Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Инструкция за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, октомври 2022

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, октомври 2022

Издадена от Министерството на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 29 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г.


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) С тази инструкция се уреждат редът и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, извършван чрез проверки за спазване на правилата за движение по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета, на водачите на моторни превозни средства и при пътнотранспортните произшествия.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Дейностите по контрол на пътното движение са част от дейността по контрол на безопасността на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.


Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Раздел I
Задължения на длъжностните лица, осъществяващи ръководство на дейността по контрол на пътното движение


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и съответният заместник-директор на ГДНП осъществяват общия контрол и методическо ръководство на служителите, имащи задължения по контрол на пътното движение.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Директорите на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), началникът на отдел "Пътна полиция" и началникът на сектор "Контрол на пътното движение и правоприлагане" в ГДНП осъществяват методическо ръководство и контрол относно създадената организация за осъществяване на дейността по контрол на пътното движение.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Заместник-директорът на СДВР, на който е възложен контрол по отношение на отдел "Пътна полиция" в СДВР, началниците на отдели "Охранителна полиция" при ОДМВР, на които е възложен контрол по отношение на секторите "Пътна полиция" в ОДМВР, и директорите на ОДМВР, на които е възложен контрол по отношение на началниците на районни управления (РУ), осъществяват ръководство и контрол на дейността по контрол на пътното движение за съответната територия, като контролират изготвянето на шестмесечни анализи за състоянието на безопасността на движението.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Началникът на отдел "Пътна полиция" при СДВР, началниците на сектори "Пътна полиция" при ОДМВР и началниците на РУ, осъществяват прякото ръководство, анализират и отчитат дейността по контрол на пътното движение, като:
1. следят и анализират обстановката по безопасността на движението на съответната територия и предприемат мерки за подобряването и;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) организират, ръководят и контролират изпълнението на дейността от полицейските наряди, работещи по контрол на пътното движение, като определят участъци с маршрути за движение и контрол и места за контрол с АТСС, силите, средствата и времето за тяхната дейност и утвърждават часовите графици за тях съгласно приложение № 10;
3. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния период, изготвят шестмесечни анализи за състоянието на безопасността на движението, които включват:
а) отчет за извършената дейност по контрол върху участниците в движението и изпълнението на поставените цели и задачи;
б) (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) активност на звената, осъществяващи контрол на пътното движение на съответната територия, на база констатирани нарушения, разход на време за регулиране и подпомагане на движението, участие в масови мероприятия, посещение на пътнотранспортни произшествия (ПТП) и други дейности по опазване на обществения ред;
в) отчет за извършената административнонаказателна дейност;
г) анализ на ПТП по причини, вид, време и място, както и анализ на местата с концентрация на ПТП;
д) отчет за проведените специализирани полицейски операции (СПО);
е) конкретни предложения за подобряване на дейността;
ж) определяне на целите и насоките за осъществяване на контрол;
4. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) координират, контролират и при необходимост непосредствено участват в осигуряване на безопасността на движението при провеждането на спортни, културно-масови и други мероприятия, при пилотиране и съпровождане на делегации или товари и при провеждане на СПО;
5. координират, контролират и/или непосредствено участват в обучението на състава;
6. предоставят по установения ред в МВР информация за състоянието на обстановката по безопасността на движението;
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) създават организация за ефективен контрол на отчетността на документите, свързани с осъществяването на контрола на пътното движение (бланки актове, глоба с фиш, протоколи и др.) и проверка на изготвените служебни документи;
8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) създават организация и контролират изготвянето на ежегодния отчет за участъците с концентрация на ПТП и изготвят предложения за промяна в организацията на работа на контрола на пътното движение;
9. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) създават организация, осигуряват и контролират ефективното и законосъобразно използване на техническите средства за контрол и работните станции за отдалечен достъп (РСОД);
10. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) създават организация и контролират осъществяването на превантивна дейност чрез обучение на различните категории участници в пътното движение, съвместна дейност с правителствени и неправителствени организации, информиране на населението чрез средствата за масово осведомяване и други дейности и проекти;
11. създават организация и контролират изготвянето на становища по проекти за организация на движението, както и участието в експертни съвети;
12. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
13. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) анализират административнонаказателната дейност и нейното съответствие на настъпилите ПТП по причини, местата с концентрация на ПТП, проблемите, свързани с обезпечаване и регулиране на движението, проведените СПО и предприемат мерки за подобряване и усъвършенстване на дейността по контрол на пътното движение;
14. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) оказват съдействие на компетентните органи за установяване, издирване и задържане на водачи на моторни превозни средства (МПС), причинили настъпването на ПТП и напуснали мястото на произшествието;
15. създават организация за предприемане на действия по издирването на МПС и лица, обявени за издирване, или такива, представляващи интерес за полицията;
16. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) издават писмени предупреждения, уведомителни писма или разпореждания, след изтичането на които се предприемат административнонаказателни мерки до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните участъци, за отстраняване на установени неизправности и контролират сроковете за изпълнение на разпорежданията;
17. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) началниците на РУ, предоставят преди срока по т. 3 необходимите данни на началниците на сектори "Пътна полиция" при ОДМВР, които изготвят шестмесечния анализ за състоянието на безопасността на движението за територията на областта.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Началниците на сектори, осъществяващи контрол на пътното движение към отдел "Пътна полиция" при СДВР, началниците на групи, осъществяващи контрол на пътното движение към секторите "Пътна полиция" при ОДМВР и на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение към РУ при ОДМВР, пряко отговарят за цялостното състояние на контрола на пътното движение, осъществяван на съответната територия, като:
1. познават оперативната обстановка, динамиката и тенденциите за развитието и, предлагат мерки за подобряване на организацията на работа, усъвършенстване на формите и тактиката на действие на нарядите;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) ежедневно организират изпълнението на разпорежданията за разстановката на силите и средствата в съответствие с поставените задачи и дадените указания;
3. участват в организацията на управление на полицейските наряди и организират взаимодействието между тях;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) участват в изготвянето на месечен график за работата на служителите, осъществяващи дейност по контрол на пътното движение;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) проучват и анализират работата и тактиката на контрола на пътното движение и предлагат най-целесъобразната организация;
6. организират, ръководят и контролират цялостната дейност на звената;
7. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) установяват местата с концентрация на ПТП и предлагат списък на постовете, участъците за обслужване и маршрутите за движение и контрол и местата за контрол с АТСС в съответната територия;
8. организират и контролират ефективното и законосъобразно използване на техническите средства за контрол, тяхната периодична метрологична проверка и калибриране;
9. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) координират, контролират и при необходимост непосредствено участват в осигуряване безопасността на движението при провеждането на спортни, културно-масови и други мероприятия, при пилотиране и съпровождане на делегации или товари и при провеждане на СПО;
10. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) контролират и/или непосредствено участват в провеждането на ежедневните инструктажи на нарядите и на професионалното обучение по месторабота на състава;
11. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) осъществяват ефективен контрол на отчетността на документите, свързани с изпълнението на дейностите по контрол на пътното движение (бланки актове, глоба с фиш, протоколи и др.), проверка на изготвените служебни документи и работата с РСОД;
12. контролират изготвянето на становища по проекти за организацията на движението, както и участват в експертни съвети;
13. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) анализират административнонаказателната дейност и нейното съответствие на настъпилите ПТП по видове, местата с концентрация на ПТП, проблемите, свързани с обезпечаване и регулиране на движението, проведените СПО и предприемат мерки за подобряване на дейността по контрол на пътното движение;
14. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) отчитат административнонаказателната дейност по контрол на пътното движение, като ежемесечно изпращат обобщена справка в отдел/сектори "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР;
15. създават организация за предприемане на действия за установяване, издирване и задържане на водачи на МПС, създали предпоставка или причинили настъпването на ПТП и напуснали мястото на произшествието;
16. предприемат действия по издирването на МПС и лица, обявени за издирване, или такива, представляващи интерес за полицията;
17. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) издават писмени предупреждения, уведомителни писма или разпореждания - с изключение на началниците на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение към РУ при ОДМВР, до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните участъци, за отстраняване на установени неизправности по тях, като контролират сроковете за изпълнението на разпорежданията;
18. осъществяват контрол върху работата на подчинените им служители и следят за стриктното спазване на служебната дисциплина и етичните норми за поведение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Началниците на групи към отдел "Пътна полиция" при СДВР, осъществяващи контрол на пътното движение, пряко отговарят за цялостното изпълнение на дейността на съответната територия и:
1. познават оперативната обстановка, динамиката и тенденциите за развитието и, предлагат мерки за подобряване на организацията на работа, усъвършенстване на формите и тактиката на действие на нарядите;
2. ежедневно контролират изпълнението на разпорежданията за разстановката на силите и средствата в съответствие с поставените задачи и дадените указания;
3. участват в управлението на полицейските наряди и организират взаимодействието между тях;
4. изготвят месечен график за работата на служителите на групата;
5. организират, ръководят и контролират цялостната дейност на групата;
6. организират и контролират ефективното и законосъобразно използване на техническите средства за контрол, тяхната периодична метрологична проверка и калибриране;
7. координират, контролират и непосредствено участват в осигуряване на безопасността на движението при провеждането на спортни, културно-масови и други мероприятия, при пилотиране и съпровождане на делегации или товари и при провеждането на СПО;
8. непосредствено участват в провеждането на ежедневните инструктажи на нарядите и на професионалното обучение по месторабота на състава;
9. осъществяват пряк контрол на отчетността на документите, свързани с изпълнението на дейностите по контрол на пътното движение (бланки актове, глоба с фиш, протоколи за ПТП с материални щети, протоколи за ПТП с пострадали лица и др.), осъществяват проверка на изготвените служебни документи и на работата с РСОД;
10. изготвят становища по проекти за организацията на движението, както и участват в експертни съвети;
11. предприемат действия за установяване, издирване и задържане на водачи на МПС, създали предпоставка или причинили настъпването на ПТП и напуснали мястото на произшествието;
12. предприемат действия по издирването на МПС и лица, обявени за издирване, или такива, представляващи интерес за полицията;
13. изготвят уведомителни писма до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните участъци, за отстраняване на установени неизправности по тях;
14. осъществяват контрол върху работата на подчинените им служители и следят за стриктното спазване на служебната дисциплина и етичните норми за поведение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) В РУ на СДВР/ОДМВР, в които няма отделно обособено структурно звено за контрол на пътното движение, дейностите по ал. 1 се осъществяват от прекия ръководител на служителите.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Началниците на РУ на ОДМВР осъществяват непосредственото ръководство върху дейността по контрол на пътното движение на съответната територия, като:
1. системно се запознават със състоянието на безопасността на движението и вземат мерки за подобряването и;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) усъвършенстват отчетността и аналитичната работа по контрол на пътното движение;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) осигуряват подготовката и участието на полицейските органи в осъществяването на контрола на пътното движение;
4. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) водят на отчет местата с концентрация на ПТП и сигнализират началника на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР и компетентните органи и институции за предприемане на мерки по обезопасяването им;
5. осъществяват контрол върху работата на подчинените им служители и следят за стриктното спазване на служебната дисциплина.


Раздел II.
Ръководство на дейността по контрол на пътното движение (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Раздел II.
Ръководство на дейността по пътен контрол


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Ръководството, контролът, оценяването и помощта на дейността по контрол на пътното движение се осъществяват чрез извършване на проверки относно създадената организация и даване на указания. Предмет на проверките е:
1. анализът на обстановката по безопасност на движението;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) взетите решения и тяхното съответствие на състоянието и динамиката на оперативната и пътнотранспортната обстановка, изведените проблемни области, приоритетите и планираните дейности за оптимизация на работата по контрол на пътното движение;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) изготвените указания за изпълнение на контрол на пътното движение за участъците и маршрутите за движение и контрол и места за контрол с АТСС;
4. взаимодействието с органи в МВР, както и с други ведомства и организации;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) целесъобразността на ежедневните разпореждания за разстановката на силите и средствата за контрол на пътното движение;
6. системността на контролната дейност, извършвана от съответните длъжностни лица, и взето отношение съобразно направените констатации;
7. състоянието на професионалната квалификация, съответстваща на спецификата на дейността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Ръководството, контролът, оценяването и помощта на дейността по контрол на пътното движение включва и даване на указания при извършване на проверки на непосредственото изпълнение на контрола на пътното движение относно:
1. воденето на служебната документация;
2. провежданите инструктажи и отводи;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) непосредственото изпълнение на контрола на пътното движение;
4. спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудването.

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) За осъществяване на контрол в реално време и ефективно управление на нарядите за контрол на пътното движение се използват Автоматизирана информационна система "Пътна полиция" (АИСПП) и системата за локализация и визуализация на мобилни единици на МВР чрез монтираните устройства на глобалната система за позициониране (GPS устройства).
(2) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) За осъществяване на контрол върху дейността на служителите, изпълняващи дейности по контрол на пътното движение, се използва и Автоматизирана информационна система "Видеозаснемане на охранителната дейност и пътния контрол" (АИСВОДПК) по ред, определен в утвърдени организационно-технологични правила за информационния фонд.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Непосредственото изпълнение на дейността по контрол на пътното движение се проверява ежедневно на място от служители на длъжност "полицейски инспектор".
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Длъжностните лица по чл. 6, 7 и 8 ежедневно осъществяват контрол по ал. 1 и не по-малко от един път седмично проверяват непосредственото изпълнение на дейността по контрол на пътното движение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Контролът чрез използване на АИСВОДПК се осъществява от длъжностните лица по чл. 6 и 7 не по-малко от веднъж седмично и включва проверка на минимум две, отразени в АИСПП, дейности. При липса на назначен началник на звено в РУ при ОДМВР, на което са възложени дейности по контрол на пътното движение, контролът чрез използване на записана в АИСВПК информация се извършва от началника на районното управление.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Проверката на непосредственото изпълнение на контрола на пътното движение от нарядите включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) състав на наряда по контрол на пътното движение;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) обслужвани маршрут за движение и контрол, място за контрол с АТСС и контролно-пропускателен пункт (КПП);
3. познаване на особеностите на съответната територия, оперативната и пътнотранспортната обстановка;
4. съответствие на дейността, осъществена до момента на проверката, и възложените на инструктажа задачи;
5. спазване на тактическите действия при прилагане на полицейски правомощия;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) спазване на разпоредените униформено облекло, отличителни знаци, носене на служебно оръжие и помощни средства, средства и оборудване за изпълнение на контрол на пътното движение;
7. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) водене на ежедневната форма на отчет на наряда по контрол на пътното движение чрез РСОД; при повреда на РСОД ежедневната форма на отчет на наряда по контрол на пътното движение се води на хартиен носител съгласно приложение № 10 и приложение № 11.

