Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Инструкция за организиране и провеждане на изпитите за водачи на МПС, 2023

Инструкция №3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Издадена от Министерството на транспорта
Обн. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 4 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 4 Април 2014г., бр. 70 от 11.09.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2023г.
 
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
   
Чл. 1. Изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство се организират и провеждат в съответствие с изискванията на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 38 и 44 от 2006 г., бр. 4 от 2008 г. (Наредба № 38 от 2004 г.).
   
Чл. 2. (1) Тази инструкция регламентира процедурите по организацията и провеждането на теоретичните и практическите изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (областните отдели) организират:
1. приемането на документите за явяване на изпит;
2. изготвянето на графиците;
3. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) определянето на председателите на изпитните комисии и лицата, които провеждат теоретичните изпити;
4. провеждането на изпитите;
5. изготвянето на протоколите и предаването им в Министерството на вътрешните работи за издаване на свидетелствата за управление на МПС на лицата, положили успешно изпитите.
 
Глава втора.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ 
 
Раздел I.
Организиране на изпитите 
   
Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
   
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Чужденци се допускат до изпит, когато притежават документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България, издаден съгласно изискванията на Закона за българските лични документи.
(2) Свидетелствата за управление на МПС, издадени от държави - членки на ЕС, се признават като документ за допускане до изпит (когато се изисква).
(3) Чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС на български гражданин или чужденец, издадено от държава, която не е членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, се признава като документ за допускане до изпит, когато е придружено от легализиран превод.
(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност не трябва да притежават друго свидетелство за управление на МПС, издадено от друга държава - членка на Европейския съюз, за категорията, за която се явяват на изпит.
(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност трябва да са установили обичайното си пребиваване в Република България.
(6) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) За обстоятелствата по ал. 4 и 5 кандидатите подписват декларация по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
   
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изготвят графика за провеждане на теорeтичните и практическите изпити по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 38 от 2004 г. не по-късно от два дни преди публикуването му в информационната система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)
   
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
   
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
   
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
   
Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)
   
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Преди определената дата за изпит регионалното звено изготвя протоколите за провеждане на теоретичните и практическите изпити съгласно чл. 26, ал. 1 от Наредба № 38 от 2004 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Изпитните протоколи се изготвят във възходящ ред по реда на тяхното изготвяне за съответната година и се вписва датата на изпита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) В протоколите се вписват и данните на кандидатите за изпит (ЕГН, трите имена и категорията, за която ще се явява кандидатът), часът за началото на изпита, адресът на кабинета, адресът на учебната площадка (ако се изисква), регистрационните номера, марките и моделите на автомобилите за провеждане на практическия изпит, наименованията на учебните центрове, представили кандидатите, и автомобилите, като за всеки кандидат се отбелязва от кой учебен център е представен.
(4) В един изпитен протокол се включват кандидати, представени за изпит от един или няколко учебни центъра.
(5) При изготвяне на протоколите за провеждане на практическия изпит в полето за отразяване на оценката от теоретичния изпит се вписва номерът на протокола, с който успешно е положен теоретичният изпит, или основанието, поради което кандидатът не подлежи на теоретичен изпит.
(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) В протоколите за провеждане на теоретичния изпит се посочва дали електронният тест, който ще решава кандидатът, ще бъде на български език или на един от езиците, посочени в чл. 38, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г.
(7) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) В случаите, когато практическият изпит се организира от регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", в протокола се посочва кабинетът на учебния център, който е предложил най-голям брой кандидати за изпит в съответната група и който се намира на територията на населено място, отговарящо на изискванията на чл. 13 от Наредба № 38 от 2004 г.
   
Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
   
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) (1) Лицето, което ще проведе изпитите на кандидатите, за всяка група се определя в деня на изпита чрез жребий, изтеглен по електронен начин.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Преди изтегляне на жребия ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или определен от него служител отбелязват в информационната система по чл. 27, ал. 7 от Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (Наредба № 37 от 2002 г.) лицата, които могат да бъдат определяни за провеждане на теоретичните изпити или за председатели на практическите изпити за съответния ден.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Жребият по ал. 1 се провежда в предварително определен час от ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или определен от него служител. По време на провеждането на жребия могат да присъстват представители на учебните центрове, чиито кандидати ще бъдат изпитвани.
(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Когато поради технически причини жребият не може да се проведе в регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", той се провежда в друго звено на агенцията от лице, определено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) След изтегляне на жребия по ал. 1 се изготвя протокол, който съдържа данни за:
1. всички лица по ал. 2, определени да участват в жребия;
2. номерата на всички протоколи за изпит за съответната дата.
(6) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Протоколът по ал. 5 се подписва от лицето, изтеглило жребия, и се утвърждава от ръководителя на съответното регионално звено или определено от него лице, а в случаите на ал. 4 - от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или определено от него лице.
(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Протоколите за провеждане на изпитите в случаите по ал. 4 се изпращат до регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
   
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
   
Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г. (*)) Лицата, определени за провеждане на изпитите, получават изпитни протоколи за провеждане на изпитите. Председателите на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити получават и техническо средство за видеонаблюдение, и техническо средство по чл. 15, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Лицата, определени за провеждане на теоретични изпити, и председателите на изпитни комисии проверяват протоколите за изпит и предоставеното техническо средство по ал. 1 и подписват приемно-предавателния протокол (приложение № 2б).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
   
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Преди започването на практическите изпити лицата, определени с жребия за провеждане на изпита, проверяват съответните условия за неговото провеждане - учебната площадка, състоянието на учебните МПС и задължителните застраховки на превозните средства. Председателят на изпитната комисия за провеждане на практическия изпит проверява в информационната система по чл. 27, ал. 7 от Наредба № 37 от 2002 г. дали превозното средство е включено в списъка към разрешението на учебния център, заявил кандидата за изпит, и извършва служебна проверка в системата по чл. 11, ал. 3 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства за наличието на валиден периодичен технически преглед. Когато при тази проверка се установи, че няма валиден технически преглед на ППС, председателят на изпитната комисия допуска изпита да продължи с резервно ППС, осигурено от лицето, което представя кандидата на изпит, не по-късно от един час, след като възникне необходимостта от това.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато материалната база не отговаря на изискванията на наредбата, лицата, определени за провеждане на изпитите, дават указания за привеждането й в състояние за нормално и обективно провеждане на изпита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) В случай че до един час от даването на указанията по ал. 2 материалната база не е приведена в съответствие с изискванията или не се представи резервно МПС или не се предложи друга одобрена площадка за провеждане на изпити, изпитът не се провежда. Лицето, определено за провеждане на съответния изпит приключва протокола, като вписва срещу имената на всички кандидати "Не се е явил", а в забележка вписва причината, поради която не е проведен изпитът.
   
Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Председателят на комисията за провеждане на практическия изпит проверява в информационната система по чл. 27, ал. 7 от Наредба № 37 от 2002 г. дали преподавателят, който е предложен за член на комисията, е вписан в разрешението на съответния учебен център, заявил кандидатите за изпит.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Когато се налага замяна на учебно превозно средство или член на комисия, председателят на комисията за провеждане на практическия изпит отразява тези обстоятелства в изпитния протокол и в информационната система по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 38 от 2004 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преди започване на изпита лицето, определено за неговото провеждане, се представя на изпитваните, като за практическите изпити представя и члена на комисията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на изпита, записва на учебната дъска номера на протокола и датата, на която се провежда изпитът, и номера на съответния телефон за подаване на сигнали за корупция.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, дава указания за реда за неговото провеждане.
 
 
 
Раздел II.
Провеждане на теоретичните изпити (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.)
   
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 15.04.2023 г.) Теоретичните изпити са писмени и се провеждат чрез решаване на електронен тест, който съдържа текстови изпитни въпроси и въпроси със стационарни графични изображения.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Съдържанието на тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС са съгласно методиката по чл. 33 от Наредба № 38 от 2004 г.
   
