващия орган;
4. дата на издаване.
(9) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) След всеки изпит по ал. 5 висшето училище изпраща до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" следната информация за всяко лице, което е положило изпит:
1. име, презиме и фамилия на лицето, положило изпит;
2. единен граждански номер и/или личен номер на чужденец;
3. вид на документа с вписани категории ППС и вида на проверките в зависимост от предназначението на ППС;
4. издател;
5. валидност на документа.
 
Чл. 15. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на председателите на комисии и техническите специалисти, които отговарят на изискванията по чл. 12 - 14. Вписването в регистъра се извършва по заявление на лицето по чл. 16 (приложение № 3).
(2) Председателите на комисии и техническите специалисти се заличават от регистъра по ал. 1:
1. по искане на лицето по чл. 16, получило разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС;
2. по искане на лицето, вписано в регистъра;
3. при повторно извършени нарушения на правилата за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато са разпоредили да се издаде или са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед или без да е извършен преглед по реда на тази наредба;
5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) при повторно нарушение на изискването председателят на комисията, извършваща прегледите, или техническият специалист да уведоми Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в срока по чл. 28, ал. 3, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен;
6. когато като председател на комисия е предоставил паролата си и/или картата си за достъп до информационната система по чл. 11, ал. 3 на друго лице и то я използва;
7. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато председателят на комисията, извършваща прегледите, или техническият специалист предостави индивидуалния си печат за заверка на документите, удостоверяващи, че пътното превозно средство е технически изправно, на друго лице и то го използва;
8. когато престанат да отговарят на някое от изискванията по чл. 12 - 14;
9. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато председателят на комисията, извършваща прегледите, въведе некоректни данни за идентификация на пътното превозно средство, представено на преглед в информационната система по чл. 11, ал. 3;
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато са извършили периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство от категория, за която контролно-техническият пункт няма издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Не се заличават от регистъра по ал. 1 председателят на комисията, извършваща прегледите, и/или техническите специалисти, когато искането за това е направено от лицето, получило разрешение по чл. 17, или от лицето, вписано в регистъра, ако по отношение на съответното лице е образувано производство за заличаване по реда на ал. 2, т. 3 - 10.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Заличаването от регистъра на председателя на комисията, извършваща прегледите, и техническите специалисти се извършва със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Заповедта по ал. 4 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, заличени от регистъра по ал. 1 на някое от основанията, предвидени в ал. 2, т. 3 - 10, не може да бъде вписван отново в регистъра в продължение на две години от датата на заличаването.
 
 
Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Регистърът по чл. 15, ал. 1 съдържа информация за:
1. името, презимето и фамилията на техническия специалист;
2. единния граждански номер и/или личния номер на чужденец;
3. националността на техническия специалист;
4. датата на раждане на техническия специалист;
5. адреса на техническия специалист;
6. образованието на техническия специалист (издател, дата на издаване и валидност, изображение на дипломата);
7. допълнителното обучение на техническия специалист (издател, дата на издаване и валидност, изображение на дипломата);
8. свидетелството за правоуправление на МПС (издател, дата на издаване и валидност, изображение на дипломата);
9. номера на разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС в списъка, към който е включено лицето;
10. наименованието на лицето по чл. 16;
11. областния отдел на ИААА, на територията на която се намира КТП, в което работи техническият специалист;
12. текущото състояние на правата, произтичащи от разрешението (валиден, закрит, заявен, изтекъл, отнет);
13. качеството на техническия специалист при участие в комисията за извършване на техническия преглед - като член и/или председател;
14. дата на включване в списъка към разрешението по т. 9;
15. пореден номер в списъка към разрешението по т. 9;
16. вид и номер на печата, предоставен на техническия специалист, и дата на неговото предоставяне/отнемане;
17. категории превозни средства и видове допълнителни проверки, свързани с предназначението на превозните средства, за които техническият специалист има права да извършва прегледи и проверки;
18. дата на последна промяна, свързана с обстоятелствата по включването на техническия специалист в списъка към разрешението по т. 9;
19. текущо състояние на техническия специалист (включен, заличен).

 
Глава трета
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ППС
 
Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по чл. 1, т. 1 и 3 се извършват от Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция "Технически операции", Националната служба за охрана, учебни заведения по Закона за професионалното образование и обучение и Закона за висшето образование, физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които притежават разрешение, издадено по реда на тази наредба.
 
Чл. 17. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на
периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на лицата по чл. 16, които отговарят на изискванията на тази наредба (приложение № 2).
 
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) За издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС лицата по чл. 16 подават заявление по образец (приложение № 3) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.)
4. проект на технологична карта за работата на техническите специалисти;
5. списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви прегледи и дейности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13; за всеки технически специалист към списъка се прилагат:
а) копие на дипломата за завършено средно или висше образование и документ за специализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;
б) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) копие на свидетелството за професионална квалификация по чл. 14, ал. 5, т. 2 или на удостоверението за допълнително обучение по чл. 14, ал. 5, т. 1;
в) (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство; не се изисква представянето на свидетелство за управление на моторно превозно средство, когато то е издадено от органите на Министерството на вътрешните работи; в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка на обстоятелството по чл. 13, ал. 1, т. 2 в регистъра на българските документи за самоличност, воден в Министерството на вътрешните работи;
г) (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) свидетелство за съдимост; Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжности лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, т. 3 в Министерството на правосъдието за заявените технически специалисти, които са български граждани;
д) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда; не се изисква представянето на справка, когато се касае за договор, сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка на обстоятелството по чл. 12, ал. 4 в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;
е) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден от компетентен държавен орган;
6. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) копие на сертификат за внедрената в контролно-техническия пункт система за управление на качеството по чл. 11, ал. 5, издаден от орган по сертификация на системи за управление, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за област сертификация на системи за управление - когато разполага с такъв, или декларация за стартирала процедура по издаване на сертификат за внедрената в контролно-техническия пункт система за управление на качеството, като след приключване на процедурата по сертифициране, но не по-късно от 6 месеца от стартирането и, лицето по чл. 16 изпраща заверено копие на получения сертификат;
7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) документ за ползване на обекта, в който се намира контролно-техническият пункт:
а) разрешение за ползване на строежа съгласно чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията, или
б) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа съгласно чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, или
в) разрешение за поставяне на обекта съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията с посочено предназначение, от което е видно, че обектът може да бъде използван за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, или
г) разрешение за ползване на строеж, издадено по реда на Закона за териториално и селищно устройство (отм., ДВ, бр. 1 от 2001 г.) - за имоти, въведени в експлоатация преди влизането в сила на Закона за устройство на територията, или
д) удостоверение съгласно § 16 от преходните разпоредби към Закона за устройство на територията или § 127, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; доп., бр. 66 от 2013 г.; изм., бр. 98 от 2014 г.);
8. документ за собственост или договор за наем на контролно-техническия пункт, а за пунктовете от V категория - и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари;
9. план на контролно-техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;
10. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) списък на уредите, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименованието, марката, модела, типа и фабричния им номер, придружен с копие на паспортите ЕС декларация за съответствие за газоанализатора и декларация за съответствие с одобрен тип за стендовете за проверка на спирачните сили и димомерите, както и свидетелства за проверки по реда на чл. 9, ал. 6;
11. документ за платена държавна такса за извършване на оглед за установяване на съответствието на контролно-техническия пункт с изискванията и за издаване на разрешение. (2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Документите по ал. 1, т. 7, букви "а", "б", "г" или "д" се представят и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи опасни товари, към контролно-техническите пунктове от V категория.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Служителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", който приема заявлението за издаване на разрешение, проверява оригиналите на документите при подаването им, заверява с подпис и печат копията и връща оригиналите.
 
Чл. 19. (1) В 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършват оглед на контролно-техническия пункт и съставят протокол (приложение № 4). Протоколът съдържа заключение за съответствие или несъответствие с изискванията към контролно-техническия пункт за извършване на периодични прегледи на ППС и се издава в два еднообразни екземпляра - един за лицето по чл. 16 и един за Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Огледът на контролно-техническите пунктове от категории I, II, III и IV се извършва от двама служители на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а на контролно-техническите пунктове категория V - от служители от специализираната администрация в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) При извършването на огледа на контролно-техническия пункт служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" проверяват съответствието на съдържанието на предварително изготвената от лицето по чл. 16 технологична карта за работата на техническите специалисти по чл. 18, ал. 1, т. 4 с действителното разположение на уредите, съоръженията и средствата за измерване.
(4) Технологичната карта за работата на техническите специалисти по чл. 18, ал. 1, т. 4 се изготвя поотделно за всяка линия за извършване на периодични преглед и проверки на ППС и съдържа:
1. схема на линията с обозначени постове за извършване на отделните операции;
2. списък на техническото оборудване;
3. броя на техническите специалисти, извършващи прегледа;
4. последователност за извършване на периодичния преглед на ППС, същност на проверките, изпълнител, използвани уреди, съоръжения и средства за измерване.
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) категориите ППС и минимално време за извършване на периодични преглед и проверки за всяка категория ППС.
(5) Технологичните карти за работата на техническите специалисти се съгласуват:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) от ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - за контролно-техническите пунктове от категории I, II, III или IV;
2. от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - за контролно-техническите пунктове категория V.
(6) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпраща в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" документите по чл. 18, ал. 1 заедно с екземпляр от съставения протокол (приложение № 4).
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда заявлението и приложените към него документи и прави писмено предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице да издаде разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС или да откаже издаването на разрешение.
 
Чл. 20. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешението в срок до 30 дни от подаването на заявлението по чл. 18, ал. 1. Неразделна част от разрешението е списък на председателите на комисии и техническите специалисти, извършващи периодичните прегледи на ППС.
(2) Разрешението се издава за срок 5 години и дава право на притежателя му да извършва периодични прегледи и проверки на ППС в контролно-техническия пункт на пътните превозни средства от категориите, за които е издадено.
(3) Разрешението съдържа:
1. данни за лицето по чл. 16 и контролно-техническия пункт;
2. броя на линиите в контролно-техническия пункт;
3. категориите на превозните средства, на които лицето по чл. 16 има право да извършва периодични прегледи;
4. вида на допълнителните проверки във връзка с предназначението и конструкцията на превозните средства, които лицето по чл. 16 има право да извършва.
(4) Списъкът на председателите на комисии и техническите специалисти съдържа имената им и данни за образованието и професионалната им квалификация.
 

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) Срокът на валидност на разрешението по чл. 17 може да бъде удължен с нови 5 години, ако лицето по чл. 16 е подало заявление по приложение № 3а до 14 дни преди изтичане на срока и отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) Към заявлението по ал. 1 лицето по чл. 16 декларира, че не е извършена промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 18, ал. 1, за която не е уведомен писмено изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при спазване на изискванията, посочени в чл. 24.
(3) При удължаване на срока на валидност на разрешението в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се извършва служебна проверка за обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 18, ал. 1.
(4) Когато при служебната проверка по ал. 3 се установи несъответствие с обстоятелствата по ал. 2, лицето по чл. 16 се уведомява писмено за установените несъответствия и служебно се спира достъпът на председателя/ите на комисията/ите, извършваща/и периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС до информационната система по чл. 11, ал. 3.
(5) Когато при служебната проверка по ал. 3 се установи съответствие с обстоятелствата по ал. 2, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице удължава срока на валидност на разрешението в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението.


Чл. 21. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя:
1. разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и информационната система по чл. 11, ал. 3 - на лицата по чл. 16;
2. индивидуални печати за заверяване на документите, свързани с извършването на периодичните прегледи на ППС - на всички технически специалисти, включени в списъка към разрешението;
3. карта за достъп до информационната система по чл. 11, ал. 3 - на техническите специалисти, които отговарят на изискванията за председатели на комисии;
4. индивидуални печати за продължаване на срока на валидност на удостоверенията за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари - на техническите специалисти по чл. 13, ал. 2.
(2) Номерът на индивидуалния печат се състои от номера на разрешението и поредния номер на техническия специалист при вписване в списъка към разрешението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Индивидуалните печати и картите за достъп до информационната система се предоставят на техническите специалисти от съответните регионални звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" срещу подпис след провеждане на обучение за работа със системата.
 
Чл. 22. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването на разрешение, когато:
1. кандидатът не отговаря на изискванията за издаване на разрешение, определени с тази наредба;
2. сградите, в които е разположен контролно-техническият пункт, или съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване, с които ще се извършват периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, не отговарят на изискванията по чл. 5 - 11;
3. председателите на комисии или техническите специалисти не отговарят на изискванията по чл. 12 - 14;
4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) не са представени документите по чл. 18, ал. 1 или е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
5. на кандидата е издавано разрешение, което е било отнето за нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(2) Отказът за издаване на разрешение подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
Чл. 23. (1) Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.
(2) При смърт на физическото лице - едноличен търговец, при прехвърляне на предприятието на търговеца като съвкупност от права, задължения и фактически отношения или при преобразуване на юридическото лице, получило разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, правата му, произтичащи от разрешението, преминават върху неговия правоприемник, ако той отговаря на изискванията за издаване на разрешение. Правоприемникът е задължен да подаде заявление за отразяване на промяната в срок до три месеца от извършването є.
 
Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 18, ал. 1, лицето по чл. 16 писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 7-дневен срок от извършването на промяната или от узнаването и, като приложи документите, които я удостоверяват.
(2) При промяна на местоположението на контролно-техническия пункт в срока по ал. 1 лицето по чл. 16 подава заявление за извършване на оглед на пункта по реда на чл. 19.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При подаване на заявление за отписване на технически специалист от списък към разрешение (приложение № 3а) лицето по чл. 16 връща в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" индивидуалния печат на техническия специалист и картата по чл. 21, ал. 1, т. 3, ако има такава.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При промяна на обстоятелствата, посочени в списъка на техническите специалисти към издадено разрешение, извън случаите по ал. 3, лицето по чл. 16 подава заявление по образец (приложение № 3а) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което прилага документите по чл. 18, ал. 1, т. 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) За промяна в обстоятелствата по ал. 1 и 4 се счита и преиздаването на документ по чл. 18, ал. 1 поради изтичане на неговия срок на валидност.
 
Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;
2. с прекратяване на дейността на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел;
3. с изтичане на срока, за който е издадено;
4. по молба на неговия притежател;
5. с отнемането на разрешението по реда на чл. 148б от Закона за движението по пътищата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 преди прекратяване на правата Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва инвентаризация на документите за удостоверяване на техническата изправност, предоставени на лицето, и комплексна проверка на контролно-техническия пункт. Не се прекратяват правата, произтичащи от разрешението по искане на неговия притежател, когато за него е образувано производство за отнемане на разрешението и списъка към него по реда на чл. 26.
 
Чл. 26. (1) Издадените по реда на тази наредба разрешения и списъците към тях се отнемат с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице, когато:
1. контролно-техническият пункт или лицето по чл. 16 престанат да отговарят на изискванията на Закона за движението по пътищата или на тази наредба;
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) периодичните прегледи на ППС се извършват от председател на комисията, извършваща прегледите, или технически специалист, който не е вписан в регистъра по чл. 15, ал. 1;
3. контролно-техническият пункт е оборудван със средства за измерване, които не са одобрени по реда на Закона за измерванията или не са преминали на задължителна проверка по реда на същия закон;
4. не е спазен срокът по чл. 28, ал. 4 за уведомяване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за изгубени, откраднати или унищожени документи, с които се удостоверява, че превозното средство е технически изправно;
5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) в контролно-техническия пункт, в който лицето по чл. 16 извършва дейността, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, без то да е представено на преглед за проверка на техническата му изправност или без да е извършен преглед по реда на тази наредба;
6. при повторно извършени нарушения на условията и реда за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, определени със Закона за движението по пътищата или с наредбата, извън случаите по т. 5.
(2) Със заповедта по ал. 1 се постановява и:
1. отнемане на предоставените на лицето по чл. 16 документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед;
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) отнемане на индивидуалните печати по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4, предоставени на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 16;
3. прекратяване на достъпа на председателя на комисията, извършваща прегледите, до информационната система по чл. 11, ал. 3.
(3) Отнемането на разрешението подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.
 
Чл. 27. Лицето по чл. 16 връща в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" отнетото разрешение и списъка към него.
 
Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При загубено или унищожено разрешение по чл. 20 или списък към него лицето по чл. 16 писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 3-дневен срок.
(2) Дубликат на разрешението се издава в срок до 1 месец след подаване на заявление за това.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Председателите на комисии и техническите специалисти уведомяват писмено съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за изгубения, откраднат или унищожен индивидуален печат, предоставен им по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2, или картата по чл. 21, ал. 1, т. 3 за достъп до информационната система в срок до 24 часа от установяването на липсата на печата или картата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При установяването на липсващи знаци за преминат периодичен преглед лицето по чл. 16 писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в срок до 24 часа от установяване на липсата.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава заповед, с която обявява за невалидни знаците за преминат периодичен преглед по ал. 4.
 
 
 
Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ППС
 
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътните превозни средства подлежат на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:
1. превозните средства от категория N1 и превозните средства от категория М1, с изключение на леките таксиметрови автомобили, къмпинг-автомобилите и линейките - преди изтичане на третата и петата година от първоначалната им регистрация като нови, след което всяка година;
2. леките таксиметрови автомобили и превозните средства от категории М2 и М3, с изключение на къмпинг-автомобилите - на всеки 6 месеца;
3. тролейбусите и трамвайните мотриси - на всеки 6 месеца;
4. превозните средства от категории N2 и N3, О2, О3 и О4, с изключение на къмпинг-ремаркетата, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години - всяка година, след което - на всеки 6 месеца;
5. (В сила от 01.01.2023 г.) на всеки две години - превозните средства от категории:
а) L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7, L7e и О1;
б) L1, L1e, L2, L2e, L6 и L6e;
6. линейките, къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от категории О2, О3 и О4, колесните трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел - всяка година.
(2) Пътните превозни средства, превозващи опасни товари, подлежат на преглед за установяване на годността им да превозват определени опасни товари преди изтичане на една година от предходния преглед.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Пътните превозни средства с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, подлежат на първоначална проверка за установяване на съответствието им с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 преди първия периодичен преглед на ППС след извършването на монтажа на уредбата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Първоначална проверка за установяване на съответствието с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 се извършва и когато при периодичния преглед на ППС се установи несъответствие между данните от монтираната от производителя табелка на резервоара от уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, и данните за резервоара, вписани в информационната система по чл. 11, ал. 3 при предишен периодичен преглед на същото ППС.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, като сроковете по чл. 29, ал. 1 не се прилагат при:
1. временно спиране от движение на превозно средство поради техническа неизправност, възникнала след произшествие и засегнала някой от следните основни елементи, свързани с безопасността на превозното средство: ходова част, окачване, кормилно управление, спирачна уредба, системи за активна и пасивна безопасност;
2. изменение в конструкцията на превозно средство, свързана с безопасността на превозното средство или опазването на околната среда или промяна на категорията му.

