Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Споразумение между РБ и РК за признаване на свидетелствата за управление на МПС, 2012

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимното признаване и подмяната на националните свидетелства за управление на моторни превозни средства

(Утвърдено с Решение № 864 от 1 декември 2011 г. на Министерския съвет. В сила от 7 януари 2012 г.)

Издадено от Министерството на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2012г.

Правителството на Република България и правителството на Република Корея (по-нататък наричани "договарящите страни"), с цел улесняване движението по пътищата на своите граждани с разрешение за пребиваване на територията на другата страна, желаейки да укрепят двустранните взаимоотношения между двете страни, като възнамеряват да осигурят взаимното признаване и подмяна на националните свидетелства за управление на МПС, издадени в Република България и Република Корея, и в съгласие със своите национални законодателства, се договориха за следното:


Общи принципи

Член 1

1. Всяка договаряща страна взаимно признава с цел подмяна валидните национални свидетелства за управление на моторни превозни средства (СУМПС), издадени от компетентните органи на другата договаряща страна, съгласно разпоредбите на това споразумение.

2. Националните свидетелства за управление на МПС се признават и подменят съобразно таблицата за съответствие на свидетелства за управление на МПС, представена в анекса, който е неразделна част от това споразумение.

3. Притежател на валидно национално свидетелство за управление на МПС, издадено от компетентните органи на една от договарящите страни, който има разрешение за пребиваване на територията на другата договаряща страна, може да кандидатства пред компетентните органи на тази друга договаряща страна за признаване и подмяна на неговото или нейното свидетелство за управление на МПС за валидно национално свидетелство за управление на тази друга договаряща страна съгласно разпоредбите на това споразумение.

4. Международни и временни свидетелства за управление на МПС, както и разрешения за управление на МПС на лица, обучаващи се за водачи, не са предмет на признаване и подмяна по силата на това споразумение.

5. По отношение забраните и ограниченията на категориите свидетелства за управление на МПС, както и разпоредбите за движение по пътищата, възрастта на водачите и тяхното физическо и психическо състояние, договарящите страни прилагат националното си законодателство.


Компетентни органи

Член 2

1. За целите на това споразумение компетентните органи за признаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС са:

(а) За Република България:

Министерство на вътрешните работи

Главна дирекция "Охранителна полиция" Отдел "Пътна полиция"

Адрес: София, България, 1233, бул. Мария-Луиза 114Б

тел.: 00359 2 98 23377

факс: 00359 2 98 23684

имейл: driving_licenses.150@mvr.bg.

 

(б) За Република Корея:

Агенция на Националната полиция

Отдел "Свидетелства за управление на МПС"

Адрес: Migeum-dong 209, Seodaemun-gu, 102-704, Сеул,

Република Корея

тел.: 008-22-3150-0605

факс: 008-22-3150-3853

имейл: homz21@police.go.kr.

 

2. Договарящите страни своевременно се уведомяват относно всяка промяна на наименованието или данните за контакт на своите компетентни органи.


Процедура за признаване и подмяна

Член 3

1. Договарящите страни след получаване на заявлението за кандидатстване съгласно алинея 3 на член 1 признават и подменят валидното национално свидетелство за управление на МПС съгласно таблицата за съответствие, представена в анекса, без да изискват от кандидата да полага изпит за правоспособност за управление на моторно превозно средство.

2. За целите на признаване и подмяна на валидни национални свидетелства за управление на МПС по силата на това споразумение компетентните органи на договарящите страни могат да изискват от кандидата да предостави следните документи:

(а) попълнена молба по образец;

(б) разрешение за пребиваване на територията на признаващата договаряща страна;

(в) оригинално валидно национално свидетелство за управление на МПС, придружено от официален превод на езика на признаващата договаряща страна или на английски език;

(г) снимка на кандидата в стандартен формат;

(д) за граждани на Република Корея:

- декларация, удостоверяваща, че водачът не е в положение на обичайно пребиваване в други страни - членки на ЕС, и че не притежава валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от друга страна - членка на ЕС;

- документ на български език, издаден от служителите на Посолството на Република Корея, удостоверяващ, че водачът на МПС има изискваната степен на образование.