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит:
1. дава указания относно реда за проверка на самоличността и на свидетелствата за управление (когато е необходимо кандидатът да притежава определена категория);
2. поканва изпитваните по реда, по който са записани в протокола за изпит, да представят документа си за самоличност;
3. проверява личните данни на кандидатите и ако има техническа грешка в данните, нанася корекция в протокола на хартиен носител.
(2) Не се допускат до изпит лица, непредставили:
1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) личен документ (лична карта, международен паспорт или свидетелство за управление), а за чужденците - и документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България, валидни към датата на явяване на изпита;
2. необходимото свидетелство за управление на МПС или акт за установяване на административно нарушение, или съответно наказателно постановление в случаите по чл. 157, ал. 6 и 8 от Закона за движението по пътищата.
(3) За недопуснатите кандидати в изпитния протокол се отбелязва "не се допуска" и се вписва причината за това.
(4) Лица, включени в изпитния протокол, които са се явили след приключване на проверката на самоличността на кандидатите, не се допускат до изпит. За тези лица и за лицата, които не са се явили, в изпитния протокол се отбелязва "не се е явил".
   
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) (1) Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, уведомява кандидатите за наличието на индивидуални заключващи се шкафчета, в които да оставят металните предмети и/или електронните си устройства, както и други материали и предмети, които нямат право да използват по време на изпита, преди да провери самоличността им.
(2) Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит:
1. приканва кандидата да премине през техническите устройства за проверка за наличието на метални/електронни устройства в кандидатите - стационарна рамка и преносимо устройство; ако се установи, че кандидатът все още има предмети или устройства, които не са позволени, се приканва да ги остави в определеното му шкафче по ал. 1; при отказ на кандидата да остави тези предмети или устройства кандидатът не се допуска до изпит, а в протокола се отразява "отстранен";
2. прави снимка на лицето на кандидата, позволяваща неговото идентифициране чрез системата за заснемане и разпознаване на лицето на кандидатите, преди да заеме работното си място;
3. сравнява документа за самоличност на кандидата за съответствие с направената снимка по реда на т. 2 чрез системата по чл. 12, ал. 10, т. 3 от Наредба № 38;
4. когато при сравняването по т. 3 установи несъответствие, не допуска до изпит кандидата;
5. в случаите по т. 4 може да допусне до изпит кандидата, когато установи, че лицето, което се явява на изпит, е идентично с лицето от изпитния протокол при спазване на процедурата, определена със заповедта по чл. 53а, ал. 2 от Наредба № 38;
6. посочва работното място на кандидата, определено от информационната система по чл. 12, ал. 10, т. 3 от Наредба № 38 от 2004 г.;
7. приканва кандидатите да стартират програмата за запознаване със системата за генериране и решаване на електронните тестове, която съдържа:
а) броя на верните отговори и точките за всеки въпрос, вписани в полето, определено за разполагане на въпроса;
б) допустимия брой точки, получени от грешни отговори;
в) информация за наличие на неотговорени въпроси;
г) времето за решаване на теста.
(3) Лицето, определено за провеждане на изпита, дава указания за реда за предаване на електронните тестове след приключване на решаването им, като:
1. указва на кандидатите да предават тестовете по електронен път най-късно до изтичане на определеното време за решаване на тестовете (възможността за решаване се преустановява автоматично);
2. указва, че след предаване на тестовете по електронен път кандидатите остават в кабинета, в който се провежда изпитът, до изтичане на определеното за изпита време.
(4) Лицето, определено за провеждане на изпита, уведомява кандидатите за условията и причините, при които те могат да бъдат отстранени от изпит.
(5) Лицето, определено за провеждане на изпита, уведомява кандидатите, че резултатът от теоретичния изпит се визуализира в системата за генериране и решаване на електронните тестове, след като предадат решените от тях тестове по електронен път и могат да прегледат решените от тях тестове.
(6) Лицето, определено за провеждане на изпита, уведомява кандидатите, че началото на изпита започва да тече, след като стартират системата за решаване на електронните тестове.
   
