Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2020, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Наредба №РД-16-1054 за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистриране на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, 2018

В сила от 21.10.2008 г.
Издадена от министъра на икономиката и енергетиката
Обн. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г.Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията за одобряване на типа на дигиталните тахографи и картите за дигитални тахографи;
2. изискванията за монтаж, проверка и ремонт на монтираните в моторните превозни средства тахографи;
3. изискванията за изтегляне на данни от паметта на дигиталния тахограф;
4. изискванията към оборудването, помещенията, мерките за сигурност и квалификацията на сервизните техници в сервизите за тахографи;
5. условията и редът за регистрация на лица, извършващи монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи;
6. изискванията за вътрешен контрол на дейността в сервизите за тахографи;
7. контролът за спазване задълженията на лицата, които монтират, проверяват и/или ремонтират тахографи.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Тахографите, с които се оборудват моторните превозни средства съгласно чл. 78, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, тахографските листове, принтерната хартия и картите за дигитални тахографи трябва да отговарят на функционалните и техническите изисквания, определени в Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ, L 60, 28.02.2014 г., стр. 1), наричан по-нататък "Регламент 165/2014".

Чл. 3. (1) Монтираните в моторните превозни средства тахографи отговарят на изискванията по тази наредба, когато:
1. са от одобрен тип от компетентен орган на държава - членка на ЕС;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) носят знаци за одобрен тип съгласно изискванията на Регламент 165/2014;
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) имат фабрична табела съгласно изискванията на Регламент 165/2014;
4. имат монтажна табела по чл. 13, ал. 1, поставена от лице, одобрено от компетентен орган на държава - членка на ЕС, да извършва монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи;
5. (нова - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) носят знак или съдържат данни в съответствие с изискванията на чл. 22, т. 3 от Регламент 165/2014.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Тахографските листове отговарят на изискванията по тази наредба, ако са от одобрен тип от компетентен орган на държава - членка на ЕС, носят знаци за одобрен тип съгласно изискванията на Регламент 165/2014 и означение за одобрените типове аналогови тахографи, с които могат да се използват.
(3) Картите за дигитални тахографи отговарят на изискванията по тази наредба, ако са от одобрен тип от компетентен орган на държава - членка на ЕС, и са издадени по реда на Приложение IВ на Регламент 3821/85.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Принтерната хартия за дигитални тахографи отговаря на изискванията по тази наредба, ако е от одобрен тип от компетентен орган на държава - членка на ЕС, носи знак за одобрен тип съгласно изискванията на Регламент 165/2014 и означение за одобрените типове дигитални тахографи, с които може да се използва.


Раздел II.
Одобряване на типа на дигитални тахографи и карти за дигитални тахографи


Чл. 4. (1) Одобряване на типа се извършва на етапа на производство на дигитални тахографи или карти за дигитални тахографи от неодобрен тип, както и при модификации или допълнения към одобрения тип.
(2) Производителите на дигитални тахографи са длъжни преди пускането им на пазара и/или в действие да ги заявят за одобряване на типа в Българския институт по метрология.
(3) Не подлежат на одобряване на типа дигиталните тахографи по чл. 3, ал. 1, т. 1 и картите за дигитални тахографи по чл. 3, ал. 3.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Председателят на Българския институт по метрология издава удостоверение за одобрен тип на дигитален тахограф или карта за дигитален тахограф по образец съгласно т. III от Приложение II на Регламент 165/2014 при подадено заявление в съответствие с изискванията по чл. 12 от същия регламент и представени:
1. сертификат за функционалност по чл. 12, т. 4, буква "б" от Регламент 165/2014;
2. сертификат за сигурност по чл. 12, т. 4, буква "а" от Регламент 165/2014;
3. сертификат за оперативна съвместимост по чл. 12, т. 4, буква "в" от Регламент 165/2014.
(2) Всяка модификация на одобрения тип, включително софтуерна, се одобрява от органа, извършил първоначалното одобряване на типа.
(3) Обновяването на софтуера на тахографи в експлоатация се извършва на отговорността на производителя и не трябва да води до заличаване на данни за дейността на водачите.
(4) Документацията от одобряването на типа се съхранява в Българския институт по метрология.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Производителят е длъжен върху всеки тахограф от одобрен тип да постави посочения в удостоверението по чл. 5, ал. 1 знак за одобрен тип по образец съгласно т. I от Приложение II на Регламент 165/2014 и при спазване на изискванията на същото приложение.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Председателят на Българския институт по метрология мотивирано отказва одобряването на типа, когато не са спазени изискванията по чл. 5, ал. 1, и уведомява заявителя за това в съответствие с чл. 18 от Регламент 165/2014.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Одобряването на типа подлежи на отмяна по реда и на основанията, определени в чл. 16 от Регламент 165/2014.
(3) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 8. (1) Българският институт по метрология изпраща копие от удостоверението за одобрен тип или отказа за одобряване на типа на компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, в 30-дневен срок от издаването му, придружено от съответните технически спецификации.
(2) Българският институт по метрология поддържа публичен регистър на одобрените типове тахографи от държавите - членки на Европейския съюз.


