Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Шофьорски курсове - контролни точки

Последно обновяване: март 2023 г.

Брой контролни точки

Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е 39.

При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му получава 26 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.

След придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство притежателят на свидетелството за управление на моторно превозно средство получава допълнително 13 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП. Стажът се определя съгласно чл. 154а от ЗДвП.

При следващо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство броят на наличните контролни точки не се променя.

Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява до максималния размер от 39 точки, а за новите водачи – до 26 точки.

Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС се водят на отчет от службата за отчет на водачите на МПС при Столична и областните дирекции "Полиция".

Информация за броя на наличните контролни точки се предоставя след подаване на заявление от водача на МПС и след заплащане на държавна такса.

Еднократно на водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания", не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение.

Отнемане на всички контролни точки

Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи.

Наказанието "лишаване от право да се управлява моторно превозно средство" тече от датата на изземването на свидетелството за управление.

Лице, което е загубило правоспособност да управлява моторно превозно средство поради отнемане на всички контролни точки, след като е върнало свидетелството си за управление, има право отново да бъде допуснато до изпит пред съответните органи за придобиване на такава правоспособност, но не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството.

Какво следва

 • Връщате си шофьорската книжка доброволно в КАТ или тя Ви се изземва принудително.
 • Изтърпявате наказание за лишаване от правоуправление на МПС за срок от шест месеца, като се лишавате и от правоспособност.
 • След шестте месеца се явявате в психолабораторията към РОДАИ за проверка на психологическата Ви годност.
 • Ако оценката Ви е положителна получавате удостоверение за психологическа годност.
 • При отрицателна оценка имате право на още две изследвания в рамките на три месеца, последното от които е в централната психолаборатория в гр. София.
 • При нови отрицателни оценки имате право на ново изследване след изтичане на срок от една година от първото изследване.
 • Със заповедта за изземване на шофьорската Ви книжка от КАТ и удостоверението за психологическа годност се записвате за нов шофьорски курс за категория “В” и след завършването му се явявате на пълен теоретичен и практически изпит.
 • Ако притежавате и други категории се явявате на теоретичен и практически изпит отделно за всяка една категория.
 • След успешно полагане на изпитите Ви се издава нова шофьорска книжка.


Контролни точки (нарушения, отнемане, наказания) - виж тук. 

Възстановяване на контролни точки

Броят на точките за потвърждаване валидността на СУМПС се възстановяват:

 • чрез частично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е заплатил наложените му наказания (глоби), което удостоверява със съответните платежни документи;
 • служебно, до максималния размер, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.

Броят на точките за потвърждаване валидността на свидетелството може да се възстановява само до първоначалния максимален размер.

Курс за възстановяване на контролни точки

 • Възстановените контролни точки при участие в един курс са една трета от максималния първоначален брой.
 • Всеки шофьор има право да участва в курс за възстановяване на контролни точки, ако не е участвал в такъв курс, или само веднъж годишно и то едва когато е изтекла една година от предходния курс.
 • Отнетите контролни точки могат да ви бъдат възстановени и служебно, без курс, но при условие, че през последните 2 (две) години нямате нарушения, за които да са Ви отнемани контролни точки.

За записване на курс са необходими копия на:
- лична карта - снимана от двете страни
- свидетелство за правоуправление
- контролен талон или акт
Записване нялколко дни преди датата на курса. Няма значение в кой град се водите на отчет като водач.

Стандартно, курса се провежда в рамките на един ден.

Всички учебни фирми провеждат курсове за възстановяване на контролни точки, съгласно наредба на МВР само в СЪБОТНИ ДНИ. Учебните занятия започват от 8:00 часа и продължава 6 (шест) учебни часа – до 13:30 часа. Разглежданите теми са по учебна програма одобрена от МВР, като се обсъждат и зададени от Вас актуални въпроси.

В края на курса Ви се издава удостоверение за преминато обучение, което представяте в регионалния отдел на КАТ, където се водите на отчет.