Чл. 12. ((1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При констатиране на нарушение, свързано с изпълнението на дейността по контрол на пътното движение, служителят осъществяващ проверката, дава указания и предприема мерки за отстраняването на нарушението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При констатиране на нарушение, свързано с непосредственото изпълнение на контрола на пътното движение и/или спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудването, нарядите могат да бъдат снети от длъжностните лица, отговарящи за изпълнението на дейността по контрола на пътното движение, за което своевременно се докладва в оперативния дежурен център/оперативната дежурна част (ОДЦ/ОДЧ).

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) (1) Мястото на проверката, датата, часът и констатациите на проверяващия се отразяват в РСОД, а при невъзможност за отразяване в РСОД - в книга по образец (приложение № 1), като констатациите, отразени в книгата, се докладват ежедневно на началниците на отдел/сектори "Пътна полиция", на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР/ОДМВР, и на началниците на РУ на СДВР/ОДМВР, които се запознават с тях, като полагат подпис в книгата.
(2) При установено в констатациите по ал. 1 нарушение се докладва писмено на началниците на отдел/сектори "Пътна полиция", на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР/ОДМВР, и на началниците на РУ на СДВР/ОДМВР, които предприемат мерки за отстраняване на нарушението.

Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Анализ на дейността по контрол на пътното движение се извършва по следните показатели:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) организацията на дейността по контрол на пътното движение:
а) отстранени пропуски и слабости, констатирани при осъществено методическо ръководство, помощ и контрол;
б) ресурсното и кадрово обезпечаване;
в) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) целесъобразност на разработените участъци за обслужване, маршрути за движение и контрол и определените места за контрол с АТСС;
г) продължителност на работните смени;
д) актуалност на местата с концентрация на ПТП;
е) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) ред за изпълнение на дейността по контрол на пътното движение;
ж) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) специфични задължения на нарядите по контрол на пътното движение;
з) разстановка на силите и средствата;
и) (нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) резултати от осъществената административнонаказателна дейност (брой констатирани нарушения, съставени АУАН, и фишове);
2. взаимодействието с органи във и извън МВР;
3. състояние на осъществения контрол върху непосредственото изпълнение на ежедневната дейност, в което се включва:
а) системност;
б) конкретност на констатациите и препоръките;
в) взето отношение съобразно направените констатации;
4. състояние на професионалната квалификация въз основа на:
а) познаване на нормативните актове, регламентиращи служебната дейност;
б) ниво на физическо състояние;
в) ниво на владеене на техники на полицейска лична защита;
г) стрелкова подготовка;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) информационно обезпечаване на нарядите по контрол на пътното движение, включващо:
а) състояние на оперативната и пътнотранспортната обстановка;
б) разпореждания за изпълнение на служебната дейност;
в) възложени конкретни задачи на нарядите;
6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) непосредственото изпълнение на дейността по контрол на пътното движение относно:
а) законосъобразност и етично поведение;
б) тактическа дисциплина;
в) своевременност и ефективност при реагиране на сигнали за извършени престъпления и правонарушения;
7. състояние на служебна документация:
а) наличие на разпоредената документация;
б) съответствие на документацията с разпоредените образци;
в) системност и правилност при водене на документацията;
8. ефективност от използването на техническите средства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Дейността на полицейския орган, осъществяващ контрол на пътното движение, се определя въз основа на администрираните данни от РСОД/ежедневния отчет за работната смяна на наряда и включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) изпълнение на поставените задачи по време на инструктажа;
2. степен на въздействие върху пътното движение, включваща:
а) (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) ефективност на извършената работа съобразно брой на констатираните нарушения за работната смяна, включително и брой нарушения за скорост, нарушения от пешеходци, нарушения за управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, предимство, неправоспособност, обезопасителни системи, каски и др.;
б) време за регулиране и подпомагане на движението в процент от общото работно време;
в) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) съответствие на констатираните нарушения по видове със състоянието на пътнотранспортната обстановка на участъка/маршрута/поста на база анализ на настъпили ПТП от предходен период;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) качеството на изготвяните документи при обработка на ПТП и други, съпътстващи ежедневната дейност;
4. ефективното използване на технически средства;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) обобщени резултати и общи изводи от работата на служителя, работещ по контрол на пътното движение.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Дейността по контрола на пътното движение се оценява в края на отчетните периоди (месечно и на шестмесечие).


Раздел III.
Организация на контрола на пътното движение (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Раздел III.
Организация на пътния контрол


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Контролът на пътното движение се организира в зависимост от състоянието на оперативната и пътнотранспортната обстановка (ПТО), която включва:
1. особеностите на пътните условия;
2. характера на обектите, чиято дейност е свързана с движението на голям брой пътни превозни средства (ППС), пътници и пешеходци;
3. интензивността на движението;
4. наличните сили и средства.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Организацията на контрола на пътното движение включва:
1. осигуряване на своевременна и точна информация за оперативната и пътнотранспортната обстановка в съответната територия;
2. оптимална разстановка, разработена на база анализ на ПТО, рационално използване на техническите средства и възможност за бързо реагиране със съществуващите сили;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) осигуряване на взаимодействие между нарядите, осъществяващи контрол на пътното движение на съответната територия.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Решението за разстановката на силите за контрол на пътното движение се оформя писмено в заповеди (приложение № 2) на директорите на СДВР/ОДМВР и на началниците на районни управления в ОДМВР.
(2) Решението на ръководителите по ал. 1 се взема в съответствие с изготвените анализи и планираните дейности, отчитайки:
1. природно-географските и инфраструктурните особености (пътна инфраструктура, места с концентрация на ПТП, организация на движението и неговата интензивност, електропреносна мрежа, продуктопроводи, водоизточници, стратегически обекти, дипломатически представителства и др.) на съответната територия;
2. демографската характеристика на населените места (брой и концентрация на населението, миграционни процеси и др.);
3. социално-икономическата характеристика на населените места;
4. състоянието, структурата, динамиката и концентрацията на правонарушенията по вид, време и място;
5. състоянието на аварийността;
6. пътнико-транспортните потоци;
7. наредбата на съответната община, регламентираща обществения ред и сигурност;
8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) създадената организация и взаимодействието между службите за контрол на пътното движение и собствениците или администрацията, управляваща пътя;
9. наличните сили и средства, включително и тези на други структури във и извън МВР, както и възможност за използване на допълнителни такива.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Ново решение за организация на контрола на пътното движение се взема по преценка на длъжностните лица по ал. 1 при промяна на показателите по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) По преценка на длъжностните лица по ал. 1 при извънредни обстоятелства и в случаи, изискващи защита на населението при бедствия, може да се вземе временно решение за организация по контрол на пътното движение.
(5) В заповедта по ал. 1 се разпореждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) участъците с маршрутите за движение и контрол и местата за контрол с АТСС от съответната територия;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) видовете наряди за контрол на пътното движение;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) редът за взаимодействие на нарядите с други полицейски органи;
4. редът за взаимодействие с други ведомства;
5. организирането на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите, ОДЦ/ОДЧ и други сили;
6. редът за провеждане на инструктаж и отвод;
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) редът за осъществяване на контрол по изпълнението на контрол на пътното движение;
8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) материално-техническото осигуряване на контрола на пътното движение.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) В РУ при СДВР/ОДМВР за изпълнение на дейности по контрол на пътното движение в разстановката на силите и средствата, обслужващи територията на РУ, може да се включват съвместни наряди от служители по контрол на пътното движение и патрулно-постова дейност. Дейността на съвместните наряди се урежда съгласно чл. 27а от Инструкция № 8121з-929 от 2014 г. за патрулно-постова дейност (ДВ, бр. 102 от 2014 г.). Редът за изпълнение на дейността на съвместните наряди се отразява в ежедневните разпореждания на началниците на РУ. При въвеждане на съвместен наряд в АИСПП се отразяват и служителите от ППД (с изписване след името - "ППД").

Чл. 19. (1) При осъществяване на съвместна дейност по чл. 33, ал. 3, т. 3 взаимодействието се осъществява въз основа на предварително изготвен план, в който се определят:
1. цел и задачи на съвместната дейност по контрол на пътното движение;
2. период и територия за осъществяване на съвместната дейност;
3. ръководство, сили, средства и разстановка;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) конкретни задачи и ред за изпълнение на контрол на пътното движение от нарядите;
5. други разпореждания.
(2) Планът по ал. 1 се утвърждава от съответните оправомощени длъжностни лица.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Планове по ал. 1 не се изготвят при осъществяване на съвместна дейност по чл. 33, ал. 3, т. 3 между служители, осъществяващи контрол на пътното движение и патрулно-постова дейност.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) За участъците и маршрутите за движение и контрол и места за контрол с АТСС се изготвят указания за осъществяване на контрол на пътното движение (приложение № 3).
(2) Указанията по ал. 1 се утвърждават от съответните длъжностни лица по чл. 18, ал. 1.
(3) Указанията по ал. 1 съдържат:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) граници на участъка;
2. особености на съответната територия (фактори, влияещи на безопасността на движението, стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови институции, уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи интерес за полицията, медицински заведения и други значими обекти);
3. схеми (карти) на съответната територия;
4. характеристика на пътната инфраструктура и важни пътни артерии;
5. местата с концентрация на ПТП;
6. организация на движението и неговата интензивност;
7. учебни заведения и места с интензивно движение на деца и пешеходци;
8. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) маршрути на движение и контрол и места за контрол с АТСС с определени граници за изпълнение на конкретни задачи и смяна на нарядите;
9. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) специфични задължения на нарядите по контрол на пътното движение;
10. ред за служебно взаимодействие;
11. ред за осъществяване на радиообмена и други начини за свръзка между нарядите с ОДЦ/ОДЧ и други сили;
12. (нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) методи и форми за осъществяване на контрол.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Маршрутите за движение и контрол и местата за контрол с АТСС по ал. 3, т. 8 се определят от началниците на отдел/сектори "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР на база анализ на ПТО по територия, динамиката и концентрацията на правонарушенията по вид, време и място, местата с концентрация на ПТП по вид, време и място, състоянието на пътния травматизъм и аварийността, интензивност на пътнико-транспортните потоци, както и други фактори, влияещи върху безопасността на движението. Годишният анализ за ПТО се предоставя на началниците на РУ при СДВР/ОДМВР.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Началниците на сектори към отдел "Пътна полиция" при СДВР, осъществяващи контрол на пътното движение, началниците на групи към секторите "Пътна полиция" при ОДМВР, осъществяващи контрол на пътното движение, и началниците на сектори/групи в РУ, в състава на които има служители с правомощия за осъществяване на контрол на пътното движение, пряко отговарят за нанасянето в АИС "Пътна полиция" на определените участъци с маршрути за движение и контрол и места за контрол с АТСС по следните показатели:
1. Т ks - контрол за скорост;
2. Т rs - контрол за червен сигнал;
3. Т kot - контрол за неправилно изпреварване;
4. Т kp - контрол за пешеходци.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Инструктиращият нарядите отразява в АИС "Пътна полиция":
1. време на извършвания контрол;
2. място на извършвания контрол;
3. вид, модел и номер на използвани технически средства за контрол;
4. вид на контрола;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) наряди, осъществяващи контрол на пътното движение.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) За определяне на деня и времето за изпълнение на контрол на пътното движение се изготвя и утвърждава месечен график за определяне на полицейските органи, деня и времето за непосредственото изпълнение на контрол на контрола на пътното движение (приложение № 4).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) В случай на осъществяване на съвместна дейност по контрол на пътното движение по чл. 33, ал. 3, т. 3:
1. в графика на изпращащата страна се отбелязват периодът и приемащата структура или звено;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) приемащата структура или звено по контрол на пътното движение изготвя отделен график, в който се отразява информацията по ал. 1;
3. копие от графика по т. 2 се предоставя на изпращащата страна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Месечните графици се утвърждават от началниците на РУ, на отдел/сектори "Пътна полиция" или на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР и ОДМВР.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Началниците на РУ, отдел/сектори "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, утвърждават разпореждането за разстановката на силите и средствата за денонощието, определяща:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) участъците, постовете и маршрутите за движение и контрол, които ще се обслужват от наряди по контрол на пътното движение през денонощието;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) вида и състава на нарядите по контрол на пътното движение;
3. времето и мястото за съсредоточаване на нарядите на определена територия и специфичните задачи за изпълнение;
4. помощните и техническите средства, както и индивидуалните средства за защита, с които ще се оборудват нарядите.
(2) Разпореждането по ал. 1 се съобразява със:
1. оперативната и пътнотранспортната обстановка;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) разпоредените за изпълнение допълнителни задачи по контрол на пътното движение;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) наличните сили за изпълнение на контрол на пътното движение, както и такива, придадени от други структури и звена във и извън МВР, предназначени за изпълнение на контрол на пътното движение чрез съвместни наряди;
4. възможностите за маневреност;
5. наличните средства за свръзка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Разпореждането за разстановката на силите и средствата за денонощието се отразява в ежедневната ведомост на структурното звено (приложение № 5).
(4) Придадените в помощ сили са на разпореждане на приемащата страна и се отразяват в ежедневните ведомости на приемащите и предаващите структури.
(5) Ежедневните ведомости се утвърждават от длъжностните лица по ал. 1.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Организацията на работното време на служителите, осъществяващи контрол на пътното движение, се извършва по установения в МВР ред.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) За изпълнение на задачите съставът на наряда по контрол на пътното движение се определя съобразно индивидуалните качества на полицейските органи, моментното им физическо състояние и ниво на професионална квалификация и опит.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Полицейските органи могат да бъдат назначавани в наряд за изпълнение на контрол на пътното движение на един или няколко участъка за една смяна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) При изпълнение на контрол на пътното движение на няколко участъка/поста се указват времето и редът за преместване от един участък на друг, като това се отразява в ежедневната ведомост.

