Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Контролни точки - нарушения, отнемане, възстановяване

общ брой, отнемане, възстановяване

Последно обновяване: март 2023 г.

Контролни Точки - нарушения, отнемане, възстановяване

От март 2023 г. влизат в сила по-строги правила за отнемане на контролни точки съгласно новата Наредба № Із-2539 за определяне на максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение

Наредбата редуцира броят на нарушенията, за които се отнемат контролни точни. Акцентът е поставен върху онези нарушения, които в най-голяма степен влияят пряко върху безопасността на движението - шофирането след употреба на алкохол, особено ако нарушението е повторно; превишаване на скоростта с над 50 км/ч; управление на спряно от движение МПС и др.

Вече на водач, който притежава контролен талон "На водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания", издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията, за които в ЗДвП е предвидено налагане на наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство. 

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

Отнемане на точки, загуба на правоспособност

Възстановяване на отнетите точки

 

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

За управление на МПС, трамвай или самоходна машина концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух: - над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително - 8 контролни точки;
над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително (чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП) - 12 контролни точки;
*** Kогато нарушението е повторно - 20 контролни точки;
 
Kогато водач на МПС, трамвай или самоходна машина откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози:
- отнемат се 15 контролни точки; 
 
За управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места (чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП) - 8 контролни точки се отнемат;
 
За управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер (чл. 175, ал. 3 ЗДвП) - 10 контролни точки се отнемат.
 
За нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез - 10 контролни точки се отнемат; 
 
За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) - 18 контролни точки се отнемат;  За повторно нарушение с еотнемат 21 контролни точки. За системно превишаване на скоростта - 26 контролни точки се отнемат.
 
За неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", - 10 контролни точки се отнемат;
 
За използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) - 8 контролни точки се отнемат;
 
За неносене на предпазен колан или за не носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) - 10 контролни точки се отнемат; 
 
За превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) - 12 контролни точки;
 
 
За преминаване при забраняващ сигнал на светофара (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) - 10 контролни точки се отнемат;
при повторно нарушение: 12 контролни точки се отнемат;
 
За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) - 10 контролни точки се отнемат.
 
За неправилно изпреварване13 контролни точки;

За движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път – ще се отнемат 15 контролни точки.
 

Отнемане на точки, загуба на правоспособност


При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му получава първоначален максимален размер от 26 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

След придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство притежателят на свидетелството за управление на моторно превозно средство получава допълнително 13 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.
Стажът се определя съгласно чл. 154а ЗДвП.

Максималният брой на контролните точки не може да бъде по-голям от 39.
При следващо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство броят на наличните контролни точки не се променя.

Контролни точки се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление за констатирано нарушение.

При налагане на наказания за нарушенията, посочени в Наредбата, в наказателното постановление се отбелязват броя на отнетите и броя на оставащите контролни точки.

 

Възстановяване на отнетите точки

Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи. Лице, което е загубило правоспособност поради отнемане на всички контролни точки, може да я възстанови след преминаване на допълнително обучение и след полагане на изпит, но не по-рано от 6 месеца след датата, на която е предал доброволно свидетелството си или същото му е било иззето от контролните органи.

При кандидатстване за придобиване на правоспособност за категория, за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността.

Реда за възстановяване на броят на точките за потвърждаване валидността на свидетелството за управление на МПС е:
1.  чрез частично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е изплатил всички наложени му наказания, което удостоверява със съответните платежни документи;
2.  служебно, до максималния размер, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.
 
Броят на точките за потвърждаване валидността на свидетелството може да се възстановява само до първоначалния максимален размер.
 
Допълнителното обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки се извършва по учебна документация, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката и министъра на вътрешните работи. 
 
Не се допускат да преминават допълнително обучение водачи, на които са отнети всички контролни точки.
 
Право да предоставят допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки имат само тези физически или юридически лица, които: 
1. са вписани в търговския регистър; 
2. са получили разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС при условията и по реда на Наредбата.
 

Възстановяване на отнети точки чрез допълнително обучение

Основните теми за допълнително обучение на водачите на МПС се определят от действащата към момента учебна документация, която включва:
1. стандарт за допълнително обучение; 
2. учебен план; 
3. модул за допълнително обучение. 
  • Допълнителното обучение е теоретично и се провежда в един ден в рамките на 6 учебни часа. 
  • Преди провеждане на допълнителното обучение обучаемите решават писмен тест за кандидат-водачи, съдържащ 30 въпроса. 
  • За решаване на теста на обучаемите се предоставят 30 минути преди началния час на обучението, като тези минути са извън задължителните присъствени часове на допълнителното обучение. 
Частичното възстановяване на контролните точки с 1/3 от първоначалния им брой се извършва от отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по местоотчет на водача след получаване на протокола за преминато допълнително обучение. 
 
Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС се водят на отчет от отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по местоотчет на водача и се отразяват в автоматизираната информационна система.