Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Наредба за типа на ДВГ за извънпътна техника по отношение на емисиите замърсители, 2012

Наредба №10 за условията и реда за одобряване на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емиссите на замърсителите

В сила от 06.04.2004 г.
Издадена от Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., изм. ДВ. бр.89 от 3 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 11 Септември 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) С тази наредба се определят условията и редът за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене, предназначени за монтиране на извънпътна техника, и на допълнителните двигатели, монтирани върху превозни средства, предназначени за превоз на хора и стоки по пътищата.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Наредбата се прилага за двигатели, предназначени да бъдат монтирани на устройства, които са предназначени или пригодени да се придвижват или да бъдат придвижвани по път или извън пътищата и отговарят на следните специфични изисквания:
1. с двигател с компресионно запалване, притежаващ ефективна мощност, по-голяма или равна на 19 kW, но непревишаваща 560 kW, работещ по-скоро с променлива скорост, отколкото с постоянна, или
2. с двигател с компресионно запалване, притежаващ ефективна мощност, по-голяма или равна на 19 kW, но непревишаваща 560 kW, работещ с постоянна скорост; тези граници се прилагат след 31 декември 2006 г., или
3. с бензинов двигател с искрово запалване, притежаващ ефективна мощност, непревишаваща 19 kW, или
4. с двигатели, конструирани за задвижване на мотриси (самоходни релсови транспортни превозни средства), конструирани специално за превоз на стоки и/или пътници, или
5. с двигатели, конструирани за задвижване на локомотиви, т.е. самоходни части от релсови съоръжения, създадени за преместване или задвижване на създадени за превоз на стоки, пътници или други съоръжения вагони, но които сами по себе си не са създадени, нито са предназначени за превоз на стоки, пътници (с изключение на машинистите) или други съоръжения; всеки спомагателен двигател и всеки двигател, предназначен да задвижи релсово оборудване, проектирано за извършване на работи по поддръжка или строителство, се класифицира по т. 1.
(2) Наредбата се прилага за всеки допълнителен двигател с вътрешно горене с мощност над 560 kW, предназначен за кораби за вътрешно корабоплаване.
(3) Наредбата не се прилага за двигатели, предназначени за задвижване на:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) моторни превозни средства по смисъла на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);
2. моторни превозни средства по смисъла на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване на типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);
3. моторни превозни средства по смисъла на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (обн., ДВ, бр. 11 от 2006 г.; изм., бр. 39 от 2006 г.).
(4) Тази наредба не се прилага за:
1. кораби, с изключение на корабите, предназначени за вътрешното корабоплаване;
2. летателни апарати;
3. превозни средства за отдих и развлечение (моторни шейни, кросови мотоциклети, превозни средства с висока проходимост);
4. двигатели, предназначени за военните сили;
5. двигатели, използвани в машини, основно предназначени за пускане във вода и изваждане от вода на спасителни лодки;
6. двигатели, използвани в машини, предназначени главно за пускане и изваждане на кораби, пуснати във вода от брега.

Глава втора.
ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) За одобрението на всеки тип двигател по отношение на емисиите на замърсители производителят подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция (КТИ).
(2) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, да извършва действия по тази наредба.