Чл. 26. При необходимост по републиканската пътна мрежа и на входно-изходните пътища на градовете могат да се разполагат временни или постоянни контролно-пропускателни пунктове.


Раздел IV.
Планиране и отчетност на контрола на пътното движение (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Раздел IV.
Планиране и отчетност на пътния контрол


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Планирането е дейност, насочена към определяне на целите и основните задачи за определен период от време, както и мероприятията за тяхното реализиране, с указани конкретни срокове и отговорници. Началникът на отдел "Пътна полиция" при СДВР и началниците на сектори "Пътна полиция" при ОДМВР и началниците на РУ при ОДМВР, изготвят шестмесечни планове за осъществяване на дейността по контрол на пътното движение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Плановете по ал. 1 се утвърждават от непосредствения ръководител на изготвилия плана.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
(4) Плановете се изготвят въз основа на извършен анализ на ПТО в съответната територия, като се съобразяват със:
1. пътните условия, транспортната мрежа, организацията на движението и неговата интензивност, наличието на участъци с концентрация на ПТП, аварийност и пътен травматизъм, пътнико-транспортни потоци, на стратегически и особено важни пътища, обекти и др.;
2. характеристиката на населените места, брой и концентрация на населението и моторните превозни средства;
3. наличните сили и средства и възможност за използване на допълнителни сили;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) ефективността от създадената организация и резултатите по безопасността на движението и противодействие на престъпността за предходен период.
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Плановете по ал. 1 и 3 се изготвят не по-късно от 20-о число на първия месец от съответния период, за който се отнася планът.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) По разпореждане на съответния ръководител се изготвят текущи планове за реализация на конкретни мероприятия.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) За изпълнение на текущи задачи по разпореждане на съответния ръководител длъжностните лица по ал. 1 може да изготвят и планове за по-кратък период.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Мероприятията за осъществяване на организация, координация, методическо ръководство и контрол и непосредствено изпълнение на контрола на пътното движение се обособяват като раздел в общия план за дейността на РУ, отдел/сектори "Пътна полиция" или звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР и ОДМВР.

Чл. 29.(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Предвид изменението на пътнотранспортната обстановка от началниците на РУ, началниците на отдел/сектори "Пътна полиция" и на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР и ОДМВР, както и на отдел "Пътна полиция" при ГДНП, се осъществява перспективното планиране, обхващащо периодите пролет - лято и есен - зима, като се вземат предвид:
1. оперативната обстановка по безопасността на движението, обезпечаването на участъци за временно отклоняване и затваряне на движението, проходи, пътни съоръжения, стратегически пътни възли, кръстовища и др.;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) съгласуване на участъците, постовете и районите между съседни територии и създаване на координация на силите, осъществяващи контрол на пътното движение;
3. създаване на организация и взаимодействие между службите за контрол, собствениците или администрацията, управляваща пътя, и местната власт за осигуряване на нормално протичане на транспортните процеси.

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)


Раздел V.
Сили и средства за осъществяване на контрол на пътното движение (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Раздел V.
Сили и средства за осъществяване на пътен контрол


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Контролът на пътното движение се осъществява от служители на "Пътна полиция" и от други служители на МВР, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) За изпълнение на дейността по контрол на пътното движение се използват служебни:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) превозни средства - патрулни автомобили, мотоциклети, мотопеди и пилотни и безпилотни летателни средства;
2. средствата за комуникация;
3. (нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) работни станции за отдалечен достъп за извършване на проверка на МПС и лица, въвеждане на информация, съставяне на документи, извършване на справки, инспекции и при работа с автоматизирани технически средства и системи (АТСС);
4. (нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) мобилни печатащи устройства (принтери);
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) помощни и защитни средства, служебно въоръжение и средства за явно наблюдение;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) съоръжения за принудително спиране на МПС и др.;
7. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) терминални устройства ПОС;
8. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) видеокамера;
9. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) цифров фотоапарат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Автомобилите и мотоциклетите, които се използват за осъществяване на явен контрол на пътното движение, се сигнализират, обозначават и оборудват по ред, определен от министъра на вътрешните работи.


Раздел VI.
Наряди за извършване на контрол на пътното движение (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Раздел VI.
Наряди за извършване на пътен контрол


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Нарядът е състав, включващ един или повече служители, осъществяващи задачите по контрол на пътното движение на съответната територия.
(2) Когато нарядът е в състав от двама и повече служители, провеждащият инструктажа определя старши на наряда.
(3) В зависимост от състава си нарядът е:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) самостоятелен - съставен от полицейски органи само от едно щатно обособено структурно звено "Пътна полиция" или от служители от едно звено на МВР, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение;
2. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) съвместен - съставен от служители на "Пътна полиция" и други служители от териториалната структура, служители от други структури в МВР, служители извън МВР, както и служители от полицейски структури на други държави.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Нарядът по контрол на пътното движение изпълнява дейността си на територия с определени граници, в които се обособяват постове за регулиране и подпомагане на пътното движение, КПП и участъци за обслужване с маршрути за движение и контрол и места за контрол с АТСС. При съвместен наряд постовете се формират в рамките на участъците за обслужване на съответната територия.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Обособяването на постовете, участъци за обслужване с маршрути за движение и контрол и места за контрол с АТСС се извършва на база анализ на ПТО съобразно спецификата и инфраструктурата на съответната територия с оглед осигуряване безопасността, подпомагане и регулиране на движението на съответната територия.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Видовете наряди за извършване на контрол на пътното движение са пост, патрул и КПП.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Постът е наряд за контрол и регулиране и подпомагане на пътното движение на територия, границите на която са с радиус до 300 м от центъра на поста, в рамките на обслужваната по контрол на пътното движение територия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
(3) Постът може да бъде постоянен или временен:
1. постоянен пост - има основно значение в единната разстановка на силите и средствата и се обслужва ежедневно;
2. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) временен пост - обслужва се при необходимост съобразно пътнотранспортната и оперативната обстановка, както и за осигуряване на масови, заградителни и други мероприятия.
(4) Според предназначението си постовете могат да са:
1. пост за осигуряване безопасността на движението - наряд за регулиране и подпомагане на движението при извършване на аварийно-спасителни действия, ПТП, авариен ремонт на пътното платно, строителни дейности в обхвата на пътя, при въвеждане на временна организация по безопасност на движението и други ограничения на движението;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) пост за регулиране и подпомагане на движението (ПРПД) - наряд, предназначен за регулиране на пътното движение чрез подаване на сигнали или указания към участниците в движението и/или непосредствено управление на светофарните уредби.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Чл. 37. (1) Контролно-пропускателният пункт е наряд за осигуряване на пропускателен режим, контрол и ограничаване на движението на пътни превозни средства и лица на определена територия.
(2) Контролно-пропускателните пунктове могат да бъдат постоянни или временни.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При разполагане на постоянен контролно-пропускателен пункт на пътища, отворени за обществено ползване, същият се сигнализира с пътни знаци.
(2) Контролно-пропускателните пунктове могат да бъдат постоянни или временни.
(3) При разполагане на контролно-пропускателен пункт на пътища, отворени за обществено ползване, същият се сигнализира с пътни знаци.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Патрул за контрол на пътното движение (ПКПД) е наряд, предназначен за контрол на пътното движение, реакция при възникване на усложнения в пътнотранспортната обстановка, оказване на съдействие на други наряди, както и за осъществяване на дейности при настъпило ПТП.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) На ПКПД се определят участъци за обслужване с маршрути за движение и контрол и места за контрол с АТСС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Видовете ПКПД са:
1. автопатрул - с автомобили;
2. мотопатрул - с мотоциклети/мотопеди;
3. пеши патрул;
4. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) въздушен патрул - с пилотни и безпилотни летателни средства.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Участъците и маршрутите за движение и контрол на патрулите по ал. 4, т. 1 - 3 се определят в зависимост от спецификата на пътната инфраструктура, обстановката по безопасност на движението и целите на контрола на пътното движение.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Пешият патрул за контрол на пътното движение може да се използва за временно регулиране на кръстовище с интензивно движение и за осигуряване на масови и други мероприятия в зависимост от пътнотранспортната и оперативната обстановка.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Контролът на движението чрез пилотни и безпилотни летателни средства се организира за:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) координиране на работата и управлението на контрола на пътното движение;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) осъществяване на централизирано ръководство на силите за контрол на пътното движение при провеждане на специализирани полицейски операции, масови, спортни и други мероприятия;
3. наблюдаване и контролиране на поведението на участниците в движението по пътища с интензивен трафик на движение;
4. изучаване на условията, интензивността и състава на движението и пътнотранспортната обстановка и при необходимост преразпределение на транспортните потоци.


Раздел VII.
Форми и методи за осъществяване на контрол на пътното движение (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Раздел VII.
Форми и методи за осъществяване на пътен контрол


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Контролът на пътното движение се осъществява чрез:
1. наблюдение на движението;
2. видимо присъствие;
3. контрол по спазване на правилата за движение и прилагане на административнонаказателни и принудителни административни мерки;
4. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) организационно-превантивни мероприятия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Наблюдението на движението по пътищата включва изучаване, анализиране и оценяване на обстановката на територията на поста и участъка, интензивността на движението, характера на нарушенията, ПТП и последиците от тях, ефективността на съществуващата сигнализация и организация на движението и др.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Видимото присъствие на полицейски органи има за цел целенасочено да се въздейства върху участниците в движението за недопускане на нарушения на правилата за движение, като се прилага на рисковите участъци от пътя, на местопроизшествия, на места, засегнати от бедствия или производствени аварии, при заградителни, спортни, масови и други мероприятия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Контролът на пътното движение представлява подвижен (линеен) и/или стационарен визуален или с помощта на технически средства контрол върху поведението на участниците в движението и на техническото състояние на ППС чрез:
1. установяване на лицата, които нарушават правилата за движение по пътищата, и прилагане на съответните наказания и принудителни административни мерки, предвидени в ЗДвП;
2. установяване и задържане на обявени за издирване МПС и лица, както и лица, напуснали местопроизшествието;
3. установяване на технически неизправни МПС и прилагане на мерки съгласно ЗДвП.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Организационно-превантивните мероприятия включват разпоредителни и административни действия в процеса на контрола и регулиране на движението с цел осигуряване безопасно придвижване на участниците в движението чрез:
1. оказване на помощ на участниците в движението;
2. предупреждение на водачите за влошено състояние на пътните условия, възникнали задръствания, ПТП, аварийно-ремонтни и други дейности;
3. организиране на отстраняването на препятствия върху платното за движение.

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., нов - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) (1) При осъществяване на контрол на пътното движение може да се прилага принципът на ротация.
(2) Форми на ротационния принцип са:
1. размяна на постовете, участъците и маршрутите за движение, в които нарядите изпълняват дейност по контрол на пътното движение;
2. размяна на постовете, участъците и маршрутите за движение между РУ в рамките на СДВР/ОДМВР;
3. размяна на наряди между СДВР и ОДМВР;
4. размяна на състава на наряда в рамките на структурното звено.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Началникът на отдел "Пътна полиция" при СДВР и началниците на сектори "Пътна полиция" при ОДМВР, планират СПО по метода на "Широкообхватен контрол", изразяващ се във:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) извършване на проверка на максимален брой МПС, преминаващи в една посока на движение, през определено място, с конкретна насоченост на контрола;
2. извършване на цялостна проверка на МПС, водачи, товари, пътници и други с участието на други структури на МВР и ведомства, имащи отношение към извършвания контрол.

Чл. 42. Проверките по метода на „Широкообхватен контрол“ се извършват на места, където пътят позволява затваряне на една или две ленти от платното за движение или до основния път е изградена площадка, подходяща за целта.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) За осигуряване на безопасността на участниците и проверяваните ППС и лица по метода на "Широкообхватен контрол" определените за контрол места се обезопасяват и сигнализират с пътни знаци, светлоотразителни конуси, полицейски ленти и други средства.