 
Чл. 30. (1) При периодичния преглед на ППС се представят следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) свидетелство за регистрация - части I и II в оригинал; може да бъде представено ясно и четливо копие на част І на свидетелството за регистрация;
2. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби, товарни и специални автомобили с допустима максимална маса над 3,5 t, оборудвани с хладилни устройства, както и за ремаркета, оборудвани с хладилни устройства, и др.);
4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
5. документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
6. сертификат за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България - представя се за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1;
7. предишен сертификат по чл. 34, ал. 1, ако има такъв - представя се за издаване на нов сертификат.
(2) При периодичните прегледи и проверки по ADR освен документите по ал. 1 се представят и:
1. за пътното превозно средство:
а) документация за съответствие на ППС с изискванията на част 9 на ADR;
б) удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари - представя се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а от друг компетентен орган по ADR;
в) декларация от производителя на ППС за действието на износоустойчивата спирачна система, когато такава се изисква;
2. за цистерните:
а) регистров документ на цистерната съгласно т. 1.2.1 на ADR;
б) сертификат за извършен периодичен преглед на транспортируемото оборудване под налягане, използвани за превоз на газове от клас 2 по ADR и на вещества с ООН № 1051, 1052 и 1790 от ADR.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.(*)) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, освен документите по ал. 1 се представя и протокол за монтиране на уредбата по чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
 
Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС обхващат комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на отработилите газове, нивото на шума и изправността на шумозаглушителните им устройства и се извършват при спазване на методиката по приложение № 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС от категории M1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, O2, O3 и О4 и колесните трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, обхващат най-малко следните области: идентификация на превозното средство; оборудване на спирачната уредба; кормилно управление; видимост; светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване; оси, колела, гуми и окачване; шаси и оборудване, свързано с шасито; друго оборудване; вредно въздействие; допълнителни проверки на превозни средства за превоз на пътници от категории М2 и М3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e обхващат най-малко следните области: идентификация на превозното средство; оборудване на спирачната уредба; кормилно управление; видимост; светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване; оси, колела, гуми и окачване; шаси и оборудване, свързано с шасито; друго оборудване и вредно въздействие.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) За всяка област, посочена в ал. 2 и 3, контролно-техническите пунктове извършват периодичен преглед на ППС, който обхваща най-малко елементите, посочени в приложение № 5, част I, т. 2, като използват приложимия метод за проверка на тези елементи. Прегледът включва и отделна проверка дали съответните части и компоненти на превозното средство отговарят на задължителните характеристики, свързани с безопасността и опазването на околната среда, които са били в сила в момента на одобряването, или когато е приложимо, в момента на преоборудването.
(5) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR се извършват, като се използват наличните техники и оборудване и без да се използват инструменти за разглобяване или сваляне на части от ППС освен в случаите, когато е необходимо разглобяване с цел идентификация и/или проверка и изпитване на елемент от превозното средство за превоз на опасни товари.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Проверките на елементите от експлоатационното оборудване на пътните превозни средства, превозващи определени опасни товари, се извършват без разглобяване, освен в случаите, предвидени в ADR.
(7) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата изправност почистени (външно, двигател и основни агрегати) и оборудвани съгласно изискванията на чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
 
Чл. 32. (1) Периодичните прегледи на автобусите и леките таксиметрови автомобили включват елементите по чл. 31, ал. 1, както и допълнителни проверки на оборудването за установяване на годността им да превозват пътници.
(2) Периодичните прегледи на автобусите за превоз на пътници и/или на деца и ученици и на леките таксиметрови автомобили включват елементите от част II, раздел I на методиката по чл. 31, ал. 1, както и допълнителни елементи, свързани с предназначението на превозните средства, определени в част II, раздел II на методиката по чл. 31, ал. 1.
 
Чл. 33. (1) Прегледите и проверките по ADR включват елементите по чл. 31, ал. 1, както и допълнителните елементи, посочени в части 4, 6 и 9 от Приложение Б на ADR и изискванията на приложение IV от Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения, изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции, така както е последно изменена с Регламент № 1137/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол (OB L 365, 31 декември 1994 г.).
(2) В информационната система за всеки контролно-технически пункт се води регистър на удостоверенията за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, на които е продължена валидността.
 
Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) (1) Първоначалните проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, включват проверките, определени в част II, раздел IV, буква "а" на методиката по чл. 31, ал. 1.
(2) При извършване на периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвани с такава, прегледът включва елементите по чл. 31, ал. 1, както и съответните допълнителни проверки във връзка с уредбата, определени в част II, раздел IV, буква "б" на методиката по чл. 31, ал. 1.
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Прегледът за проверка на техническата изправност на превозните средства и издаване и заверка на сертификат (приложение № 6) включва елементите по чл. 31, ал. 1, както и преглед за съответствие с допълнителни изисквания към превозните средства, определени в сертификата.
(2) Сертификатите по ал. 1 се издават и заверяват от: 1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощени от него длъжностни лица:
а) когато за същото ППС не е издаван сертификат;
б) при необходимост от корекция на данни в информационната система по чл. 11, ал. 3, т. 2, записани в сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност;
в) при промяна на регистрационния номер на ППС;
г) когато срокът на валидност на предишния сертификат по ал. 1 е изтекъл преди повече от 30 дни;
2. лицата по чл. 16 - когато за същото ППС е издаван сертификат и не са налице основанията по т. 1, букви "б", "в" и "г".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) За издаване и заверка на сертификат се представят:
1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) заявление за издаване или заверка на сертификат по ал. 1, което се подава в седалището на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или в регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
2. оригинал и копие на сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в България;
3. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.)
4. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с ПМС № 81 от 2000 г.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 02.09.2014 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице издава или заверява сертификатите по ал. 2, т. 1 до края на работния ден, следващ деня на подаване на заявлението по ал. 3, т. 1.
(5) В информационната система за всеки контролно-технически пункт се води регистър на издадените и заверени сертификати по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на превозните средства, воден в Министерството на вътрешните работи.
 
Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на регистрираните извънгабаритни ППС на територията на Република България и на колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, се извършват в контролно-технически пункт от категория III или V, които имат площ с размери, достатъчни за разполагане на извънгабаритни ППС и тракторите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, регистрирани като специални ППС и са с по-малки конструктивни разстояния на колея(-ите) на оста(-ите), се извършват в съответната категория контролно-технически пункт.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Прегледите по ал. 1 и 2 обхващат предписаните изисквания в протокола по приложение № 9, за които съществува техническа възможност да бъдат проверени.
 
Чл. 36. Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства с колесна формула, различна от „4 x 2", се извършва в контролно-технически пункт, в който има техническа възможност за измерване на спирачните им усилия съобразно конструктивните особености на моторното превозно средство.
 


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(2) В регистъра по ал. 1 се съдържа информация за:
1. идентифицирането на превозното средство;
2. показанието на километропоказателя и техническите характеристики на превозното средство, необходими за извършването на прегледа;
3. лицето, представило превозното средство на преглед;
4. контролно-техническия пункт, в който е извършен прегледът;
5. датата, на която е извършен прегледът;
6. председателя на комисията и техническия специалист, които са извършили прегледа;
7. резултатите и заключението от извършения преглед;
8. описание на неизправностите, ако са констатирани такива;
9. датата за извършване на следващия преглед;
10. издадените документи за техническа изправност на превозното средство.
(3) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" осигурява на председателите на комисиите за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС достъп до регистъра по ал. 2, по VIN на превозното средство, за данните от показанието на километропоказателя и информацията по т. 5, 7, 8 и 10 от ал. 2.
Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) За всеки елемент, който се проверява, в приложение № 5 се съдържа минимален списък на възможните неизправности и нивото на тяхната сериозност. Неизправностите, установени при извършването на периодичните прегледи на ППС, се категоризират в три групи в зависимост от въздействието им върху безопасността на превозното средство, въздействието им върху околната среда и риска, който пораждат за участниците в движението, както следва:
1. незначителни неизправности;
2. значителни неизправности;
3. опасни неизправности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Незначителни са неизправностите, които не оказват сериозно въздействие върху безопасността на превозното средство или без въздействие върху околната среда, както и малките несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство. При констатиране на не повече от четири такива неизправности и/или несъответствия, но не повече от две за една система, възел или елемент, превозното средство може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване. Превозното средство не се подлага на повторен преглед, но водачът или собственикът трябва да отстранят констатираните неизправности.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Значителни са неизправностите, които оказват отрицателно въздействие върху безопасността на превозното средство или оказват въздействие върху околната среда, или пораждат риск за участниците в движението, както и по-значителните несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство. При констатиране на такива неизправности и/или несъответствия превозното средство не може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, освен за да се придвижи до място за тяхното отстраняване, като водачът трябва да вземе необходимите мерки за безопасността на движението. Значителни неизправности са и несъответствия между данните за регистрационния номер и/или идентификационния номер на превозното средство от свидетелството за регистрация и представеното за преглед ППС. Превозното средство се подлага на повторен преглед след отстраняване на установените неизправности и/или несъответствия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Опасни са неизправностите, които представляват пряк и непосредствен риск за безопасността на движението или оказват въздействие върху околната среда. При установяване на такива неизправности временно се отнема регистрацията на неизправното превозно средство и не се допуска движението му по пътищата, отворени за обществено ползване. Превозното средство се подлага на повторен преглед след отстраняване на установените неизправности и/или несъответствия.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Заключението за техническото състояние на превозното средство се прави въз основа на оценката на общото въздействие на всички установени при периодичния преглед неизправности и/или несъответствия върху безопасността на превозното средство, околната среда и риска за участниците в движението.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Превозно средство с неизправности, попадащи в повече от една от групите неизправности по ал. 1, се класифицира в групата, отговаряща на по-значителната неизправност.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Превозно средство с няколко неизправности в рамките на един и същ елемент, подлежащ на проверка съгласно приложение № 5, може да се класифицира в следващата по сериозност група неизправности, ако се прецени, че комбинираното въздействие на тези неизправности създава по-висок риск за безопасността на движението.
 
Чл. 38. (1) Когато пътното превозно средство е технически изправно и не са установени неизправности и/или несъответствия, както и при установяване на незначителни неизправности по чл. 37, ал. 2, председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава удостоверение за техническа изправност част І, буква А и част ІІ (приложение № 7) и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) При установяване на неизправности по чл. 37, ал. 3 или 4 председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава удостоверение за техническа изправност част I, съответно буква Б или В (приложение № 7), в която се отразяват неизправностите.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При периодични прегледи по чл. 32, ал. 1 освен документите по ал. 1, председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава и съответната карта за допълнителен преглед (приложение № 9, допълнение 1, 2 или 3), а при периодичните прегледи на автобуси за превоз на деца и/или ученици - удостоверение за допълнителен преглед за проверка на оборудването им (приложение № 8). Номерът на удостоверението за преминат допълнителен преглед е идентичен на номера на удостоверението за техническа изправност на ППС (приложение № 7).
(4) При извършване на прегледите по чл. 32, ал. 1 удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 се издават, когато заключението от прегледа е, че ППС е технически изправно и отговаря на изискванията за допълнително оборудване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При извършване на периодични прегледи на автобуси и установено съответствие с т. 9.11 от картата за допълнителен преглед (приложение № 9, допълнение 1) в част І, буква А на удостоверението за техническа изправност на ППС (приложение № 7) се отбелязва това обстоятелство.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При извършване на прегледите и проверките по чл. 33, ал. 1 удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 се издават при положително заключение в протоколите (приложения № 9, 12 и/или 13). При установяване на несъответствия с изискванията на части 4, 6 и 9 на ADR и с изискванията на приложение IV от Директива 94/63/ЕО, изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008, удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 не се издават.
(7) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ по чл. 33а, ал. 1, председателят на комисията, извършила проверката, издава удостоверение за първоначална проверка на уредба за ВНГ или СПГ (приложение № 8а).
(8) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Когато заключението от проверката по чл. 33а, ал. 1 е, че монтираната в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, съответства на изискванията на Наредба № Н-3, председателят на комисията издава съответния стикер, обозначаващ вида на горивото.
(9) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършване на периодичен преглед на ППС, произведено с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвано с такава, удостоверението и знакът се издават, когато заключението от прегледа е, че ППС е технически изправно и уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията, определени в част II, раздел IV на методиката по чл. 31, ал. 1.
(10) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Издадените удостоверения за техническа изправност част I, буква А и част II (приложение № 7) и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС запазват валидността си при промяна на собственика на ППС, когато не се подменят табелите с регистрационните номера.
 
Чл. 39. Образецът на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС по чл. 38, ал. 1 се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице.
 
Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичният преглед, който се извършва в срок до 14 дни от прегледа, при който са установени неизправности по чл. 37, ал. 3 и 4, се извършва в контролно-техническия пункт, в който са установени неизправностите и може да се състои само в проверка относно отстраняването на неизправностите и/или несъответствията.
(2) Когато периодичният преглед е извършен в срока на валидност на предходния периодичен преглед и установените технически изправности са по чл. 37, ал. 3, е разрешено в срок до 14 дни от датата на прегледа превозното средство да се придвижи до място за отстраняване на неизправностите и/или несъответствията.
(3) Когато неизправностите са по чл. 37, ал. 4, за начина на преместване на превозното средство до място за отстраняването им е отговорен водачът на превозното средство.
(4) Когато след завършване на периодичния преглед лицето, представило ППС за преглед, откаже да получи удостоверението за техническа изправност, не се допуска ППС да премине нов преглед до получаване на вече издаденото удостоверение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Когато при проверката по т. 8.1.1 от част I на приложение № 5 техническият специалист прецени, че нивото на шума може да е на границата на допустимото, при прегледа по ал. 1 се представя документ от акредитирана лаборатория за измерено ниво на шум, излъчван от неподвижно превозно средство съгласно приложим регулаторен акт за одобряване типа на превозните средства по отношение на шума.
 
Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Международни удостоверения за технически преглед на ППС по реда на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на пътните превозни средства и взаимното признаване на тези прегледи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г.) се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощени от него лица след представяне на удостоверение за техническа изправност (част І, буква А и част ІІ), издадено от контролно-технически пункт ІІІ или V категория.
(2) За регистрираните нови ППС от съответните категории международно удостоверение за технически преглед по реда на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на пътните превозни средства и взаимното признаване на тези прегледи се издава след изтичане на първата година от експлоатацията му.
 
Чл. 42. Лицата по чл. 16, получили разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) организират и контролират извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба, и не плащат на техническите специалисти, които са наети от тях, никакви възнаграждения, дори под формата на премии или добавка към заплатата, свързани със заключенията от прегледите за проверка на техническата изправност на превозните средства или броя на извършените прегледи;
2. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) осигуряват безпристрастност, обективност и високо качество на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба;
3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) поддържат материалната база, съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване в съответствие с изискванията, определени в тази наредба;
4. (предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) осигуряват на контролните органи по чл. 166 от Закона за движението по пътищата възможност за проверка на материалната база, съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване, както и им предоставят за проверка цялата документация, свързана с извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) издават документи, свързани с извършването на периодични прегледи, и упражняват контрол съобразно своите задължения и изискванията, определени в наредбата относно оформянето, издаването, съхранението и отчитането им от председателите на комисии и техническите специалисти;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) уведомяват Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по реда и в срока по чл. 28, ал. 4 за липсващи знаци и/или контролни талони за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
 
Чл. 43. (1) При извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на комисията:
1. следи за качественото и пълнообемно провеждане на периодични прегледи на ППС от страна на техническите специалисти, като:
а) не издава документ за техническа изправност, когато ППС не е представено на преглед или не отговаря на изискванията, определени в наредбата;
б) не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в тази наредба;
в) не допуска извършването на периодичен преглед на ППС със съоръжения и средствата за измерване и в материална база, които не отговарят на изискванията, определени в наредбата;
2. се идентифицира в информационната система по чл. 11, ал. 3;
3. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) избира в системата обема на проверките, които трябва да бъдат извършени, и проверява информацията за показанията на километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на техническата изправност, когато на ППС е монтиран километропоказател;
4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) въвежда в протокола (приложения № 9, 10 или 11) техническите данни, идентифициращи превозното средство, показанията на километропоказателя на ППС, данни за собственика на превозното средство, за лицето, представило ППС на преглед, и за номера на разрешението на техническия пункт, и за члена на комисията и когато в свидетелството за регистрация на МПС е отразено оборудването с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ - вписва данните за лице, монтирало бутилката, марка, сериен номер, вид гориво, номер на типово одобряване и година на производство на бутилката, в този случай за позиция "лице, монтирало бутилката" се вписва номерът на свидетелството за регистрация;
5. разпечатва данните върху съответния протокол и го предоставя на члена на комисията;
6. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) след извършване на проверките от члена на комисията, когато прегледът е извършен съгласно изискванията на част II, раздел I от методиката по чл. 31, ал. 1, отбелязва заключението за допускането на съответното ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, подписва и подпечатва протокола;
7. когато заключението от периодичния преглед е, че превозното средство може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, вписва в протокола валидността на прегледа съгласно чл. 29 и:
а) поставя върху протокола стикера с номера на знака за периодичен преглед;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата; в) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни неизправности и/или несъответствия;
г) прилага към протокола за периодичен преглед на техническата изправност разпечатките от проверката на спирачна уредба и състоянието на отработилите газове;
д) издава удостоверение за техническа изправност (част I, буква А и част II ) и поставя върху част I, буква А стикера с номера на знака за периодичен преглед;
е) издава знак за периодичен преглед, като отразява чрез перфорация на знака месеца и годината, на които ППС подлежи на нов преглед;
ж) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) поставя знака в долния ляв ъгъл на предното стъкло на ППС, а за ремаркета, полуремаркета и мотоциклети - на определеното място върху удостоверението за техническа изправност (част ІІ); когато на определеното място има залепен знак, той се премахва преди залепване на издадения знак;
з) предава на лицето, представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II);
и) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) информира лицето, представило ППС на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да бъдат отстранени;
8. когато заключението от периодичния преглед е, че поради констатираните технически неизправности се допуска ППС да се придвижи до място за тяхното отстраняване, като водачът трябва да вземе необходимите мерки за безопасност на движението:
а) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите;
б) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни и значителни неизправности и/или несъответствия;
в) издава удостоверението за техническа изправност (част I, буква Б);
г) предава на лицето, представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност (част I, буква Б);
д) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) информира лицето, представило ППС на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да бъдат отстранени;
9. когато заключението от периодичния преглед е, че поради констатираните технически неизправности не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване:
а) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите;
б) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни, значителни и опасни неизправности и несъответствия;
в) издава удостоверението за техническа изправност (част I, буква В);
г) предава на лицето представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност (част I, буква В);
д) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) информира лицето, представило ППС на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да бъдат отстранени;
10. когато след разпечатване на протокола проверките по превозното средство не могат да бъдат завършени, извършва прегледа по реда на т. 8;
11. не преотстъпва предоставения му достъп по чл. 21, ал. 1, т. 3 на други лица;
12. не преотстъпва предоставения му индивидуален печат по чл. 21, ал. 1, т. 2 на други лица;
13. осигурява на контролните органи по чл. 166 от Закона за движението по пътищата възможност за проверка на материалната база, съоръженията и средствата за измерване и им предоставя за проверка цялата документация, свързана с извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
14. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) запазва в информационната система по чл. 11, ал. 3 цифрово графично изображение на превозното средство, на което е извършен прегледът, с ясно различим регистрационен номер независимо от заключението за допускане на съответното превозно средство за движение по пътищата, отворени за обществено ползване.
(2) При извършване на периодичен преглед на автобус или на лек таксиметров автомобил председателят на комисията удостоверява с подпис върху попълнената от техническия специалист карта, че прегледът е извършен съгласно изискванията, определени в част II, раздел II на методиката по чл. 31, ал. 1, и прави заключение за годността на автобуса за извършване на превоз на пътници, за превоз на деца и ученици или за годността на лекия автомобил за таксиметров превоз на пътници.
(3) При извършването на прегледите и проверките по ADR председателят на комисията:
1. въвежда в протокола (приложения № 12 и/или 13) допълнителните данни за превозвача или ползвателя;
2. разпечатва данните върху съответния протокол и го предоставя на члена на комисията;
3. въвежда данните от извършените прегледи и проверки в информационната система по чл. 11, ал. 3;
4. прави справка в базата с данни на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за издадените удостоверения за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари;
5. въвежда в базата с данни на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация за извършените прегледи и проверки по ADR и за удължаване на срока на валидност на удостоверенията за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари.
(4) При извършването на прегледа за проверка на техническата изправност на превозните средства за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1 председателят на комисията:
1. въвежда в информационната система номер на сертификата за съответствие;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) въвежда данните от извършения преглед в информационната система за електронно регистриране на прегледите, след което разпечатва сертификата по чл. 34, ал. 1 и го предоставя на члена на комисията;
3. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.)
4. прави справка в базата с данни на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за издадените сертификати по чл. 34, ал. 2, т. 1;
5. предоставя на лицето, представило ППС за преглед, издадения и подписан от члена на комисията сертификат и удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II) и издава знак за периодичен преглед - когато за ППС е издаван сертификат по чл. 34, ал. 1;
6. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) предоставя на лицето, представило ППС за преглед, само удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II) и издава знак за периодичен преглед, когато за ППС не е издаван сертификат по чл. 34, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършването на първоначална проверка на допълнително монтирана в ППС уредба за работа на двигателя с ВНГ или СПГ председателят на комисията:
1. въвежда в протокола (приложение № 14) данни за превозното средство, за вида на горивото, за резервоара на уредбата и за лицето, монтирало уредбата;
2. разпечатва данните върху протокола и го предоставя на члена на комисията;
3. след извършване на проверките от члена на комисията отбелязва в протокола заключението за съответствие на уредбата с изискванията, подписва и подпечатва протокола;
4. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата отговаря на изискванията:
а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
в) издава удостоверение за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със заключение за съответствие (приложение № 8а);
г) поставя знака, определен в чл. 46, ал. 1, т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства и стикера, обозначаващ вида на горивото по чл. 38, ал. 8, на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл (или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло);
д) предоставя на лицето, представило ППС за първоначална проверка, документите по чл. 30 и удостоверението за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ;
5. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата не отговаря на изискванията:
а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
в) издава удостоверение за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със заключение за несъответствие (приложение № 8а);
г) предоставя на лицето, представило ППС за първоначална проверка, документите по чл. 30 и удостоверението за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвани с такава, председателят на комисията удостоверява с подпис върху попълнения от техническия специалист протокол, че прегледът е извършен съгласно изискванията, определени в част II, раздел IV на методиката по чл. 31, ал. 1, и прави заключение за съответствието на уредбата с изискванията на Наредба № Н-3.
(7) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС по ал. 6, предоставя на лицето, представило ППС за преглед:
1. удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II) и издава знак за периодичен преглед - когато ППС е технически изправно и когато уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3, като отбелязва това обстоятелство в удостоверението;
2. удостоверението за техническа изправност (съответно част I, буква Б или В) - когато техническото състояние на ППС поради констатираните технически неизправности допуска ППС да се придвижи до място за тяхното отстраняване или не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, и/или когато уредбата не отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3, като отбелязва тези обстоятелства в удостоверението.
 