Раздел III.
Монтаж, проверка и ремонт на тахографи


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Тахографите в моторните превозни средства се монтират в съответствие с изискванията на т. V от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. V от Приложение IB на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи.
(2) При монтажа по ал. 1 се спазват указанията на производителя във връзка със съответния тип тахограф и с функционирането на моторното превозно средство и на устройството за ограничаване на скоростта.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) След монтажа по чл. 9 се извършва проверка за установяване на съответствие с максималните допустими грешки при монтаж съгласно т. III, буква "е" от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. III, т. 2.1 и 2.2 от Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Монтираните в моторните превозни средства тахографи подлежат на периодични проверки в съответствие с изискванията на т. VI от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. VI от Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват най-малко веднъж на две години, считано от датата на последната проверка, и включват:
1. проверка на целостта на пломбите и на другите устройства за защита на връзките срещу неправомерна манипулация;
2. сравняване на информацията от монтажната табела с данните от тахографа;
3. проверка за наличие на манипулативни устройства, свързани между монтирания в моторното превозно средство блок на тахографа и датчика за движение;
4. проверка за наличие на знак за одобрен тип;
5. проверка на правилното функциониране на тахографа, вкл. функцията на съхраняване на данни в тахографските карти;
6. определяне на размера на гумите и на действителната обиколка на гумите на двигателните колела;
7. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) калибриране на дигитален тахограф чрез използването на карта за монтаж и настройки, при което се актуализират или потвърждават параметрите на превозното средство в паметта, включително идентификационните му данни и неговите характеристики;
8. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) проверка за съответствие със съответните максимални допустими грешки съгласно т. III, буква "е" от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. III, т. 2.1 и 2.2 от Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи.
(3) Лицата, които извършват проверка, са длъжни:
1. да водят записи за констатирани по ал. 2, т. 1 нарушения;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) незабавно да уведомят Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в случаите на констатирани нарушения по ал. 2, т. 2 и 3 и да ги отразят в протокола от проверката;
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) да не поставят пломби и монтажна табела, преди системата да бъде възстановена съгласно изискванията на Регламент 165/2014 при установени нарушения по ал. 2, т. 3.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Измерванията за определяне на грешките на тахографа при проверките се извършват при условията, определени в т. VI, т. 4 на Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и в т. VI, т. 5 на Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи.
(2) Температура на околната среда, измерена в непосредствена близост до тахографа, при определяне на грешките по ал. 1 трябва да бъде в интервала от 0 до 40 °C.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) След всяка проверка по чл. 10 и чл. 11, ал. 1 върху тахографа или в близост до него се поставя монтажна табела в съответствие с изискванията на т. V, т. 3 от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. V, т. 2 от Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи.
(2) Монтажната табела съдържа най-малко следните данни:
1. име/наименование на лицето, адрес и идентификационен номер на сервиза;
2. дата на определянето на коефициента на моторното превозно средство и на измерването на действителната обиколка на гумите на двигателните колела;
3. идентификационен номер на превозното средство;
4. характеристичен коефициент на моторното превозно средство във вида "w = ... rev/km" или "w = ... imp/km";
5. константа на тахографа във вида "k = ... imp/km";
6. действителна обиколка на гумите на двигателните колела във вида "l =...mm";
7. размер на гумите.
(3) Когато табелата представлява саморазрушаващ се при сваляне стикер, той трябва да е подходящ за тази употреба и данните върху него да се четат в продължение на две години от датата на поставяне.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Лицата, които извършват монтаж и проверки на тахографи, поставят пломби със своя идентификационен номер в съответствие с т. V, т. 4 от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. V, т. 3 от Приложение IВ на Регламент 3821/85 за дигитални тахографи.
(2) Механизмът на тахографа се пломбира само от производителя на тахографите или от лицето, което извършва ремонт.