Чл. 4. (1) В заявлението по чл. 3 се посочват типът, търговското наименование, търговската марка на двигателя или фамилията двигатели и се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) препис от съдебно решение за регистрация на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;
2. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) техническа документация в два екземпляра във формат А4 или в папка с такъв формат; техническата документация включва попълнен формуляр "Списък с данни" по приложение № 1, подробни чертежи в подходящ мащаб и фотоснимки, ако има такива, показващи необходимите детайли;
4. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) протоколи, издадени от техническа служба за проведени изпитвания за съответствие с изискванията на приложение № 2, по методи за изпитване, взимане и анализ на проби съгласно приложения № 3, 3а и 4;
5. в случаите по чл. 24, ал. 3 копие от сертификата за сертифицирана система по качество съгласно БДС EN ISO 9001:2000;
6. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ).
(2) Когато заявлението се подава от упълномощен представител, към заявлението се прилага оригинал или нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Когато заявлението се подава за одобрение на типа на електронно управлявани двигатели, към заявлението се прилага:
1. техническа документация, която осигурява достъп до всеки елемент от конструкцията и технологията за контрол на емисиите и начините, по които допълнителната технология пряко или непряко контролира изходните параметри;
2. информация, която изцяло описва функционалните работни характеристики на мерките за контрол на NOx, използвайки документите по приложение № 1, допълнение 1, точка 2 и допълнение 3, точка 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Техническата документация по ал. 3, т. 1 съдържа техническото досие, включващо пълен преглед на технологията за контрол на емисиите. Представят се данни, че са били определени всички изходни параметри, позволени от матрица, получена от контролния обхват на входящите стойности на индивидуалните елементи. Тези данни се прилагат към техническата документация, както е посочено в приложение № 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Към заявлението по ал. 3 производителят в съответствие с чл. 8, ал. 3 прилага:
1. декларация, че всяка извънпътна техника, монтирана с електронно управляван двигател, ще бъде придружена от инструкции за употреба за осигуряване на правилно използване и поддръжка във връзка с изискванията за осигуряване на правилно функциониране на мерките за контрол на NOx;
2. когато е приложимо - информация за контрол на реагента, чрез осигуряването на индикатор или друго подходящо средство в съответствие с конструкцията на извънпътната техника, което да предоставя информация на оператора:
а) за останалото количество реагент в резервоара, и със специален допълнителен сигнал - когато оставащият реагент е по-малко от 10 % от пълния капацитет на резервоара;
б) когато резервоарът за реагент е празен или почти празен;
в) когато реагентът в резервоара не отговаря на характеристиките, посочени и записани в приложение № 1, допълнение 1, точка 2.2.1.13 и допълнение 3, точка 2.2.1.13, съгласно инсталираните средства за оценка;
г) когато дозирането на реагента се прекъсне в случаи, различни от работата на модула за електронно управление на двигателя (ECU) или на регулатора за дозиране в отговор на работните условия на двигателя, когато не е необходимо дозиране, ако тези работни условия се предоставят на изпълнителния директор на КТИ по време на процедурата за одобрение на типа.
(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Инструкцията по ал. 5, т. 1 трябва да бъде съставена по ясен и разбираем за неспециалисти начин, като се използват същите формулировки както в ръководството за експлоатация на извънпътната техника или двигателя, и съдържа:
1. подробни предупреждения, обясняващи възможността за неизпълнение на функция, предизвикани от неправилна работа, експлоатация или поддръжка на инсталирания двигател, придружени от съответните мерки за възстановяване на изправността;
2. подробни предупреждения за неправилно използване на техниката, водещи до възможни неизправности на двигателя, придружени от съответните мерки за възстановяване на изправността;
3. информация за правилното използване на реагента, придружена от инструкция за пълненето с реагент между нормалните интервали за поддръжка;
4. ясно предупреждение, че сертификатът за одобрение на типа, издаден за съответния тип двигател, е валиден само при условие че са спазени следните условия:
а) двигателят се използва, експлоатира и поддържа в съответствие с предоставените инструкции;
б) предприети са подходящи действия за извеждане от неправилна работа, експлоатация и поддръжка в съответствие с мерките за възстановяване на изправността от предупрежденията, посочени в т. 1 и 2;
в) не е имало умишлена неправилна употреба, по-специално изключване или неподдържане на системата за рециркулация на отработили газове (EGR) или системата за дозиране на реагента.
(7) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Изискванията за съответствие на реагента по ал. 5, т. 2 с декларираните характеристики и свързаните с тях допустими емисии на NОx се спазват по избор на производителя чрез използване на един от следните начини:
1. пряко - например чрез използване на датчик за качеството на реагента;
2. непряко - например чрез използване на датчик за NOx в отработилите газове, за да се оцени ефективността на реагента;
3. по всеки друг начин, при условие че неговата ефикасност е най-малко равностойна на ефикасността при използване на начините, посочени в т. 1 или 2, и при спазване на основните изисквания от точка 5 на приложение № 2.