Чл. 44. (1) При извършването на периодичните прегледи на ППС техническият специалист, участващ в комисията:
1. извършва проверка на техническата изправност на ППС съгласно методиката по чл. 31, ал. 1 и при спазване на технологичната карта по чл. 18, ал. 1, т. 4, като:
а) извършва визуалната проверка на превозното средство съгласно част II, раздел I от методиката по чл. 31, ал. 1 и отразява данните от прегледа в протокола по приложения № 9, 10 или 11;
б) извършва необходимите проверки и измервания на спирачна уредба и състоянието на отработилите газове; разпечатва резултатите от измерванията, вписва върху тях заключение за съответствието с нормативните изисквания, подписва се и ги подпечатва със своя индивидуален печат;
в) отразява съответствието на данните от измерванията по т. 1.2 в протокола по буква "а";
г) класифицира установените неизправности;
2. подписва протокола, подпечатва го с индивидуалния си печат и го предоставя на председателя на комисията;
3. извършва периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство:
а) при спазване на изискванията за извършване на периодичен преглед на пътно превозно средство, определени в тази наредба;
б) със съоръжения и средствата за измерване и в материална база, които отговарят на изискванията, определени в наредбата;
4. работи с оборудване, уреди и средства за измерване, които са изправни, като ги използва правилно и не манипулира или изменя техните показания.
(2) При извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автобус или на лек таксиметров автомобил:
1. техническият специалист извършва допълнителните прегледи и отразява данните съответно в картата за допълнителен преглед на автобус, картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил или картата за допълнителен преглед на автобус за превоз на деца и/или ученици;
2. техническият специалист подписва и подпечатва с индивидуалния си печат съответната карта.
(3) При извършването на прегледите и проверките по ADR:
1. техническият специалист, участващ в комисията, извършва допълнителните прегледи и проверки и отразява съответните данни в протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и в протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13) и подписва и подпечатва протокола за годност;
2. когато ППС и цистерната отговарят на изискванията, техническият специалист, участващ в комисията:
а) определя срок на валидност на протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и/или протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13);
б) продължава валидността на удостоверението за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ако има такова), чрез полагане на индивидуален печат по ADR;
в) предава на председателя протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и/или в протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13) и оригиналите на документите, определени в част II, раздел III от методиката по чл. 31, ал. 1.
(4) При извършването на прегледа за проверка на техническата изправност на превозните средства за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1 техническият специалист, участващ в комисията:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) изисква оригинал и копие на сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) извършва допълнителните проверки и отразява съответните данни в сертификата по чл. 34, ал. 1, като установява съответствието с изискванията, определени в сертификата, подписва сертификата и го предава на председателя на комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършването на първоначална проверка на ППС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, техническият специалист, участващ в комисията, отразява съответните данни в протокола за първоначална проверка (приложение № 14), подписва и подпечатва протокола.
 
Чл. 45. При извършване на периодичен преглед след отстраняване на неизправностите по чл. 37, ал. 3 и 4 в срок до 14 дни от пред-ходния преглед комисията може да извърши както цялостен преглед, така и преглед само по отношение на установените неизправности и/или несъответствия, като:
1. председателят на комисията въвежда в информационната система номера на удстоверението за техническа изправност, издадено при предходния преглед;
2. председателят на комисията въвежда данните на лицето, което е представило ППС за преглед, когато то е различно от лицето, представило ППС на предходния преглед;
3. членът на комисията отразява в протокола техническото състояние на ППС само по отношение на отразените при предходния преглед неизправности и/или несъответствия.
 
Чл. 46. На видно място в контролно-техническия пункт се поставят копие на разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, списъкът към него и ценоразпис на видовете прегледи.
 
Чл. 47. (1) Лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, заявяват необходимия им брой документи за извършване на периодичните прегледи чрез информационната система по чл. 11, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Документите по ал. 1 се получават от съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" след представяне на документ за платена цена на заявката. При получаването се подписва приемно-предавателен протокол.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Знаци за периодичен преглед за техническа изправност на ППС, при перфорирането на които е допусната грешка, се представят по опис в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(4) Дубликати на знак за периодичен преглед и на удостоверение за техническа изправност не се издават.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Протоколите за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, към които се прилагат разпечатките от техническите средства за измерване и разпечатките с информацията за показанията на километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на техническата изправност, се подреждат от лицето по чл. 16 по възходящ номер и се съхраняват за срок 1 година след изтичане на срока на валидност на прегледа в съответния контролно-технически пункт.
 
 
 
Глава пета
КОНТРОЛ
 
Чл. 49. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) При всяка комплексна проверка в контролно-техническите пунктове се извършва инвентаризация на получени, разходвани, налични и бракувани документи във връзка с периодичния преглед и/или проверка (протоколи, удостоверения и сертификати).
 
Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) (1) Контролните органи проверяват лицата, получили разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, за качеството на извършените прегледи и техническото състояние на използваните средства за измерване.
(2) Качеството на извършваните прегледи за проверка на техническото състояние на ППС се установява чрез повторен преглед.
(3) Повторните прегледи по ал. 2 се извършват в контролно-техническия пункт, в който са извършени периодичните прегледи.
(4) Повторните прегледи по ал. 2 са не повече от 5 % от извършените в съответния контролно-технически пункт прегледи за предходната година. Повторните прегледи се извършват за сметка на лицето, получило разрешението по чл. 20.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Когато при извършването на повторен преглед се установи несъответствие между техническото състояние на превозното средство и издадените документи за извършения му преди това преглед, председателят на комисията, извършила прегледа, издава съответните документи по чл. 38, отразяващи действителното техническо състояние на превозното средство.
 
Чл. 51. За констатирани нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.
 
Чл. 52. (1) Временното спиране на дейността на контролно-технически пункт по чл. 171, т. 6 от Закона за движението по пътищата се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" или оправомощени от него длъжности лица.
(2) Прилагането на мярката по ал. 1 се осъществява чрез отнемане на индивидуалните печати за заверка на документите по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4 на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 16 - до отстраняване на нарушението.


Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице със заповед обявява за невалидни издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, когато:
1. при проверка от контролните органи се установи, че:
а) превозното средство не е било представено за преглед;
б) издадените документи за техническа изправност не съответстват на категорията на представеното за преглед превозно средство;
в) за извършване на прегледа не са представени документите по чл. 30 или е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
2. при проверка от контролните органи в контролно-техническите пунктове непосредствено след приключване на прегледа се установи, че:
а) прегледът не е извършен по реда на тази наредба;
б) прегледът е извършен от председател на комисия или от технически специалист, който към датата на прегледа не е отговарял на изискванията на тази наредба;
в) прегледът е извършен със съоръжения, оборудване, уреди или средства за измерване, които към датата на прегледа не са отговаряли на изискванията на тази наредба;
г) резултатите от прегледа са манипулирани или е нарушена маркировката или пломбата на оборудването или техниката, с които е извършен прегледът.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) По смисъла на тази наредба:
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Историческо превозно средство" е механично задвижвано пътно превозно средство, което е минимум 30-годишно, не се използва за ежедневен транспорт, запазено и поддържано в исторически коректно състояние, част е от световното техническо и културно наследство и за което има издадена идентификационна карта от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава - членка на Европейския съюз.
2. "Линия за извършване на проверка на техническата изправност на ППС" е обособена част от контролно-техническия пункт, разположена в проходимо помещение, оборудвана с необходимите средства за измерване и съоръжения, на която в технологична последователност е организиран прегледът за проверка на техническа изправност на ППС.
3. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) "Сертификат за съответствие на ППС" е сертификат за съответствие на ППС с техническите изисквания и изисквания за безопасност и сигурност, така както е посочен в приложение № 4 и приложение № 5 от Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12 на Международния транспортен форум, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България.
4. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Превозно средство" е всяко нерелсово моторно превозно средство или неговото ремарке.
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Моторно превозно средство" е всяко превозно средство на колела, което се задвижва от двигател и се придвижва на собствен ход, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 25 km/h.
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Ремарке" е всяко превозно средство на колела, което не се придвижва на собствен ход и което е проектирано и произведено да бъде теглено от моторно превозно средство.
7. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Полуремарке" е всяко ремарке, проектирано да бъде прикачено към моторно превозно средство по такъв начин, че част от него лежи върху моторното превозно средство и значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар се носи от моторното превозно средство.
8. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Дву-, три- и четириколесно превозно средство" е всяко превозно средство, което се задвижва от двигател, на две колела със или без кош и всяко триколесно или четириколесно превозно средство.
9. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Превозно средство, регистрирано в Република България" е превозно средство, което е регистрирано съгласно Закона за движение по пътищата и пуснато в употреба в Република България.
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Притежател на свидетелство за регистрация/Собственик на превозното средство" е юридическо или физическо лице, на чието име е регистрирано превозното средство.
11. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Периодичен преглед за проверка на техническата изправност" е проверка в съответствие с приложение № 5, предназначена да удостовери, че превозното средство е безопасно за използване по пътищата, отворени за обществено ползване, и че отговаря на задължителните характеристики във връзка с безопасността и опазването на околната среда.
12. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Одобрение" е процедура, при която изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" удостоверява, че превозното средство отговаря на разпоредбите и техническите изисквания, посочени в наредбите по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.
13. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Неизправности" са технически дефекти или други случаи на несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство, установени при периодичния преглед за проверка на техническата изправност.
14. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Удостоверение за техническа изправност" е документ от периодичния преглед за проверка на техническата изправност, издаден от лицата по чл. 16, в който се съдържа резултатът от периодичния преглед за проверка на техническата изправност.
15. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Технически специалист" е лице, оправомощено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице да извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност в контролно-технически пункт.
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Контролно-технически пункт" е пункт, в който физическо или юридическо лице, оправомощено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице, извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
17. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Път, отворен за обществено ползване" е път, който се използва от широката общественост като местен, регионален или национален път или автомагистрала.
18. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Къмпинг-автомобил" е моторно превозно средство, което е предназначено за използване по пътя и представлява подвижно жилище.
19. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Къмпинг-ремарке" е ремарке, което е предназначено за използване по пътя и представлява подвижно жилище.
20. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, както и физически и юридически лица, с които техническият специалист или председателят на комисия се намират в икономически зависимости.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ, L 127, 29.04.2014 г.).


§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (OB L 141, 6 юни 2009 г.);
2. Директива 2010/48/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (OB, L 173 от 8 юли 2010 г.).
 
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 147, ал. 1, 5, 6 и 8 и чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 4, ал. 4, т. 1, 2 и 3, ал. 6, т. 1, 2 и 3 и ал. 10 от Закона за движението по пътищата.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.
§ 5. Наредбата отменя Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; изм., бр. 79 от 2001 г., бр. 32 от 2003 г., бр. 52 от 2005 г.; попр., бр. 58 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2006 г., бр. 12 от 2007 г., бр. 53 и 98 от 2008 г.).
§ 6. Разрешенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, издадени до деня на влизането в сила на тази наредба, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени.
 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2014 Г.)

§ 23. Не подлежат на първоначална проверка ППС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, за които преди влизането в сила на тази наредба:
1. в свидетелството за регистрация на ППС е отразено оборудването с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или
2. има паспорт за монтирането на уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, издаден съответно по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ДВ, бр. 82 от 2004 г., в редакцията преди бр. 99 от 2011 г.) или Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ, бр. 67 от 2004 г., в редакцията преди бр. 99 от 2011 г.), или
3. има издадено удостоверение за техническа изправност на ППС, част І, буква А по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в което е отразено, че ППС е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород.
§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г. с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 11, ал. 7 и § 9, които влизат в сила от деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
§ 25. Изискването на чл. 30, ал. 3 се отнася за МПС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, след 1 март 2013 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2016 Г.)
§ 5. Навсякъде в наредбата думите "Началникът" и "началника" се заменят съответно с "Ръководителят" и "ръководителя", а думите "съответния областен отдел" се заменят със "съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2016 Г.)

§ 6. Производствата за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се продължават, след като се представят съответните документи по чл. 18, ал. 1, т. 7.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Допълнителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2018 Г.)

§ 47. Навсякъде в наредбата мерната единица "мм" се заменя с "mm", мерната единица "м" се заменя с "m", мерната единица "тона" се заменя с "t" и мерната единица "бар" се заменя с "bar".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2018 Г.)

§ 48. (1) Наредбата влиза в сила от 20 май 2018 г. с изключение на:
1. параграф 13, т. 1, буква "а" относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква "в", § 13, т. 1, буква "б" относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква "г", § 13, т. 1, буква "в" относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква "д", § 25 относно чл. 34, § 43, т. 2 относно приложение № 3а, буква "е" и § 44 относно приложение № 3б, които влизат в сила от датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник";
2. параграф 5, т. 1, буква "а", подбуква "бб" относно чл. 9, ал. 1, т. 1, буква "г", § 5, т. 1, буква "а", подбуква "вв" относно чл. 9, ал. 1, т. 1, букви "к" - "л", § 5, т. 1, буква "б", подбуква "бб" относно чл. 9, ал. 1, т. 2, буква "а", § 5, т. 1, буква "г" относно чл. 9, ал. 1, т. 4 и § 5, т. 1, буква "д" относно чл. 9, ал. 1, т. 5, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
3. параграф 5, т. 1, буква "в", подбуква "бб" относно чл. 9, ал. 1, т. 3, буква "в", който влиза в сила от 20 май 2023 г.;
4. параграф 20 относно чл. 29, ал. 1, т. 5, буква "б", който влиза в сила от 1 януари 2023 г. (2) До датата по ал. 1, т. 1, съответно по ал. 1, т. 2, лицата по чл. 16 подават уведомление по чл. 24 с оглед установяване съответствие с изискванията по ал. 1, т. 1, съответно по ал. 1, т. 2.


Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1

 

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

Списък на специалностите, необходими за назначаване на председател на комисия и технически специалисти за извършване на периодичен преглед на ППС

А. Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобилен транспорт, трактори и кари
3. Автомобилна техника
4. Автомобилен транспорт
5. Селскостопански машини
6. Транспортна техника и технологии
7. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
8. Автомобилен и мотоциклетен спорт
9. Технология и управление на транспорта
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автомобилно инженерство
11. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автотранспортна техника
12. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Ремонт и експлоатация на транспортната техника
13. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Земеделска техника и технологии
14. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автомобилна електроника
15. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Двигатели и транспортна техника
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електромобили
17. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Транспортна техника
18. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автотехническа експертиза
19. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автотранспортна и земеделска техника.

Б. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Висше образование с образователна степен професионален бакалавър
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили
3. Механизация на селското стопанство
4. Технология и организация на автотранспортна техника
5. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
6. Учител по практика - инструктор за обучение на водачи на МПС
7. Технология и управление на транспорта

В. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Средно специално образование
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили и кари
3. Автомобилна електротехника
4. Управление на транспортно предприятие:
а) в автомобилния транспорт
б) в градския транспорт
5. Технология и организация на автотранспортна техника
6. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
7. Механизация на селското стопанство
8. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автотранспортна техника
9. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътно-строителна техника
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автомобилна мехатроника
11. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрически превозни средства
12. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства
13. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Експлоатация на автомобилния транспорт
14. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Механизация на селското стопанство
15. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Механизация на горското стопанство
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрообзавеждане на транспортна техника
17. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт.

Г. Завършили ВВУ
С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква "А", а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил "Автомобилисти" с курс на обучение не по-малък от 2 г.