Чл. 15. (1) Ремонт се извършва само на аналогови тахографи съгласно указанията на производителя или упълномощено от него лице.
(2) Лицето, което ремонтира тахографи, е длъжно:
1. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) да постави пломби съгласно указанията на производителя или упълномощено от него лице и съгласно изискванията, посочени в Приложение I на Регламент 165/2014; 2. да води записи за извършения ремонт, които включват: идентификация за превозвача, данни за моторното превозно средство, идентификация на тахографа, дата на извършения ремонт, номер на издадения протокол от проверка след монтаж на ремонтирания тахограф или на монтирания дигитален тахограф.

Чл. 16. (1) Лицата, които извършват монтаж и проверки на тахографи, издават протокол за резултатите от тях и са отговорни за достоверността на попълнените данни.
(2) Протоколите по ал. 1 съдържат най-малко следната информация:
1. пореден идентификационен номер във вида, определен в удостоверението по чл. 35, ал. 3;
2. дата на извършване на проверката;
3. вид на дейността (монтаж, калибриране, проверка, ремонт);
4. причина за проверката (настройване на параметрите, коригиране на монтажа, периодична проверка и др.);
5. име на собственика на моторното превозно средство (съгласно свидетелството за регистрация);
6. име/наименование на превозвача (ако е различен от собственика);
7. данни за моторното превозно средство (марка, модел, регистрационен номер, идентификационен номер);
8. идентификация на тахографа (марка, тип, сериен номер, номер на одобрения тип);
9. идентификация на датчика за движение (марка, тип, сериен номер и номер на одобрения тип);
10. показания на сумиращия брояч за изминатото разстояние;
11. стойности на метрологичните параметри (характеристичния коефициент "w = ... rev/km или imp/km", константата на тахографа "k = ... rev/km или imp/km", действителната обиколка на гумите на двигателните колела на моторното превозно средство "l = ... mm");
12. обозначение на размера на двигателните гуми;
13. налягане на гумите;
14. резултат от извършената проверка или предприетите действия, вкл. поставяне на монтажна табела;
15. допустима скорост на устройството за ограничаване на скоростта;
16. (нова - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) стойностите на максимално допустимите грешки на тахографа за: скорост, разстояние и време;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) наблюдения и аномалии, открити по време на дейностите, вкл. състояние на фабричната табела, неоторизиран достъп или повреда на тахографа;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) име и подпис на техника, извършил дейностите;
19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) печат на регистрираното лице.

Чл. 17. (1) Протоколите по чл. 16 се съхраняват за срок три години.
(2) Протоколите от проверка на аналогови тахографи се съхраняват заедно с контролните тахографски листове, а протоколите от проверка на дигитални тахографи се съхраняват заедно със съответните контролни разпечатки.
(3) Екземпляри от протоколите по ал. 1 се изпращат ежемесечно в ДАМТН до 5-о число на месеца, следващ месеца на издаване.

Чл. 18. Данните от сервизната карта се копират в електронен регистър след всяка контролна проверка, архивират се и се съхраняват за срок три години.


Раздел IV.
Изтегляне на данни от паметта на дигиталния тахограф


Чл. 19. (1) В сервизите за тахографи трябва да са създадени условия за изтегляне на данните от паметта на дигиталните тахографи и за предоставянето им на съответните превозвачи.
(2) Във всички сервизи трябва да се поддържа система за опазване в тайна на информацията, получена при изтегляне на данните по ал. 1, както и да не се използва извън предназначението и.