Чл. 5. (1) Преди подаването на заявлението за одобрение на типа заявителят осигурява извършването на изпитване на двигателя, като предоставя на техническата служба документацията по чл. 4, ал. 1, т. 3 и образец от типа двигател, отговарящ на тази документация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Представителният образец на двигателя от фамилията се избира по следните критерии:
1. за първи критерий се приема максималното захранване с гориво за работен ход на двигателя при обявения режим на максимален въртящ момент;
2. когато два или повече двигателя не могат да бъдат определени по реда на т. 1, представителният образец трябва да бъде избран по втори критерий, който представлява максималното захранване с гориво за работен ход на двигателя при номиналния режим на работа;
3. когато изпълнителният директор на КТИ установи, че чрез изпитване на втори двигател е най-добрият начин да се определи най-високо ниво на емисии, той може да избере допълнителен двигател за извършване на изпитвания, като се позове на характеристики, които сочат, че избраният втори двигател е в състояние да покаже най-високото ниво на емисии от двигателите от тази фамилия;
4. ако двигателите от фамилията притежават други променливи параметри, за които може да се приеме, че са в състояние да повлияят на емисиите от отработени газове, те се определят и се вземат под внимание при избора на представителния образец на двигателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато изпълнителният директор на КТИ установи, че най-неблагоприятният случай на емисии за фамилията двигатели може да бъде определен чрез изпитване на втори двигател, той определя допълнителен базов двигател за изпитване, притежаващ характеристики, които предполагат най-високо съдържание на емисии замърсители.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато представеният за изпитване базов двигател не е достатъчно представителен за фамилията двигатели, описана в техническата документация, изпълнителният директор на КТИ определя алтернативен, а в случаите на ал. 3 и допълнителен базов двигател.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато заявеният за одобрение на типа двигател изпълнява функциите си или притежава определени характеристики само във връзка с други части на извънпътната техника и по тази причина съответствието с едно или няколко от изискванията може да бъде установено само когато двигателят работи заедно с другите части на машината, независимо дали е реално или симулирано, обхватът на одобрението на типа трябва да бъде ограничен с тези условия, които са отразени и в протокола от изпитването.
(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) При извършване на изпитване на електронно управлявани двигатели в допълнение към изискването по ал. 1 заявителят предоставя на техническата служба и допълнителен материал, включващ всички променени параметри от допълнителна технология за контрол на емисиите и граничните условия, при които функционира технологията, и по-специално:
1. описание на управляващата логика и на стратегиите за определяне на времевите интервали и точките на превключване по време на всички режими на работа за горивната и другите основни системи, в резултат на които се постига ефективен контрол на емисиите (като например рециркулация на отработили газове (EGR) или дозиране на реагента);
2. обосновка за използването на всяка допълнителна технология за контрол на емисиите в двигателя, съпроводена от материал и изпитвателни данни, демонстриращи ефекта върху емисиите на отработили газове; тази обосновка може да бъде изготвена въз основа на изпитвателни данни, мотивиран технически анализ или комбинация от двете;
3. подробно описание на алгоритмите или датчиците (при необходимост), използвани за определяне, анализ или диагностика на неправилната работа на системата за контрол на NOx;
4. допустимото отклонение, използвано, за да се спазят изискванията, посочени в чл. 4, ал. 7, независимо от използваните средства.
(7) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Допълнителният материал по ал. 6 се разглежда като строго поверителен и не се прилага към заявлението по чл. 3, ал. 1.
(8) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) По искане на изпълнителния директор на КТИ техническата служба предоставя материала по ал. 6, като КТИ го третира като поверителен.

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Преди одобрението на типа на двигател с вътрешно горене за извънпътна техника изпълнителният директор на КТИ предприема мерки за извършване на оценка на условията на производство за осигуряване на ефективен контрол за съответствието на производството съобразно изискванията на раздел I от глава пета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на КТИ предприема действия за проверка дали мерките от ал. 1 продължават да бъдат ефикасни и че всеки произведен двигател с нанесен номер за одобрение на типа по тази наредба съответства на данните, посочени в сертификата за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели, включително неговите приложения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Действията по ал. 1 или 2 при необходимост могат да бъдат предприети и в сътрудничество с орган за одобрение на типа на друга държава - членка на Европейския съюз.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в техническата документация, и съответствието на протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до типа на двигателя, с изискванията на приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 3, изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на сертификат за одобрение на типа на двигател/фамилията двигатели.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 4, изпълнителният директор на КТИ уведомява писмено заявителя със съответни указания за отстраняването им. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за одобрение на типа на двигателя или фамилията двигатели по отношение на емисиите на замърсители, когато:
1. типът съответства на данните, представени в техническата документация;
2. типът отговаря на техническите изисквания по приложение № 2;
3. производителят е в състояние да осигури ефективен контрол за съответствието на производството с одобрения тип в съответствие с изискванията на раздел I от глава пета.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Сертификатът за одобрение на типа се издава по образец съгласно приложение № 5 и се номерира по реда на приложение № 6, част I. Към сертификата се прилагат информацията по чл. 4, ал. 1, т. 3, протоколът от проведеното изпитване и при необходимост доказателство за еквивалентност на използваната система за изпитване, взимане и анализ на проби с една от базовите системи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) В сертификата за одобрение на типа се посочват всички ограничения за използването на двигателя и изисквания за неговото монтиране при наличие на обстоятелствата по чл. 5, ал. 5.
(4) Сертификатът за одобрение на типа с приложенията към него се предава на производителя.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва издаването на сертификат за одобрение на типа на двигател/фамилия двигатели, когато не са изпълнени изискванията по чл. 8, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) За всеки одобрен тип на двигател или фамилия двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители изпълнителният директор на КТИ съставя техническо досие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ отразява съдържанието на техническото досие в списъка на съдържанието на техническото досие, като отразява номерата на страниците от приложените документи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ води регистър на издадените сертификати за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Сертификатите на Европейската общност (ЕО сертификат) за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, и номерирани съгласно приложение № 6, част II, запазват действието си на територията на Република България.
(2) Признават се като еквивалентни изброените в приложение № 10 одобрения на типа, както и съответните маркировки за одобрение.