Д. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Средно професионално техническо образование
1. Монтьор на автомобили и водач на МПС категория "С" или "В"
2. Монтьор на кари и водач на МПС категория "Т" или "С"
3. Автокаросерист и водач на МПС категория "В" или "С"
4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория "Т" или "С", или "В"
5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория "В" или "С"
6. Монтьор-водач на тролейбус
7. Монтьор-водач на трамвайна мотриса
8. Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС категория "С" или "Т"
9. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автотранспортна техника (професия - монтьор на транспортна техника)
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътно-строителна техника (професия - монтьор на транспортна техника)
11. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрически превозни средства (професия - монтьор на транспортна техника)
12. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства (професия - монтьор на подемно-транспортна техника)
13. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пристанищна механизация (професия - монтьор на подемно-транспортна техника)
14. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Механизация на селското стопанство (професия - монтьор на селскостопанска техника)
15. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Механизация на горското стопанство (професия - механизатор на горска техника)
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрообзавеждане на транспортна техника (професия - електромонтьор)
17. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт (професия - електромонтьор).

Забележки:
1. Лицата, завършили средно образование и придобили която и да е от специалностите, определени с настоящото приложение, и завършили след това висше образование със специалности, различни от посочените в букви "А" и "Б", се приравняват към завършилите специализация, изисквана съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1.
2. Лицата, притежаващи необходимите специализирани технически познания, доказани с най-малко тригодишен трудов стаж като технически специалисти по обслужване, ремонт и експлоатация на тролейбуси и трамвайни мотриси, се приравняват към специалностите по т. 6 и 7 по буква "Д".
3. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Специалността от образованието се признава за специалност от приложение № 1, когато лицата са изучавали една от дисциплините "механика", "динамика", "динамика на превозното средство", "двигатели с вътрешно горене", "материалознание", "електроника", "електротехника", "електронни компоненти на превозното средство" и "информационно-технологични приложения", които са свързани с пътните превозни средства.

 

 


Приложение № 1а към чл. 14, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

Списък на темите, които са включени в учебната документация за провеждане на допълнително обучение на техническите специалисти
1. Технология на превозните средства:
а) спирачни уредби;
б) кормилно управление;
в) видимост;
г) светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване;
д) оси, колела и гуми;
е) шаси и каросерия;
ж) вредно въздействие и емисии от отработени газове;
з) допълнителни изисквания за специални превозни средства.
2. Методи за извършване на прегледи.
3. Оценка на неизправностите.
4. Правни режими, приложими относно състоянието на подлежащото на одобрение превозно средство.
5. Правни режими относно прегледите за проверка на техническата изправност.
6. Разпоредби, свързани с одобрението, регистрацията и прегледа за проверка на техническата изправност на превозното средство.
7. Информационно-технологични приложения, свързани с прегледите и администрацията.

 

Приложение № 2 към чл. 17
(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Издадено на: ........... г.
Валидно от .......... до ...................... г. Променено на: ........... г.

РАЗРЕШЕНИЕ № ...........................

за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

На основание чл. 148 от Закона за движението по пътищата министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава/преиздава това разрешение с право за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на:
Фирма/организация: ....................
БУЛСТАТ/ЕИК .....................................
АДРЕС: .........................................
АДРЕС на КТП: ..............................................
Категории на КТП: ........................................ Брой на линиите: ..............................
Списък на линиите
Линия № Проверка на ППС от категории Проверка във връзка с предназначението Съответства за категория КТП
1      
2      
3      
4      
 
Министър: ............................
(подпис, печат)
 
 
 
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
 
Издаден на: .................. г.
Променен на: .................. г. Валиден до .................. г.
 
С П И С Ъ К
към Разрешение № . . . . . . . / . . . . . . . . . . . г.
за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства
 
Фирма/организация: ......................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ..................................................................................................................................................
АДРЕС: ............................................................................................................................................
АДРЕС на КТП: ..............................................................................................................................................................
 
 
Списък на техническите специалисти:
Име, презиме, фамилия ЕГН Свидетелство за управление №, дата, притежавани категории Диплома за завършено образование №, дата и място на издаване Образование (средно/висше) Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от Удостоверение за периодично обучение №, дата, издадено от Притежава квалификация за проверка на:   Проверка на ППС по ADR   Определен за Номер на            
                ППС от категория: М1, М2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G ППС от категория: L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7e                    
                                       
                                       
                                       

 

Министър: ............................
(подпис, печат)

 

 

 
Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1
 
(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
 
 
 
ДО
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ЧРЕЗ
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА
РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
В ГР. ...........

ЗАЯВЛЕНИЕ

от: ..................................................
(фирма/организация)

БУЛСТАТ/ЕИК ....................................
Адрес: .......................................
Управител: ........................................
Телефон: ...........................
Факс: ................. e-mail: ..................................

Уважаеми господин министър,

Моля да бъде издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списък към него за:
Контролно-технически пункт с адрес ..........................................
Телефон: .......................
Факс: ................... е-mail: .........................................

Брой линии: .......................

Моля техническите специалисти, посочени в списъка по-долу, отговарящи на изискванията по чл. 12 - 14, да бъдат вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1.

Списък на линиите
Линия № Проверка на ППС от категории Проверка във връзка с предназначението Съответства за категория на контролно-техническия пункт
       
       
       

 

 

Прилагам следните документи:
1. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
2. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
3. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
4. проект на технологична карта за работата на техническите специалисти;
5. списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви прегледи и дейности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13; за всеки технически специалист към списъка се прилагат:
а) копие на дипломата за завършено средно или висше образование и документ за специализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;
б) копие на свидетелството за професионална квалификация по чл. 14, ал. 5, т. 2 или на удостоверението за допълнително обучение по чл. 14, ал. 5, т. 1;
в) копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство;
г) свидетелство за съдимост;
д) копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;
е) копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден от компетентен държавен орган-документът се представя за техническите специалисти за извършване на прегледи и проверки по ADR и за председателите на комисии;
(ново - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Документите, посочени в букви "в", "г" и "д", не се представят в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 5, буква "в", изр. второ, буква "г", изр. второ и буква "д", изр. второ.
6. копие на сертификат за внедрената в контролно-техническия пункт система за управление на качеството по чл. 11, ал. 5, издаден от орган по сертификация на системи за управление, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за област сертификация на системи за управление;
7. документ за разрешаване ползването на строежа, а за пунктовете от V категория и съответния документ за ползване на площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари, издаден от компетентен орган;
8. документ за собственост или договор за наем на контролно-техническия пункт, а за пунктовете от V категория - и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари;
9. план на контролно-техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;
10. списък на уредите, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименованието, марката, модела, типа и фабричния им номер, придружен с копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината проверка за годност, заверени със свеж печат от съответното лице, извършило одобрението или проверката;
11. документ за платена държавна такса за извършване на оглед за установяване на съответствието на контролно-техническия пункт с изискванията и за издаване на разрешение.

Забележка.
Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 16 и подпис на управителя.
Оригиналите на документите се представят за проверка.

Списък на техническите специалисти

 


Име, презиме, фамилия ЕГН Свидетелство за управление №, дата, притежавани категории Диплома за завършено образование №, дата и място на издаване Образование (средно/висше) Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от Удостоверение за периодично обучение №, дата, издадено от Притежава квалификация за проверка на:   Проверка на ППС по ADR Първоначална проверка на уредбите ВНГ/СПГ Определен за Номер на            
                ППС от категория: М1, М2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G ППС от категория: L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7e                    
                                       
                                       
                                       

 

Министър: ............................
(подпис, печат)

 

 

 

Приложение № 3а към чл. 24, ал. 4
 
(Ново - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.)
 
 
ДО
МИНИСТЪРА НА
ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА

ЧРЕЗ
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА
РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

В ГР. .............

ЗАЯВЛЕНИЕ

от: ..............................................................
(фирма/организация)
БУЛСТАТ/ЕИК: ...........................
Адрес: ...............................................
Управител: ....................................................
Телефон: ......................; факс: .....................; e-mail: ................................................................

Уважаеми господин министър,

Моля да бъде извършена промяна в списъка на техническите специалисти към издадено Разрешение
№.................... / .................. г. за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

1. Техническите специалисти, посочени в списъка по-долу, отговарящи на изискванията по чл. 12 - 14, да бъдат вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и/или в списъка към разрешението.

Прилагам списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви прегледи и дейности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13.


Списък на техническите специалисти
Име, презиме, фамилия ЕГН Свидетелство за управление №, дата, притежавани категории Диплома за завършено образование, №, дата, издадена от Образование (средно/висше) Свидетелство за начална професионална квалификация №, дата, издадено от Удостоверение за периодично обучение №, дата, издадено от Притежава квалификация за проверка на Проверка на ППС по ADR Първоначална проверка на уредбите ВНГ/СПГ Определен за председател
                       
                       
                       

 

За всеки технически специалист се прилагат:
1. копие на дипломата за завършено средно или висше образование и документ за специализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;
2. копие на свидетелството за професионална квалификация по чл. 14, ал. 5, т. 2 или на удостоверението за допълнително обучение по чл. 14, ал. 5, т. 1;
3. копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;
6. копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден от компетентен държавен орган - документът се представя за техническите специалисти за извършване на прегледи и проверки по ADR и за председателите на комисии.

Забележка.
Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 16 и подпис на управителя.
Оригиналите на документите се представят за проверка.
2. Техническите специалисти да бъдат отписани от списъка към разрешението:
1. ........................................../инд. печат № ......... /карта за достъп № ...............
(ако има такава)
2. ........................................../инд. печат № ......... /карта за достъп № ...............
(ако има такава)
За технически специалист се прилагат описаните индивидуални печати и картите за достъп (ако има такива).

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1
 
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
 
П Р О Т О К О Л
№ ............. от ................. г.
за съответствие с изискванията към контролно-технически пункт за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС
 
на .....................................................................................................................................................................................
(фирма, организация)
Адрес ..........................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ...........................................................................................................................................................................
Представител на лицето по чл. 4:.......................................................................................................................................................................
Адрес на контролно-техническия пункт: .....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Брой на линиите ..................................................................................................................................................................................................................
 
Комисия:....................................................
Председател: ..................................................................
Член: ..................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност, ОО "КД - ДАИ" - гр. ................, дирекция в ИА "АА")
 
I. Съответствие на контролно-техническия пункт с изискванията по чл. 5, чл. 11, ал. 2 и 6

 

I. Съответствие на контролно-техническия пункт с изискванията по чл. 5, чл. 11, ал. 2 и 6
1. Помещения за извършване на съответните проверки при ПТП да не
2. Работна площадка за извършване на проверки при ПТП (за V категория) да не
3. Компютризирана система за работата на средствата за измерване да не
4. Помещение/я за съхранение на документи, средства за измерване и да не
  компютърна техника за работа на комисията    
5. Метална каса да не
6. Телефон за връзка да не
  Съответства на изискванията по чл. 5, чл. 11, ал. 2 и 6 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)
 
II. Съответствие на помещенията с изискванията по чл. 6 и 7
1. Закрити да не
2. Проходими да не
3. Осигуряват възможност за разполагането на линиите за извършване на проверка на техническата изправност на ППС да не
4. Осигуряват свободно и безопасно преминаване на ППС в помещението да не
5. Осигурен е необходимият подход към и изход от линията, като след навлизането в нея се извършва само постъпателно движение, без да се извършва маневра "движение на заден ход" да не
  Разстоянието между отделните линии е не по-малко от 1,5 м (при повече от една линия) да не
  Съответства на изискванията по чл. 6 и 7 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)
Забележка. По искане на комисията съответствието по т. 3 и 4 се доказва с практическа демонстрация.
 
III. Съответствие на линиите с изискванията по чл. 7, 8 и 9
Линия Проверки на ППС от Проверки във връзка с Съответства за
категории предназначението категория на контролно-техническия пункт
1.      
2.      
...............................
     

 

Заключение за контролно-техническия пункт

Контролно-техническият пункт съответства на изискванията за категории на контролно-техническия пункт: .........................................................................................................................................................
Становище на представителя на лицето по чл. 16: ................................................................................................................................................................................................................
Съставен на: ................................ г.
  Комисия:
 
Председател: ......................................................................................................
  Член: .......................................
  (подпис)

 

 

 

Линия № .................
към Протокол № .................. от ................. г.
(попълва се за всяка линия)
 
1. Съответствие на линията с изискванията по чл. 8
1. Оборудвана е със стационарен подемник (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси) да не
  Оборудвана е с канал (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси) да не
2. Средствата за измерване и съоръженията са разположени в обхвата на линията да не
3. Организирана е технологична последователност на прегледа съгласно одобрената технологична карта да не
  Съответства на изискванията по чл. 8 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)
2. Съответствие на линията с изискванията по чл. 7
  Размери на линията За категории ППС
1. Дължина . . . . . . . . м  
2. Широчина . . . . . . . . м  
3. Височина над линията . . . . . . . . м  
4. Светъл отвор на вратите. . . . . . . . м  
  Съответства на изискванията за периодичен преглед на ППС:  
3. Съответствие на канала с изискванията по чл. 8
  Размери на канала За категории ППС
1. Дължина . . . . . . . . м  
2. Широчина . . . . . . . . м  
3. Дълбочина . . . . . . . . м  
  Съответства на изискванията за периодичен преглед на ППС  
4. Съответствие на оборудването с изискванията по чл. 9
Наименование Марка Модел Тип Фабр. № Прове- рен Осн. характе- ристики Съот- ветства
1 2 3 4 5   6 7    
1. Технически средства за компютризираната система по чл. 11, ал. 2 Х Х Х Х Х Х да не
2. Газоанализатор             да не
3. Димомер             да не
4. Стенд за измерване на спирачни сили на ППС             да не
5. Специализиран спирачен стенд за МПС от категория L             да не
6. Спирачен стенд за МПС с колесна формула, различна от "4 x 2"             да не
7. Уред за проверка регулировката на фаровете         Х Х да не
8. Набор универсални монтьорски инструменти Х Х Х Х Х Х да не
9. Уред за проверка дълбочината на рисунъка на гумите Х Х Х Х Х Х да не
10. Подвижна лампа или фенерче Х Х Х Х Х Х да не
11. Прибор за осветяване фабричния номер на рамата и двигателя Х Х Х Х Х Х да не
12. Технологични карти за съответните категории ППС Х Х Х Х Х Х да не
13. Стационарен подемник         Х Х да не
14. Канал с подемник Х Х Х Х Х   да не
15. Двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на външни размери с обхват над 150 мм или калибър Х Х Х Х     да не
16. Двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10 - 150 мм или калибри Х Х Х Х     да не
17. Средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в устройствата за съединяване на електроинсталацията на ремаркетата към тази на автомобила Х Х Х Х Х Х да не
18. Уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-малко от 5 м)             да не
19. Калибри за проверка на износването в заключващото устройство на седловото устройство на седловия влекач             да не
20. Устройство за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ за контролно-технически пункт V категория Х Х Х Х     да не
21. Хронометър             да не
22. Уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и електрическо съпротивление             да не
23. Уред за измерване на изолационно съпротивление             да не
24. Стенд за проверка на експлоатационното оборудване на цистерните Х Х Х Х Х Х да не
25. Подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взриво-опасна среда (с ЕХ защита)             да не
26. Инсталация с манометри (с клас на точност не по-нисък от 1) за хидравлични проверки на цистерни:             да не
27. манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .             да не
28. манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .             да не
29. манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .             да не
30. манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .             да не
(вярното се отбелязва)
5. Съответствие на площадката с изискванията по чл. 10 (за контролно-технически пункт V категория)
  Площадка за разполагане на допълнителното оборудване Съответствие
1. Твърда настилка да не
2. В непосредствена близост до линията (на разстояние . . . . . . м) да не
3. Размерите на площадката са съгласно изискванията да не
  Дължина . . . . . . . . м    
  Широчина . . . . . . . . м    
  Съответства на изискванията на чл. 10 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)
 
Заключение на комисията за линия № ...................
Линия Проверки на ППС от Проверки във връзка с Съответства за
категории предназначението категория на контролно-техническия пункт
1.      
 
Забележки на комисията: ....................................................................................................................................................................................................................................................
Становище на представителя на лицето по чл. 16: .........................................................................................................................................................................................................................
Дата: ............................. г.
  Комисия:
 
Председател: .......................................................................................................
  Член: .....................................
  (подпис)

 

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 31, ал. 1
 
Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г..)
 
 
МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
 
Методиката определя еднакви изисквания и критерии при оценка на изправността на отделните елементи, заложени в протокола за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.
 
Част I
Насоки за оценяване на неизправностите:

 