Чл. 20. (1) Данните от паметта на тахографа се обработват само със съгласието на техния собственик.
(2) Собственикът на данните се установява чрез картата на превозвача, с която са регистрирани данните в тахографа за съответния период.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Когато при проверка на дигитален тахограф се установи необходимост от замяна на тахографа, трябва:
1. да се изтеглят данните от паметта на тахографа, записани след последното изтегляне, и да се попълни удостоверение за това по образец (приложение № 1);
2. да се установят чрез информацията, записана в тахографа, наименованието, адресът и номерът на картата на последния регистриран превозвач, собственик на данните;
3. писмено да се уведоми техният собственик за наличните изтеглени данни;
4. да се гарантира запазването на автентичността и целостта на данните;
5. изтеглените данни да се съхраняват в продължение на една година, считано от датата на изтегляне, при ограничен достъп и спазване на изискванията за защита на данни;
6. при поискване от контролен орган данните да се предоставят във формат, който позволява проверката им.
(2) Екземпляри от удостоверенията по ал. 1, т. 1 се представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор до 5-о число на месеца, следващ издаването им.

Чл. 22. (1) Ако не е възможно изтегляне на данните, поради което не може да се установи собственикът им, се издава удостоверение за това на последния водач на превозното средство.
(2) Ако собственикът на данните може да се установи, но те могат само частично да се изтеглят, удостоверение се издава за частта, чието изтегляне е невъзможно.

Чл. 23. (1) Данните от дигиталния тахограф се изтеглят с подходящи и одобрени съгласно чл. 28, ал. 4 оборудване и софтуер.
(2) Електронните данни се архивират, за да се предотврати загубата им при повреда на оборудването.

Чл. 24. Данните се предоставят на собственика им в криптиран вид само при писмено искане от негова страна и по съгласуван между двете страни начин.

Чл. 25. Изтеглените от паметта на тахографа данни, както и архивираното копие, се унищожават незабавно след изтичане на срока по чл. 21, ал. 1, т. 5.

Чл. 26. (1) Записите, които доказват изпращането на данните на съответния превозвач, се съхраняват в продължение на една година.
(2) Записите по ал. 1 включват:
1. писменото искане, получено от превозвача;
2. пълномощното за получаване на данните, когато е необходимо;
3. информация за картата на превозвача, на който са изпратени данните (номер на картата, наименование на предприятието, адрес, държава издател, период на валидност);
4. дата на изпращане на данните;
5. метод на изпращане;
6. запис, удостоверяващ получаването на данните;
7. запис за унищожаване на данните в случаите по чл. 25;
8. запис за предоставяне на данните на контролен орган в рамките на едногодишния период от датата на изтегляне.

Чл. 27. (1) Изискванията по този раздел се прилагат и при монтаж на тахографи - втора употреба.
(2) Когато тахографът не е демонтиран в сервиза, преди монтажа от паметта му се изтеглят данните, включително неговият фабричен номер и последният въведен регистрационен номер на автомобил.
(3) Ако данните по ал. 2 след последното регистриране на карта на превозвач са с давност по-малка от година, превозвачът се уведомява за изтеглените данни.
(4) В случаите по ал. 2 съответните записи за извършената дейност допълнително се маркират за проверка от контролен орган.


Раздел V.
Изисквания към оборудването, помещенията, мерките за сигурност и квалификацията на персонала на сервизите за тахографи