Чл. 44. "Широкообхватен контрол" се планира и осъществява, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) за всяка проверка по метода на "Широкообхватен контрол" се изготвя отделен план, в който се определят видът на проверката, мястото, датата, часът и продължителността, минимален брой служители и необходимите средства, както следва:
а) определя се видът на проверката, която може да е за:
аа) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози;
бб) използване на светлините на превозните средства;
вв) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) използване на обезопасителни колани от водача и пътниците, използването на детски обезопасителни системи, както и каски от водачите и пътниците на мотоциклети и мотопеди;
гг) наличие на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и необходимите документи на водачите на ППС;
дд) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) техническото състояние на ППС и документите при превоза на пътници и/или товари;
ее) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) други видове контрол съгласно изпълнение на целите на контрола на пътното движение за безопасност и намаляване на загиналите и тежко пострадалите от ПТП;
2. определят се следните тактически действия:
а) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) проверките по метода на "Широкообхватен контрол" се извършват на места, отговарящи на условията по чл. 42; в зависимост от контрола, който ще се извършва, мястото се определя така, че сигурността на проверяващите служители, както и проверяваните лица, да не бъде застрашена от преминаващите превозни средства;
б) когато пътят е двупосочен с по една лента за движение във всяка посока, контрол следва да се осъществява на достатъчно голяма и подходяща отбивка, като:
аа) мястото за контрол се огражда с конуси за осигуряване на безопасността на участниците и достатъчно пространство за работа на контролиращите (приложение № 6);
бб) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) един полицейски орган, разположен в началото на определеното за извършване на контрол място, спира превозните средства и ги насочва към проверяващите служители, заели предварително определени места;
вв) при констатиране на нарушение водачът и превозното средство се насочват от служителите, извършили проверката, на определено място, където други двама или повече служители в зависимост от обема на работата изготвят необходимите документи за извършените нарушения; тези служители не участват пряко в извършването на проверката;
гг) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват извършването на контрола и преминаването на пътните превозни средства;
в) на път с две или повече от две ленти за движение в една посока за извършване на контрол се използват помощни средства (пътни знаци, конуси и полицейски ленти), които определят и ограждат мястото на проверка, като:
аа) в зависимост от броя на лентите и интензивността на трафика се затварят една или две от лентите за движение, като се поставят пътни знаци Г9 или Г10, определеното място се огражда с конуси за насочване на движението, осигуряване на безопасността и достатъчно пространство за работа на проверяващите служители (приложение № 7);
бб) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) един полицейски орган, разположен в началото на определеното за извършване на контрол място, спира превозните средства и ги насочва към проверяващите служители, заели предварително определени места;
вв) при констатиране на нарушение водачът и превозното средство се насочват от служителите, извършили проверката, на определено място, където други двама или повече служители в зависимост от обема на работата изготвят необходимите документи за извършените нарушения; тези служители не участват пряко в извършването на проверката;
гг) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват извършването на контрола и преминаването на пътните превозни средства;
г) мястото за извършване на широкообхватен контрол на товарни автомобили и автобуси се определя на големи отбивки или паркинги в близост до пътното платно, на които може да се обособят няколко допълнителни места за извършване на проверки на ППС, като:
аа) обособените за този контрол места следва да бъдат съобразени с габаритите на превозните средства и релефа на терена, като за всяко допълнително обособено място отговаря предварително определена група служители (приложение № 8);
бб) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) един полицейски орган, разположен в началото на определеното за извършване на контрол място, спира превозните средства и ги насочва към обособените места за проверка;
вв) от всяка група за проверка се определя по един служител, който следи за приключване на всички етапи на контрола, след което освобождава превозното средство;
гг) при констатиране на нарушение се взема отношение намясто; при възникнала необходимост от извършване на пълна проверка превозното средство се отделя на предварително определено за това място и се проверява от сформиран за тази цел екип;
дд) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват извършването на контрола и преминаването на пътните превозни средства;
ее) в този вид контрол могат да се включат представители на различни структури на МВР, както и на други ведомства, имащи отношение към извършвания контрол;
3. определяне на необходимите сили и средства за постигане на предварително зададените цели, както следва:
а) в зависимост от вида на планирания контрол и поставените за изпълнение цели се определя броят на участниците, които ще са ангажирани;
б) за координация и контрол се определя ръководител, който непосредствено участва в мероприятието, като:
аа) инструктира служителите преди стартирането на широкообхватния контрол, определя специфичните места за работа, като разпределя на тях необходимия брой проверяващи служители и поставя индивидуални задачи на всеки един от тях;
бб) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) по време на извършвания контрол следи за правилното взаимодействие между изпълнителите (полицейски органи и участниците от други ведомства); съблюдава за изпълнение на техниките за безопасност с оглед недопускане на инциденти;
вв) осъществява комуникация с присъстващи представители на средствата за масово осведомяване, като следи същите да не пречат при изпълнението на служебните задължения на проверяващите екипи;
гг) обявява началото и края на операцията;
дд) след приключване на мероприятието извършва обстоен разбор на постигнатите резултати, допуснатите грешки от проверяващите служители, дава препоръки за последващите операции;
4. определят се необходимите технически, помощни средства и материали, както следва:
а) предупредителни пътни знаци, указващи вида на извършвания контрол, и знаци със задължителни предписания (Г9 и Г10);
б) светлоотразителни конуси и полицейски ленти;
в) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) технически средства за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и тестове за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози;
г) (зал. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.)
д) (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) служебна документация, необходима за изпълнение на служебните задължения, която не е налична в РСОД;
е) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) светлоотразителни жилетки за всички участници, извършващи проверките, както и за представителите на средствата за масово осведомяване;
ж) средства за комуникация.


Глава трета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2021 Г.)

Глава трета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПЪТЕН КОНТРОЛ

Раздел I.
Инструктаж на нарядите по контрол на пътното движение (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Раздел I.
Инструктаж на нарядите по пътен контрол


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) За изпълнение на дейността по контрол на пътното движение на всеки наряд се провеждат инструктаж и отвод.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Инструктажът и отводът на нарядите се провеждат ежедневно (за всяка смяна) и периодично, както и за всяко отделно мероприятие, като информацията се въвежда в АИС "Пътна полиция".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) За провеждане на инструктаж и отвод се обособява служебно помещение, оборудвано с карта (схема) на съответната територия с нанесени върху нея определените постове и участъци.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При възникнала служебна необходимост инструктажът и отводът на нарядите, изпълняващи дейност по контрол на пътното движение, може да се провеждат на място извън помещението по ал. 3.
(5) Общата продължителност на ежедневния инструктаж и отвод не надвишава 30 минути.

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Ежедневен инструктаж и отвод на нарядите се извършва от полицейски инспектор или от командир на отделение по утвърден график или от оперативен дежурен служител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Графикът по ал. 1 се утвърждава ежемесечно от началниците на отдели/сектори "Пътна полиция" при ОДМВР, а за РУ при ОДМВР - от началника на съответното РУ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) В звената, където няма предвидени или заети длъжности по ал. 1, директорите на ОДМВР или оправомощени от тях длъжностни лица, или началниците на РУ с писмена заповед възлагат провеждането на инструктаж и отвод на дежурния в ОДЦ/ОДЧ или на други служители.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Непосредствено преди провеждането на ежедневен инструктаж определените за извършване на инструктажа служители са длъжни:
1. да са запознати с оперативната и пътнотранспортната обстановка;
2. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.);
3. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.);
4. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) при необходимост да подготвят допълнителните задачи за инструктажа.

Чл. 48. (1) Инструктиращият по време на инструктажа:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) извършва проверка на наличността на полицейските органи, определени за изпълнение на дейността по контрол на пътното движение и униформеното им облекло, служебно оръжие и оборудване, като се информира и за здравословното им състояние;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) запознава полицейските органи с разстановката на силите и средствата за денонощието и поименното им разпределение по видове наряди;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) указва времето за обслужване на постовете, участъците и маршрутите за движение и контрол и местата за контрол с АТСС съобразно пътнотранспортната обстановка, провежданите мероприятия, метеорологичните условия и др.;
4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) информира служителите за по-характерните правонарушения през денонощието, за издирваните лица и МПС, както и други данни, имащи отношение към състоянието на оперативната и пътнотранспортната обстановка;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) информира за наличието и местонахождението на други наряди в съответната територия за съответната работна смяна;
6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) възлага конкретни задачи на нарядите за непосредствено изпълнение на дейността по контрол на пътното движение;
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) разпределя и предоставя техническите средства за контрол;
8. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) проверява дали нарядите разполагат с необходимите образци от служебни документи и формуляри, използвани от полицейските наряди, осъществяващи контрол на пътното движение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Допълнително възникнали конкретни задачи се възлагат на нарядите чрез средствата за комуникация или по електронен път за въвеждане в АИСПП от ОДЧ/ОДЦ и/или прекия ръководител.

Чл. 49. Проведеният инструктаж се документира с подписите на инструктиращия и инструктираните в ежедневната ведомост.


Раздел II.
Ред за непосредствено изпълнение на дейността по контрол на пътното движение (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Раздел II.
Ред за непосредствено изпълнение на дейността по пътен контрол


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При изпълнение на дейността по контрол на пътното движение с автомобил или мотоциклет нарядът се движи в транспортния поток така, че да не създава затруднения за другите участници в движението и следи за поведението им.
(2) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) При осъществяване на контрол на пътното движение служебният автомобил, оборудван с АИСВОДПК, се разполага така, че да позволява да се извършва наблюдение, видео- и аудиозапис на проверяваните лица и ППС, включително регистрационните им номера.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) При осъществяване на контрол на пътното движение служебният автомобил се разполага така, че да е видим и да не затруднява останалите участници в движението.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Ползване на специален режим на движение се осъществява съгласно нормативните разпоредби, като се предприемат необходимите мерки за безопасност.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При изпълнение на дейността по контрол на пътното движение полицейските наряди осъществяват превенция на правонарушенията чрез видимо присъствие, осъществяване на контрол и регулиране на движението в съответната територия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Служителят, осъществяващ дейност по контрол на пътното движение, предприема мерки за осигуряване на личната си безопасност.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Забранява се осъществяването на дейност по контрол на пътното движение на платното за движение при намалена или ограничена видимост и хлъзгав път, с изключение на случаите при обработване на ПТП или при участие в масови, заградителни и други мероприятия, като в тези случаи служителите предприемат мерки за осигуряване на личната си безопасност.

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) При обхождане на постовете и участъците нарядите изпълняват указанията за работа съгласно указаното време за обслужване на маршрутите за движение и контрол и местата за контрол с АТСС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) При обхождане на участъка със служебни превозни средства, нарядите осъществяват при необходимост периодичен контакт с другите видове наряди на съответната територия, като взаимно се информират за състоянието на оперативната и пътнотранспортната обстановка.
(3) Скоростта на придвижване на нарядите със служебни превозни средства се съобразява с възможността за наблюдение на съответната територия, пътнотранспортна обстановка и намиращите се в нея обекти, както и с готовност за своевременна реакция при установяване на нарушения на правилата за движение или при друга възникнала служебна необходимост.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) При осъществяване на дейности по контрол на пътното движение в съвместен наряд служителите изпълняват дадените конкретни задачи и съгласно указаното време за обслужване на маршрутите за движение и контрол и местата за контрол с АТСС, възложени на инструктажа.

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Полицейските наряди по контрол на пътното движение своевременно докладват в ОДЦ/ОДЧ:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) при констатиране на престъпления и нарушения на обществения ред;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) за извършване на проверка на МПС и на лица и за взетото отношение, когато РСОД е повредена или нарядът не разполага с такава;
3. при констатирани проблеми/неизправности по състоянието на пътната мрежа, създаващи опасност за живота и здравето на участниците в движението, като по възможност намясто предприемат мерки за отстраняването им.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.)

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Полицейските органи осъществяват дейност по контрол на пътното движение, като:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) не напускат разпоредените им за обслужване участъци с постове и маршрути без съгласуване и разпореждане на длъжностните лица, отговарящи за дейността на контрола на пътното движение и дежурните в ОДЦ/ОДЧ;
2. съблюдават разпоредения ред за осъществяване на взаимодействие и радиообмен с ОДЦ/ОДЧ и други наряди, като не допускат комуникация без служебна необходимост;
3. не допускат лица в служебните помещения и превозни средства и не превозват лица и товари, когато това не е свързано с изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) При приключване на непосредственото изпълнение на дейността по контрол на пътното движение или за извършена смяна намясто нарядите докладват на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само след негово разпореждане могат да напуснат обслужваните постове или участъци.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) В случаите по ал. 1, когато смяната на наряда не се осъществи в определеното време, нарядът, който трябва да бъде сменен, докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само след негово разпореждане може да напусне обслужвания пост или участък.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При обход на определения им участък с маршрут на движение нарядите проверяват за възникнали изменения в пътнотранспортната обстановка, като при констатирани препятствия или опасности за движението незабавно предприемат следните мерки:
1. докладват на дежурния служител в ОДЦ/ОДЧ и изпълняват неговите разпореждания;
2. сигнализират участниците в пътното движение и при необходимост пристъпват към временно регулиране на движението;
3. съдействат на съответните служби за отстраняване или ограничаване на възникналите неблагоприятни последици.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Полицейският орган придобива информация за пътнотранспортната обстановка:
1. от прекия ръководител по време на провеждане на инструктажа;
2. по време на изпълнение на служебната дейност;
3. от ОДЦ/ОДЧ;
4. от участници в пътното движение.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) С професионалното използване на методите и формите за контрол на пътното движение полицейският орган активно влияе върху безопасността на движението по пътищата, като:
1. предотвратява и отстранява затруднения в движението;
2. осигурява ритмичност на движението на обществения транспорт за превоз на пътници;
3. взема мерки за правилно използване на платното за движение, като не допуска спиране и паркиране на МПС в нарушение на правилата;
4. при необходимост осигурява преминаване с предимство на определени потоци от превозни средства или пешеходци по отделни участъци и направления за движение;
5. осигурява безпрепятствено и безопасно преминаване на автомобилите със специален режим на движение.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Служителят, назначен в наряд за контрол на пътното движение, спира водачите на ППС за проверка, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) има нарушение на правилата за движение по пътищата;
2. има неизправности на ППС или разположението на товара създава опасност за участниците в движението;
3. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) начинът на движение и поведение поражда съмнения към водача на МПС за преумора, употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози;
4. съществуват данни или предположения, че водачът на ППС е участвал в ПТП или в извършването на престъпление;
5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) е разпоредена специализирана полицейска операция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) За спиране на ППС, когато водачът не е извършил нарушение на ЗДвП и няма данни по ал. 1, т. 3, 4 или 5, служителят отразява това обстоятелство в РСОД.

Чл. 59. (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Полицейският орган може да спира превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници за нарушения от страна на техните водачи и пътници.

Чл. 60. (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Не подлежат на спиране и проверка МПС, ползващи специален режим на движение, както и автомобили на Министерството на отбраната или на Българската армия, движещи се в обозначена колона.