Глава трета.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕН ТИП

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Притежателят на сертификат за одобрение на типа на двигател с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители е длъжен в 14-дневен срок да уведоми изпълнителния директор на КТИ за всяка промяна, свързана с данните в техническото досие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ уведомява притежателя на сертификата:
1. дали промените изискват изменение на одобрения тип, като посочва срок за подаване на заявление за изменение на одобрения тип;
2. за необходимите изпитвания и проверки;

Чл. 12. Извършените промени от притежателя на сертификата за одобрение на типа налагат изменение на одобрения тип в случаите, когато:
1. има промяна на данните, съдържащи се в сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;
2. изискванията на тази наредба са били променени след датата на издаване на сертификата за одобрение на типа.
3. (нова - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) са необходими нови изпитвания или проверки.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Притежателят на сертификата за одобрение на типа подава до изпълнителния директор на КТИ заявление за изменение на одобрения тип, придружено със:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. описание на извършените промени в техническото досие;
3. протоколи от изпитване по методи, взимане и анализ на проби съгласно приложения № 3 и 4, издадени от техническата служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват по чл. 11, ал. 2, т. 2;
4. в случаите по чл. 24, ал. 3, информация за промени в сертифицираната система по качество съгласно БДС EN ISO 9001:2000;
5. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ.
(2) Когато заявлението се подава от упълномощен представител, към заявлението се прилага оригинал или нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя.

Чл. 14. (1) Преди подаването на заявление за изменение на одобрения тип заявителят осигурява извършването на изпитване на двигателя съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, като предоставя на техническата служба информацията по чл. 13, ал. 1, т. 2 и образец от типа двигател съответстващ на данните за извършените промени в техническото досие.
(2) Преди подаването на заявлението за изменение на одобрения тип на фамилия двигатели заявителят осигурява извършване на изпитването, като предоставя за изпитване базов двигател съгласно ал. 1. Изборът на базов двигател се извършва съгласно чл. 5, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато заявеният за одобрение на типа двигател изпълнява функциите си или притежава определени характеристики само във връзка с други части на извънпътната техника и по тази причина съответствието с едно или няколко от изискванията може да бъде установено само когато двигателят работи заедно с другите части на машината, независимо дали е реално или симулирано, обхватът на одобрението на типа трябва да бъде ограничен с тези условия, които са отразени и в протокола от изпитването.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ преценява информацията по чл. 13, ал. 1, т. 4 и при необходимост извършва оценка на способността на производителя да осигурява ефективен контрол за съответствието на производството съобразно изискванията на раздел I от глава пета.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в описанието на извършените промени в техническото досие и протоколите от проведените изпитвания и проверки, с техническите изисквания на приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 13, изпълнителният директор на КТИ се произнася по искането за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 13, изпълнителният директор на КТИ уведомява писмено заявителя със съответни указания. Срокът по предходната алинея спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип двигател или фамилия двигатели, когато:
1. типът съответства на данните в техническата документация с оглед на извършените промени;
2. типът отговаря на техническите изисквания по приложение № 2;
3. производителят е в състояние да осигури ефективен контрол за съответствието на производството с одобрения тип в съответствие с изискванията на раздел I от глава пета.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификатът за изменение на одобрения тип се издава по образец съгласно приложение № 5 и се номерира по реда на приложение № 6, част I, като изменението на одобрения тип се отразява в секция № 5 от номера на сертификата чрез съответния последователен номер. Към сертификата се прилага актуализираната информация по чл. 4, ал. 1, т. 3, протоколът от проведеното изпитване и при необходимост доказателство за еквивалентност на използваната система за изпитване, взимане и анализ на проби с една от базовите системи.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрения тип, когато не са изпълнени изискванията по чл. 17, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) За промените, които не изискват изменение на одобрения тип, и промените, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип, изпълнителният директор на КТИ издава актуализирани страници на техническото досие, на които се отбелязват промените и датата на актуализацията, както и актуализиран списък на съдържанието на техническото досие.

Глава четвърта.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ ТИП (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2006 Г.)