 
      Насоки за оценка на
Елемент Метод Причини за установена неизправностите
    неизправност незначителни значиелни опасни
1 2 3 4 5 6
0. ИДЕНТИФИКАЦИЯ          
НА ПРЕВОЗНОТО          
СРЕДСТВО          
0.1. Табели с Визуална проверка а) липсваща/и табела/и или   Х  
регистрационния   така надеждни/закрепени,      
номер   че има вероятност да      
    паднат      
    б) липсващ или нечетлив Х Х  
    надпис      
    в) несъответствие с   Х  
    документите или      
    регистрацията на      
    превозното средство      
    г) поставени не на   Х  
    определени за тази цел      
    места      
0.2. Визуална проверка а) липсва или не може да   Х  
Идентификационен   бъде открит      
номер (VIN/рама)   б) непълен, нечетлив   Х  
    в) несъответствие с   Х  
    документите или      
    регистрацията на      
    превозното средство      
    г) заличени или пренабити   Х  
1. ОБОРУДВАНЕ НА          
СПИРАЧНАТА          
УРЕДБА          
1.1. Механично          
състояние и          
функциониране          
1.1.1. Спирачен Визуална проверка на а) шарнирът е прекалено   Х  
педал/ръкохватка за елементите при стегнат      
задействане на задействане на б) прекомерно износване   Х  
спирачката спирачната уредба или хлабина      
  Забележка. ППС със        
  спирачни уредби със        
  сервоусилвател        
  следва да се        
  проверяват при        
  загасен двигател        
1.1.2. Състояние на Визуална проверка на а) излишен или   Х  
педала/ръкохватката елементите при недостатъчен резервен ход      
и ход на задействане на б) спирачният механизъм не Х Х  
задвижващото спирачната уредба се връща правилно в      
спирачно устройство Забележка. ППС със началното си положение      
  спирачни уредби със в) липсващо, разлепено или Х Х  
  сервоусилвател износено покритие на      
  следва да се спирачния педал против      
  проверяват при хлъзгане      
  загасен двигател        
1.1.3. Вакуумна Визуална проверка на а) недостатъчно налягане   Х Х
помпа или компресор елементите при на въздуха/вакуум, което      
и резервоари нормално работно да осигури най-малко две      
  налягане. Проверка на задействания на      
  времето, необходимо спирачната уредба след      
  за постигане на задействане на      
  сигурна работна предупредителното      
  стойност на вакуума устройство (или нестабилни      
  или въздушното стойности на показанията      
  налягане, както и на на датчика)      
  надеждното б) времето, необходимо за   Х  
  функциониране на постигане на сигурна      
  предупредителното работна стойност на      
  устройство, налягането на      
  многокръговия въздуха/вакуума, не      
  предпазен клапан и отговаря на изискванията (а)      
  предпазния клапан в) нефункциониращ   Х  
    многокръгов предпазен      
    клапан или изпускателен      
    вентил      
    г) изпускане на въздух,   Х  
    причиняващо забележим      
    спад в налягането, или      
    шумно изпускане на      
    въздух      
    д) външно увреждане,   Х Х
    което е вероятно да      
    повлияе върху      
    функционирането на      
    спирачната система      
1.1.4. Предупредителен индикатор или датчик за ниско налягане Проверка на функционирането неправилно функциониращ или неизправен датчик или индикатор Х Х  
1.1.5. Ръчно Визуална проверка на а) органът за управление е   Х  
задействан клапан елементите при спукан, повреден или      
за управление на задействане на прекалено износен      
спирачната уредба спирачната уредба б) органът за управление не   Х  
    е надеждно закрепен към      
    клапана или несигурен      
    клапан      
    в) хлабави връзки или   Х  
    изтичане в системата      
    г) незадоволителна работа   Х  
1.1.6. Механизъм за Визуална проверка на а) палецът на ръчната   Х  
задействане на елементите при спирачка не задържа      
ръчната спирачка, задействане на правилно      
лост за управление, спирачната уредба б) прекомерно износване на Х Х  
палец на ръчната   пръта на спирачката или на      
спирачка, електронна   механизма на палеца      
ръчна спирачка   в) прекомерен ход на лоста,   Х  
    показващ неправилна      
    настройка      
    г) липсващ, повреден или   Х  
    нефункциониращ      
    механизъм за задействане      
    д) неправилно   Х  
    функциониране -      
    предупредителният      
    индикатор показва      
    неизправност      
1.1.7. Спирачни Визуална проверка на а) повреден клапан или   Х Х
клапани (клапани с елементите при прекомерно изпускане на      
крачно управление, задействане на въздух      
разтоварващи, спирачната уредба б) прекомерно изпускане на Х Х  
рагулиращи клапани)   масло от компресора      
    в) клапанът е монтиран   Х  
    ненадеждно или      
    неправилно      
    г) изтичане на спирачна   Х Х
    течност      
1.1.8. Съединения за Разединяване и а) неизправни изолационни Х Х  
спирачки на свързване на кранове или      
ремаркета съединението между самозатваряща се клапа      
(екектрически и теглещото превозно б) кранът или клапата са Х Х  
пневматични) средство и ремаркето монтирани ненадеждно или      
    неправилно      
    в) изтичания   Х  
    г) неправилно   Х  
    функциониране      
1.1.9. Резервоар за Визуална проверка а) резервоарът е Х Х  
сгъстен въздух   деформиран, корозирал      
    или се наблюдава      
    изпускане на въздух      
    б) неизправно устройство Х Х  
    за източване на кондензат      
    в) резервоарът е монтиран   Х  
    ненадеждно или      
    неправилно      
1.1.10. Спирачки с Визуална проверка на а) неизправен или   Х  
усилватели, главен елементите при нефункциониращ      
спирачен цилиндър задействане на усилвател      
(хидравлични спирачната уредба б) неизправен или   Х Х
системи)   изпускащ главен спирачен      
    цилиндър      
    в) ненадеждно закрепен   Х Х
    главен спирачен цилиндър      
    г) недостатъчно количество Х Х  
    спирачна течност      
    д) липсваща капачка на Х Х  
    резервоара на главния      
    спирачен цилиндър      
    е) светеща или неизправна Х Х  
    предупредителна лампа за      
    спирачната течност      
    ж) неправилно Х Х  
    функциониране на      
    предупредителното      
    устройство за равнището      
    на спирачната течност      
1.1.11. Твърди Визуална проверка на а) риск от повреда или     Х
спирачни елементите при счупване      
въздухопроводи задействане на б) изтичане от   Х Х
  спирачната уредба въздухопровода или      
    съединения      
    в) повредени или   Х Х
    прекалено корозирали      
    въздухопроводи      
    г) неправилно поставени Х Х  
    въздухопроводи      
1.1.12. Гъвкави Визуална проверка на а) риск от повреда или   Х  
спирачни маркучи елементите при спукване      
  задействане на б) повредени, износени, Х Х  
  спирачната уредба усукани или къси маркучи      
    в) изтичане от маркучи или   Х Х
    от съединения      
    г) издуване на маркучите   Х Х
    под налягане      
    д) маркучите са порести   Х  
1.1.13. Спирачни Визуална проверка а) прекомерно износена   Х Х
накладки за дискови (когато има накладка      
и челюстни спирачки възможност ) б) замърсена (с масло, грес   Х Х
    и др.)      
    в) липсваща накладка   Х Х
1.1.14. Спирачни Визуална проверка а) прекомерно износен,   Х Х
барабани, спирачни (когато има надран, с пукнатини,      
дискове възможност ) ненадежден или пукнат      
    барабан или диск      
    б) замърсен барабан или   Х  
    диск (с масло, грес и др.)      
    в) липсващ барабан или   Х  
    диск      
    г) ненадеждно закрепени   Х Х
    накладки      
1.1.15. Спирачни Визуална проверка на а) повредено или уплетено     Х
жила, щанги, елементите при жило      
лостове, връзки задействане на б) прекомерно износен или   Х Х
  спирачната уредба корозирал елемент      
    в) ненадеждно жило, щанга   Х  
    или свързване      
    г) неизправна броня на   Х  
    жилото      
    д) ограничаване на   Х  
    свободното движение на      
    елементите на спирачната      
    уредба      
    е) неправилно движение на   Х  
    лостове/щанги, което      
    показва лоша настройка      
    или прекомерно износване      
1.1.16. Задвижващи Визуална проверка на а) спукан или повреден   Х Х
спирачни механизми елементите при задвижващ механизъм      
(вкл. спирачни задействане на б) изтичане от   Х Х
пружини или спирачната уредба задвижващия механизъм      
хидравлични   в) задвижващият   Х Х
цилиндри)   механизъм е монтиран      
    ненадеждно или      
    неправилно      
    г) прекомерно корозирал   Х Х
    задвижващ механизъм      
    д) недостатъчен или   Х Х
    увеличен ход на работното      
    бутало или на      
    диафрагмения механизъм      
    е) липсваща или повредена Х Х  
    противопрахова защита      
1.1.17. Регулатор на Визуална проверка на а) неизправно свързване   Х  
спирачното усилиена елементите при б) неправилна настройка на   Х  
задните колела в задействане на свързването      
зависимост от спирачната уредба в) клапанът е блокирал или   Х Х
натоварването. (когато е възможно) не работи      
    г) липсващ клапан   Х Х
    д) липсваща табелка с Х Х  
    данни      
    е) данните са нечетливи Х Х  
    или не отговарят на      
    изискванията (а)      
1.1.18. Устройства за Визуална проверка а) устройството за   Х  
регулиране на (когато е възможно) регулиране е повредено,      
хлабината и   блокирано или с      
индикатори   неправилно движение,      
    прекомерно износено или с      
    неправилна настройка      
    б) неизправно устройство   Х  
    за регулиране      
    в) неправилно монтирано   Х  
    или подменено      
1.1.19. Допълнителна Визуална проверка а) ненадеждно свързване Х Х  
спирачна уредба   или монтаж      
(спирачка-забавител   б) уредбата видимо липсва   Х  
с продължително   или е неизправна (когато е      
действие), когато е   възможно)      
монтирана или се          
изисква          
1.1.20. Автоматично Разединяване на а) спирачката на ремаркето     Х
действие на връзката в спирачната не се задейства      
спирачките на уредба между автоматично при      
ремаркето теглещото превозно разединяване на връзката      
  средство и ремаркето        
1.1.21. Комплектност Визуална проверка а) други устройства от   Х Х
на спирачна уредба   уредбата (напр. помпа и      
    апарат за дехидратиране      
    на въздуха и т.н.) са      
    увредени външно или са      
    прекомерно корозирали по      
    начин, който влияе      
    неблагоприятно върху      
    спирачната уредба      
    б) изпускане на въздух или Х Х  
    течност      
    в) ненадеждно или   Х  
    неправилно монтиран      
    елемент      
    г) неправилен ремонт или   Х Х
    изменение на елемент (1)      
1.1.22. Визуална проверка а) липсват   Х  
Присъединителни   б) повредени, изпускат или Х Х  
накрайници за   не могат да бъдат      
проверка (когато са   използвани      
монтирани или се          
изискват)          
1.2. Полезно          
действие и          
ефекивност на          
работната спирачна          
уредба          
1.2.1. Полезно По време на а) недостатъчно спирачно   Х Х
действие проверката на стенд усилие върху едно или      
  за статично изпитване повече колела      
  на спирачки б) спирачното усилие от   Х Х
    което и да е колело е      
    по-малко от      
    70 % от максималното      
    регистрирано усилие от      
    друго колело на същата ос      
    в) няма постепенна промяна   Х  
    на спирачното усилие      
    (захващане)      
    г) голямо закъснение във   Х  
    функционирането на      
    спирачката на което и да е      
    колело      
    д) нестабилни показания за   Х  
    спирачното усилие по      
    време на всеки пълен      
    оборот на колелото      
1.2.2. Ефективност Проверка на стенд за а) не се постига поне   Х Х
  изпитване на следната минимална      
  спирачки. Превозни стойност за спирачна      
  средства или ефективност: превозни      
  ремаркета с средства с първоначална      
  максимално регистрация след влизане в      
  разрешена маса над сила на Директива 2010/48:      
  3500 kg трябва да - категория N1: 50 % - категория M1: 58 %      
  бъдат проверявани -категория M1: 50 %      
  съгласно -категории М2 и М3: 50 %      
  предписанията на ISO -категории N2 и N3: 50 %      
  21069 или по -категория О2 (ХХ) (в), О3 и      
  равностойни методи О4:      
    -за полуремаркета: 45 %      
    -за ремаркета с тегличи: 50 %      
    б) превозни средства,      
    регистрирани преди      
    влизане в сила на      
    Директива 2010/48:      
    -категория N1 : 45 %      
    -категории М1, М2 и М3 : 50 % (2)      
    -категории N2 и N3 : 43 % (3)      
    -категории О2 (ХХ) (в), О3 и      
    О4: 40 % (4)      
    в) други категории L (ХХ) (в):      
    -категории L (двете      
    спирачки):      
    -категория L1e: 42 %      
    -категории L2e, l6e: 40 %      
    -категория L3e: 50 %      
    -категория L4e: 46 %      
    -категории L5e, L7e: 44 %      
    -категории L (спирачка на      
    задните колела):      
    -всички категории: 25 %      
1.3. Полезно          
действие и          
ефективност на          
резервна (аварийна)          
спирачна уредба          
(ако се осъществява          
чрез отделна          
система и когато ППС          
е произведено с          
такава)          
1.3.1. Полезно Ако резервната а) неправилно спирачно   Х Х
действие спирачна уредба е усилие върху едно или      
  отделна от работната повече колела      
  спирачна уредба, да б) спирачното усилие от   Х Х
  се използва методът, което и да е колело е      
  посочен в т. 1.2.1 по-малко от      
    70 % от най-голямото      
    регистрирано усилие от      
    друго колело на същата ос      
    в) няма постепенна промяна   Х Х
    на спирачното усилие      
    (захващане)      
1.3.2. Ефективност Ако резервната а) спирачното усилие е   Х Х
  спирачна система е по-малко от 50 % от      
  отделена от работната полезното действие на      
  спирачна уредба, да крачната спирачка,      
  се използва методът, определено в раздел 1.2.2,      
  посочен в т. 1.2.2 спрямо допустимото общо      
    тегло, а при      
    полуремаркетата - спрямо      
    сбора от допустимите      
    товари на ос (с изключение      
    на L1e и L3e)      
1.4. Полезно          
действие и          
ефективност на          
спирачната уредба          
за паркиране          
1.4.1. Полезно Задействане на а) спирачката не действа от   Х Х
действие спирачката по време едната страна      
  на проверка на стенд        
  за изпитване на        
  спирачки        
1.4.2. Ефективност Проверка на стенд за б) за всички категории   Х Х
  изпитване на превозни средства      
  спирачки. Товарните спирачната ефективност е      
  превозни средства по-малка от 16 % спрямо      
  следва по възможност допустимото общо тегло      
  да се проверяват в или за състав от пътни      
  натоварено състояние превозни средства -      
    12 % спрямо допустимото      
    общо тегло на превозното      
    средство в състав, като се      
    взема по-голямата от двете      
    стойности (с изключение на      
    L1e и L3e)      
1.5. Полезно Визуална проверка и а) няма постепенно   Х  
действие на по възможност изменение на      
спирачката-забавител изпитване дали ефективността (не се      
с продължително системата прилага за превозни      
действие функционира (когато е средства с моторни      
  възможно) спирачни системи)      
    б) системата не   Х  
    функционира      
1.6. Антиблокираща Визуална проверка на a) предупредителното   Х  
спирачна система предупредителното устройство не функционира      
(ABS) устройство нормално      
    б) предупредителното   Х  
    устройство показва      
    неизправност на системата      
    в) липсващи или повредени   Х  
    датчици за оборотите на      
    колелата      
    г) увредени електрически   Х  
    връзки      
    д) липсващи или повредени   Х  
    други елементи      
1.7. Електронна Визуална проверка на а) предупредителното   Х  
спирачна система предупредителното устройство не функционира      
(EBS) устройство нормално      
    б) предупредителното   Х  
    устройство показва      
    неизправност на системата      
2. КОРМИЛНО          
УПРАВЛЕНИЕ          
2.1. Механично          
състояние          
2.1.1. Състояние на При поставено над а) механизмът не   Х  
кормилния канал или върху функционира гладко      
механизъм повдигателен б) кормилният вал е усукан   Х Х
  механизъм превозно или шлицовете са износени      
  средство, така че (когато е възможно)      
  колелата да не в) прекомерно износване на   Х Х
  докосват повърхността кормилния вал      
  или да са върху г) прекомерно движение на   Х Х
  въртящи опори, кормилния вал      
  кормилното колело се д) има изтичане Х Х  
  завърта от едното        
  крайно положение до        
  другото. Визуална        
  проверка на        
  функционирането на        
  кормилния механизъм        
2.1.2. Закрепване на При поставено над а) кормилната кутия не е   Х Х
кормилната кутия канал или върху закрепена добре      
  повдигателен б) деформирани отвори за   Х Х
  механизъм превозно закрепване в шасито      
  средство, така че в) липсващи или повредени   Х Х
  тежестта на колелата скрепителни болтове      
  да пада върху г) кормилната кутия е   Х Х
  повърхността, спукана      
  кормилното        
  колело/кормилото се        
  завърта по посока на        
  часовниковата стрелка        
  и след това в обратна        
  посока или се        
  използва специално        
  пригоден индикатор за        
  свободния ход на        
  колелото. Визуална        
  проверка на        
  закрепването на        
  кормилната кутия към        
  шасито        
2.1.3. Състояние на При поставено над а) относително движение   Х Х
кормилното канал или върху между елементи, което      
задвижване повдигателен следва да бъде отстранено      
  механизъм превозно б) прекомерно износване на   Х Х
  средство, така че местата на свързване      
  колелата да са върху в) пукнатини или   Х Х
  повърхността, деформация на компонент      
  кормилното колело се г) отсъствие на осигуряващи   Х  
  разклаща по посока на устройства      
  часовниковата стрелка д) несъостност на елементи Х Х  
  и в обратна посока или (например напречна      
  се използва специално кормилна щанга или      
  пригоден индикатор за надлъжна кормилна щанга)      
  свободния ход на е) неправилен ремонт или   Х Х
  колелото. Визуална изменение      
  проверка на ж) липсващо, увредено   Х  
  елементите на противопрахово покритие      
  кормилния механизъм        
  за износване,        
  пукнатини и сигурност        
2.1.4. Функциониране При поставено над а) при движението си   Х Х
на кормилното канал или върху елемент от кормилното      
задвижване повдигателен задвижване опира в      
  механизъм превозно неподвижната част на      
  средство, така че шасито      
  колелата да са върху б) нефункциониращи или   Х  
  повърхността и липсващи кормилни      
  двигателят да работи ограничители      
  (съответно и        
  задействан усилвател        
  на задвижването), и        
  кормилното колело се        
  завърта от едно        
  крайно положение до        
  друго крайно        
  положение. Визуална        
  проверка на        
  функционирането на        
  задвижването        
2.1.5. Усилвател на Проверка на а) изтичане на течност   Х Х
задвижването кормилната уредба за б) недостатъчно течност   Х  
  течове и за нивото на в) механизмът не   Х Х
  хидравлична течност в функционира      
  резервоара (когато г) механизмът е пукнат или   Х Х
  това е възможно). ненадежден      
  Проверява се дали д) несъостност или опиране   Х Х
  усилвателят на на елементи      
  задвижването е) неправилен ремонт или   Х Х
  функционира при изменение      
  опрени върху ж) повредени или   Х Х
  повърхността колела и прекалено корозирали      
  работещ двигател кабели/маркучи      
2.2. Устройство за          
управление и          
кормилна колона          
2.2.1. Състояние на При опрени върху а) относително движение на   Х  
кормилното повърхността колела кормилното колело спрямо      
колело/ръко-хватката кормилното колело се колоната, показващо      
за управление разклаща от едната до хлабина      
  другата страна под б) отсъствие на задържащ   Х Х
  прав ъгъл към елемент върху главината на      
  колоната, като се кормилното колело      
  упражнява лек натиск в) счупване или хлабина на   Х Х
  надолу и нагоре. главината, венеца или      
  Визуална проверка на спица на кормилното      
  хлабината колело      
2.2.2. Кормилна При поставено над а) прекомерен ход на   Х  
колона/вилки канал или върху центъра на кормилното      
  повдигателен колело нагоре или надолу      
  механизъм превозно б) прекомерен ход на върха   Х  
  средство, така че на колоната радиално на      
  масата на превозното оста на колоната      
  средство да пада в) повредена гъвкава   Х  
  върху повърхността, връзка      
  кормилното колело се г) дефектно закрепване   Х Х
  бута и дърпа по посока д) неправилен ремонт или     Х
  на колоната, а после изменение      
  устройството за        
  управление се бута в        
  различни посоки под        
  прав ъгъл спрямо        
  колоната/вилките.        
  Визуална проверка на        
  хлабината и състояние        
  на гъвкавите връзки        
  или на карданните        
  шарнири        
2.3. Кормилна При поставено над а) прекомерен свободен   Х Х
хлабина канал или върху ход на кормилния      
  повдигателен механизъм, напр. движение      
  механизъм превозно на точка върху венеца,      
  средство, така че превишаващо една пета от      
  масата на превозното диаметъра на кормилното      
  средство да пада колело или несъответствие      
  върху колелата, с изискванията (а)      
  работещ двигател за        
  превозни средства с        
  усилвател и колела в        
  положение за        
  движение право        
  напред, кормилното        
  колело леко се завърта        
  по посока на        
  часовниковата стрелка        
  и в обратна посока,        
  доколкото това е        
  възможно, без това да        
  води до движение на        
  колелата. Визуална        
  проверка на свободния        
  ход        
2.4. Въртяща опора Визуална проверка а) повреден или пукнат   Х Х
за управляемата ос или използване на елемент      
на ремаркето специално пригоден б) прекомерна хлабина   Х Х
  индикатор за в) дефектно закрепване   Х Х
  свободния ход на        
  колелото        
2.5. Усилвател на Визуална проверка и а) съответната индикаторна   Х  
кормилната уредба с проверка за лампа показва някаква      
електронно съответствие между неизправност на системата      
управление (EPS) ъгъла на кормилното б) несъответствие между   Х Х
  колело и ъгъла на ъгъла на кормилното колело      
  колелата при и ъгъла на колелата      
  включване/изключване в) усилвателят не   Х  
  на двигателя функционира      
3. ВИДИМОСТ       Х  
3.1. Поле на Визуална проверка от а) препятствие в полето на Х Х  
видимост седалката на водача видимост на водача, което      
    му пречи да гледа напред      