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Знаците и сигналите за спиране на водачите на превозни средства се подават от полицейския орган своевременно, ясно и разбираемо със стоппалка, чрез хоризонталното и поставяне успоредно на линията на фаровете на спираното превозно средство или с вертикално изправена дясна ръка, като с лявата ръка се посочва мястото за спиране на превозните средства. През нощта и в условията на намалена или ограничена видимост може да се използва и описващ полукръг червен светлинен сигнал.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Преди подаването на знака или сигнала полицейският орган застава срещу движението върху пътното платно, непосредствено до банкета или бордюра.
(3) На водача на МПС трябва да се осигури възможност да спре плавно и да не създава опасност или да бъде пречка за останалите участници в движението.
(4) Спиране на превозните средства на места с ограничена или намалена видимост, непосредствено преди или след кръстовища, пешеходни или велосипедни пътеки, мостове, подлези, надлези, стеснени участъци, жп прелези, тунели и на други места, където спирането е забранено, се допуска по изключение при условие, че е осигурена безопасността на участниците в движението и служителите от наряда.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Когато нарядът се движи с автомобил или мотоциклет, спирането на превозните средства се осъществява със стоп палка или с ръка при изравняването с тях или след изпреварването им, или чрез подаване на специален звуков и/или светлинен сигнал от служебното превозно средство.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Проверка на водач и ППС се извършва задължително при неработещ двигател най-малко от двама полицейски служители - проверяващ и охраняващ (подсигуряващ). Извън случаите на извършване на проверка по метода "Широкообхватен контрол" не се допуска проверка на две и повече ППС едновременно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Проверяваното ППС се спира по безопасен начин в обхвата на средствата за видеозаснемане, с които са оборудвани полицейските служители и автомобилите за контрол, по начин, позволяващ да се извършва наблюдение, аудиозапис и видеозаснемане на проверяваните лица и ППС, включително регистрационните им номера.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Проверката се осъществява при спазване на следните тактически действия:
1. проверяващият полицейски служител:
а) подхожда към превозното средство отзад и отстрани с необходимото внимание, като застава отстрани на МПС, зад водача или срещу него, извън обсега на отварящите се врати;
б) преди да започне проверката, визуално се ориентира за броя и поведението на лицата в автомобила и превозвания товар;
в) представя се, като произнася длъжността, фамилията, структурното звено, повода за спиране, и уведомява водача, че при проверката се осъществяват аудиозапис и видеозаснемане;
г) при поискване показва своята служебна карта или полицейски знак;
е) разпорежда на водача и пътниците да предоставят отделно и последователно всеки документ, предмет на проверката, като документите се предоставят от тях, без служителят да навлиза в пространството на проверяваното ППС;
ж) извършва справки и изготвя административни документи на водачите и пътниците в служебното МПС или на разстояние от обектите на проверката;
з) връчва изготвените административни документи на водачите, пътниците и пешеходците извън служебното МПС;
2. охраняващият (подсигуряващ) служител от наряда осигурява безопасното извършване на проверката, като:
а) преди започване на проверката от проверяващия полицейски орган застава на подходящо и безопасно място, осигуряващо добра видимост към обекта на проверката и визуална комуникация с останалите служители;
б) води непрекъснато наблюдение за поведението на водача и пътуващите в автомобила лица;
в) при извършването на проверката следи за изхвърляне на вещи и предмети от проверяваните лица;
г) при необходимост предприема незабавни действия съобразно създалата се ситуация;
д) до приключване на проверката непрекъснато изпълнява задълженията си по осигуряване на безопасност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) По време на проверката, извършването на справки и изготвянето на административни документи на водачите и пътниците се разпорежда да престояват в проверяваното превозно средство или на разстояние от полицейския автомобил, а документите им се представят за подпис извън служебното МПС върху подходящо за целта място.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) При проверката не се допуска проверяваните лица да влизат, престояват, оставят или вземат предмети във и от служебния автомобил, както и да се намират в гръб на полицейските органи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Проверката задължително започва с извършването на справка по регистрационен номер на МПС и/или идентификационен номер на рама, данни за водача, валидност на СУМПС, и данни на пътуващите лица чрез РСОД, а когато РСОД е повредена, нарядът не разполага с такава или при друга невъзможност - чрез ОДЦ/ОДЧ. Справка за валидността на СУМПС, издадени от други държави - членки на ЕС, се извършва в системата "EUCARIS-RESPER" чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) При установяване на невръчен електронен фиш на проверяваните лица полицейски орган отпечатва същия чрез мобилно печатащо устройство и предприема действия за връчването му. Лицето, на което е връчен електронен фиш, подписва обратна разписка (за всеки електронен фиш), удостоверяваща връчването.
(8) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Отказът за получаване на електронен фиш се удостоверява чрез подпис на свидетел върху обратната разписка.
(9) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) След приключване на работното време полицейските органи предоставят обратните разписки на служител, извършващ отвода. (10) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Обратните разписки се изпращат на областната дирекция на МВР по местоиздаване на електронния фиш.
(11) (Нова, изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Полицейските органи, осъществяващи дейността по контрол на пътното движение, имат право да обработват картови плащания на дължими глоби чрез терминални устройства ПОС при желание от страна на водача и пътниците за заплащане на дължими глоби по Закона за движението по пътищата.

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) В случаите на проверка на МПС, водачът на което не е изпълнил полицейско разпореждане, освен действията по чл. 62 полицейският орган може допълнително да:
1. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) отдава разпореждане на водача да изключи двигателя, да извади контактния ключ, когато превозното средство разполага с такъв, и го постави на арматурното табло;
2. отдава разпореждане на водача да излезе бавно от колата и да застане пред автомобила си с лице към него;
3. отдава разпореждане на лицата в автомобила да стоят неподвижно в МПС;
4. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) установява самоличността на лицето/лицата, като прави справка чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ, уведомява ОДЦ/ОДЧ и изпълнява дадените разпореждания;
6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) при необходимост за отвеждане и задържане в структурите на МВР лицето сяда в полицейския автомобил на задната седалка по средата или вдясно, като до него сяда задължително полицейски орган;
7. в един патрулен автомобил се превозва само едно задържано лице.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При получаване на данни за извършено престъпление или за наличие на опасни или забранени за притежаване предмети се извършва обиск на водача и пътниците, както и проверка на превозното средство и на вещите, които се превозват в него, съгласно ЗМВР, като за действията се уведомява ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При осъществяване на контрол на пътното движение и установяване на издирвани лица или ППС, когато е налице основание за задържането им, полицейският орган ги задържа лично или със съдействието на други служители, като за действията си уведомява ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При откриване на изоставени моторни превозни средства, които са обявени за издирване, полицейският орган е длъжен да запази мястото и да докладва в ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Когато водач, допуснал нарушение на правилата за движение, не спре на подадения от полицейския орган сигнал, незабавно се уведомява ОДЦ/ОДЧ и се изпълняват дадените разпореждания.

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При мъгла и намалена видимост нарядът по контрол на пътното движение следи водачите на МПС да се движат със скорост и дистанция, съобразени с пътните условия, да не предприемат изпреварване, да не завиват в обратна посока, да не спират на платното за движение, да не се извършва теглене на превозни средства или движение на извънгабаритни и опасни товари.

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При крупни производствени аварии, бедствия или възникването на пожар служителите, назначени в наряд за контрол на пътното движение, съобщават на ОДЦ/ОДЧ или на съответната регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", като при необходимост вземат мерки за преустановяване, отклоняване, регулиране на движението на превозните средства и на пешеходците в рисковия участък, както и съдействат за безпрепятствено придвижване на спасителните екипи, спешна медицинска помощ и противопожарните автомобили.

Чл. 70. При инциденти, в които участват ППС, превозващи опасни товари, се действа съгласно дадените от ОДЦ/ОДЧ разпореждания.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При усложнени пътни и метеорологични условия полицейският орган е длъжен да:
1. уведоми незабавно ОДЦ/ОДЧ;
2. съдейства на пътноподдържащите служби при почистването на пътищата;
3. при необходимост спира, отбива или регулира движението на ППС;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) подпомага изтеглянето на превозни средства и да окаже при необходимост помощ на пътуващите в тях граждани.

Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При получаване на сигнал за терористичен акт или при провеждане на заградителни мероприятия полицейският орган изпълнява указанията на ОДЦ/ОДЧ, като участва в откриването и задържането на обявени за издирване лица, вещи и ППС.

Чл. 73. Назначеният в наряд на КПП:
1. контролира спазването на правилата за движение;
2. контролира техническото състояние на ППС и документите на водачите;
3. предприема мерки за откриване и задържане на издирвани лица, ППС и вещи;
4. отклонява или спира временно движението, когато това е разпоредено по съответния ред;
5. поддържа непрекъсната връзка с ОДЦ/ОДЧ и нарядите, които осъществяват служебните си задължения в близост до КПП.


Раздел III.
Отвод и отчет на резултатите от дейността по контрол на пътното движение (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Раздел III.
Отвод и отчет на резултатите от дейността по пътен контрол


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Работната смяна на нарядите по контрол на пътното движение приключва с отвод.
(2) В рамките на отвода старшият на наряда докладва за:
1. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) резултатите от изпълнение на дейността по контрол на пътното движение;
2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) изготвени докладни записки и други документи, свързани с изпълнение на дейността по контрол на пътното движение;
3. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) състоянието на оперативната и пътно-транспортната обстановка в обслужвания район;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) състоянието на предоставените технически средства за изпълнение на дейността по контрол на пътното движение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Полицейските органи от нарядите, изпълняващи дейността по контрол на пътното движение в отдалечени райони, не се явяват на отвод, като докладват за резултатите от дейността си по телефона или друго средство за свръзка, а документите по ал. 2, т. 2, свързани с изпълнение на служебната дейност, предоставят по служебен път.

Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Резултатите от дейността по контрол на пътното движение, се отчитат за всяка смяна/дежурство/или приключване на работния ден.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Формите на отчетност на контрола на пътното движение са следните:
1. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) ежедневна форма на отчет и контрол, генерирани на електронен носител в АИСПП (приложение № 11);
2. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) при невъзможност за изготвяне на отчета в РСОД (дефектиране на уреда или друга причина) старшият на наряда го предоставя на хартиен носител, като задължително при пристигане в съответната структура въвежда данните в АИСПП;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) обобщена справка за цялостната дейност в РУ и отдел/сектори/групи при СДВР/ОДМВР през изминалия месец (приложение № 12);
4. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) при работа в съвместни наряди служителят, работещ по контрол на пътното движение, попълва отчетната форма чрез РСОД съгласно тази инструкция (приложение № 11), а служителите от "Охранителна полиция" изготвят отчетните форми, разпоредени в инструкциите по направление на дейност. В тези случаи служителят на "Пътна полиция" се назначава за старши на наряда в системата АИСПП.
(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Служителите са длъжни да отразяват дейността по осъществяване на контрол на пътното движение в ежедневна отчетна форма или в приложение № 11.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Чл. 77. (1) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Справките по чл. 75, ал. 2, т. 2 и 3 се изготвят от полицейски инспектор, а в звената, в които няма предвидена/заета такава длъжност, дейността се възлага на друг полицейски орган от същото направление на дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.)(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) В срок до 10-о число на текущия месец началникът на отдел "Пътна полиция" при СДВР и началниците на сектори "Пътна полиция" при ОДМВР предоставят ежемесечно в отдел "Пътна полиция" при ГДНП обобщена справка за изминалия месец за състоянието, резултатите и дейността по безопасността на движението на територията на областта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Началниците на РУ, предоставят преди срока по ал. 3 необходимите данни на началниците на сектори "Пътна полиция" при ОДМВР за включването им в обобщената справка по приложение № 12.


Раздел IV.
Задължения на служителя, изпълняващ дейност по контрол на пътното движение (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Раздел IV.
Задължения на служителя, изпълняващ дейност по пътен контрол


Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) За изпълнение на дейност по контрол на пътното движение нарядът е длъжен да носи:
1. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) служебна карта, полицейски знак и карта за индентификация (приложение № 20);
2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) свидетелството за управление на МПС и пътната книжка на патрулния автомобил или мотоциклет;
3. стоп палка и светлоотразителна жилетка;
4. автоконтрольорска чанта, оборудвана съгласно приложение № 14;
5. въоръжение и помощни средства;
6. светлоотразителни конуси и знаци;
7. (нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) работна станция за отдалечен достъп;
8. (нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) мобилно печатащо устройство (принтер).

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Полицейският орган по контрол на пътното движение преди изпълнението на дейността по контрол на пътното движение е длъжен да провери изправността на техническите средства за контрол и служебното МПС.

Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Основна задача на служителя, осъществяващ дейност по контрол на пътното движение, е да следи за спазването на правилата за движението, сигурността и безопасността на движението по пътищата, предотвратяването на нарушенията и опазването на обществения ред.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Служителят, осъществяващ дейност по контрол на пътното движение, е длъжен да:
1. познава и изпълнява служебните си задължения и нормативната уредба, регламентираща дейността му;
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) познава особеностите на обслужвания район, участък, пост за изпълнение на службата, свързани с безопасността на пътното движение;
3. познава и използва свързочните и другите технически средства за контрол на движението;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) наблюдава движението и взема мерки за недопускане нарушения на правилата за движение, а при създаване на пречки или препятствия по платното за движението да предприема мерки, свързани с тяхното отстраняване;
5. съдейства и оказва помощ на участниците в движението при усложнени пътни и метеорологични условия;
6. проверява редовността на документите на водачите на МПС и документите за самоличност на пътниците и на пешеходците;
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) проверява на пътя регистрацията, техническото състояние, оборудването и документите за превоз на товари и обезопасяването на товарите на движещите се по пътя ППС;
8. следи за състоянието на пътищата, пътните съоръжения и сигнализация и да предприема мерки и прави предложения за отстраняване на констатираните нередности;
9. следи за спазване на сроковете и сигнализацията на строително-монтажните работи по пътищата и улиците и да не допуска поставяне на препятствия върху платното, които затрудняват движението на ППС;
10. следи за своевременното и качествено почистване и обработване на пътищата при зимни условия;
11. взема незабавни мерки и извършва необходимите действия при ПТП и кризисни ситуации;
12. познава реда за действие в случаи на ПТП и аварии с превозни средства, които транспортират пари, ценности, оръжие, боеприпаси, взривни, отровни, силно действащи и радиоактивни вещества, материали и товари;
13. оказва долекарска помощ на пострадалите при ПТП, както и съдействие при транспортирането им чрез екип на спешна медицинска помощ до медицинско заведение и опазването на имуществото им, засегнато при ПТП;
14. изяснява и отразява обективно и точно обстоятелствата при допуснати нарушения на правилата за движение;
15. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
16. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) при провеждането на заградителни мероприятия и СПО да изпълнява указанията на ръководителя на мероприятието и на ОДЦ/ОДЧ и да участва в разкриването и задържането на обявените за издирване лица, вещи и МПС;
17. познава сигналите на регулировчика за управление на движението и реда за управление на сигналите на светофарните уредби;
18. предотвратява и пресича престъпните и противообществените действия на гражданите и да отстранява причините и предпоставките, създаващи опасност за живота и здравето на гражданите;
19. съдейства на държавните органи в случаите, предвидени със закон;
20. изследва обстоятелствата и изготвя необходимите документи за настъпило ПТП в предвидените от закона случаи;
21. съдейства при производство по разследване на ПТП, при които има пострадали граждани или значителни материални щети;
22. извършва контрол за редовността на документите за ползване на пътната мрежа.

