Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Наредба за управление на общинските пътища, 2010

Приета с Решение № 133 на СОС по Протокол № 62 от 25.03.2010 г.
 
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на Столична община.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
2. горските пътища;
3. частните пътища, неотворени за обществено ползване.
 
Чл. 2. (1) Пътищата на територията на Столична община образуват единна пътна мрежа и служат основно за превоз на пътници и товари.
(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.
(3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища или с улиците в населените места.
 
Чл. 3. (1) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища.
(2) Общинските и частните пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища.
(3) Списъците на републиканските и общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с кмета на Столична община.
(4) Определено пътно трасе може да бъде предложено на Министерски съвет за включване в списъка на общинските пътища по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата, само ако отговаря едновременно на условията за функционалност, на техническите критерии за включване и ако теренът, върху който е изградено трасето, е публична общинска собственост.
 
Чл. 4. (1) Пътищата имат следните основни елементи:
1. обхват;
2. пътни съоръжения;
3. пътни принадлежности.
(2) Обхватът на пътя е площта, върху която са разположени земното платно и ограничителните ивици от двете му страни, заедно с въздушното пространство над него на височина, определена с нормите за проектиране на пътищата.
(3) Обхватът на пътя, по дължината на пътните съоръжения за преместване на препятствия и над тунелите, включва хоризонталната проекция на съоръжението върху терена и ограничителните ивици от двете страни на тази проекция.
(4) Пътни съоръжения са: водостоците; мостовете; виадуктите; естакадите; надлезите; подлезите; тунелите; подпорните и декоративните стени, укрепителните и водоотвеждащите устройства и пречиствателните съоръжения.
(5) Пътни принадлежности са: базите за поддържане на общинските пътища; пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; автономните телефонни колонки; крайпътните насаждения; аварийните площадки; крайпътните чешми и площадките за краткотраен отдих; енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени; предпазните огради, направляващите стълбчета, снегозащитните съоръжения; защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението.
 
Чл. 5. (1) Ограничителната ивица от двете страни на местните общински пътища е с ширина един метър.
(2) Ограничителната строителна линия при местните общински пътища е 15 м, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.
(3) Обслужваща зона е земната повърхност встрани от края на обхвата на пътя, в която се въвежда разрешителен режим на ползване на имотите от техните собственици или от лицата с предоставено право на ползване.
 
Чл. 6. (1) Техническите параметри на местните пътища извън границите на населените места и селищните образувания, трябва да отговарят на граничните нормативни стойности, установени с нормите за проектиране на пътища, определени в Наредба № 1/26.05.2000 г. на МРРБ.
(2) Местните общински пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай по-високата степен на техническа изграденост на пътя не води до промяна на неговите функции и значение в транспортната система.
 
 
Глава втора.
СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА
 
Раздел I.
Собственост
 
Чл. 7. (1) Общинските пътища са публична общинска собственост.
(2) Въпросите свързани със собствеността на общинските пътища се определят съгласно Закона за пътищата и правилника за неговото прилагане и Законът за общинската собственост.
 
Чл. 8. (1) Общинска собственост са местните пътища на територията на общината, които осигуряват маршрути от общински интерес.
(2) Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните условия:
1. свързват населените места в общината помежду им или с общинския или с областния център;
2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;
3. осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, ж.п. гари, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;
4. свързват населени места с обходни пътища от републиканската пътна мрежа.
 
Чл. 9. Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:
1. при промяна на собствеността на съществуващите пътища - публична собственост на държавата или на общината - по предложение на кмета на Столична община или на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ);
2. при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища - по силата на съществуващата нормативна уредба и взаимна договореност между общината и съответните физически или юридически лица;
3. при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на функциите на пътя в транспортната система на страната;
4. при изграждане от общината на нови общински пътища.
 
Чл. 10. (1) Собствеността на общината се разпростира върху всички основни елементи на пътищата - обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху всички изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята.
 
Чл. 11. Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:
1. при промяна на функциите и значението на пътя, чрез обявяването му по съответния ред за публична държавна собственост, съответно - за публична общинска собственост;
2. при отчуждаване на частни пътища при условията и по реда на Закона за общинската собственост;
3. въз основа на подадено писмено заявление от физически или юридически лица за прехвърляне на собствеността на общински път и решение на общинския съвет за промяна на публичната собственост на пътя в частна.
 