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) По време на изпита:
1. в кабинета не се допускат външни лица (освен упълномощени длъжностни лица);
2. не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
3. не се допуска излизане на изпитваните от учебния кабинет след започване на решаването на тестовете;
4. изпитваните работят самостоятелно;
5. лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, следи за реда при провеждането на изпита;
6. лицето, определено за провеждане на изпита, следи за работата на системата за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4.
(2) По време на изпита в кабинета се допуска присъствието на преводач на лицата, които полагат изпит с тестове на език, различен от българския. Преводачите превеждат дословно указанията на лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, и не правят собствени коментари. Не се допуска присъствието на преводач в кабинета по време на решаването на изпитните тестове.
   
Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, обявява края на изпита, когато изтече времето, определено за провеждането му, или когато всички изпитвани са предали изпитните си тестове.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
(5) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) При прекъсване на записа на системата за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г. лицето, определено за провеждане на изпита, прекратява изпита. Пликът с документите от изпита се предава в съответното регионално звено.
   
   
Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) (1) При невъзможност за стартиране на работата на техническото устройство за решаване на тестовете лицето, определено за провеждане на изпита, премества кандидата на друго свободно работно място, оборудвано с техническо устройство за решаване на тестове.
(2) При невъзможност за преместване на друго свободно работно място кандидатът се премества в друг изпитен протокол за деня при наличие на свободни места. В случай че не са налични свободни места за деня, кандидатът се записва в изпитен протокол за друг ден.
Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) В случаите по чл. 22 и 22а лицето, определено за провеждане на изпита, не по-късно от следващия работен ден изготвя доклад за конкретния случай до ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
   
Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
   
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Изпитните протоколи се заверяват с печат на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в деня на провеждане на изпита.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) След приключване на теоретичния изпит документите, свързани с изпита, се предават на ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или на определен от него служител с приемно-предавателен протокол и се съхраняват в съответното регионално звено две години.
 
 
 
Раздел III.
Провеждане на практическите изпити 
   
Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Съдържанието и оценяването на практическите изпити за различните категории е съгласно методиката по чл. 33 от Наредба № 38 от 2004 г.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Резултатите от практическите изпити се нанасят в контролни електронни карти, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) за категории АМ, А1, А2 и А на учебна площадка (приложение № 4.1);
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) за категории АМ, А1, А2, А, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DE, Ттм и тролейбус на път в населено или извън населено място (приложение № 4.2);
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) за категории ВЕ, СЕ, DE, С1Е, D1E и Ткт на учебна площадка (приложение № 4.3 съответно приложение 4.3а).
   
Чл. 25. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) При практическите изпити преди започване на управлението председателят на изпитната комисия проверява уменията на кандидатите за техническа проверка на превозното средство във връзка с безопасността на движението и подготовката на водача преди потегляне - председателят задава въпроси и поставя задачи на изпитваните при включено техническо средство за видеонаблюдение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Председателят на изпитната комисия оценява отговорите и изпълнението на задачите по ал. 1.
   
Чл. 26. В зависимост от категорията, за която се провеждат практическите изпити, изпитът по управление се състои от една или от две части:
1. изпълнение на маневри на учебна площадка;
2. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) управление по път в населено място, а за категории С1, С, D1 и D - и извън населено място;
3. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) изпълнение на маневри на учебна площадка и управление по път в населено място, а за категории С1Е, СЕ, D1Е, DЕ - и извън населено място.
(2) Когато практическият изпит се състои от две части, първо се провежда частта на учебна площадка.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Когато практическият изпит се състои от две части, до управление по път в населено място, а за категории С1Е, СЕ, D1Е, DЕ - и извън населено място се допускат само кандидати, получили положителна оценка от първата част на изпита (изпълнение на маневри на учебна площадка).
   
Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Председателят на комисията проверява условията в учебния център, чийто кабинет се използва при провеждане на практическия изпит. Председателят на комисията се идентифицира в системата и въвежда протокола за изпит.
   
Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 11.04.2023 г.) За провеждане на практическите изпити явилите се кандидати, включени в изпитния протокол, се разделят на групи. Броят на кандидатите в групите не трябва да е повече от двама. За всяка от групите се определя различен начален час на практическия изпит.
(2) Процедурите по провеждане на практическия изпит се изпълняват с всяка група поотделно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Председателят на комисията дава указания на изпитваните за реда за проверка на самоличността и свидетелствата за управление.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Председателят поканва изпитваните (по реда, по който са записани в протокола за изпит) да представят документ за самоличност и свидетелство за управление на МПС (когато се изисква).
(5) Председателят на комисията проверява личните данни на кандидата и ако в протокола е допусната техническа грешка, я отстранява.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
(7) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Не се допускат до изпит лица, непредставили необходимия документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, свидетелство за управление, удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България, лична карта на чужденеца за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България) или необходимото свидетелство за управление на МПС (лица с отнет контролен талон и акт за административно нарушение или наказателно постановление се допускат до изпит в срока на валидност на акта), валидни към датата на явяване на изпита. За тези лица в изпитния протокол се отбелязва "не се допуска" и се вписва причината за това.
(8) Лица, включени в изпитния протокол, които са се явили след началото на изпита, не се допускат до изпит. За тези лица и за лицата, които не са се явили на изпит, в протокола се отбелязва "Не се е явил".
(9) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(10) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(11) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
   
Чл. 29. Проверката на уменията за техническа проверка на превозното средство във връзка с безопасността на движението и подготовката на водача преди потегляне се извършват с всички кандидати от групата преди започване на управлението. На всеки кандидат се задават въпроси и се поставят индивидуални задачи.
   
Чл. 30. (1) Когато изпитът се провежда на учебна площадка, председателят на изпитната комисията определя безопасно място за участниците в изпита.
(2) По време на изпита на учебна площадка не се допуска:
1. присъствието на лица, нямащи отношения към изпита (освен упълномощените длъжностни лица съгласно наредбата);
2. създаването на условия, които затрудняват изпитвания.
   
Чл. 31. (1) Председателят на изпитната комисия дава указания на изпитваните за съдържанието на изпита и оценяването на изпълнението на упражненията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
(3) Председателя на изпитната комисия указва на изпитвания да започне изпълнението на упражненията.
   
Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Когато изпитът се провежда по път в населено място, а за категории С1, С, D1, D, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ - и извън населено място, председателят на изпитната комисия:
1. изисква от кандидатите, които се явяват на практически изпит, подписана от тях декларация по чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 38 от 2004 г.;
2. съобщава продължителността на управлението по време на изпита;
3. (В сила от 15.04.2023 г.) информира кандидатите, че по време на управлението указанията за посоката на движение и маршрута се определят от техническо средство за определяне на маршрута по чл. 15, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г.;
4. оценява поведението на изпитвания, като преценява способността на кандидата да управлява безопасно автомобила.
   
Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) За провеждане на практическия изпит по пътища в населено място, а за категории С1, С, D1, D, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ - и извън населено място, редът за явяване на изпитваните на практическите изпити се определя от членовете на комисията и кандидатите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Изпитът за всеки двама изпитвани започва от и завършва до мястото, посочено в протокола за изпит. При наличие на място за сядане се допуска в автомобила да присъства още един кандидат.
(3) По време на изпита в учебния автомобил трябва да присъстват повече от един изпитван (при наличие на място в автомобила).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) По време на изпита за категории АМ, А1, А2 и А на път в населено място в автомобила, който следва кандидата, трябва да присъства още един кандидат, включен в групата за изпит.
(5) По време на изпита в автомобилите по ал. 3 и 4 се допускат и упълномощените длъжностни лица съгласно наредбата.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато е забранено паркирането или поради друга причина е невъзможно паркирането на автомобила, с който ще се провежда изпитът, пред и до учебния център, се допуска практическият изпит да започва и да свършва в близост до учебния център. Мястото се вписва предварително в протокола за изпит.
(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Ръководителят на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" утвърждава списък на учебните центрове, пред и до които е невъзможно паркирането, като в него се вписват съответните места, откъдето започват и свършват изпитите на кандидатите.
   