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) На двигателите с компресионно запалване, одобрени в съответствие с наредбата, производителят поставя маркировка, съдържаща следната информация:
1. марка или име на производителя на двигателя;
2. тип и при необходимост фамилия двигатели, както и индивидуален идентификационен номер на двигателя;
3. номер на ЕО одобрение на типа съгласно приложение № 6;
4. етикетите, предвидени в приложение № 11, ако двигателят е пуснат на пазара в рамките на даден гъвкав механизъм.
(2) На двигателите с принудително запалване, одобрени в съответствие с наредбата, производителят поставя маркировка, съдържаща следната информация:
1. марка или име на производителя на двигателя;
2. номер на ЕО одобрение на типа съгласно приложение № 6.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Маркировките трябва да съществуват в продължение на целия полезен живот на двигателя и да бъдат ясно четливи и неизтриваеми. В случай на използване на етикети или табелки те трябва да са поставени по такъв начин, че прикрепването им да остава стабилно през целия срок на полезен живот на двигателя и да не могат да се премахват, без това да предизвика тяхното повреждане или унищожаване.
(2) Маркировките трябва да бъдат поставяни върху компонент от двигателя, който е необходим за нормалната му работа и по принцип не се заменя по време на живота на двигателя.
(3) Тези маркировки трябва да бъдат поставени така, че да бъдат лесно видими от всяко лице със среден ръст след пълното монтиране на двигателя с всички допълнителни части, необходими за неговото функциониране.
(4) Всеки двигател трябва да бъде снабден с допълнителна демонтируема табелка от устойчив материал, на която са нанесени всички данни, посочени в приложение № 6, част I, която при необходимост трябва да бъде поставена така, че визираните в приложение № 6, част I маркировки да бъдат ясно видими за всяко лице със среден ръст и леснодостъпни след инсталирането на двигателя на устройството.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Класифицирането на двигателите според идентификационните номера трябва да бъде от вид, който да позволява еднозначното определяне на последователността на производството им.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Преди напускането на производствената линия на двигателите трябва да са поставени всички изисквани маркировки.
(2) Точното местоположение на маркировките на двигателя се посочва в приложение № 5, част 1.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕН ТИП

Раздел I.
Оценка на условията на производство

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) За да се провери съществуването на разпоредби и процедури, които са в състояние да осигурят ефикасен контрол на съответствието на производството, преди да бъде издадено одобрението, изпълнителният директор на КТИ признава придържането на производителя към хармонизирания стандарт EN 29002 (обсегът на който покрива въпросните двигатели) или към еквивалентен стандарт за одобрение, който отговаря на предвидените предписания. Производителят е длъжен да предостави подробна информация относно това придържане и да се ангажира да информира изпълнителния директор на КТИ за всяко ревизиране на валидността или обсега му. За да се провери дали условията, посочени в т. 2.2 от приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 4, продължават да бъдат спазвани, се извършват съответни контролни проверки на производството.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Производителят е длъжен:
1. да следи за съществуването на процедури за ефикасен контрол на качеството на продукцията;
2. да осигури достъп до оборудването, необходимо за извършване на контрол на съответствието на всеки одобрен тип;
3. да следи за вписването на данните от резултатите от изпитванията и за съхраняването на приложените документи, които трябва да бъдат на разположение за период, който се определя от изпълнителния директор на КТИ;
4. да анализира резултатите от всеки тип изпитване с цел контролиране и осигуряване на постоянство в характеристиките на двигателя, като взема предвид допустимите отклонения при индустриалния тип производство;
5. да се увери, че всяко пробовземане от двигатели или компоненти, които показват несъответствие спрямо съответния тип изпитване, да бъде последвано от ново пробовземане и от провеждане на ново изпитване; да вземе всички необходими мерки за възстановяване на съответствието на производството.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Компонентите, които могат да окажат влияние върху емисиите от замърсяващи газове и частици, трябва да бъдат проектирани, конструирани и монтирани по такъв начин, че при нормални условия на експлоатация двигателят да продължава да отговаря на предписанията по тази наредба въпреки вибрациите, на които може да бъде подложен.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Техническите мерки, които производителят взема, трябва да бъдат такива, че посочените емисии да бъдат реално ограничавани съгласно наредбата по време на нормалната продължителност на живота на двигателя и при нормални условия на експлоатация. Тези предписания се считат за изпълнени, ако са изпълнени разпоредбите по т. 2.1.2.1, 2.1.2.3 и 3.3.2.1 от приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 4.