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Полицейският орган е длъжен временно да пристъпи към регулиране на движението:
1. при неизправна светофарна уредба или когато светофарното регулиране не обезпечава своевременното пропускане на ППС и пешеходци;
2. при осигуряване преминаването на автомобили със специален режим на движение или автомобили на въоръжените сили, движещи се в колона;
3. при провеждане на заградителни, спортни, масови и други мероприятия;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) на места с ПТП, предизвикали задръстване, и в районите на бедствия или крупни производствени аварии;
5. на места с временна забрана или отклонение на движението;
6. за осигуряване преминаването през платното за движение на деца, граждани с трайни увреждания и организирани групи пешеходци или велосипедисти.

Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Служителят, осъществяващ дейност по контрол на пътното движение, може да напусне определения му пост, участък или маршрут за движение и контрол, при следните случаи:
1. за отвеждане до медицинско заведение на лица, получили телесни повреди при ПТП или извършени престъпления;
2. при вземане на неотложни мерки за отстраняване на препятствия и опасности за движението на съседни пътни участъци;
3. за отвеждане в помещения на МВР на лица в случаите, предвидени с нормативен акт;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) за вземане на мерки или участие при ликвидиране на пожари, последици от бедствия или производствени аварии и кризи;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) за съпровождане до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване на водачи на МПС, за които с техническо средство е установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда;
6. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) за съпровождане до мястото за извършване на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химико-токсикологично лабораторно изследване на водачи на МПС, за които с тест е установено наличие на наркотични вещества или техни аналози.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Отклоняване от определения пост, участък или маршрут за движение и контрол се допуска след доклад и разпореждане на непосредствения началник и/или ОДЦ/ОДЧ.


Глава четвърта
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ
Раздел I
Работа с техническите средства за контрол


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Директорът на ГДНП по предложение на началника на отдел "Пътна полиция" при ГДНП:
1. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) разпределя техническите средства и системи (ТСС) за контрол на правилата за движение по пътищата съобразно нуждите и ефективността от използването им;
2. предлага за въвеждане в експлоатация нови видове ТСС на база анализ на необходимостта от конкретен вид, както и съвременните тенденции в тази насока.
3. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) (1) Директорът на СДВР/ОДМВР определя минимален брой часове за контрол с ТСС въз основа анализ на настъпилите ПТП на територията на съответната ОДМВР.
(2) Със заповед на директора на СДВР/ОДМВР се определят отговорници за техническите средства, които:
1. водят на отчет техническите средства и системи в СДВР/ОДМВР и РУ;
2. водят дневници за всяко средство за измерване, в които се отразяват техническото му състояние, извършените първоначална и периодични проверки (калибриране) и преминаване през държавна метрологична проверка - когато техническото средство подлежи на такива проверки;
3. представят своевременно за ремонт и получават ремонтираните средства за измерване;
4. следят и контролират техническото състояние на техническите средства.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Началниците на РУ, и началниците, на отдел/сектори "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР, във връзка с използването на средствата за измерване организират и контролират:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) обучението на състава за работа с техническите средства за измерване и тяхното ефективно и законосъобразно използване;
2. отчета и архивирането на показанията от средствата за измерване на хартиен и магнитен носител;
3. правилната им техническа експлоатация;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) съответствието между установените нарушения и запаметените показания и взетото административно отношение.

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Началниците на РУ, и на отдел/сектори "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР, ежемесечно осъществяват проверка на съответствието на установените нарушения и запаметените със средствата за измерване показания и взетото административно отношение.
(2) За резултатите от извършената проверка се изготвя справка, която се предоставя на директора на СДВР или ОДМВР.
(3) Справката по ал. 2 съдържа:
1. броя и номерата на наличните технически средства от всеки вид, както и тяхната изправност;
2. броя на установените и запаметени нарушения за всяко техническо средство поотделно и съставените административни документи;
3. наличие на несъответствие на показателите по т. 2 и установените за това причини;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) изводи относно ефективността на използваните маршрути за движение и контрол и места за контрол с АТСС, предложения за актуализиране на същите и за подобряване на дейността.

Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При осъществяване на дейност по контрол на пътното движение полицейските органи използват:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта, за наличието на сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и за други техни нарушения;
2. системи за автоматично разчитане и разпознаване на табели с регистрационни номера на превозни средства и комбинирани устройства;
3. системи за наблюдение, автоматично регистриране и идентифициране на МПС при преминаване на червен сигнал на светофарната уредба и за други нарушения;
4. технически средства за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването и в издишания въздух;
5. технически средства и системи за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози;
6. мобилни технически средства за измерване на шума от моторните превозни средства и от техните изпускателни уредби;
7. мобилни технически средства и системи за проверка на светлопропускливостта на автомобилните стъкла;
8. мобилни димомери за измерване на димността на отработените газове от МПС с дизелови двигатели;
9. мобилни газоанализатори на отработени газове от МПС с искрово запалване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Техническите средства по ал. 1, т. 1 за измерване на скорост, т. 4, 8 и 9 могат да се използват от полицейските органи, след като са преминали контрол съгласно изискванията на Закона за измерванията или Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове по прилагането им и подлежат на последващ контрол, с периодичност - съгласно заповед на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Уредите и тестовете за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози се използват съгласно реда по чл. 174, ал. 4 ЗДвП.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Резултатите от всяко използване на техническо средство се отразяват в дневник на техническото средство.

Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Използването на АТСС за контрол на скоростта, с изключение на стационарните такива, се планира ежемесечно, при което се осигурява ефективното им използване и правилното им разпределение на пътната мрежа на предварително определени места за контрол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Местата за извършване на контрол с технически средства и системи се определят по реда на Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (ДВ, бр. 36 от 2015 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) Местата за работа с технически средства за установяване на нарушения на скоростните режими, неспазване на предимство, неправилно изпреварване, наличието на сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и други се отразяват в указанията за непосредствено изпълнение на контрола на пътното движение като места за контрол с АТСС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При организация на контрола на скоростните режими по автомагистрали, първокласни пътища, натоварени отсечки в населените места и други приоритетно се определят места за разполагане на АТСС за контрол на скоростта.

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) На рискови участъци с интензивен трафик на движение, където не са монтирани стационарни автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол на скоростта или поставянето им е невъзможно, се осъществява контрол чрез мобилни (прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя) АТСС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Използването на АТСС за контрол на скоростта се извършва по реда на Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)

Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) С автоматизирани технически средства и системи могат да работят служители на МВР, преминали обучение за работа с тях по ред, определен със заповед на главния секретар на МВР. Обработката на нарушенията, заснети с АТСС, и издаването на електронни фишове се извършват от служители на МВР, определени от ръководителите на службите за контрол по чл. 165 от ЗДвП.

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) За всяко използване на мобилно АТСС за контрол се попълва протокол съгласно Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (ДВ, бр. 36 от 2015 г.).
(2) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)
(4) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Протоколът по ал. 1 се приема и подписва след проверка на правилното попълване от служителя, провеждащ отвода, регистрира се в деловодството на структурното звено, и представлява основен документ за отчет на резултатите и работата на наряда, използващ мобилно АТСС.
(5) Данните за нарушенията се съхраняват до приключване на административнонаказателната преписка във формата и вида, изготвен от АТСС. При необходимост същите могат да се отпечатват.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При използване от наряда на технически средства за определяне концентрацията на алкохол в кръвта резултатите се отразяват на електронната подложка в РСОД, както и в дневник по образец (приложение № 16).
(7) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При използване от наряда на технически средства и системи за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, резултатите се отразяват на електронната подложка в РСОД в протокол съгласно Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози (ДВ, бр. 61 от 2017 г.), както и в дневник (приложение № 18).
(8) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При използване от наряда на мобилни технически средства и системи за измерване на шума от МПС и от техните изпускателни уредби резултатите се отразяват в дневник (приложение № 18а).
(9) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) ри използване от наряда на мобилни технически средства и системи за проверка на светлопропускливостта на автомобилните стъкла резултатите се отразяват в дневник (приложение № 18б).
(10) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) ри използване от наряда на мобилни димомери за измерване на димността на отработените газове от МПС с дизелови двигатели или на мобилни газоанализатори на отработени газове от МПС с искрово запалване резултатите се отразяват в дневник (приложение № 18в).

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) За измерване на скоростта от мобилно АТСС се използват служебни автомобили или мотоциклети, движещи се в пътнотранспортния поток или работещи на място за контрол с АТСС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) В случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС нарушителите не се спират при установено нарушение на максимално допустимата скорост, а след сваляне на информацията от АТСС се предприемат действия за реализиране на административнонаказателната отговорност за извършеното нарушение. Допуска се спиране на място в случаите, когато водачът извършва друго нарушение или за нарушението е предвидено наказание лишаване от право да се управлява МПС или отнемане на контролни точки.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.).
(4) При използване на автоматизирани технически средства, без нарушителите да се спират на място, в наряд може да се назначава един служител.

Чл. 93. (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.)

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.)

Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) За изпълнение на контрол на пътното движение нарядът се оборудва с технически средства съобразно поставените задачи.

Чл. 96. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)


Раздел II.>
Действия на полицейския орган при пътнотранспортно произшествие (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)>
>
Раздел II.>
Действия на полицейския служител при пътнотранспортно произшествие


Чл. 97. (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Посещението на ПТП се организира и ръководи от дежурните служители в ОДЦ/ОДЧ, които в случаите, когато е необходимо ПТП да бъде посетено, незабавно подават получената информация чрез комуникационните средства на МВР и АИСПП и изпращат наряд на пътна полиция.

Чл. 98. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) На мястото на ПТП нарядът изяснява:
1. има ли пострадали лица и къде са транспортирани;
2. съществува ли опасност за възникване на аварии, пожари, разлив на опасни продукти, както и характера, мястото и времето на настъпване на произшествието;
3. брой на участниците и регистрационните номера на ППС, наличие на очевидци/свидетели и други данни, имащи отношение по изясняване на причините на възникване на ПТП;
4. необходимост от осигуряване на екипи за пожарна безопасност и защита на населението, спешна медицинска помощ и др.;
5. вида на транспортните средства, превозваните товари или пътници;
6. ако водачът е напуснал мястото на ПТП - вероятна посока на оттегляне, марка, модел, цвят, регистрационен номер на МПС и други данни, имащи отношение по изясняване самоличността на конкретния извършител;
7. необходимост от запазване на местопроизшествието до идване на дежурна оперативна група (ДОГ);
8. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) дали в ПТП участват като водачи служители на МВР, Министерството на отбраната или на Българската армия, дипломати и чуждестранни граждани, лица на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи на територията на Република България или пребиваващи на нея, или лица с неустановена самоличност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Съобразно данните по ал. 1 полицейските органи уведомяват ОДЦ/ОДЧ с оглед преценка за предприемане на действия по отработване на ПТП или изпращане на ДОГ, като тези факти и обстоятелства се регистрират чрез РСОД.

Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Когато са причинени само материални щети и ПТП не се разследва от ДОГ, нарядът е длъжен да изясни обстоятелствата и причините за неговото настъпване, като:
1. установява участвалите превозни средства, самоличността на участниците и свидетелите на произшествието;
2. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) извършва оглед на местопроизшествието, причинените щети на ППС, на пътя и неговите принадлежности или щети на други лица, организацията на движението - наличието на пътни знаци, светофарна уредба, маркировка, като заснема фактическата обстановка с РСОД или с цифров фотоапарат:
а) общ изглед на местопроизшествието;
б) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) посока на движение на всеки участник в ПТП;
в) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) състояние на пътя, пътни знаци, маркировка и организация на движението;
г) щети, причинени от ПТП по ППС, сгради, съоръжения, прилежаща инфраструктура и др.;
д) следи, оставени на местопроизшествието от участниците в ПТП;
е) разположение на ППС спрямо определения ориентир;
3. изяснява причините и обстоятелствата за настъпилото ПТП на база извършения оглед и данните от участниците и свидетелите;
4. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) задължително изпробва участниците в ПТП за употреба на алкохол, а при съмнение и за наркотични вещества или техни аналози;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) издава необходимите документи (протоколи за ПТП, АУАН, фишове, скици на ПТП);
6. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) предприема всички законови мерки за недопускане движение на ППС при причинена повреда, застрашаваща безопасността на движението и управление от водачи на МПС, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози;
7. докладва в дежурната част за резултата от посетеното ПТП;
8. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) попълва чрез РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.