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Оборудването на сервизите за тахографи трябва да позволява извършване на дейностите съгласно изискванията на Регламент 165/2014.
(2) Основното оборудване включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) отсечка с дължина най-малко 20 m или одобрен контролен стенд и процедура/инструкция, позволяваща да се извършат с еквивалентна точност изпитванията по време на монтажа и проверките;
2. уреди за проверка и настройка на тахографи в комплект с необходимите приспособления и софтуер за различните типове тахографи;
3. уред за проверка на часовника, ако оборудването по т. 2 няма възможности за проверка на часовника;
4. оптичен уред за анализ на тахографски листове;
5. шаблон за разчитане на всички видове тахографски листове;
6. комплект за автоматично измерване на отсечка (ако се използва отсечка);
7. уред за определяне на действителната обиколка на гумите на двигателните колела;
8. шублер/дълбокомер;
9. ролетка 30 m;
10. компресор за сгъстен въздух;
11. манометър за автомобилни гуми с обхват до 1,2 МРа;
12. стабилизатор на напрежение 12 V и 24 V;
13. комплект електрически и механични инструменти за монтаж и демонтаж на тахографи;
14. пломбажни клещи с матрици;
15. сервизен печат с номера на сервиза. (3) За монтаж и проверка на дигитални тахографи е необходимо да се разполага допълнително със:
1. сервизни карти;
2. средства за изтегляне на данни от паметта на тахографа;
3. информационна техника за обработка и съхранение на данните, за която да са осигурени:
3.1. защита на оборудването и данните чрез използване на парола;
3.2. защитен достъп при използване на компютър в мрежа;
3.3. мерки за безопасност при изпращане на данните по Интернет;
3.4. четец на карти;
3.5. интерфейс за прехвърляне на изтеглените данни от тахографа до компютъра;
3.6. подходящ софтуер за проверка на тахографи и изтегляне и пренасяне на данни;
4. кабел за директно свързване на монтирания в превозното средство блок на тахографа и датчика за движение, без да се минава през съществуващите кабели.
(4) Оборудването по ал. 2, т. 2 и софтуерът по ал. 3, т. 3.6 трябва да бъдат одобрени от компетентен орган на държава - членка на ЕС.
(5) Оборудването по ал. 2, т. 2, 3 и 7 се подлага на калибриране в акредитирани лаборатории на всеки 24 месеца.
(6) Оборудването по ал. 2, т. 9 и 11 се подлага на калибриране в акредитирани лаборатории на всеки 36 месеца.

Чл. 29. (1) Във всеки сервиз за тахографи се обособява зона (зони) с ограничен достъп, в която се монтират:
1. сейф за съхранение на тестовото оборудване, пломбиращите приспособления и материали, сервизните карти, монтажните табели и др. материали, свързани със сигурността на извършваните дейности;
2. заключващ се шкаф за съхранение на всички отчетни документи, сертификати и др.;
3. информационната техника за обработка и съхранение на данните.
(2) Достъпът и работата в обособените зони и свързаните с тях отговорности на персонала се осъществяват съгласно писмени правила.

Чл. 30. В зоната, достъпна за външни лица, на видно място се поставя копие на удостоверението за регистрация по чл. 35, ал. 3.

Чл. 31. (1) В сервизите за тахографи се предприемат мерки, които да гарантират сигурността на данните, сервизните карти, пломбажните клещи, монтажните табели, документите, средствата за съставяне и поддържане на записите и документите по раздели III и IV.
(2) Мерките за сигурност по ал. 1 трябва да обхващат и местата, в които се съхраняват тахографите преди монтаж или ремонт.
(3) Сервизните карти не трябва да напускат помещенията на сервиза, освен в случаите на извършване на проверка в превозно средство от съответния техник.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Квалификацията на сервизните техници трябва да позволява извършване на всички дейности, свързани с монтажа и проверката на тахографи съгласно изискванията на Регламент 165/2014, и да съответства на актуалното развитие на техниката.


Раздел VI.
Условия и ред за регистрация на лица, извършващи монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи


Чл. 33. (1) Лицата, които кандидатстват за регистрация, трябва да отговарят на изискванията по чл. 89а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да разполагат с персонал, материално-технически условия, включително помещения с предвидени мерки за сигурност, и оборудване, които отговарят на изискванията по тази наредба.
(3) Лицата по ал. 1 определят отговорник на сервиза за всички дейности в обхвата на удостоверението за регистрация, включително за сигурността на изтеглените данни и за сигурността и управлението на сервизните карти.
(4) Удостоверения за извършване на ремонт се издават само за аналогови тахографи на лица, които са получили право за ремонт от съответните производители на тахографи или от упълномощени от тях лица и разполагат с подходящо обучен персонал.
(5) Удостоверения за извършване на монтаж и проверка на дигитални тахографи, включително изтегляне на данни от паметта и извеждане от употреба, се издават на лица, които разполагат с необходимите условия по ал. 2 за обслужване на всички типове дигитални тахографи.