Чл. 12. (1) Промяната на собствеността на пътя се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на транспорта.
(2) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и представят в Министерството на регионалното развитие и в Министерството на транспорта от:
1. изпълнителния директор на АПИ, след съгласуване със Столичния общински съвет - за промяна в публична държавна собственост на пътища, публична общинска собственост;
2. кмета на Столична община, след съгласуване с АПИ - за промяна в публична общинска собственост на пътища, публична държавна собственост или на пътища, частна собственост и обратно (или на общинските пътища в частни).
(3) Преписката по ал. 2 съдържа:
1. решение на общинския съвет за промяна на публичната собственост между държавата и общината или за промяна на собствеността на частни пътища в собственост на общината или обратно;
2. обяснителна записка с мотиви и обосновка за необходимостта от промяната на собствеността на пътя;
3. съгласувателни писма и писмено съгласие на заинтересуваните страни;
4. проект на доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на транспорта до Министерски съвет.
 
 
Раздел II.
Обществено ползване на пътищата. Концесии
 
Чл. 13. (1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на правилата, установени със Закона за общинската собственост и Закона за движение по пътищата.
(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществен интерес по решение на общинския съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.
(3) В договора по ал. 2 се определя вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.
(4) Договора по ал. 2 се сключва от кмета на Столична община.
 
Чл. 14. (1) За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат да се въвеждат временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.
(2) Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал. 1 по искане на трети лица, се издават от кмета на Столична община, след съгласуване с отдел "Пътна полиция" при СДВР.
(3) Когато с разрешенията по ал. 2 се въвеждат забрани за обществено ползване за повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут.
 
Чл. 15. (1) Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще бъдат изградени със средства на концесионера, се предоставя при условията и по реда на Закона за общинската собственост и Закона за концесиите.
(2) Концесията може да се предоставя за изграждане, експлоатация или/и поддържане на конкретен общински път или на отделни негови участъци.
(3) Концесионната територия обхваща обектите по ал. 2 и съответстващите им площи от основните елементи на пътя - обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности.
 
 
Раздел III.
Отчуждаване. Ограничения на собствеността
 
Чл. 16. (1) Недвижими имоти - собственост на физически и юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на общински пътища се отчуждават при условията и по реда на Закона за общинската собственост.
(2) Когато за изграждането или реконструкцията на общински пътища се засягат земеделски земи или гори и земи от горския фонд, промяната на предназначението им се извършва при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), респективно на Закона за горите (ЗГ) и Правилника за приложение на Закона за горите (ППЗГ).
 
Чл. 17. (1) Земи извън границите на урбанизираните територии, собственост на Държавата, на физически или на юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на общински пътища при спазване на нормативната уредба.
(2) Промяната на предназначението на земеделските земи или на горите и земите от горския фонд, както и ползването им се осъществяват при спазване на разпоредбите на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, респективно - на ЗГ и ППЗГ.
(3) В случаите по ал. 1, договорите се сключват от кмета на Столична община.
(4) В договора по ал. 3 се определят условията и срока за ползване на земята, размера на наема или на правото на ползване и дължимото обезщетение, ако такова е предвидено.
(5) Временното ползване се допуска за срок не по-дълъг от пет години, след което земите се възстановяват, съобразно тяхното предназначение, от общината и се връщат на собственика.
 
Чл. 18. (1) При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се завземат преди да се извършат процедурите по чл. 17.
(2) Временното завземане на земите в случаите по ал. 1 се извършва със заповед на кмета на Столична община.
 
 
Глава трета.
СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА
 
Раздел I.
Общи положения
 
Чл. 19. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на чл. 26 от Закона за пътищата и тази Наредба.
(2) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават от кмета на Столична община.
(3) При промяна на заинтересуваното лице, разрешението за специално ползване се преиздава.
(4) Разрешението за специално ползване на общинските пътища се издава по образец, утвърден с Наредбата за специално ползване на пътищата.
(5) За разрешенията за специално ползване на пътищата се събират такси, определени от Столичния общински съвет.
 
Чл. 20. (1) Кметът на Столична община отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя, когато:
1. не са налице условията по чл. 26, ал. 7 от Закона за пътищата;
2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;
3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;
4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план.
(2) Отказите по ал. 1 се мотивират писмено.
 
Чл. 21. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, при неспазване и при нанасяне на повреди и щети на пътищата, както и не плащане на таксите по чл. 19, ал. 5.
(2) Лицата, получили разрешение за специално ползване, отстраняват за своя сметка всички причинени от тях повреди и нанесени щети по пътищата или възстановяват разходите, направени от Столична община за това.
(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от една година.
(4) Обжалването на действията по чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 е при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
 
Раздел II.
Изграждане и експлоатация на крайпътна инфраструктура и рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони
 
Чл. 22. Изграждане и експлоатация на крайпътна инфраструктура и рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони се осъществява по реда и условията на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата.
 
Чл. 23. Дължимата такса за специално ползване, чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него, се определя от Столичния общински съвет и се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа.
 