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) В случай на използване на каталитичен конвертор и/или на филтър за частици производителят трябва да докаже посредством тестове за издръжливост във времето, които той може да изпълни самостоятелно съгласно добрите инженерни практики, както и посредством съответните архиви, че въпросните устройства за вторична преработка могат да функционират правилно по време на целия живот на двигателя. Архивните данни трябва да бъдат получени съгласно чл. 25, ал. 1, т. 3. На клиента трябва да бъде дадена съответна гаранция. Разрешава се систематичното заменяне на устройството след определен период на функциониране на двигателя. Всяко регулиране, поправяне, демонтиране, почистване или замяна на компоненти или системи, които са част от двигателя, извършвано периодично, за да се предотврати нарушение на доброто функциониране на двигателя, породено от устройствата за вторична преработка, може да се извършва единствено ако е технологично необходимо за осигуряване на доброто функциониране на системата за ограничаване на емисиите. Също така предписанията относно календарния график за поддръжка трябва да бъдат посочени в книжката с упътването за употреба, да са предвидени в горепосочените разпоредби относно гаранцията и да бъдат одобрени преди издаване на одобрението. Извлечението от книжката с упътването за поддръжка или за замяна на устройствата за преработване на газовете и гаранционните условия трябва да бъде включено в списъка с данни съгласно приложение № 1.

Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Всички двигатели, изхвърлящи отработени газове, смесени с вода, са съоръжени с тръбно съединение в отделителна система на двигателя, което се намира след двигателя и преди точката, в която отработените газове влизат в контакт с вода (или с която и да е друга охлаждаща или пречистваща течност), за временно поставяне на системата за вземане на проби от емисиите на газове или частици. Важно е това съединение да бъде поместено така, че да позволи вземане на представителна смесена проба от отработените газове. Това тръбно съединение е вътрешно резбовано със стандартна тръбна резба с максимална широчина 1,3 cm. Когато съединението не работи, е затворено с тапа (разрешени са равностойни тръбни съединения).

Раздел II.
Осигуряване на съответствието на продукцията с одобрения тип

Чл. 28. Производителят осигурява съответствието на всеки произведен двигател с вътрешно горене за извънпътна техника с одобрения тип и с техническите изисквания по приложение № 2.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ взима необходимите мерки, за да удостовери, че изискванията по чл. 24 продължават да бъдат изпълнявани и че всеки произведен двигател, носещ номер за одобрение на типа, продължава да съответства на описанието, дадено в сертификата и неговите приложения за одобрения тип двигател или фамилия двигатели.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ може по всяко време да извършва проверка на методите за проверка на съответствието с одобрения тип, като следи непрекъснатата ефективност на процедурите, посочени в чл. 24, ал. 2.
(2) Одитите, извършени от акредитираните органи по сертификация на системи за управление на качеството, се приемат за удовлетворяващи изискванията по ал. 1.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Производителят е длъжен да осигури възможност на изпълнителния директор на КТИ да извършва проверки и изпитване на всеки двигател, на който е поставен номер на одобрението на типа за извършване на контрол на съответствието на двигателя с одобрения тип.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Производителят е длъжен да предоставя на изпълнителния директор на КТИ по всяко време възможност да проверява методите за контрол на съответствието, приложими към всяка произвеждана единица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Производителят е длъжен да предоставя при всяка проверка на изпълнителния директор на КТИ записите от контрола на качеството.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) В случаите, когато нивото на качеството, установено при проверка, е незадоволително или има необходимост от проверка на съответствието с данните, представени от производителя за съответствието на двигателя с изискванията по т. 2 на приложение № 2, изпълнителният директор на КТИ установява стойностите на емисиите от въглероден оксид, въглеводороди, азотни оксиди и частици от двигател, взет от серийното производство и подложен на изпитване съгласно приложение № 3. Тези стойности не трябва да превишават стойностите, посочени в т. 2.3 във връзка с изискванията по т. 2.2 на приложение № 2.
(2) Ако двигателят не отговаря на изискванията по ал. 1, производителят може да поиска да бъдат измерени емисиите на извадка от двигатели със същите характеристики, взети от серийното производство, и включваща двигателя, на който първоначално е било извършено измерването и е установено несъответствието.
(3) Производителят съгласува с техническата служба броя на двигателите от извадката. Двигателите, различни от този, на който е било извършено първоначалното измерване, трябва да се подложат на изпитване.
(4) Стойностите на емисиите на всеки замърсител се определят като средно аритметично от резултатите, получени за извадката. В зависимост от обема на извадката се прилага корекция на средните стойности съгласно т. 3 на приложение № 2. Продукцията се счита, че отговаря на изискванията по т. 2.3 във връзка с изискванията по т. 2.2 на приложение № 2, когато коригираните средноаритметични стойности са по-ниски от допустимите.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) При проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип изпълнителният директор на КТИ или техническата служба провеждат изпитване на двигатели, които са разработени в съответствие с изискванията на производителя.