Чл. 34. (1) Лицата, които кандидатстват за регистрация, подават в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявление по образец (приложение № 2).
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.)
3. декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) заверени копия на документи за образование и квалификация на персонала;
5. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) заверени копия на документи за успешно преминати обучения на сервизните техници по чл. 32;
6. заверени копия на документи, които удостоверяват разполагане с подходящо оборудване, издадени от производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи или от компетентен орган на държава - членка на ЕС;
7. заверени копия на удостоверения за калибриране на оборудването по чл. 28, ал. 2, т. 2, 3, 7, 9 и 11;
8. план на помещенията на сервиза и прилежащата инфраструктура, свързана с извършването на дейностите, за които се кандидатства;
9. описание на мерките за сигурност, свързани с достъпа до обособените зони и с използването и съхраняването на сервизните карти, приспособленията за пломбиране, техническото оборудване, информационната техника, материалите, формулярите и записите;
10. копие от документ от производител на тахографи или упълномощено от него лице, удостоверяващ правото на лицето, което кандидатства за ремонт, да извършва ремонт на съответните типове аналогови тахографи;
11. копие на документ за платени такси по чл. 89а, ал. 8 от Закона за автомобилните превози.
(3) Когато заявителят ще извършва дейността в повече от един сервиз, заявление по ал. 1 се подава за всеки сервиз поотделно.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Заявлението по ал. 1 може да се подава по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл. 35. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва проверка по документи и на място в сервизите за установяване на съответствие с изискванията по чл. 33, ал. 1 и 2.
(2) При несъответствия, установени при проверките по ал. 1, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в едномесечен срок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок до три месеца за отстраняването им.
(3) В едномесечен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на несъответствията председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица вписват лицето в регистъра по чл. 36 и издават удостоверение за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи по образец (приложение № 3) или мотивирано отказва регистрирането при несъответствие с изискванията по чл. 33, ал. 1 и 2.

Чл. 36. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен регистър на лицата, които извършват монтаж, проверка и ремонт на тахографи, в който се вписват следните данни:
1. номер и дата на удостоверението;
2. наименование и седалище на регистрираното лице;
3. адрес на сервиза;
4. дейност, за която е издадено удостоверението;
5. списък на сервизните техници;
6. тип на тахографите в обхвата на регистрацията;
7. идентификационен номер, определен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Чл. 37. (1) Регистрираните лица са длъжни в срок 7 дни да уведомяват Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за всяка промяна в обстоятелствата, свързани с условията на регистриране или с данните, вписани в регистъра.
(2) В случаите по ал. 1 регистрираните лица подават заявление по чл. 34, ал. 1, към което в зависимост от промяната се прилагат съответните документи по чл. 34, ал. 2.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) В едномесечен срок от подаване на заявлението при спазване на изискванията по този раздел Държавната агенция за метрологичен и технически надзор вписва промяната в регистъра и издава удостоверение за това, ако тя не води до несъответствие с изискванията по чл. 33, ал. 1 и 2. Когато за вписване на промяната не се изисква проверка на място, срокът за издаване на удостоверение е 15 дни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Заявлението по ал. 2 може да се подава по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл. 38. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36 и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед в случаите по чл. 89в, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) По искане на регистрираното лице в 7-дневен срок председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица спират временно или прекратяват действието на регистрацията му.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) В случаите по ал. 2 искането може да се заяви по електронен път при условията и по реда на Закона за електронните документи и електронния подпис.

Чл. 39. Лице, на което е отнето удостоверението на основание чл. 89в, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за автомобилните превози, може да подаде заявление за регистрация не по-рано от една година от датата на обезсилване на удостоверението.


Раздел VII.
Изисквания за вътрешен контрол на дейността


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Дейностите на регистрираните лица в изпълнение на Регламент 165/2014 се извършват само на посочения в удостоверението за регистрация адрес при използване на одобрените помещения и инфраструктура.

Чл. 41. (1) Регистрираното лице отговаря за извършването на дейностите в обхвата на удостоверението за регистрация и поддържането на мерките за сигурност в сервиза в съответствие с изискванията по тази наредба.
(2) В зависимост от обхвата на удостоверението за регистрация отговорностите по ал. 1 включват:
1. да се спазват условията и мерките за сигурност, одобрени при регистрацията;
2. всеки сервизен техник, регистриран за работа с дигитални тахографи, да има валидна сервизна карта;
3. всички валидни сервизни карти, издадени на сервиза, да се представят при поискване от контролните органи;
4. сервизните карти да са налични по всяко време на територията на сервиза;
5. да не се разменят сервизните карти при работа;
6. да се изисква от сервизните техници спазване на задължението им за конфиденциалност на персоналния ПИН-код;
7. да се изтегля редовно информацията от сервизните карти;
8. да се контролират редовно записите от извършените проверки и настройки за пълнота и точност;
9. да се поддържа квалификацията на одобрените при регистрацията сервизни техници;
10. да се извършва периодично контрол за осигуряване на качеството на работата на сервизните техници, да се пазят записи от този контрол и да се предприемат при необходимост коригиращи действия.