Чл. 100. Когато при ПТП има данни за престъпление, нарядът е длъжен да:
1. запази местопроизшествието и да предприеме мерки за спиране, отклоняване или регулиране на движението;
2. докладва в ОДЦ/ОДЧ и да предприеме мерки за оказване на първа долекарска помощ до идването на екип от спешна медицинска помощ и установява самоличността на пострадалите лица;
3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) осигури безопасността на движението, охрана и запазване на местопроизшествието (съхранява всички следи и установява други данни, които имат значение за изясняване на ПТП, в това число и наличието на видеозаснемащи устройства, разположението и посоката на движение на превозните средства и др.);
4. установи самоличността на свидетелите и на участниците в ПТП и да осигури присъствието им на местопроизшествието, когато същите не се нуждаят от оказване на медицинска помощ в лечебно заведение;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) ако водачът е напуснал местопроизшествието, нарядът изяснява вероятната посока, марката, модела, цвета, регистрационния номер на МПС и други факти, като докладва в ОДЦ/ОДЧ;
6. установи нанесените щети на превозните средства, на пътните съоръжения и принадлежности и на други физически или юридически лица;
7. при пристигане на ДОГ старшият на наряда докладва на ръководителя всички факти и обстоятелства, имащи отношение към ПТП;
8. изпълнява разпорежданията на ръководителя на ДОГ, обезпечава безопасни условия за работа на групата и други мероприятия, свързани с конкретната обстановка;
9. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) при необходимост след приключване на огледа от ДОГ и по разпореждане на разследващия орган организира опазването и принудителното преместване на повредените превозни средства и техните товари, за което докладва в ОДЦ/ОДЧ;
10. изготвя докладна записка за извършените действия;
11. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) попълва чрез РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.

Чл. 101. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2022 г., в сила от 01.11.2022 г.) За всяко произшествие, станало известно на полицейския орган, включително и извън неговия участък или район, той е длъжен незабавно да докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и да изпълнява дадените разпореждания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При ПТП, за което има данни за пострадали лица, полицейският орган е длъжен да предприеме мерки за уведомяване на спешна медицинска помощ лично или чрез дежурния в ОДЦ/ОДЧ, да окаже долекарска помощ и осигури безопасността на движението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Информация за причините и обстоятелствата за настъпване на ПТП се предоставят на граждани, медии и други по установения в МВР ред. Полицейските органи нямат право да предоставят информация и други данни без разрешение от ръководителя на ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 102. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Когато в резултат на ПТП на ППС са нанесени технически неизправности, непозволяващи безопасното му придвижване, и от страна на водача или негови близки не бъдат предприети действия по неговото обезопасяване, същото се премества по разпореждане на ръководителя на ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ и се предприемат мерки за преместването му на безопасно място за сметка на неговия собственик или ползвател.

Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При ПТП с ППС, превозващи опасни товари или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това се създава опасност за движението, нарядът по контрол на пътното движение незабавно взема мерки за обезпечаване на собствената си и безопасността и сигурността на гражданите, намиращи се в района на инцидента, като уведомява ОДЦ/ОДЧ за обозначението на информационната табела относно вида на опасния товар и изпълнява дадените указания.


Раздел III.
Действия на служителя от контрол на пътното движение с лица без постоянен адрес в Република България или ползващи имунитет (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)


Чл. 104. (1) При нарушение на правилата за движение или инцидент с лица, които заявяват, че притежават имунитет, правото на имунитет и неговият обем се установяват чрез документ, удостоверяващ заеманата от лицето длъжност.
(2) Дипломатически автомобил с флаг на чужда държава не се спира при нарушение на правилата за движение, а за констатираното нарушение се докладва по съответния ред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) За всяко нарушение на правилата за движение и инцидент с участието на лица или обекти с имунитет полицейският орган докладва своевременно на ОДЦ/ОДЧ с цел получаване на разпореждане за последващи действия, като за случая изготвя докладна записка.

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) При разследване на ПТП с участие на лице без постоянен адрес на територията на страната служителят, назначен за старши на наряда, е длъжен да докладва в ОДЦ/ОДЧ за евентуално уведомяване на Министерството на външните работи и при необходимост осигуряване на преводач.

Чл. 106. В случаите на ПТП с материални щети, когато лице с имунитет откаже оглед на превозното средство и не представи документи, необходими за попълване на протокол за ПТП, служителят записва в съответните графи на бланката „отказал оглед“ или „не представил“.

Чл. 107. (1) При ПТП с причинени значителни материални щети, телесни повреди или смърт на лица с участието на МПС, управлявано от лице с имунитет, се уведомява ОДЧ/ОДЦ, който от своя страна уведомява за инцидента дежурен следовател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Районът на ПТП се запазва от полицейските органи, които предприемат действията по чл. 100 до пристигане на дежурния следовател.
(3) Лицето с имунитет се поканва да изчака на местопроизшествието до пристигането на компетентните органи, ако не се нуждае от спешна медицинска помощ.

Чл. 108. Оглед на превозни средства на представители на дипломатически мисии и членове на техните семейства, притежаващи имунитет, се извършва само след дадено от тяхна страна разрешение.


Раздел IV.
Действия на полицейския орган на пост за регулиране и подпомагане на движението (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.)


Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) За изпълнение на служебните си задължения на ПРПД полицейският орган трябва да познава и владее методите за физическо/ръчно регулиране на движението, както и при техническа възможност да извършва ръчно управление на светофарните уредби.

Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Полицейският орган в качеството си на регулировчик може да използва допълнително следните движения:
1. с кръгово движение на ръцете в лакътя и/или китката и опъната длан указва по-бързо преминаване на участниците в движението през кръстовището или регулираното място;
2. с опъната ръка да посочва къде да спрат превозните средства или пешеходците;
3. с опъната ръка и въртеливо движение на другата в лакътя - в кои посоки задължително трябва да се движат превозните средства.
(2) Освен задължителните и допълнителните сигнали регулировчикът може да използва и други разбираеми жестове с оглед даване на допълнителни указания на участниците в движението.
(3) Подаденият сигнал "Внимание" има продължителност поне четири секунди.

Чл. 111. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Времето и смените за изпълнение на службата като регулировчик се планират в ежедневната ведомост, часовия график (приложение № 10) и в АИСПП.
(2) В зависимост от оперативната или пътнотранспортната обстановка регулирането може да бъде непрекъснато или с прекъсвания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Когато работното време на полицейския орган - регулировчик, е планирано за непрекъснато изпълнение на служебните задължения при неподвижен пост, се осигурява почивка от 15 минути на всеки час.

Чл. 112. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) На поста за регулиране полицейският орган е длъжен:
1. да се запознае с пътнотранспортната обстановка и организацията на движението;
2. да застане на място, където неговите сигнали ще се възприемат еднакво добре от всички участници в движението;
3. при осъществяване на дейността да вземе мерки за своята лична безопасност и тази на участниците в движението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Не се допуска регулиране в тъмната част на денонощието без допълнително осветление и при намалена видимост с изключение на случаите при ПТП, като се спазват мерките за безопасност.

Чл. 113. (1) Постовете за регулиране могат да бъдат постоянни или временни, като:
1. временните постове се определят за регулиране в часовете с максимална интензивност на движението на определени кръстовища при заградителни, масови, спортни и други мероприятия;
2. постоянните постове се определят при доказана необходимост от постоянно присъствие и регулиране на база анализ на пътнотранспортната и оперативната обстановка, наличие на дипломатически обекти или обекти от национално значение, подсигуряване на трасета и др.
(2) На постовете за регулиране дейността може да се изпълнява от двама служители – единият за регулиране на движението, а другият – за смяна, подпомагане и вземане на отношение спрямо нарушителите.
(3) На кръстовища, където регулирането не може да се осъществява от един служител, същото се регулира от двама служители с осигурена комуникационна и визуална връзка за синхронизация на подаваните сигнали.

Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Служител на ПРПД при констатиране на нарушения от участници в движението предприема действия съгласно дадените му правомощия.

Чл. 115. Регулировчикът спира движението на ППС при преминаване на организирани пешеходни или велосипедни колони и подпомага преминаването на деца, трудно подвижни лица и лица с трайни увреждания.

Чл. 116. Регулировчикът е длъжен да предприеме незабавни действия за осигуряване на бързото и безопасно преминаване на превозни средства, използващи специален режим на движение.

Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) Когато кръстовище се регулира със светофарна уредба, полицейският орган осъществява визуален контрол по спазването на сигналите от водачите на превозни средства.
(2) При неработеща светофарна уредба или възникнала необходимост служителят навлиза в кръстовището и пристъпва към регулиране.
(3) В случаите, когато продължителността на отделните фази на работеща светофарна уредба не осигуряват необходимата пропускателна способност, при техническа възможност служителят преминава към ръчно управление на уредбата.


Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 56 ОТ 2015 Г.)

Раздел I.
Работа с техническите средства и системи за контрол (Загл. изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.)


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Директорът на ГДНП по предложение на началника на отдел "Пътна полиция" при ГДНП:
1. разпределя техническите средства и системи (ТСС) за контрол съобразно нуждите и ефективността от използването им;
2. предлага за въвеждане в експлоатация нови видове ТСС на база анализ на необходимостта от конкретен вид, както и съвременните тенденции в тази насока;
3. определя минимален брой часове за контрол с ТСС въз основа анализ на настъпилите ПТП на територията на съответната ОДМВР

Чл. 84. Със заповед на директора на СДВР и ОДМВР се определя отговорник за техническите средства, който:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) води на отчет техническите средства и системи в СДВР/ОДМВР и РУ;
2. води дневник за всяко средство за измерване, в който се отразяват техническото му състояние, извършената периодична проверка (калибриране) и преминаване през държавна метрологична проверка;
3. представя своевременно за ремонт и получава ремонтираните средства за измерване.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Началниците на РУ, на отдел/сектори "Пътна полиция" и на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР и ОДМВР, във връзка с използването на средствата за измерване организират и контролират:
1. обучението на състава за работа със средствата за измерване и тяхното ефективно и законосъобразно използване;
2. отчета и архивирането на показанията от средствата за измерване на хартиен и магнитен носител;
3. правилната им техническа експлоатация;
4. съответствието между установените и запаметени нарушения и взетото административно отношение.

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Началниците на РУ, отдел/сектори "Пътна полиция" и звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР и ОДМВР, ежемесечно осъществяват проверка на съответствието на установените и запаметени със средствата за измерване нарушения и предприетите мерки.
(2) За резултатите от извършената проверка се изготвя справка, която се предоставя на директора на СДВР или ОДМВР.
(3) Справката по ал. 2 съдържа:
1. броя и номерата на наличните технически средства от всеки вид, както и тяхната изправност;
2. броя на установените и запаметени нарушения за всяко техническо средство поотделно и съставените административни документи;
3. наличие на несъответствие на показателите по т. 2 и установените за това причини;
4. изводи относно ефективността на използване и предложения за подобряване на дейността.

Чл. 87. (1) За осъществяване на дейността по пътен контрол полицейските служителите използват технически средства и системи за определяне концентрацията на алкохол, установяване употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози, мобилни и стационарни системи за регистрация на нарушенията на скоростните режими, както и други нарушения.
(2) Техническите средства и системи за измерване следва да са одобрени и вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване, както и преминали метрологична проверка.
(3) Уредите и тестовете за установяване на употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози се използват съгласно реда по чл. 174, ал. 4 ЗДвП.

Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Използването на преносими и мобилни технически средства и системи за контрол се планира ежемесечно, при което се осигурява ежедневното им ефективно използване и правилното им разпределение на пътната мрежа на предварително определени места за контрол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Местата за извършване на контрол с технически средства и системи се определят на база анализ на аварийността на съответната територия по следните показатели:
1. честота на извършваните нарушения на правилата за движение по пътната мрежа по вид, време и място;
2. основни причини за настъпване на ПТП по място и време;
3. административен капацитет на структурното звено и възможност за покритие на пътната мрежа;
4. интензивност на пътното движение;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) оценка на ефективността от контролната дейност на конкретно място за контрол за предходен период.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Местата за работа с технически средства за установяване на нарушения на скоростните режими, неспазване на предимство, неправилно изпреварване и други се отразяват в указанията за непосредствено изпълнение на пътния контрол като места за контрол.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) При организация на контрола на скоростните режими по автомагистрали, първокласни пътища, натоварени отсечки в населените места и други приоритетно се определят места за разполагане на стационарно монтирани уреди за контрол на скоростта.

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) На рискови участъци с интензивен трафик на движение, където не са монтирани стационарни автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол на скоростта или поставянето им е невъзможно, се осъществява контрол чрез мобилни АТСС.
(2) За осъществяване на контрол с мобилни АТСС служителят позиционира служебен автомобил или мотоциклет или временно разполага АТСС на участък от пътя и насочва уреда в контролираната посока.
(3) Служителят включва автоматизираното техническо средство или система и извършва необходимите първоначални настройки за започване на автоматизирания контрол и поставя начало на работния процес.
(4) По време на измерване на скоростта от мобилно АТСС служителят може да осъществява наблюдение за функционирането на уреда или да осъществява регулиране и подпомагане на движението, както и контрол за спазване правилата за движение.
(5) След изтичане на времето за контрол служителят изключва автоматизираното техническо средство или система, като информацията със запаметените от уреда данни се съхранява в локална компютърна конфигурация или локален сървър за издаване на административни документи във връзка с установените нарушения, което се отразява в протокола по чл. 91.

Чл. 90. (1) С автоматизирани технически средства и системи могат да работят и лица, работещи по трудово правоотношение в МВР.
(2) Нарушенията, заснети с автоматизирани технически средства и системи, се обработват само от служители с полицейски правомощия.

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) За всяко използване на мобилно АТСС за контрол се попълва протокол (приложение № 15).
(2) Протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязват началото и краят на контролирания участък.
(3) При работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда.
(4) Протоколът по ал. 1 се приема и подписва след проверка на правилното попълване от служителя, провеждащ отвода, и представлява основен документ за отчет на резултатите и работата на наряда, използващ мобилно АТСС.
(5) Данните за нарушенията се съхраняват до приключване на административнонаказателната преписка във формата и вида, изготвен от АТСС. При необходимост същите могат да се отпечатват.
(6) При използване от наряда на технически средства и системи за определяне концентрацията на алкохол в кръвта резултатите се отразяват на електронната подложка в РСОД съгласно дневник по образец (приложение № 16).
(7) При използване от наряда на технически средства и системи за установяване употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози проверката и резултатът се отразяват на електронната подложка в РСОД в протокол (приложение № 17), както и в дневник (приложение № 18).