    или встрани      
3.2. Състояние на Визуална проверка а) пукнато или променило Х Х  
стъклата   цвета си стъкло или      
    прозрачна плоскост (ако е      
    разрешена)      
    б) стъкло или прозрачна Х Х  
    плоскост (включително      
    светлоотразително или      
    цветно фолио), които не      
    отговарят на      
    спецификациите в      
    изискванията (а) (хх) (с)      
    в) стъкло или прозрачна   Х Х
    плоскост в неприемливо      
    състояние      
3.3. Огледала за Визуална проверка а) липсващо огледало или Х Х  
виждане назад или   устройство или то не е      
устройства за   монтирано съгласно      
непряко виждане   изискванията (а)      
    б) огледалото или Х Х  
    устройството не      
    функционира или е      
    повредено, недобре      
    укрепено или ненадеждно      
3.4. Устройство за Визуална проверка и а) устройствата за     Х
почистване на проверка на почистване не      
предното стъкло функционирането функционират или са      
    повредени      
    б) липсва или има дефектна   Х Х
    четка на устройството за      
    почистване      
3.5. Устройство за Визуална проверка и а) устройството за Х    
измиване на стъклата проверка на измиване не функционира      
  функционирането съгласно изискванията      
3.6. Система срещу Визуална проверка и а) системата не Х    
изпотяване на проверка на функционира или е      
стъклата функционирането неизправна      
4. СВЕТЛИНИ,          
СВЕТЛООТРА- ЖАТЕЛИ          
И ЕЛЕКТРИЧЕСКО          
ОБОРУДВАНЕ          
4.1. Предни фарове          
4.1.1. Състояние и Визуална проверка и а) неподходяща или Х Х  
функциониране проверка на липсваща      
  функционирането светлина/светлинен      
    източник      
    б) дефектна или липсваща Х Х  
    защитна система      
    (отражател и леща)      
    в) ненадеждно закрепена   Х  
    лампа      
4.1.2. Регулировка Определя се а) насочеността на   Х  
  хоризонталната и светлината не е в      
  вертикалната границите, определени в      
  насоченост на всеки изискванията      
  преден фар на къси        
  светлини, като се        
  използва съответното        
  устройство за        
  измерване или екран        
4.1.3. Превключване Визуална проверка и а) нефункциониращ в Х Х  
  проверка на съответствие с      
  функционирането изискванията (а) превключ-      
    вател (брой на      
    едновременно включените      
    предни фарове)      
    б) нефункциониращо   Х  
    нормално устройство за      
    управление      
4.1.4. Съответствие с Визуална проверка и а) лампа, излъчван цвят, Х Х  
изискванията (а) проверка на позиция или светлинен      
  функционирането интензитет не са в      
    съответствие с      
    изискванията (а)      
    б) материал, от който е Х Х  
    изработена лещата или      
    светлинният източник,      
    които явно намаляват      
    интензитета на светлината      
    или променят излъчвания      
    цвят      
    в) светлинният източник   Х  
    (лампата) и фарът са      
    несъвместими помежду си      
4.1.5. Устройства за Визуална проверка и а) устройството не   Х  
регулиране на проверка на функционира      
височината (когато са функционирането, ако б) не може да се работи с   Х  
задължителни) е възможна ръчно устройство от мястото      
    за сядане на водача      
4.1.6. Устройство за Визуална проверка и а) устройството не Х    
почистване на проверка на функционира      
фарове (когато е функционирането, ако        
задължително) е възможна        
4.2. Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини, светлини за обозначаване на най-външния габарит и дневни светлини (ако има)          
4.2.1. Състояние и Визуална проверка и а) дефектен светлинен   Х  
функциониране проверка на източник (лампа)      
  функционирането б) дефектна леща   Х  
    в) незакрепена надеждно Х Х  
    лампа      
4.2.2. Превключване Визуална проверка и а) нефункциониращ Х Х  
  проверка на превключвател      
  функционирането б) нефункциониращо   Х  
    нормално устройство за      
    управление      
4.2.3. Съответствие с Визуална проверка и а) лампа, излъчван цвят, Х Х  
изискванията (a) проверка на позиция или светлинен      
  функционирането интензитет не са в      
    съответствие с      
    изискванията(a)      
    б) материали върху леща Х    
    или светлинен източник,      
    които намаляват      
    интензитета на светлината      
    или променят излъчвания      
    цвят      
4.3. Стоп светлини          
4.3.1. Състояние и Визуална проверка и а) дефектен светлинен Х Х  
функциониране проверка на източник (лампа)      
  функционирането б) дефектна леща Х Х  
    в) незакрепена надеждно Х Х  
    лампа      
4.3.2. Превключване Визуална проверка и а) нефункциониращ в Х Х Х
  проверка на съответствие с      
  функционирането изискванията (а)      
    превключвател      
    б) нефункциониращо   Х  
    нормално устройство за      
    управление      
4.3.3. Съответствие с Визуална проверка и а) лампа, излъчван цвят, Х Х  
изискванията (а) проверка на позиция или светлинен      
  функционирането интензитет не са в      
    съответствие с      
    изискванията (а)      
4.4. Пътепоказатели          
и аварийни светлини          
4.4.1. Състояние и Визуална проверка и а) дефектен светлинен Х Х  
функциониране проверка на източник (лампа)      
  функционирането б) дефектна леща Х Х  
    в) незакрепена надеждно Х Х  
    лампа (когато е възможно)      
4.4.2. Превключване Визуална проверка и а) превключвателят не Х Х  
  проверка на функционира в      
  функционирането съответствие с      
    изискванията      
4.4.3. Съответствие с Визуална проверка и а) лампа, излъчван цвят, Х Х  
изискванията (а) проверка на позиция или светлинен      
  функционирането интензитет не са в      
    съответствие с      
    изискванията      
4.4.4. Честота на Визуална проверка и а) честотата на мигане не е Х Х  
мигане проверка на в съответствие с      
  функционирането изискванията (а)      
4.5. Предни и задни          
фарове против мъгла          
4.5.1. Състояние и Визуална проверка и а) дефектен светлинен Х Х  
функциониране проверка на източник      
  функционирането б) дефектна леща Х Х  
    в) незакрепена надеждно Х Х  
    лампа (когато е възможно)      
4.5.2. Превключване Визуална проверка и а) превключвателят не Х Х  
  проверка на функционира в      
  функционирането съответствие с      
    изискванията (а)      
4.5.3. Съответствие с Визуална проверка и а) лампа, излъчван цвят,   Х  
изискванията (a) проверка на позиция или светлинен      
  функционирането интензитет не са в      
    съответствие с      
    изискванията (а)      
    б) системата не Х Х  
    функционира      
4.6. Фарове за заден          
ход          
4.6.1. Състояние и Визуална проверка и а) дефектен светлинен Х    
функциониране проверка на източник (лампа)      
  функционирането б) дефектна леща Х    
    в) лампата не е закрепена Х Х  
    надеждно (когато е      
    възможно)      
4.6.2. Съответствие с Визуална проверка и а) лампа, излъчван цвят, Х Х  
изискванията (а) проверка на позиция или светлинен      
  функционирането интензитет не са в      
    съответствие с      
    изискванията (а)      
    б) системата не Х Х  
    функционира в      
    съответствие с      
    изискванията (а)      
4.6.3. Превключване Визуална проверка и а) превключвателят не Х Х  
  проверка на функционира      
  функционирането        
4.7. Осветител на          
задния          
регистрационен          
номер          
4.7.1. Състояние и Визуална проверка и а) неправилно насочване на Х Х  
функциониране проверка на светлината, излъчвана от      
  функционирането лампата      
    б) дефектен светлинен Х Х  
    източник      
    в) незакрепена надеждно Х Х  
    лампа (когато е възможно)      
4.7.2. Съответствие с Визуална проверка и системата не функционира Х Х  
изискванията (а) проверка на в съответствие с      
  функционирането изискванията (а)      
4.8. Задни          
светлоотражатели,          
странични          
светлоотражатели и          
опознавателни знаци          
4.8.1. Състояние Визуална проверка а) светлоотражателното Х Х  
    оборудване е дефектно      
    или повредено      
    б) незакрепен надеждно Х Х  
    светлоотражател      
4.8.2. Съответствие с Визуална проверка а) устройство, отразен цвят Х Х  
изискванията (а)   или местоположение не са в      
    съответствие с      
    изискванията (а)      
4.9.          
Контролно-сигнални          
устройства,          
задължителни за          
осветително          
оборудване          
4.9.1. Състояние и Визуална проверка и а) не функционират Х Х  
функциониране проверка на        
  функционирането        
4.9.2. Съответствие с Визуална проверка и а) несъответствие с Х Х  
изискванията (а) проверка на изискванията (а)      
  функционирането        
4.10. Електрически Визуална проверка и а) ненадеждно закрепени Х Х  
връзки между проверка на неподвижни елементи      
теглещото превозно функционирането б) повредена или влошена Х Х  
средство и   изолация      
ремаркето или   в) неизправни електрически   Х Х
полуремаркето   връзки в ремаркето или в      
    теглещото превозно      
    средство      
4.11. Електрическа Визуална проверка а) електрическите връзки са Х Х Х
инсталация при поставено над ненадеждни или не са      
  канал или върху надлежно обезопасени      
  повдигателен б) влошени електрически Х Х Х
  механизъм превозно връзки      
  средство, включително в) повредена или влошена Х Х Х
  във вътрешността на изо-лация      
  двигателното        
  отделение в някои        
  случаи        
4.12. Незадължителни Визуална проверка и а) лампа или заден Х Х  
лампи и задни проверка на светлоотразител, които не      
светлоотразители Xb функционирането са монтирани съгласно      
    изискванията      
    б) лампа, нефункционираща Х Х  
    в съответствие с      
    изискванията      
    в) незакрепена надеждно Х Х Х
    лампа или заден      
    светлоотразител      
4.13. Акумулаторна(и) Визуална проверка а) ненадеждна(и) Х Х  
батерия(и)   б) има изтичане Х Х  
    в) дефектен превключвател   Х  
    (ако се изисква такъв)      
    г) дефектни предпазители   Х  
    (ако се изискват)      
    д) неподходяща   Х  
    вентилация (ако се изисква)      
5. ОСИ, КОЛЕЛА,          
ГУМИ          
5.1. Оси          
5.1.1. Оси Визуална проверка а) пукната или   Х Х
  при деформирана ос      
  поставено над канал б) ненадеждно закрепване   Х Х
  или върху към превозното средство      
  повдигателен в) неправилен ремонт или   Х Х
  механизъм превозно изменение      
  средство. Може да се        
  използват индикатори        
  за хлабината на        
  колелата, а за        
  превозни средства с        
  обща маса на        
  превозното средство        
  над 3,5 t използването        
  им е препоръчително        
5.1.2. Шенкели Визуалната проверка а) пукнат шенкел     Х
  при поставено над б) прекомерно износване на   Х Х
  канал или върху шенкелния болт и/или      
  повдигателен втулките      
  механизъм превозно в) прекомерно движение   Х Х
  средство. Може да се между шенкела и предния      
  използват индикатори мост      
  за хлабината на г) шенкелният болт е хлабав   Х Х
  колелата, а за в оста      
  превозни средства с        
  обща маса над        
  превозното средство        
  на 3,5 t използването        
  им е препоръчително.        
  Прилага се вертикално        
  или хоризонтално        
  насочена сила към        
  всяко едно колело и се        
  отбелязва размерът на        
  движението между        
  предния мост и        
  шенкела        
5.1.3. Лагери на Визуалната проверка а) прекомерна хлабина на   Х Х
колелата при поставено над лагер на колелото      
  канал или върху б) твърде стегнат лагер на   Х Х
  повдигателен колелото      
  механизъм превозно        
  средство. Може да се        
  използват индикатори        
  за хлабината на        
  колелата, а за        
  превозни средства с        
  обща маса на        
  превозното средство        
  над 3,5 t използването        
  им е препоръчително.        
  Колелото се разклаща        
  или се прилага        
  странично насочена        
  сила към всяко едно        
  колело и се отбелязва        
  размерът на        
  движението между        
  предният мост и        
  шенкела        
5.2. Колела и гуми          
5.2.1. Главина на Визуална проверка а) липсващ елемент за   Х Х
колелата   закрепване на главината      
    б) износена или повредена   Х Х
    главина      
5.2.2. Колело Визуалната проверка а) пукнатина или заварка     Х
  на двете страни на б) монтирани неправилно   Х Х
  всяка гума при осигурителни пръстени за      
  поставено над канал гумите      
  или върху в) силно деформирано   Х Х
  повдигателен колело      
  механизъм превозно г) размерът или типът на   Х  
  средство колелата не са в      
    съответствие с      
    изискванията и оказват      
    влияние върху пътната      
    безопасност      
5.2.3. Гуми Визуална проверка на а) размерът,   Х Х
  цялата гума или чрез товароносимостта, знакът      
  завъртане на колелото, за одобрение или      
  когато то не докосва категорията за скорост на      
  повърхността и гумите не са в съответствие      
  превозното средство е с изискванията (а) и оказват      
  над канал или върху влияние върху пътната      
  повдигателен безопасност      
  механизъм, или чрез б) гуми с различен размер   Х  
  движение на на една и съща ос или      
  превозното средство сдвоено колело      
  назад и напред над в) гуми от различен   Х  
  канал конструктивен тип      
    (радиални/диагонални) на      
    една и съща ос      
    г) повреда или срязване на   Х Х
    гума      
    д) дълбочината на   Х Х
    протектора на гума не е в      
    съответствие с      
    изискванията (а) - дълбочината на протекторния рисунък на гумите на автомобилите и на мотоциклетите е по-малка от 1,6 mm      
    е) триене на гума с други Х Х  
    елементи      
    ж) гуми с регенериран   Х Х
    протектор, които не са в      
    съответствие с      
    изискванията (а)      
    з) система за следене на Х Х  
    налягането на въздуха не      
    функционира нормално или      
    явно не работи      
5.3. Система на          
окачване          
5.3.1. Ресори и Визуална проверка а) ненадеждно закрепване   Х Х
стабилизатор при поставеното над на ресори към шасито или      
  канал или върху оста      
  повдигателен б) повреден или счупен   Х Х
  механизъм превозно елемент на ресор      
  средство. Може да се в) липсващ ресор   Х Х
  използват индикатори г) неправилен ремонт или   Х Х
  за хлабината на изменение      
  колелата, а за        
  превозни средства с        
  обща маса на        
  превозното средство        
  над 3,5 t използването        
  им е препоръчително        
5.3.2. Амортисьори Визуалната проверка а) ненадеждно закрепване Х Х  
  при поставено над на амортисьори към шасито      
  канал или върху или оста      
  повдигателен б) повреден амортисьор,   Х  
  механизъм превозно показващ признаци на      
  средство или изтичане или неизправност      
  използване на в) не са постигнати   Х Х
  специално обявените от      
  оборудване, ако е производителя минимални      
  налично стойности за ефективност      
5.3.3. Карданни Визуална проверка а) несигурно закрепване на   Х Х
валове, реактивни при поставено над елемент към шасито или      
щанги, кобилици, канал или върху оста      
носачи и напречни повдигателен б) повреден, пукнат или   Х Х
рамена механизъм превозно прекомерно корозирал      
  средство. Може да се елемент      
  използват индикатори в) неправилен ремонт или   Х Х
  за хлабината на изменение      
  колелата, а за        
  превозни средства с        
  обща маса на        
  превозното средство        
  над 3,5 t използването        
  им е препоръчително        
5.3.4. Шарнири на Визуална проверка а) прекомерно износване на   Х  
окачването при поставено над шенкелен болт и/или втулки      
  канал или върху в шарнири на окачването      
  повдигателен б) липсваща или силно Х Х  
  механизъм превозно повредена противопрахова      
  средство. Може да се защита (маншони)      
  използват детектори        
  за хлабината на        
  колелата, а за        
  превозни средства с        
  обща маса на        
  превозното средство        
  над 3,5 t използването        
  им е препоръчително        
5.3.5. Пневматично Визуална проверка а) системата е     Х
окачване   неизползваема      
    б) елемент, който е   Х Х
    повреден, изменен или      
    дефектен до такава степен,      
    че оказва влияние върху      
    функционирането на      
    системата      
    в) изпускане на въздух от   Х  
    системата      
6. ШАСИ И          
ОБОРУДВАНЕ,          
СВЪРЗАНО С          
ШАСИТО          
6.1. Шаси или рама и          
оборудване          
6.1.1. Общо Визуална проверка а) счупване или   Х Х
състояние при поставено над деформация на надлъжна      
  канал или върху или напречна греда      
  повдигателен б) ненадеждни усилващи   Х Х
  механизъм превозно или скрепителни елементи      
  средство в) прекомерна корозия,   Х Х
    която влошава      
    стабилността на монтажната      
    връзка      
6.1.2. Тръбопроводи Визуална проверка а) ненадеждна или   Х  
и шумозаглушители при поставено над изпускаща система за      
на системата за канал или върху отвеждане на отработилите      
отвеждане на повдигателен газове      
отработилите газове механизъм превозно б) влизане на дим в   Х  
  средство отделението за водача или      
    в отделението за пътници      
6.1.3. Резервоар Визуална проверка при 1. Горивна уредба за бензин      
за гориво и поставено над канал или дизелово гориво:      
тръбопроводи или или върху а) ненадеждно (несигурно)   х х
газопроводи повдигателен закрепване на      
(включително механизъм ППС; резервоара(-ите) и/или на      
резервоар за използване на тръбопроводите      
горивото за газсигнализатор за б) пропуски на гориво от   х х
отопление и откриване на пропуски резервоара(-ите); липсваща      
тръбопроводи) от автомобилна газова или нефункционираща      
  уредба (АГУ) за капачка на резервоара(-ите)      
  втечнен нефтен в) повредени (деформирани) х х  
  газ/сгъстен природен тръбопроводи      
  газ (ВНГ/СПГ) г) спирателният кран (когато   х  
    има) на горивото е      
    неизправен      
    д) опасност от пожар поради:   х х
    - пропуски на гориво от      
    горивопроводите;      
    - недостатъчна или      
    повредена изолация на      
    резервоара(-ите) и/или на      
    изпускателния(-ите)      
    тръбопровод(-и) (когато са      
    изолирани);      
    - замърсено от пропуски на      
    масло и/или гориво      
    отделение за двигателя      
    2. Автомобилна газова      
    уредба (АГУ):      
    а) АГУ на ВНГ, СПГ или   х х
    водород не е в съответствие      
    с изискванията а) и б)      
    б) опознавателния знак, определен в чл. 46, ал. 1, т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства   х  
    в) липсват, повредени или   х  
    поставени на непод-ходящо      
    място фабрична (заводска)      
    табела на резервоара(-ите)      
    и/или знак за монтирана АГУ      
    г) АГУ с РН(РНИ) и   х  
    резервоари, типово      
    одобрени, произведени или      
    първоначално въведени в      
    експлоатация след      
    23.09.2006 г., когато      
    резервоарът е монтиран в      
    пътническото или багажното      
    отделение, пълначното      
    устройство не е монтирано      
    откъм външната страна на      
    автомобила; мултиклапанът      
    няма спирателен клапан с      
    дистанционно управление      
    (евроклапан) - за ВНГ, или      
    резервоарът е без      
    автоматичен клапан - за СПГ      
    д) опасност от авария   х х
    поради:      
    - пропуски на газ от      
    компоненти на АГУ      
    (регулатор на налягането без      
    или със изпарител (РН или      
    РНИ), газопроводи, клапани      
    и др.;      
    - без изолация, компоненти на      
    АГУ са разположени на      
    разстояние, по-малко от 100      
    mm от компоненти на      
    изпускателната уредба или      
    други източници на топлина;      
    - замърсено от пропуски на      
    масло отделение за      
    двигателя;      
    - ненадеждно (несигурно)      
    закрепване на компоненти от      
    АГУ;      
    - липсващ или неизправен      
    газоизолиращ кожух, с      
    изключение, когато      
    резервоарът е монтиран от      
    външната страна на      
    автомобила и устройствата      
    му са предпазени по      
    подходящ начин от      
    замърсяване и вода;      
    - заварени и/или запоени      
    съединения на      
    газопроводите с идентични      
    или с други компоненти от      
    АГУ.      
    - повредени (деформирани) x x  
    газопроводи      
6.1.4. Брони, Визуална проверка а) хлабавост или повреда,   Х Х
странична и задна   която е вероятно да      
защита   причини нараняване при      
    докосване или контакт      
    б) устройство, което не е в Х Х  
    съответствие с      
    изискванията      
6.1.5. Носач на Визуална проверка а) носачът не е в добро Х    
резервно колело (ако   състояние      
е монтиран)   б) носачът е счупен или   Х  
    ненадежден      
    в) резервното колело не е   Х Х
    добре закрепено на носача      
    и има вероятност то да      
    падне      
6.1.6. Прикачни Визуална проверка за а) повреден, дефектен или   Х Х
механизми и износване и правилно пукнат елемент      
оборудване за функциониране, като б) прекомерно износване на   Х Х
теглене се обърне особено елемент      
  внимание на в) дефектно закрепване   Х Х
  монтираните г) липсващо или   Х  
  устройства за нефункциониращо      
  безопасност и/или на правилно устройство за      
  използването на безопасност      
  измервателен уред д) нефункциониращ   Х  
    индикатор      
    е) закриване на Х Х  
    регистрационна табела или      
    на лампа (когато не се      
    използва)      
    ж) неправилен ремонт или   Х Х
    изменение      
6.1.7. Трансмисия Визуална проверка а) незатегнати или   Х Х
(силово предаване)   липсващи скрепителни      
    болтове      
    б) прекомерно износване на   Х Х
    лагерите на карданния(те)      
    вал(ове)      
    в) прекомерно износване на   Х Х
    карданните шарнири      
    г) повредени гъвкави   Х Х
    връзки      
    д) повреден или изкривен   Х  
    вал      
    е) пукнато или ненадеждно   Х Х
    лагерно тяло      
    ж) липсваща или силно Х Х  
    повредена противопрахова      
    защита      
    з) нерегламентирано   Х  
    изменение на силовото      
    предаване      
6.1.8. Опорни Визуална проверка, а) дефектни, силно   Х Х
елементи за без превозното повредени, ненадеждно      
двигателя средство непременно закрепени или счупени      
  да е над канал или опорни елементи      
  върху повдигателен        
  механизъм        
6.1.9. Работа на Визуална проверка а) нерегламентирано   Х  
двигателя   изменение на контролно(и)      