Чл. 34. (1) Председателят на изпитната комисия поканва изпитвания да заеме мястото на водача в учебното МПС.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 15.04.2023 г.) По време на управлението председателят на изпитната комисия използва техническото средство по чл. 15, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г. за указване посоката на движение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 15.04.2023 г.) По искане на кандидата се допуска председателят на изпитната комисия да уточни маршрута, определен от техническото средство по чл. 15, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г.
(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
   
Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Когато след изтичане на определеното минимално време за управление за съответната категория резултатът не е категоричен, председателят на изпитната комисия продължава изпита, като продължителността на управлението по път в населено място за категории АМ, А1, А2, А, B1, B, BE и Ттм и за тролейбус, както и за управление на състав по чл. 155, ал. 9 ЗДвП не трябва да надвишава 35 минути, а за категории С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D и DЕ не трябва да надвишава 55 минути.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 15.04.2023 г.) По време на практическия изпит председателят на изпитната комисия следи за работата на устройството по чл. 15, ал. 3 и 4 от Наредба № 38 от 2004 г., като при прекъсване на работата на устройството по време на изпита той се прекратява. Ако до прекъсване на работата на устройството по време на изпита са изминали повече от 10 минути, изпитът на кандидата може да бъде продължен след възстановяване на работата на устройството за записване.
   
Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) По време на практическите изпити председателят на изпитната комисия наблюдава и оценява действията на изпитвания. Председателят своевременно нанася в контролната карта допуснатите от него грешки, чрез техническото устройство за отразяване на грешките на кандидатите, автоматично оценяване и вписване на резултатите в изпитните протоколи.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(5) Председателят на комисията нанася оценката и в изпитния протокол.
(6) Председателят на изпитната комисия съобщава резултата на изпитвания и анализира допуснатите от него грешки.
   
Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) При невъзможност за стартиране или прекъсване на работата на техническото средство по чл. 15, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г. по време на практическите изпити, поради което не могат да бъдат отразявани грешките или не може да бъде нанесена оценка на кандидата, или не може да се укажат посоката на движение и маршрутът, председателят на изпитната комисия прекратява изпита до възстановяването на работата на техническото средство. Ако работата на техническото средство не бъде възстановена до 15 минути, изпитът продължава с резервно средство, осигурено от ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(2) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
(3) В случаите по ал. 1 лицето, провело изпита, не по-късно от следващия работен ден изготвя доклад за конкретния случай до ръководителя на съответното регионално звено.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) След провеждане на практическия изпит на всеки кандидат председателят, членът на комисията и изпитаният кандидат се подписват в изпитния протокол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
   
Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) След приключване на практическия изпит председателят на комисията се връща в регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и предава на ръководителя му или на определен от него служител с приемно-предавателния протокол документите от проведения изпит и техническите средства по чл. 15, ал. 3 и 4 от Наредба № 38 от 2004 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Изпитните протоколи се заверяват с печат на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в деня на провеждане на изпита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Документите, свързани с изпита, се съхраняват в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" две години.
   
Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата, определени за провеждане на теоретичните и практическите изпити, отстраняват от теоретичния и практическия изпит лицата, които не спазват реда за неговото провеждане.
(2) Не се допуска оказване на помощ на изпитваните по време на теоретичните и практическите изпити.
(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.) Копие на протокола на хартиен носител, в който са нанесени корекции на личните данни на кандидатите, се изпраща в дирекция "Водачи на моторни превозни средства" за отразяване в информационната система.
 