3. Документите по алинея 2 на този член се изискват от компетентните органи по алинея 1 на член 2 в съответствие с националното законодателство на всяка договаряща страна. Ако се изисква от националното законодателство на признаващата договаряща страна, компетентните органи на същата могат да поискат от кандидата да представи медицински документи, удостоверяващи неговата или нейната физическа и психическа годност.

4. След подмяна на свидетелство за управление на МПС, издадено от компетентните органи на една от договарящите страни, оригиналното национално свидетелство за управление се изпраща обратно на компетентните органи на другата договаряща страна по дипломатически път.

5. В случай на съмнение относно валидността или автентичността на национално свидетелство за управление на МПС компетентните органи на едната договаряща страна, извършваща признаването и подмяната, могат да поискат от компетентните органи на другата договаряща страна по дипломатически път да потвърдят валидността или автентичността на въпросното свидетелство за управление.

6. Компетентните органи на едната договаряща страна, които получат обратно оригиналното национално свидетелство за управление на МПС след извършена подмяна, информират компетентните органи на другата договаряща страна в случай на неточности или грешки в свидетелството за управление или съмнение относно неговата валидност или автентичност.

7. Компетентните органи на едната договаряща страна уведомяват компетентните органи на другата договаряща страна, когато на лице, подменило националното си свидетелство за управление на МПС, свидетелството е отнето.


Регистриране на притежателите на свидетелство за управление на МПС

Член 4

Компетентните органи на договарящите страни могат да прилагат разпоредбите на своите национални законодателства по отношение регистриране на притежателите па свидетелства за управление на МПС.


Разпоредби за прилагане на споразумението

Член 5

1. Компетентните органи на договарящите страни взаимно си предоставят по дипломатически път, образци на своите валидни национални свидетелства за управление на МПС преди влизането в сила на това споразумение.

2. Компетентните органи на договарящите страни своевременно се уведомяват по дипломатически път относно всякакви промени във формата или съдържанието на своите национални свидетелства за управление, както и относно всякакво изменение на своето национално законодателство, което може да засегне прилагането на това споразумение.


Езици

Член 6

1. Компетентните органи на договарящите страни ползват английски език при комуникацията по това споразумение.

2. Кореспонденцията по дипломатически път се осъществява на английски език.


Връзка с други международни споразумения

Член 7

Споразумението не засяга правата и задълженията на договарящите страни, произтичащи от други международни споразумения, по които те са страни.


Уреждане на спорни въпроси

Член 8

Всякакви спорни въпроси, произтичащи от прилагането на това споразумение, се уреждат чрез преговори по дипломатически път между договарящите страни.


Влизане в сила, изменения и прекратяване

Член 9

1. Това споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила на 30-ия ден след датата на получаване на последното писмено уведомление, чрез което договарящите страни се уведомяват по дипломатически път относно изпълнението на своите вътрешни правни процедури, необходими за влизането му в сила.

2. Споразумението може да бъде изменяно чрез взаимно писмено съгласие на договарящите страни. Всяко изменение влиза в сила съобразно процедурата, посочена в алинея 1.

3. Всяка договаряща страна може да прекрати споразумението по всяко време чрез писмено уведомление по дипломатически път. Прекратяването влиза в сила на 30-ия ден след получаване на уведомлението.

В потвърждение на горното долуподписаните, съответно упълномощени за това от своите правителства, подписаха това споразумение.

Изготвено в два екземпляра на 27 септември 2011 г. в София на български, корейски и английски език, като всички текстове са еднакво автентични. В случаи на различия при тълкуването предимство има текстът на английски език.

 
АНЕКС

Таблица за съответствие

1. Следните корейски свидетелства за управление на МПС се подменят за съответните български свидетелства за управление на МПС:

Корейски свидетелства за управление на МПС Съответстващи български свидетелства за управление на МПС
Клас 1 - Големи МПС
Клас 1 - Обикновени МПС
Клас 1 - Специални ПС (ремаркета)
Клас 1 - Специални (аварийни автомобили)
Клас 2 - Обикновени МПС
Категории: В и М (АМ)

2. Следните български свидетелства за управление на МПС се подменят за съответните корейски свидетелства за управление на МПС:

Български свидетелства за управление на МПС Съответстващи корейски свидетелства за управление на МПС
Категории В1, В
Категории C1, С
Категории D1, D
Категории BE, С1Е, СЕ, D1E, DE
Клас 2 - Обикновени МПС