    устройство(а) (когато е      
    възможно)      
    б) нерегламентирано   Х  
    изменение на двигателя      
    (когато е възможно)      
6.2. Кабина и          
каросерия          
6.2.1. Състояние Визуална проверка а) хлабава или повредена   Х Х
    плоскост или част, която      
    може да причини      
    нараняване      
    б) ненадеждна стойка на   Х Х
    купето (връзката на шаси      
    към ходова част)      
    в) влизане на отработили   Х Х
    газове или на дим от      
    двигателя      
    г) неправилен ремонт или   Х Х
    изменение      
6.2.2. Рама Визуална проверка а) каросерията или кабината   Х Х
  над канал или върху са ненадеждни      
  повдигателен б) каросерията/кабината не   Х  
  механизъм е разположена правилно      
    върху шасито      
    в) ненадеждно или   Х Х
    липсващо закрепване на      
    купето/каросерията към      
    рамата или към напречни      
    греди      
    г) прекомерна корозия на   Х Х
    местата на закрепване      
    върху носещата каросерия      
6.2.3. Врати и Визуална проверка а) отварянето или   Х  
ключалки   затварянето на вратата не е      
    съгласно изискванията      
    б) има вероятност вратата   Х Х
    да се отвори внезапно или      
    да остане отворена при      
    потегляне      
    в) липсваща, хлабава или Х Х  
    повредена врата, панта,      
    ключалка, стойка      
6.2.4. Под Визуална проверка а) подът е ненадежден или   Х Х
  над канал или върху силно повреден      
  повдигателен        
  маханизъм        
6.2.5. Седалка на Визуална проверка а) хлабава седалка или с   Х Х
водача   дефектна конструкция      
    б) механизмът за   Х Х
    регулиране не      
    функционира      
6.2.6. Други седалки Визуална проверка а) дефектни или Х Х  
    ненадеждно закрепени      
    седалки      
    б) седалки, които не са Х Х  
    монтирани в съответствие с      
    изискванията (а)      
6.2.7. Органи за Визуална проверка и а) орган за управление,   Х Х
управление проверка на необходим за безопасната      
  функционирането експлоатация на      
    превозното средство, не      
    функционира      
6.2.8. Стъпала за Визуална проверка а) ненадеждно стъпало или Х Х  
кабината   площадка на стъпало      
    б) стъпало или площадка на   Х  
    стъпалото е в такова      
    състояние, че е вероятно да      
    причини нараняване на      
    ползвателите      
6.2.9. Други Визуална проверка а) дефектно закрепване на   Х  
вътрешни и външни   друго устройство или      
устройства и   оборудване      
оборудване (напр.   б) друго устройство или Х Х  
теглително прикачно   оборудване, което не е в      
устройство и т.н.)   съответствие с      
    изискванията (а)      
    в) изтичане на течност от Х Х  
    оборудването      
6.2.10. Калобрани Визуална проверка а) липсващи, хлабави или Х Х  
(калници), устройства   силно корозирали      
против изпръскване   б) недостатъчно отстояние Х Х  
    от колелото      
    в) несъответствие с Х Х  
    изискванията      
7. ДРУГО          
ОБОРУДВАНЕ          
7.1. Обезопасителни          
колани/ключалки и          
системи за          
обезопасяване          
7.1.1. Надеждност на Визуална проверка а) силно повредена точка   Х Х
монтажа на   на закрепване      
обезопасителните   б) точката на закрепване е   Х Х
колани/ключалки   хлабава      
7.1.2. Състояние на Визуална проверка и а) липсващ задължителен   Х  
обезо- проверка на обезопасителен колан      
пасителните функционирането б) повреден Х Х  
колани/ключалки   обезопасителен колан      
    в) обезопасителен колан, Х Х  
    нефункциониращ в      
    съответствие с      
    изискванията (а)      
    г) повреден или   Х  
    нефункциониращ нормално      
    обезопасителен      
    колан/ключалка      
    д) повреден или   Х  
    нефункциониращ нормално      
    механизъм на прибиращото      
    устройство на      
    обезопасителния колан      
7.1.3. Ограничител на Визуална проверка а) липсващ или   Х  
натоварването от   неподходящ за превозното      
обезопасителните   средство ограничител на      
колани (когато има)   натоварването      
7.1.4. Обтегачи за Визуална проверка а) липсващ или   Х  
обезопасителните   неподходящ за превозното      
колани (когато има)   средство обтегач      
7.1.5. Въздушна Визуална проверка а) липсващи или   Х  
възглавница   неподходящи за      
    превозното средство      
    въздушни възглавници      
    б) нефункционираща   Х  
    въздушна възглавница      
7.1.6. Допълнителни Визуална проверка на а) съответната индикаторна   Х  
системи за индикаторната лампа лампа показва някаква      
безопасност (SRS) за неизправност неизправност на системата      
7.2. Пожарогасител Визуална проверка а) липсващ   Х  
(Х)   б) не е в съответствие с Х Х  
    изискванията (a)      
7.3. Ключалки и Визуална проверка и а) устройството за Х Х  
устройства за проверка на предотвратяване      
защита срещу функционирането привеждането в движение      
неразрешено   на превозното средство не      
използване   функционира      
    б) дефектно или внезапно   Х  
    заключване или блокиране      
    в) счупени или липсващи   Х  
7.4. Предупредителен Визуална проверка а) липсващ или   Х  
триъгълник (ако се   некомплектуван      
изисква) (Х)   б) не е в съответствие с   Х  
    изискванията (а)      
7.5. Аптечка (ако се Визуална проверка а) липсваща,   Х  
изисква) (Х)   некомплектувана или не е в      
    съответствие с      
    изискванията      
7.6. Фиксиращи Визуална проверка а) липсват или не са в   Х Х
(спирателни) клинове   добро състояние      
за колелата (ако се          
изискват) (Х)          
7.7. Звуково Визуална проверка и а) не функционира   Х Х
предупредително проверка на б) ненадежден орган за   Х  
устройство функционирането управление      
    в) не е в съответствие с   Х Х
    изискванията (а)      
7.8. Устройство за Визуална проверка и а) не е монтирано в   Х Х
измерване на проверка на съответствие с      
скоростта функционирането чрез изискванията (а)      
  електронни средства б) не функционира   Х Х
  (когато е възможно) в) не е възможно   Х Х
    осветяването му      
7.9. Тахограф (ако е Визуална проверка а) не е монтиран в   Х Х
монтиран/се изисква)   съответствие с      
    изискванията (а)      
    б) не функционира     Х
    в) повредени или липсващи     Х
    пломби      
    г) липсваща, нечетлива или     Х
    с изтекъл срок монтажна      
    табела      
    д) явна намеса или     Х
    манипулация      
    е) размерът на гумите не     Х
    съответства с параметрите,      
    при които е извършена      
    проверката на тахографа      
7.10. Устройство за Визуална проверка и а) не е монтирано в   Х Х
ограничаване на проверка на съответствие с      
скоростта (ако е функционирането, ако изискванията (а)      
монтирано/се се разполага със б) явно не функционира     Х
изисква) съответното в) неправилно зададена     Х
  оборудване скорост (ако се проверява)      
    г) повредени или липсващи     Х
    пломби      
    д) липсваща, нечетлива или     Х
    с изтекъл срок монтажна      
    табела      
    е) размерът на гумите не     Х
    съответства с параметрите,      
    при които е извършена      
    проверката на устройството      
    за ограничаване на      
    скоростта      
7.11. Визуална проверка а) е манипулиран   Х Х
Километропоказател   б) не функционира   Х Х
(ако има такъв) (Х)          
7.12. Електронно Визуална проверка а) липсващи или повредени     Х
управление на   датчици за оборотите на      
стабилността (ESC),   колелата      
ако е монтирано/се   б) увредени електрически     Х
изисква   връзки      
    в) липсващи или увредени     Х
    други елементи (когато е      
    възможно)      
    г) повреден или     Х
    нефункциониращ нормално      
    превключвател (когато е      
    възможно)      
    д) съответната индикаторна     Х
    лампа показва      
    неизправност на системата      
8. ВРЕДНО          
ВЪЗДЕЙСТВИЕ          
8.1. Шум          
8.1.1. Система за Субективна оценка а) нивото на шума   Х  
намаляване на шума (освен ако превишава допустимото      
  техническият съгласно изискванията а      
  специалист прецени, б) част от системата за   Х Х
  че нивото на шума намаляване на шума е      
  може да е на хлабава, има вероятност да      
  границата на падне, повредена е,      
  допустимото - в този неправилно монтирана,      
  случай може да бъде липсваща или явно      
  проведено изпитване изменена по начин, който      
  на шум на място (не в би оказал неблагоприятно      
  движение), като се въздействие върху нивото      
  използва шумомер) на шума      
8.2. Емисии от          
отработили газове          
8.2.1. Емисии от          
бензинови двигатели          
8.2.1.1. Оборудване Визуална проверка а) липсващо, изменено или   Х Х
за контрол на   явно дефектно оборудване      
емисиите на   за контрол на емисиите,      
отработили газове   монтирано от      
    производителя      
    б) изпускания, които биха     Х
    повлияли значително върху      
    измерванията на емисиите      
8.2.1.2. Газови Измерване с а) или газовите емисии     Х
емисии газоанализатор за превишават специфичното      
  отработили газове в равнище, посочено от     Х
  съответствие с производителя      
  изискванията а. Като б) или, ако липсва такава      
  алтернатива за информация, емисиите на      
  оборудване с СО превишават:      
  подходящи системи за i) за превозни средства,      
  бордова диагностика които са без система за      
  (СБД) превозни контрол на емисиите      
  средства правилното -4,5 % или      
  функциониране на -3,5 %      
  системата за емисиите според датата на      
  може да бъде първоначална регистрация      
  проверено чрез или въвеждане в      
  съответно протичане експлоатация, както е      
  на данните от СБД и посочено в изискванията а;      
  проверка на ii) за превозни средства със      
  правилното система за контрол на      
  функциониране на емисиите:      
  СБД, вместо да се -при работа на двигателя на      
  измерват емисиите при празен ход: 0,5 %      
  работа на двигателя на -при работа на двигателя на      
  празен ход в празен ход с високи      
  съответствие с обороти: 0,3 %      
  препоръките на или      
  производителя за -при работа на двигателя на      
  привеждане на празен ход: 0,3 % (5)      
  двигателя в работен -при работа на двигателя на      
  режим и други празен ход с високи      
  изисквания а обороти: 0,2 %      
    -според датата на      
    първоначална регистрация      
    или въвеждане в      
    експлоатация, както е      
    посочено в изискванията (а)      
    в) въздушното отношение l     Х
    (ламбда) е извън      
    диапазона 1 +/- 0,03 или не      
    е в съответствие със      
    спецификацията на      
    производителя      
    г) показанието на системата     Х
    за бордова диагностика      
    показва значителна      
    неизправност      
8.2.2. Емисии от   (когато се използва този      
двигатели със   метод)      
самозапалване чрез          
сгъстяване на          
работната смес          
(дизелови)          
8.2.2.1. Оборудване Визуална проверка а) липсва или е дефектно   Х Х
за контрол на   монтирано от      
емисиите от   производителя      
отработилите газове   оборудването за контрол      
    на емисиите      
    б) изпускания, които биха     Х
    повлияли върху      
    измерванията на емисиите      
8.2.2.2. Димност а) Измерване на а) за превозните средства с     Х
Превозни средства, димността на първоначална регистрация     Х
регистрирани или отработилите газове в или въвеждане в      
въведени в режим на свободно експлоатация след датата,      
експлоатация преди ускоряване посочена в изискванията      
1 януари 1980 г., са (ненатоварен (а),      
освободени от това двигател, от обороти димността превишава      
изискване на празен ход до равнището, посочено върху      
  обороти на табелката със      
  прекратяване на спецификациите на      
  подаването на гориво), превозното средство от      
  лостът на производителя      
  предавателната кутия б) когато липсва такава      
  се поставя в неутрално информация или      
  положение и се изискванията (а) не      
  задейства позволяват използването      
  съединителят. на сравнителни стойности:      
  б) Привеждане на - за двигатели с      
  превозното средство в атмосферно пълнене (без      
  работно състояние компресор): 2,5 m(-1)      
  1. Проверката на - за двигатели с      
  превозните средства принудително пълнене (с      
  може да бъде компресор): 3,0 m(-1) ,      
  извършена или за превозните      
  без предварително средства, посочени      
  привеждане към в изискванията (а),      
  работна температура, или с първоначална      
  въпреки че по регистрация или въвеждане      
  съображения за в експлоатация след      
  безопасност трябва да датата, посочена в      
  се провери дали изискванията (а):      
  двигателят е горещ и е 1,5 m(-1) (6)      
  в задоволително        
  състояние от        
  механична гледна        
  точка.        
  2. Изисквания за        
  привеждане към        
  работна температура        
  i) двигателят трябва да        
  е загрял до оптимална        
  температура: с други        
  думи, температурата        
  на маслото на        
  двигателя, измерена        
  посредством сонда в        
  тръбата за        
  контролиране        
  на нивото на маслото,        
  трябва да е най-малко        
  80 °C или да        
  съответства на        
  нормалната        
  температура на работа,        
  ако тя е по-ниска, или        
  пък температурата на        
  блока на двигателя,        
  измерена според        
  нивото на        
  инфрачервеното        
  излъчване, трябва да        
  достигне поне        
  еквивалентна стойност.        
  Ако поради        
  конфигурацията на        
  превозното средство        
  не е възможно да се        
  извършат тези        
  измервания,        
  нормалната        
  температура на работа        
  на двигателя може да        
  бъде установена по        
  друг начин - например        
  въз основа на        
  работата на        
  вентилатора за        
  охлаждане на        
  двигателя.        
  ii) Изпускателната        
  система трябва да се        
  прочисти чрез поне три        
  цикъла на свободно        
  ускоряване или по        
  равностоен метод.        
  в) Процедура на        
  проверка:        
  1. Двигателят и        
  компресорът, ако има        
  такъв, трябва да        
  работят на празен ход        
  преди началото на        
  всеки цикъл на        
  свободно ускоряване.        
  За двигателите на        
  тежкотоварните        
  дизелови автомобили        
  това означава, че        
  трябва да се изчака        
  най-малко 10 s след        
  отпускането на газта.        
  2. В началото на всеки        
  цикъл на свободно        
  ускоряване педалът на        
  газта трябва напълно        
  да се натисне бързо и        
  плавно (за по-малко от        
  1 s), но не и прекалено        
  рязко, така че да се        
  постигне максима-        
  лен дебит на        
  горивонагнетателната        
  помпа.        
  3. По време на всеки        
  цикъл на свободно        
  ускоряване двигателят        
  трябва да достигне        
  оборотите, при които        
  се прекратява        
  подаването на гориво,        
  или- за превозни        
  средства с        
  автоматична        
  предавателна кутия-        
  до оборотите,        
  определени от        
  производителя, или        
  ако те не са известни-        
  две трети от        
  оборотите, при които        
  се прекратява        
  подаването на гориво,        
  преди педалът на        
  газта да бъде        
  отпуснат. Това може        
  да се разбере,        
  например, като се        
  наблюдава режимът на        
  работа на двигателя        
  или като се остави да        
  изтече достатъчен        
  интервал от време        
  между момента, в        
  който се натиска        
  педалът на газта, и        
  момента, в който той се        
  отпуска, тоест        
  най-малко 2 s за        
  превозните средства        
  от категории 1 и 2 от        
  при-ложение I.        
  4. Превозните        
  средства се обявяват        
  за неизправни само        
  ако        
  средноаритметичната        
  от измерените        
  стойности поне за три        
  последни цикъла на        
  свободно ускоряване        
  надвишава        
  пределната допустима        
  стойност.        
  Тя може да се изчисли,        
  като не се вземат        
  предвид        
  наблюдаваните        
  стойности, които се        
  отклоняват значително        
  от измерената средна        
  стойност, или да се        
  получи по друг        
  статистически метод,        
  при който се отчита        
  разсейването на        
  измерените стойности.        
  Държавите членки        
  могат да ограничат        
  броя на циклите,        
  включени в        
  проверката.        
  5. За избягване на        
  ненужни проверки        
  държавите членки        
  могат да обявяват за        
  неизправни        
  превозните средства,        
  за които измерените        
  стойности значително        
  превишават пределно        
  допустимите, след        
  по-малко от три цикъла        
  на свободно        
  ускоряване или след        
  циклите на        
  прочистване. Пак за        
  избягване на ненужни        
  проверки държавите        
  членки могат да        
  обявяват за изправни        
  превозните средства,        
  за които измерените        
  стойности са        
  значително по-ниски от        
  пределно        
  допустимите, след        
  по-малко от три цикъла        
  на свободно        
  ускоряване или след        
  циклите на        
  прочистване.        
8.3. Изтичане на Визуална проверка а) прекомерно изтичане на   Х Х
експлоатационна(и)   течност, което е вероятно      
течност(и)   да навреди на околната      
    среда или да породи риск      
    за безопасността на други      
    участници в пълното      
    движение      
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ          
ПРОВЕРКИ          
9.1. Врати          
9.1.1. Врати за Визуална проверка и а) неправилно     Х
слизане и качване проверка на функциониране      
  функционирането б) лошо състояние   Х Х
    в) неизправно аварийно     Х
    управление      
    г) неизправно     Х
    дистанционно управление      
    на врати или неизправни      
    предупредителни      
    устройства      
    д) несъответствие с   Х Х
    изискванията (а)      
9.1.2. Аварийни Визуална проверка и а) неправилно     Х
изходи проверка на функциониране      
  функционирането (ако б) липсващи или нечетливи   Х Х
  е необходима) обозначения за аварийните      
    изходи      
    в) липсващо чукче за     Х
    счупване на стъклото      
    г) несъответствие с   Х Х
    изискванията (а)      
9.2. Система срещу Визуална проверка и а) не функционира Х Х Х
изпотяване на проверка на б) емисия на токсични или   Х  
стъклата и за функционирането отработили газове в      
размразяване   отделенията за водача или      
    за пътниците      
    в) системата за   Х  
    размразяване не      
    функционира (ако е      
    задължителна)      
9.3. Вентилационна и Визуална проверка и а) неправилно Х Х  
отоплителна система проверка на функциониране      
(Х) функционирането б) емисия на токсични или   Х Х
    отработили газове в      
    кабината на водача или в      
    купето за пътници      
    в) неправилно монтирана   Х  
9.4. Седалки          
9.4.1. Седалки за Визуална проверка а) седалките са дефектни Х Х  
пътници   или ненадеждни      
(включително   б) нефункциониращи Х Х  
седалки за   автоматично сгъваеми      
придружаващ   седалки (ако са разрешени)      
персонал)   в) несъответствие с Х Х  
    изискванията (а)      
9.4.2. Седалка на Визуална проверка а) неизправни специални Х Х  
водача   устройства, като например      
(допълнителни   екран срещу заслепяване      
изисквания)   б) защитата на водача не е Х Х  
    надеждна или не е в      
    съответствие с      
    изискванията (а)      
9.5. Вътрешно Визуална проверка и а) неизправно устройство Х Х  
осветление и проверка на или несъответствие с      
устройства за функционирането изискванията (а)      
показване на мястото          
за сядане (Х)          
9.6. Проходи, Визуална проверка а) ненадежден под   Х Х
пространство за   б) неизправни тръбна Х Х  
правостоящи пътници   арматура, ръкохватки или      
    дръжки      
    в) несъответствие с Х Х  
    изискванията (а)      
9.7. Стълби и стъпала Визуална проверка и а) в повредено или лошо Х Х Х
  проверка на състояние      
  функционирането (ако б) прибиращите се стъпала   Х  
  е необходима) не функционират правилно      
    в) несъответствие с Х Х  
    изискванията (а)      
9.8. Система за Визуална проверка и а) неизправна система Х Х  
комуникация с проверка на        
пътниците функционирането        
9.9. Надписи (Х) Визуална проверка а) липсващ, грешен или Х Х  
    нечетлив надпис      
    б) несъответствие с Х Х  
    изискванията (а)      
9.10. Изисквания          
относно превоза на          
деца (Х)          
9.10.1. Врати Визуална проверка а) защитата на вратите не е Х Х  
    в съответствие с      
    изискванията за този вид      
    превоз      
9.10.2. Сигнално и Визуална проверка а) липсва сигнално или Х Х  
специално   специално оборудване или      
оборудване   то не е в съответствие с      
    изискванията (а)      
9.11. Изисквания          
относно превоза на          
лица с увреждания          
(Х)          
9.11.1. Врати, рампи Визуална проверка и а) неправилно Х Х  
и подемници проверка на функциониране      
  функционирането б) лошо състояние Х Х  
    в) неизправен/и Х Х  
    орган/органи за      
    управление      
    г) неизправно/и Х Х  
    предупреди-      
    телно/и устройство/а      
    д) несъответствие с Х Х  
    изискванията (а)      
9.11.2. Визуална проверка и а) неправилно Х Х  
Приспособления за проверка на функциониране      
обездвижване на функционирането (ако б) лошо състояние Х Х  
инвалидни колички е необходима) в) неизправен/и орган/и за Х Х  
    управление      
    г) несъответствие с Х Х  
    изискванията (а)      
9.11.3. Сигнално и Визуална проверка а) липсва сигналното или Х Х  
специално   специалното оборудване      
оборудване   или то не е в съответствие с      
    изискванията (а)      
9.12. Друго          
специално          
оборудване (Х)          
9.12.1. Инсталации за Визуална проверка а) инсталацията не е в Х Х  
приготвяне на храна   съответствие с      
    изискванията (а)      
    б) инсталацията е   Х  
    повредена до такава      
    степен, че е опасна за      
    ползване      
9.12.2. Санитарна Визуална проверка а) инсталацията не е в Х Х  
инсталация   съответствие с      
    изискванията (а)      
9.12.3. Други Визуална проверка а) несъответствие с Х Х  
устройства (например   изискванията (а)      
аудиовизуални          
системи)          