 
Раздел III.
Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя
 
Чл. 24. (1) Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя, пресичане на пътя от подземни и надземни проводи и съоръжения, както и реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя, се извършват по реда и условията на Глава 8, Раздел III от ЗУТ и Глава 4 от Наредбата за специално ползване на пътищата.
(2) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителните работи, като уведоми за това най-близкото поделение съответната техническа служба на Столична община при условие, че е гарантирана безопасността на движението.
 
 
Раздел V.
Временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
 
Чл. 25. Разрешенията за специално ползване на пътя, чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя, се издават по реда и условията на Глава 5 от Наредбата за специално ползване на пътищата.
 
 
Глава четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
 
Чл. 26. (1) Общинските пътища се управляват от кмета на Столична община, а частните пътища - от собствениците им.
(2) Столична община и собствениците на частни пътища съгласуват с АПИ проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската пътна мрежа и свързване на общинските пътища с републиканските.
(3) Собствениците на частни пътища съгласуват със Столична община проектите за изграждането, експлоатацията и свързването им към общинските пътища.
 
Чл. 27. Кметът на Столична община или упълномощен от него кмет на район, на чиято територия има общински пътища:
1. организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа;
2. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища;
3. възлага на физически лица регистрирани по Търговския регистър чрез конкурс изготвянето на технически паспорти на общинските пътища, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;
4. организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
5. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване;
6. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата;
7. упълномощава длъжностни лица в общинската администрацията, които да съставят актове за установени нарушения по общинските пътища.
 
 
Глава пета.
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА
 
Раздел I.
Общи положения
 
Чл. 28. (1) Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища и улици.
(2) Районната администрация, на чиято територия има общински пътища, поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазване на околната среда.
 
Чл. 29. Столична община съвместно с АПИ осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в чертите на населените места при условията и по реда, определени в Закона за пътищата и правилникът за приложението му.
 
Чл. 30. (1) Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от администрацията на Столична община съвместно с районните администрации.
(2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по пътищата и улиците се извършва при условия и ред, определени с Наредба № 16 от 23.07.2001 г. за Наредбата за временната организация на движението при извършване на строителството и ремонт по пътищата и улиците на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
 
Чл. 31. (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.
(2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на Столична община.
 
 
Раздел II.
Съгласуване на проекти
 
Чл. 32. Администрацията на Столична община, съвместно с районните администрации, съгласуват проектите за изграждане или реконструкция на общинските пътища, на пътни кръстовища, възли и пътни връзки към общинските пътища, частните пътища и връзката им с общинските пътища, по реда на Закона за устройство на територията и Закона за пътищата.
 
Чл. 33. (1) При съгласуването, кметът на Столична община, главният архитект или упълномощени от тях лица, могат да поставят допълнителни изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението.
(2) Кметът на Столична община, главният архитект или упълномощени от тях лица могат да откаже съгласуване на проектите по ал. 1 в следните случаи:
1. ако нанасят повреди на публична собственост или пречат на нейното използуване за дейности от обществен характер;
2. при промяна предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;
3. когато това е наложително поради преустройство на пътищата и пътните връзки;
4. когато се изисква промяна на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.
(3) При несъгласуване на проекта, кметът на общината представя писмена обосновка с мотивите на това свое решение.
 
 
Раздел III.
Зимно поддържане
 
Чл. 34. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.
 
Чл. 35. При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работи:
1. снегозащита на пътищата;
2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
3. снегопочистване;
4. разпръскване на минерални материали (опесъчаване) за стопяване на снега и леда;
5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.
 
Чл. 36. Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва при условия и ред, определени със Закона за обществените поръчки.
 
Чл. 37. (1) В земи, съседни на пътните участъци с интензивни снегонавявания през зимния период, могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения по реда на чл. 17, ал. 1.
(2) Собственици или наематели на имоти, намиращи се по-ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.
 
 
Раздел IV.
Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на пътищата
 
Чл. 38. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществяват от специализирано звено на общинската и районна администрации.
 
Чл. 39. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:
1. списък на пътните отсечки и дължината им;
2. вид, основа;
3. широчина на пътните платна;
4. вид на покритието (конструкцията);
5. банкети, канавки;
6. водоотводни съоръжения;
7. участъци с концентрация на ПТП;
8. други данни.
 
Чл. 40. За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:
1. категория "А" - неотложна нужда от ремонтно-възстановителни работи;
2. категория "Б" - необходимост от ремонтно-възстановителни работи;
3. категория "В" - не е необходим ремонт;
4. категория "Г" - не е възможно да се поддържа, за основен ремонт.
 
Чл. 41. (1) Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:
1. връзка с други селища;
2. население на селищата, които обслужва;
3. среднодневна интензивност на движението;
4. осигурено допълнително финансиране;
5. период от време от последен ремонт;
6. период от време от последно преасфалтиране;
7. квадратура на участъците за ремонт.
(2) След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите от ал. 1 се изготвя поименен списък на пътните участъци за включване в годишната инвестиционна програма на Столична община.
 