Чл. 34. (1) Проверките на съответствието на продукцията с одобрения тип и условията на производството по чл. 30 - 33 се извършват не по-малко от един път годишно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато е установено несъответствие на емисиите с допустимите стойности, изпълнителният директор на КТИ предписва необходимите мерки за осигуряване възстановяването на съответствието на продукцията с одобрения тип, като дава едномесечен срок за изпълнението им.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) При поискване от изпълнителния директор на КТИ производителят е длъжен да представи списък, съдържащ идентификационните номера на всички типове двигатели или фамилии двигатели, произведени в съответствие с изискванията на тази наредба:
1. в срок до 45 дни след края на всяка календарна година;
2. в десетдневен срок след датата на всяка промяна на изискванията на наредбата по отношение на одобрения тип двигател или фамилия двигатели;
3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) след всяка друга дата, определена от изпълнителния директор на КТИ.
(2) Списъкът трябва да обхваща периода от датата на последния изпратен списък или от датата, от която са влезли в сила изменените изисквания на тази наредба по отношение на одобрения тип двигател или фамилия двигатели.
(3) Когато идентификационните номера на двигателите не съдържат ясно указание за конкретния тип двигател или фамилия двигатели, на които се поставят, за всеки идентификационен номер се посочват съответният тип или фамилия двигатели и номерът на одобрението на типа.
(4) Когато производителят е спрял производството на одобрен тип двигател или фамилия двигатели, списъкът трябва да съдържа подробна информация за номерата и типовете двигатели според изискванията на ал. 3.
(5) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 производителят трябва да съхранява списъците за срок не по-малък от 20 години.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Производителят е длъжен да изпраща на изпълнителния директор на КТИ не по-късно от 45 дни след края на всяка календарна година декларация, посочваща типовете и фамилиите двигатели заедно с техните идентификационни номера, които той има намерение да произвежда.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Производителят или неговият представител при поискване от изпълнителния директор на КТИ е длъжен незабавно да предоставя информация относно лицата, на които двигателите са били продадени, както и идентификационните номера на тези двигатели, съобщени като произведени по реда на чл. 35.
(2) В случаите, когато двигателите са продадени на производител на извънпътна техника, не се изисква допълнителна информация.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) В случаите, когато сертификатът за одобрение на типа съдържа ограничения относно използването на двигателя във връзка с чл. 5, ал. 5 и чл. 14, ал. 3, производителят предоставя с всеки произведен двигател подробна информация относно тези ограничения и начина на неговото монтиране.
(2) В случаите, когато серия от даден тип двигател се доставя на един и същи производител на извънпътна техника, е достатъчно информацията по ал. 1 да бъде предоставена в 1 екземпляр не по-късно от датата на доставка на първия двигател, придружена от списък с идентификационните номера на двигателите, включени в доставката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) При всички случаи, когато двигателят се монтира на извънпътна техника, трябва да са изпълнени следните изисквания:
1. разреждането в смукателния колектор не трябва да превишава установеното за одобрения двигател и посочено в допълнения № 1 и 2 към списъка с данни;
2. противоналягането в изпускателния колектор не трябва да превишава установеното за одобрения двигател и посочено в допълнения № 1 и 2 към списъка с данни.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) В случаите, когато производителят не може да удостовери спазване на изискванията, свързани с удостоверяване на съответствието с одобрения тип, както и с чл. 35, чл. 36, ал. 1 и 2 на чл. 38 и чл. 42б, изпълнителният директор на КТИ отнема сертификата за одобрение на типа за съответния двигател или фамилия двигатели.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ информира органите на другите държави членки при отнемане на сертификата по ал. 1 съгласно процедурата по глава седма.

Раздел III.
Несъответствие с одобрен тип. Отнемане на сертификата за одобрение на типа

Чл. 40. Двигател с вътрешно горене за извънпътна техника, придружаван от сертификат за съответствие или носещ маркировка за одобрение, не съответства на одобрения тип или фамилия, когато са установени отклонения от данните, съдържащи се в сертификата за одобрение на типа и/или в техническото досие, и тези отклонения не са били одобрени по реда на глава трета.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато двигател с вътрешно горене за извънпътна техника, придружаван от сертификат за съответствие или носещ маркировка за одобрение на типа, не съответства на одобрения тип, изпълнителният директор на КТИ извършва проверка на производството и разпорежда предприемането на мерки за привеждане на производството в съответствие с одобрения тип.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на КТИ отнема сертификата за одобрение на типа.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отнема сертификата за одобрение на типа на двигателя с мотивирана заповед, когато:
1. съответствието на продукцията с одобрения тип е невъзстановимо или производителят не е осигурил извършването на изпитвания за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип;
2. притежателят на сертификата за одобрение на типа не е подал заявление за изменение на одобрения тип в посочения срок;
3. производството на двигателите се извършва, без да се осигурява съответствие с одобрения тип.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Раздел IV.
Гъвкав механизъм (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.)

Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) (1) Двигателите с компресионно запалване, предназначени за употреба, различна от задвижване на мотриси и кораби за вътрешното корабоплаване, могат да бъдат пуснати на пазара в рамките на даден гъвкав механизъм в съответствие с процедурата, предвидена в приложение № 11.
(2) Изпълнителният директор на КТИ разрешава пускането на пазара на двигатели по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 5 в рамките на гъвкав механизъм в съответствие с разпоредбите на приложение № 11.

Чл. 42б. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Двигателите с компресионно запалване, пуснати на пазара в рамките на даден гъвкав механизъм, са етикетирани в съответствие с приложение № 11.

Чл. 42в. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) При подаване на заявление от производител на съоръжения (оборудване) за получаване на одобрение и при получаване на одобрение от изпълнителния директор на КТИ производителят на двигатели може да пусне на пазара в рамките на период между два последователни етапа, определящи допустими стойности на емисиите, ограничен брой двигатели, които отговарят единствено на допустимите стойности на емисиите за предходния етап, като се спазват изискванията по приложение № 11.

Глава шеста.
КОНТРОЛ НА ПАЗАРА (В сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 43. (В сила от 01.01.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Контролно-техническата инспекция (КТИ) към министъра на земеделието и храните извършва контрол за:
1. наличие на маркировка за одобрение на типа съгласно тази наредба, нанесена на всеки двигател от съответния тип съгласно чл. 20 - 23;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) наличие на сертификат за одобрение на типа;
3. (нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) наличие за инструкция за употреба съгласно изискването на чл. 4, ал. 5, т. 1.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва от служителите на КТИ, които имат следните правомощия:
1. да влизат и извършват контрол на място в производствените помещения, складове, търговски и изложбени площи;
2. при необходимост да изискват за проверка от притежателя сертификата за одобрение на типа и приложенията към него;
3. да съставят актове при констатирани нарушения по ЗРКЗГТ.
(3) При извършване на контрола по ал. 1 служителите на КТИ са длъжни да се легитимират със служебна карта и да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които представляват производствена или търговска тайна.

Чл. 44. (В сила от 01.01.2005 г.) Лицата, които пускат на пазара двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани в извънпътна техника, са длъжни:
1. да оказват съдействие на служителите на КТИ при осъществяване на контрола;
2. да осигуряват на служителите на КТИ пълен достъп до местата, където се осъществява производството, съхранението и разпространението на двигатели.

Глава седма.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ (НОВА - ДВ, БР. 89 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2006 Г.)

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ:
1. ежемесечно изпраща на издаващите одобрение на типа органи на другите държави членки списък (с подробностите от приложение № 7) на издадените през месеца сертификати за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели, отказите за издаване или отнемането на такива сертификати;
2. при искане от издаващ одобрение орган на друга държава членка незабавно изпраща:
а) копие от всеки издаден или отказан сертификат за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели, със или без техническо досие за всеки тип или фамилия двигатели, или за оттеглено такова, и/или
б) списък на двигатели, произведени в съответствие с дадени одобрения на типа, и съдържащ подробностите по приложение № 8, и/или
в) копие от декларацията по чл. 36.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ веднъж в годината или като допълнение към полученото заявление изпраща на Европейската комисия копие от таблицата по приложение № 9 относно одобрените двигатели след последното уведомление.
(3) Ако се докаже, че двигателят, носещ съответния номер, не съответства на одобрения тип или фамилия, изпълнителният директор на КТИ може писмено да поиска от държавата членка, която е издала такова одобрение, да провери дали двигателят в производство съответства на одобрения тип или фамилия.
(4) Когато искането е отправено от друга държава членка към Република България, проверката се осъществява в шестмесечен срок от датата на искането.

Глава осма.
ГРАФИЦИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ НА ТИПА И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА (НОВА - ДВ, БР. 89 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2006 Г.)

Раздел I.
График - Двигатели с компресионно запалване (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.)

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва одобрение на типа на следните типове двигатели или фамилии двигатели и издаване на сертификат за одобрение на типа, както и на всяко друго одобрение на типа на извънпътна техника, в която е монтиран двигател, който все още не е пуснат на пазара (одобрение на типа на двигатели етап IIIА - категории двигатели H, I, J и K), при следните предпоставки:
1. H : след 30 юни 2005 г., за двигателите - различни от двигателите с постоянна скорост - с мощност от : 130 kW