 

 

 

(1) Неправилен ремонт или изменение на елемент означава ремонт или изменение, водещи до намалена безопасност на движение на превозното средство по пътищата или оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.
(2) 48% за превозни средства, които не са оборудвани с антиблокираща спирачна система (ABS) или са типово одобрение преди 1 октомври 1991 г.
(3) 45% за превозни средства, регистрирани след 1988 г. или от датата, посочена в изискванията - взема се по-късната от двете дати.
(4) 43% за полуремаркета и ремаркета с тегличи, регистрирани след 1988 г. или от датата, посочена в изискванията - взема се по-късната от двете дати.
(5) Одобрено за съответния тип съгласно пределно допустимите стойности в ред А или Б, раздел 5.3.1.4 от приложение І към Директива 70/220/ЕИО, изменена с Директива 98/69/ЕО или по-късна, или за превозни средства, първоначално регистрирани или въведени в експлоатация след 1 юли 2002 г.
(6) Одобрено за съответния тип съгласно пределно допустимите стойности в ред Б, раздел 5.3.1.4 от приложение І към Директива 70/220/ЕИО, изменена с Директива 98/69/ЕО или по-късна: ред Б1, Б2 или В, раздел 6.2.1 от приложение І към Директова 88/77/ЕИО, изменена с Директива 1999/96/ЕО или по-късна, или за превозни средства, първоначално регистрирани или въведени в експлоатация след 1 юли 2008 г.
Бележки:
а) под "изисквания" се имат предвид изискванията за типово одобрение към датата на първоначалната регистрация или при първоначалното въвеждане в експлоатация, както и задълженията за модернизиране или националното законодателство на държавата на регистрация;
б) за МПС с допълнително монтирана уредба с ВНГ/СПГ или водород датата на първоначалното дооборудване и въвеждането в експлоатация на уредбата се доказва със съответния документ, изискван от действащите към момента на дооборудването нормативни актове.
(Х) указва елементи, които са свързани със състоянието на превозното средство и неговата годност за използване на пътя, но не са считани за съществени при периодичен преглед;
(XX) тази причина за неизправност е валидна само ако проверката се изисква от националното законодателство.
Част IІ
Раздел І
I. Идентификация на ППС
1. При периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС се представят изброените документи по чл. 30 от наредбата. Прегледът се извършва при съответствие на:
1.1. регистрационния номер на превозното средство;
1.2. категорията на превозното средство;
1.3. марката (модела) на превозното средство;
1.4. търговско наименование на ППС;
1.5. идентификационния номер на превозното средство (VIN);
1.6. номера на типовото одобрение (ако има) на превозното средство;
1.7. номера на двигателя на превозното средство (за превозни средства без VIN - номерата на рамата и двигателя);
1.8. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) опознавателния знак, определен в чл. 46, ал. 1, т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Допуска се да се представя ясно и четливо копие на свидетелството за регистрация - част I.
2. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Периодичен преглед на ППС се извършва, ако са представени съответните документи по чл. 30. Преди началото на прегледа председателят на комисията проверява представените документи. След започване на прегледа проверява резултатите от автоматичната проверка в информационната система почл. 11, ал. 3 за наличието на платени:
а) задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и задължителна застраховка "Злополука" на пътниците - когато такава се изисква;
б) данък върху превозното средство.
Когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, председателят на комисията сканира представения от лицето, представило МПС за преглед/първоначална проверка, документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване. Прегледът се извършва след потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство.
Когато информационната система по чл. 11, ал. 3 няма достъп до базата с данни за платените задължителни застраховки, председателят на комисията вписва в информационната система номера на знака към съответната застрахователна полица.
Когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство и/или задължителна застраховка (когато има достъп до базата данни за автомобилните застраховки), председателят на комисията отразява несъответствията в протокола (приложения № 9, 10, 11 или 15) и не извършва периодичния преглед на ППС /първоначалната проверка на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
ІІ. Спирачна уредба. Определяне на спирачната ефективност
1. Спирачна ефективност на работна спирачна уредба
1.1. Спирачна ефективност на работна спирачка на ППС с механично, хидравлично и пневматично спирачно задвижване (без регулиране на налягането в спирачните камери (цилиндри) в зависимост от натоварването).
1.1.1. Условия за провеждане на изпитването:
Проверката на спирачната ефективност е препоръчително да се извършва в ненатоварено състояние на ППС. Допуска се изпитването да се провежда при частично или пълно натоварване на ППС. Пневматичните гуми на ППС трябва да бъдат от един и същ тип, модел и размер, с еднакъв протекторен рисунък на една ос и по възможност сухи и чисти. Налягането на въздуха в гумите на всички колела трябва да съответства на изискванията на производителя. Ролковият спирачен стенд трябва да бъде технически изправен. Състоянието на повърхността на ролките на спирачния стенд трябва да гарантира предписания от фирмата производител коефициент на сцепление.
1.1.2. Последователност на изпитването:
Подготовка на спирачния стенд за работа - извършва се преди началото на работа в съответствие с инструкцията за експлоатация. Превозното средство се придвижва към стенда. Автоматично се отчита натоварването върху проверяваната ос. Влизането на стенда трябва да бъде бавно, докато колелата на съответната ос стъпят върху ролките. Двигателят трябва да е изключен, лостът за превключване на предавките да бъде в неутрално положение, спирачката за паркиране - незадействана. Включва се спирачният стенд. След завъртане на ролките се задейства спирачната уредба. Спирачната уредба се задейства бавно (постепенно), докато стендът спре автоматично в момента на блокиране на колелата (само на едното колело) или при прехвърляне на границата на блокиране. След спиране на ролките стендът автоматично изчислява показателите за съответната ос, както следва:
 
• Обща спирачна сила в момента на блокиране:
 
F = Fл + Fд,
 
където: F е общата спирачна сила на съответната ос, измерена в нютони (N);
 
Fл и Fд са измерените спирачни сили на лявото и дясното колело от оста в момента на блокиране или при прехвърляне на границата на блокиране.
 
• Неравномерност на спирачните сили на оста:

 

 

 

     
  (Fл - Fд) . 100  
R = --------------------------------------- = ... %
  По-голямата спирачна сила  
     

 

Преминава се на следващата ос.

След изпитване на всички оси се отчита спирачната ефективност на ППС.

Спирачната ефективност представлява отношението на сумата от измерените спирачни сили на всички оси и изпитателното тегло на ППС:

 

     
  Сума от спирачните сили . 100  
Z = --------------------------------------- = ... %
  Изпитателно тегло на ППС (N)  
     

 

Изпитателното тегло на ППС, измерено в нютони (N), е теглото на ППС в момента на изпитването. Отчита се автоматично от стенда посредством везна като сума от натоварването на всяка една ос.
Издава се разпечатка с крайна оценка на спирачната ефективност на ППС.
1.2. Спирачна ефективност на работна спирачка на ППС (състав от МПС и ремарке, полуремарке) с пневматична спирачна уредба с регулиране на налягането в спирачните камери (цилиндри) в зависимост от натоварването.
Изпитването на спирачната ефективност на автокомпозиция се извършва отделно за влекача и ремаркето (полуремаркето).
1.2.1. Условия за провеждане на изпитването:
Условията за провеждане на изпитването са аналогични на т. 1.1.1.
1.2.2. Последователност на изпитването:
Подготовка на спирачния стенд за работа - извършва се преди началото на работа в съответствие с инструкцията за експлоатация. Към един от присъединителните накрайници на оста, която ще се изпитва, се монтира гъвкав тръбопровод. Към свободния край на тръбопровода се присъединява контролен манометър. В началния момент на задействане на спирачната уредба налягането на въздуха в резервоарите трябва да бъде равно на номиналната стойност за влекача и полуремаркето, определени от производителя. При наличие на ръчен регулатор на налягането положението на лоста трябва да съответства на състоянието на натоварване. В програмата на стенда се въвежда допустимото общо тегло на ППС. Превозното средство се придвижва към стенда. Влизането на стенда се извършва бавно, докато колелата на съответната ос стъпят върху ролките. Двигателят трябва да е изключен, лостът за превключване на предавките да бъде в неутрално положение, спирачката за паркиране - незадействана. Включва се спирачният стенд. След завъртане на ролките се задейства спирачната уредба. Спирачната уредба се задейства бавно (постепенно), докато стендът спре автоматично в момента на блокиране на колелата (само на едното колело) или при прехвърляне на границата на блокиране. Отчита се стойността на налягането в спирачните камери в момента на блокиране на колелата. След спиране на ролките стендът автоматично изчислява показателите за съответната ос, както следва:
• Обща спирачна сила - т. 1.1.2.
• Неравномерност на спирачните сили - т. 1.1.2.
Преминава се на следващата ос.
След изпитване на всички оси по описания начин се изчислява спирачната ефективност Z отделно за влекача и ремаркето (полуремаркето):

 

 

 

 

 

     
  (F1.i1 + F2.i2 + F3.i3+F4.i4 + Fn.in) . 100  
Z = --------------------------------------------- = ... %
  Допустимо общо тегло на ППС  
     

 

където: F1, F2, F3, F4 ... Fn са измерените в нютони (N) спирачни сили съответно на ос 1, 2, 3, 4 ... n;

i е корекционен коефициент, изчислява се за всяка ос със съответното измерено налягане по формулата:

     
  Ри - 0,4  
i = ------------------- ,
  Р - 0,4  

 

 

където: Р (бар) е измереното налягане в спирачните камери (цилиндри), при което е измерена спирачната сила на съответната ос;
 
Ри (бар) е изчислителното налягане за пневматична спирачна уредба.
 
Стойността на изчислителното налягане Ри за различните марки и модели ППС се определя от производителя на ППС.
 
Допустимото общо тегло на ППС се получава в нютони (N) след умножаване на допустимата максимална маса на ППС (от свидетелство за регистрация) по 9,807.
 
За полуремаркета "допустимото общо тегло" е само тази част от теглото, която се поема от осовите агрегати на ППС.
 
За автокомпозиция се издават две отделни разпечатки с крайна оценка на спирачната ефективност - за влекача и полуремаркето.
 
2. Спирачна ефективност на спирачна уредба за паркиране
 
2.1. Спирачна ефективност на спирачка за паркиране на ППС от всички категории:
 
2.1.1. Условия за провеждане на изпитването
 
Условията за провеждане на изпитването са аналогични на т. 1.1.1.
 
2.1.2. Последователност на изпитването:
 
Изпитването се провежда на оста, на която действа спирачката за паркиране. Придвижва се превозното средство на стенда, като колелата на оста, която ще се проверява, трябва да стъпят върху ролките. Двигателят трябва да е изключен, лостът за превключване на предавките - в неутрално положение, и педалът на работната спирачка - отпуснат. В стенда се въвежда допустимото общо тегло на ППС. Включва се спирачният стенд. Автоматично се отчита натоварването върху проверяваната ос. След завъртане на ролките се задейства спирачката за паркиране.
 
Спирането се извършва бавно (постепенно), докато стендът спре автоматично в момента на блокиране на колелата (или блокиране само на едното колело). След спиране на ролките стендът автоматично изчислява показателите за съответната ос, както следва:
 
• Обща спирачна сила в момента на блокиране на колелата:
 
F = Fл + Fд,
 
където: F е общата спирачна сила на съответната ос, измерена в нютони (N);
 
Fл и Fд са измерените спирачни сили съответно на лявото и дясното колело от оста в момента на блокиране.
 
* Неравномерност на спирачните сили:
 

 

 

     
  (Fл - Fд) . 100  
R = --------------------------------------- = ... %
  По-голямата спирачна сила  
     

 

* Спирачна ефективност на спирачката за паркиране:

Сума от спирачните сили . 100

 

     
  Сума от спирачните сили . 100  
Z = --------------------------------------- = ... %
  Допустимо общо тегло на ППС  
 
* Критерий за изправността на спирачката за паркиране на седлови колесен влекач с пневматично окачване в ненатоварено състояние (соло-режим) и на полуремарке с пневматично окачване в ненатоварено състояние може да бъде и преминаването на границата на блокиране.
 
2.2. Спирачна ефективност на спирачна уредба за паркиране на състав от ППС (МПС и ремарке (полуремарке)
 
Изпитването на спирачката за паркиране на състав от ППС е аналогично като в т. 1 с тази разлика, че се измерват и спирачните сили на осите, измерени в нютони (N), от ремаркето или полуремаркето, на които действа спирачката за паркиране.
 
На стенда се задава допустимото общо тегло на състава. В този случай спирачната ефективност е отношението на сумата от спирачните сили, измерени на МПС, и спирачните сили, измерени на ремаркето (полуремаркето), към допустимото общо тегло на състава:
 
     
  Сума от спирачните сили . 100  
Z = --------------------------------------- = ... %
  Допустимо общо тегло на състава  
<