 
 
Заключителни разпоредби
 
Параграф единствен. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 59 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно.превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и отменя Инструкция № 2 от 27 юни 2008 г. на министъра на транспорта за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (необнародвана).
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
 
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г.)
 
§ 22. Навсякъде в приложенията думата "РД "АА" се заменя с "ОО "КД - ДАИ".
 
§ 23. Навсякъде в инструкцията думите "Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" и "Регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят съответно с "Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", а думите "Директора на регионална дирекция "Автомобилна администрация" и "Директорът на регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят съответно с "Началника на областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "Началникът на областния отдел "Контролна дейност - ДАИ".
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
 
(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2011 Г.)
 
§ 17. Навсякъде в инструкцията думите "регионалната дирекция", "съответната регионална дирекция", "регионалните дирекции" се заменят съответно с "областния отдел", "съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ"" и "областните отдели".
 
 
 
Допълнителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
 
(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г.)
 
§ 8. Навсякъде в инструкцията обозначенията "В+Е", "С1+Е", "D1+Е", "С+Е" и "D+Е" се заменят съответно с "ВЕ", "С1Е", "D1Е", "СЕ" и "DЕ".
 
 
 
Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
 
(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г.)
 
§ 9. Параграф 1 влиза в сила от 1 март 2013 г.
(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г.)

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2014 Г.)
§ 30. Навсякъде в инструкцията думите "Областния отдел "Контролна дейност - ДАИ", "Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "ОО "КД - ДАИ" се заменят с "регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а думите "съответния Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", "началника" и "началникът" се заменят съответно със: "съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", "ръководителя" и "ръководителят".


Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2014 Г.)
§ 31. Параграфи 3 - 8,11, 15, 16, 18 относно чл. 34, ал. 2, § 19 относно чл. 35, ал. 2 и § 20 - 29 влизат в сила от 1 юни 2014 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 17.10.2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 10.01.2023 Г.)

§ 34. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 6, т. 1, буква "б" относно чл. 14, ал. 1, § 9, т. 1 относно чл. 17, ал. 1, § 24 относно чл. 32, т. 3, § 26, т. 2 и 3 относно чл. 34, ал. 3 и 4 и § 27, т. 3 относно чл. 35, ал. 3, които влизат в сила от 15.04.2023 г.

§ 35. Разпоредбата на § 23, т. 1 относно чл. 28, ал. 1 влиза в сила 90 дни след деня на обнародването на инструкцията в "Държавен вестник".


ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 11
(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)
 
 

Приложение № 2а към чл. 11, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)

 

Приложение № 2б към чл. 14, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 3 от 2023 г., в сила от 10.01.2023 г.)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - .........................

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

А. Получаване на документите и техническите средства за провеждане на изпитите:
Днес, ................., служителят ....................................
предаде на .........................:
(лице, определено да проведе изпита, председател на изпитна комисия)

1. ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ:

Изпитни протоколи № ...........................

2. ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

Изпитен протокол № ...............................

Техническо средство за видеонаблюдение на практическите изпити № ...................
Техническо средство по чл. 15, ал. 4 от Наредба № 38 № ....................

Предал: ...................
Приел: ...................


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)

 

 

Приложение № 4.1 към чл. 24, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)


 

 

Приложение № 4.2 към чл. 24, ал. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)
 

 

 

Приложение № 4.3 към чл. 24, ал. 2, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)

Контролна карта за категории ВЕ, СЕ, DЕ, С1Е, D1Е и Ткт
Приложение № 4.3а към чл. 24, ал. 2, т. 3
(Ново - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)

© 2007 - 2024 www.shofior.com. Всички права запазени. Всички текстове и изображения публикувани в този сайт са собственост на "Шофьор.ком" и на всички цитирани в сайта източници, и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права". Информацията в сайта се набира от различни източници. Shofior.com не носи отговорност за нейната достоверност и актуалност. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.