Чл. 42. Отговорникът на сервиза по чл. 33, ал. 3 е длъжен:
1. да следи за правилното съхраняване на сервизните карти, пломбажните клещи, записите и формулярите;
2. незабавно да съобщи на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в случай на изгубена, открадната или повредена карта;
3. да вземе мерки за подаване на заявленията за издаване и подновяване на сервизните карти;
4. да следи за спазване на изискванията при използване на сервизните карти;
5. да изисква и съхранява сервизните карти на техниците, които са напуснали сервиза или не извършват повече регламентираната дейност;
6. да уведомява Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в случаите по чл. 11, ал. 2, т. 1, 2 и 3, по чл. 42, т. 5 и по чл. 43, ал. 2, т. 5.

Чл. 43. (1) Всеки сервизен техник носи индивидуална отговорност за всяка валидна сервизна карта и ПИН-код, които са му издадени, и за всички дейности, осъществени с негова сервизна карта, включително в случаите, когато някои дейности се извършват под негов контрол от друго лице, което той обучава.
(2) Сервизните техници са длъжни:
1. да не издават своя ПИН-код;
2. да не позволят други лица да използват тяхната сервизна карта;
3. редовно да изтеглят данните от сервизната карта, за да не се загуби записана върху нея информация;
4. незабавно да докладват на отговорника на сервиза за загубена, открадната или повредена карта;
5. да съобщават на отговорника на сервиза при съмнения за използване на картата от друго лице;
6. да спазват мерките за сигурност;
7. при напускане да предоставят на отговорника на сервиза своята сервизна карта за съхранение;
8. съвместно с отговорника на сервиза да предприемат действия за издаване или подновяване на сервизната карта.


Раздел VIII.
Контрол


Чл. 44. (1) Контролът за спазване изискванията по тази наредба се осъществява от определени със заповед от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор длъжностни лица.
(2) В рамките на контрола по ал. 1 Държавната агенция за метрологичен и технически надзор може да извършва съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) Контролът на регистрираните лица включва планови и извънредни надзорни проверки най-малко веднъж годишно.

Чл. 45. (1) Контролът по чл. 44 обхваща:
1. преглед на условията, при които се извършват дейностите в обхвата на регистрацията за съответствие с условията, при които е издадено удостоверението за регистрация;
2. преглед на съставените и съхраняваните по реда на тази наредба документи и записи, включително електронни;
3. проверка на изпълнението на дадените от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предписания и указания;
4. контрол за извършване на дейностите в обхвата на регистрацията в съответствие с изискванията на тази наредба.
(2) Контролът по ал. 1, т. 4 може да включва повторни проверки на тахографи.

Чл. 46. (1) В рамките на контрола по чл. 44 длъжностните лица:
1. дават задължителни предписания и указания;
2. съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от определени от него длъжностни лица.
(3) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и изпълнението на наложените наказания се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 47. При извършване на контрола длъжностните лица се легитимират със служебните си карти, издадени и заверени за текущата календарна година от председателя на ДАМТН или от упълномощено от него длъжностно лице.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 89, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

§ 2. (1) Издадените удостоверения по реда на раздел VI от Наредба № 12 от 2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях (ДВ, бр. 6 от 2007 г.) са валидни за срок три години, считано от датата на издаването им.
(2) При извършване на дейностите в обхвата на удостоверенията по ал. 1 регистрираните лица са длъжни да спазват изискванията по тази наредба.
(3) Заварените производства по издаване на удостоверения по ал. 1 продължават по реда на тази наредба.

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-1054 ОТ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ТАХОГРАФИ И ТАХОГРАФСКИ КАРТИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МОНТАЖ, ПРОВЕРКА ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.02.2018 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".