 
Раздел V.
Програма за развитие на пътната мрежа
 
Чл. 42. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като секторна част от раздел "Инфраструктура и опазване на околната среда" в съдържанието на общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.
 
Чл. 43. (1) Програмата се изготвя на база анализираната информация от раздел IV.
(2) Критериите по чл. 42 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.
(3) Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава величината на коефициента на пътя.
 
Чл. 44. (1) Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред, съответстващ на определените приоритетни участъци за финансиране.
(2) Постигнатите резултати се оценяват ежегодно с цел изготвяне на програма за следващата година.
 
Чл. 45. Дългосрочната програма за финансиране и развитие на пътната мрежа се изготвя за период от 15 години, като в първите 5 години се разчита достигане на нормално ниво за експлоатация на всички участъци, а следващия 10-годишен период - за реконструкция (рехабилитация) на всички общински пътища.
 
Чл. 46. (1) Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата, се разработва като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.
(2) В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.
(3) Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците за финансиране.
 
Чл. 47. Годишната програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за развитие и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, съобразно определените срокове.
 
Чл. 48. След приемането на Програмата, кметът на Столична община организира процедура за избор на изпълнител на обектите, съобразно със Закона за обществените поръчки, за които е осигурена финансиране.
 
 
Раздел VI.
Финансиране
 
Чл. 49. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общински пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства, със заеми от международни финансови институции и чрез проекти.
(2) Средствата за финансиране на дейностите по ал. 1 се определят със Закона за държавния бюджет, Закона за общинския бюджет и бюджета на общината за съответната година.
 
Чл. 50. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към него се представят от районните кметове, на чиято територия има общински пътища, на кмета на Столична община, който от своя страна ги обобщава и предоставя за разглеждане и одобрение от Столичния общински съвет.
 
 
Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 51. (1) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физически лица, които извършват или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:
1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя;
2. паша на добитък и опожаряване на растителност;
3. превоз на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;
4. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя;
5. влачене на дървета и други предмети;
6. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.
(2) При повторно нарушение по ал. 1, глобата е от 500 до 1 000 лв.
 
Чл. 52. Наказват се с глоба от 300 до 2 000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физически лица, нарушили разпоредбите за забраната за строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните дейности:
1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежности на пътя;
2. движение на извън габаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или общинската администрацията;
3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда, в обхвата на пътя.
4. извършване в обхвата на пътя на:
а) дейности, застрашаващи безопасността на движението или използването на пътищата извън тяхното предназначение;
б) дейност, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на движението.
5. извършване в обхвата на пътя без разрешение на общинската администрация, управляваща пътя:
а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на населените места и в населените места без регулационен план;
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, напоителни и други канали;
в) откриване на нов и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседни имоти;
г) изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали;
6. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на общинската администрацията.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 3000 лв.
(3) При нарушения по ал. 1, т. 4 и т. 5, кметът на Столична община уведомява писмено Районна Дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на строителните работи.
 
Чл. 53. В случаите, когато нарушенията по чл. 52 и чл. 53 са извършени от юридически лица и търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 7000 лв.
 
Чл. 54. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от кмета на Столична община.
(3) Наказателни постановления се издават за общински и частни пътища от кмета на Столична община или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора.
 
Чл. 55. (1) За нарушенията по чл. 52, ал. 1 и чл. 53, освен наложените санкции, нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в наказателното постановление.
(2) При неизпълнение на изискванията по ал. 1, последиците се отстраняват от Столична община, за сметка на нарушителя.
(3) При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата, без разрешение на администрацията, управляваща пътя, или на собственика на пътя, се налагат санкциите, предвидени в чл. 57, ал. 4, т. 1, 2, 3, 4 от Закона за пътищата.
 
Допълнителни разпоредби
 
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Обществено ползване на пътищата" е обичайното използване на пътищата за превоз на пътници и товари с общоприетите пътни превозни средства или за придвижване на пешеходци.
2. "Специално ползване на пътищата" е използването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица.
3. "Повторно" е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което извършителят е наказан за нарушение от същия вид.
 
§ 2. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и под законовите актове по неговото прилагане.
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
§ 3. Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извън габаритни товари се извършва при условията и по реда на Наредбата по чл. 139, ал. 3 от Закона за движение по пътищата.
 
§ 4. Указания по прилагане на Наредбата се дават от кмета на общината.
 
 
§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за пътищата.
Тази Наредба е приета от Столичния общински съвет с Решение № 133 от 25.03.2010 г., взето с протокол № 62 и влиза в сила в от датата на нейното приемане.