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) За измерване на скоростта от мобилно АТСС се използват служебни автомобили или мотоциклети, движещи се в пътнотранспортния поток или работещи на място за контрол.
(2) В случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС, работещо на място, нарушителите не се спират, а след сваляне на информацията от АТСС се предприемат действия за реализиране на административнонаказателната отговорност за извършеното нарушение. Допуска се спиране на място в случаите, когато с поведението си водачът създава непосредствена опасност за останалите участници в движението.
(3) В случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите се спират на място и се предприемат действия за реализиране на административнонаказателната отговорност за извършеното нарушение. За нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни фишове не се издават.
(4) При използване на автоматизирани технически средства, без нарушителите да се спират на място, в наряд може да се назначава един служител.

Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г.) По изключение могат да се използват неавтоматизирани технически средства за осъществяване на явен и видим контрол по пътни участъци с ниска интензивност. В указанията за маршрута подробно се разписват местата за контрол, като се отразява мястото на разполагане на полицейския автомобил/мотоциклет, контролирана посока, разположение на измерителя за скорост, контролирано ограничение и вид измерване, тактика на спиране на превозните средства и др.
(2) Неавтоматизираните технически средства се придружават от дневник (приложение № 19), в който на място се отразяват установените нарушения.

Чл. 94. При контрол на въведено с пътен знак ограничение на скоростта мястото за разполагане на техническото средство се фиксира чрез измерване на разстоянието до знака, като за всяка точка за контрол се изготвя и утвърждава схема. В указанията за маршрута, в които е включена такава точка за контрол, подробно се разписва мястото за разположение на техническото средство, разстоянието до пътния знак, настройката на обхвата и параметрите на уреда.

Чл. 95. За изпълнение на пътен контрол нарядът се оборудва с технически средства съобразно поставените задачи, но с не повече от един вид средство за измерване, необходим за конкретната дейност.

Чл. 96. За осъществяване на дейността по пътен контрол полицейските служители използват и:
1. системи за автоматично разчитане и разпознаване на регистрационни автомобилни табели и комбинирани устройства;
2. РСОД за извършване на проверка на МПС и лица, въвеждане на информация и др.;
3. системи за наблюдение, автоматично регистриране и идентифициране на МПС при преминаване на червен сигнал на светофарната уредба и др.;
4. цифров фотоапарат.


Раздел II.
Действия на полицейския служител при пътнотранспортно произшествие


Чл. 97. Посещението на ПТП се организира и ръководи от дежурните служители в ОДЦ/ОДЧ, които в случаите, когато е необходимо ПТП да бъде посетено, незабавно подават получената информация и изпращат наряд на пътна полиция.

Чл. 98. (1) На мястото на ПТП полицейският наряд изяснява:
1. има ли пострадали лица и къде са транспортирани;
2. съществува ли опасност за възникване на аварии, пожари, разлив на опасни продукти, както и характера, мястото и времето на настъпване на произшествието;
3. брой на участниците и регистрационните номера на ППС, наличие на очевидци/свидетели и други данни, имащи отношение по изясняване на причините на възникване на ПТП;
4. необходимост от осигуряване на екипи за пожарна безопасност и защита на населението, спешна медицинска помощ и др.;
5. вида на транспортните средства, превозваните товари или пътници;
6. ако водачът е напуснал мястото на ПТП - вероятна посока на оттегляне, марка, модел, цвят, регистрационен номер на МПС и други данни, имащи отношение по изясняване самоличността на конкретния извършител;
7. необходимост от запазване на местопроизшествието до идване на дежурна оперативна група (ДОГ);
8. дали в ПТП участват като водачи служители на МВР, Министерството на отбраната, дипломати и чуждестранни граждани, лица на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи на територията на Република България или пребиваващи на нея, или лица с неустановена самоличност.
(2) Съобразно данните по ал. 1 полицейските служители уведомяват ОДЦ/ОДЧ с оглед преценка за предприемане на действия по разследване и документиране на ПТП или изпращане на ДОГ.

Чл. 99. Когато са причинени само материални щети и ПТП не се разследва от ДОГ, нарядът е длъжен да разследва причините за неговото настъпване, като:
1. установява участвалите превозни средства, самоличността на участниците и свидетелите на произшествието;
2. извършва оглед на местопроизшествието, причинените щети на ППС, на пътя и неговите принадлежности или щети на други лица, организацията на движението - наличието на пътни знаци, светофарна уредба, маркировка, като заснема фактическата обстановка с цифров фотоапарат:
а) общ изглед на местопроизшествието;
б) изглед по посока на движение на всеки участник в ПТП;
в) знаково стопанство и организация на движението;
г) щети, причинени от ПТП по ППС, сгради, съоръжения, прилежаща инфраструктура и др.;
д) следи, оставени на местопроизшествието от участниците в ПТП;
е) разположение на ППС спрямо определения ориентир;
3. изяснява причините и обстоятелствата за настъпилото ПТП на база извършения оглед и данните от участниците и свидетелите;
4. задължително изпробва участниците в ПТП за употреба на алкохол, а при съмнение и за наркотично или друго упойващо вещество;
5. издава необходимите документи (протоколи за ПТП, АУАН, скици на ПТП); протоколът за ПТП се подписва от участниците в него;
6. предприема всички законови мерки за недопускане движение на ППС при причинена повреда, застрашаваща безопасността на движението и управление от водачи на МПС, употребили алкохол, наркотично или друго упойващо вещество;
7. докладва в дежурната част за резултата от посетеното ПТП;
8. попълва в РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.

Чл. 100. Когато при ПТП има данни за престъпление, нарядът е длъжен да:
1. запази местопроизшествието и да предприеме мерки за спиране, отклоняване или регулиране на движението;
2. докладва в ОДЦ/ОДЧ и да предприеме мерки за оказване на първа долекарска помощ до идването на екип от спешна медицинска помощ и установява самоличността на пострадалите лица;
3. осигури безопасността на движението, охрана и запазване на местопроизшествието (съхранява всички следи и установява други данни, които имат значение за изясняване на ПТП, разположението и посоката на движение на превозните средства и др.);
4. установи самоличността на свидетелите и на участниците в ПТП и да осигури присъствието им на местопроизшествието, когато същите не се нуждаят от оказване на медицинска помощ в лечебно заведение;
5. ако водачът е напуснал местопроизшествието, автоконтрольорът изяснява вероятната посока, марката, модела, цвета, регистрационния номер на МПС и други факти, като докладва в ОДЦ/ОДЧ;
6. установи нанесените щети на превозните средства, на пътните съоръжения и принадлежности и на други физически или юридически лица;
7. при пристигане на ДОГ старшият на наряда докладва на ръководителя всички факти и обстоятелства, имащи отношение към ПТП;
8. изпълнява разпорежданията на ръководителя на ДОГ, обезпечава безопасни условия за работа на групата и други мероприятия, свързани с конкретната обстановка;
9. при необходимост след приключване на огледа от ДОГ по разпореждане на разследващия орган организира опазването и принудителното преместване на повредените превозни средства и техните товари, за което докладва в ОДЦ/ОДЧ;
10. изготвя докладна записка за извършените действия;
11. попълва в РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.

Чл. 101. (1) За всяко произшествие, станало известно на полицейския служител, включително и извън неговия маршрут или район, той е длъжен незабавно да докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и да действа в зависимост от дадените разпореждания.
(2) При ПТП, за което има данни за пострадали лица, полицейският служител е длъжен да предприеме мерки за уведомяване на спешна медицинска помощ лично или чрез дежурния в ОДЦ/ОДЧ, да окаже долекарска помощ и осигури безопасността на движението.
(3) Информация за причините и обстоятелствата за настъпване на ПТП се предоставят на граждани, медии и други по установения в МВР ред. Полицейските служители нямат право да предоставят информация и други данни без разрешение от ръководителя на ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 102. Когато в резултат на ПТП на ППС са нанесени технически неизправности, непозволяващи безопасното му придвижване, и от страна на собственика или негови близки не бъдат предприети действия по неговото обезопасяване, същото се премества по разпореждане на ръководителя на ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ и се предприемат мерки за преместването му на охраняемо място за сметка на неговия собственик.

Чл. 103. При ПТП с ППС, превозващи опасни товари или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това се създава опасност за движението, нарядът по пътен контрол незабавно взема мерки за обезпечаване на собствената си и безопасността и сигурността на гражданите, намиращи се в района на инцидента, като уведомява ОДЦ/ОДЧ за обозначението на информационната табела относно вида на опасния товар и изпълнява дадените указания.


Раздел III.
Действия на служителя от пътен контрол с лица без постоянен адрес в Република България или ползващи имунитет


Чл. 104. (1) При нарушение на правилата за движение или инцидент с лица, които заявяват, че притежават имунитет, правото на имунитет и неговият обем се установяват чрез документ, удостоверяващ заеманата от лицето длъжност.
(2) Дипломатически автомобил с флаг на чужда държава не се спира при нарушение на правилата за движение, а за констатираното нарушение се докладва по съответния ред.
(3) За всяко нарушение на правилата за движение и инцидент с участието на лица или обекти с имунитет полицейският служител докладва своевременно на ОДЦ/ОДЧ с цел получаване на разпореждане за последващи действия, като за случая изготвя докладна записка.

Чл. 105. При разследване на ПТП с участие на лице без постоянен адрес на територията на страната служителят, назначен за старши на наряда, е длъжен да докладва в ОДЦ/ОДЧ за евентуално уведомяване на съответната дипломатическа мисия и при необходимост осигуряване на преводач.

Чл. 106. В случаите на ПТП с материални щети, когато лице с имунитет откаже оглед на превозното средство и не представи документи, необходими за попълване на протокол за ПТП, служителят записва в съответните графи на бланката "отказал оглед" или "не представил".

Чл. 107. (1) При ПТП с причинени значителни материални щети, телесни повреди или смърт на лица с участието на МПС, управлявано от лице с имунитет, се уведомява ОДЧ/ОДЦ, който от своя страна уведомява за инцидента дежурен следовател.
(2) Районът на ПТП се запазва от полицейските служители, които предприемат действията по чл. 100 до пристигане на дежурния следовател.
(3) Лицето с имунитет се поканва да изчака на местопроизшествието до пристигането на компетентните органи, ако не се нуждае от спешна медицинска помощ.

Чл. 108. Оглед на превозни средства на представители на дипломатически мисии и членове на техните семейства, притежаващи имунитет, се извършва само след дадено от тяхна страна разрешение.


Раздел IV.
Действия на полицейския служител на пост за регулиране и подпомагане на движението


Чл. 109. За изпълнение на служебните си задължения на ПРПД полицейският служител трябва да познава и владее методите за физическо/ръчно регулиране на движението, както и при техническа възможност да извършва ръчно управление на светофарните уредби.

Чл. 110. (1) Полицейският служител в качеството си на регулировчик може да използва допълнително следните движения:
1. с кръгово движение на ръцете в лакътя и/или китката и опъната длан указва по-бързо преминаване на участниците в движението през кръстовището или регулираното място;
2. с опъната ръка да посочва къде да спрат превозните средства или пешеходците;
3. с опъната ръка и въртеливо движение на другата в лакътя - в кои посоки задължително трябва да се движат превозните средства.
(2) Освен задължителните и допълнителните сигнали регулировчикът може да използва и други разбираеми жестове с оглед даване на допълнителни указания на участниците в движението.
(3) Подаденият сигнал "Внимание" има продължителност поне четири секунди.

Чл. 111. (1) Времето и смените за изпълнение на службата като регулировчик се планират в ежедневната ведомост и часовия график.
(2) В зависимост от оперативната или пътнотранспортната обстановка регулирането може да бъде непрекъснато или с прекъсвания.
(3) Когато работното време на полицейския служител - регулировчик, е планирано за непрекъснато изпълнение на служебните задължения при неподвижен пост, се осигурява почивка от 15 минути на всеки час.

Чл. 112. (1) На поста за регулиране полицейският служителя е длъжен:
1. да се запознае с пътнотранспортната обстановка и организацията на движението;
2. да застане на място, където неговите сигнали ще се възприемат еднакво добре от всички участници в движението;
3. при осъществяване на дейността да вземе мерки за своята лична безопасност и тази на участниците в движението.
(2) Не се допуска регулиране в тъмната част на денонощието без допълнително осветление и при намалена под 50 м видимост с изключение на случаите при ПТП, като се спазват мерките за безопасност.

Чл. 113. (1) Постовете за регулиране могат да бъдат постоянни или временни, като:
1. временните постове се определят за регулиране в часовете с максимална интензивност на движението на определени кръстовища при заградителни, масови, спортни и други мероприятия;
2. постоянните постове се определят при доказана необходимост от постоянно присъствие и регулиране на база анализ на пътнотранспортната и оперативната обстановка, наличие на дипломатически обекти или обекти от национално значение, подсигуряване на трасета и др.
(2) На постовете за регулиране дейността може да се изпълнява от двама служители - единият за регулиране на движението, а другият - за смяна, подпомагане и вземане на отношение спрямо нарушителите.
(3) На кръстовища, където регулирането не може да се осъществява от един служител, същото се регулира от двама служители с осигурена комуникационна и визуална връзка за синхронизация на подаваните сигнали.

Чл. 114. Служител на ПРПД при констатиране на нарушения от водачи не се отклонява за вземане на отношение, а записва регистрационния номер на МПС, датата, часа и вида на нарушението, като изготвя докладна записка.

Чл. 115. Регулировчикът спира движението на ППС при преминаване на организирани пешеходни или велосипедни колони и подпомага преминаването на деца, трудно подвижни лица и лица с трайни увреждания.

Чл. 116. Регулировчикът е длъжен да предприеме незабавни действия за осигуряване на бързото и безопасно преминаване на превозни средства, използващи специален режим на движение.

Чл. 117. (1) Когато кръстовище се регулира със светофарна уредба, регулировчикът осъществява визуален контрол по спазването на сигналите от водачите на превозни средства.
(2) При неработеща светофарна уредба или възникнала необходимост служителят навлиза в кръстовището и пристъпва към регулиране.
(3) В случаите, когато продължителността на отделните фази на работеща светофарна уредба не осигуряват необходимата пропускателна способност, при техническа възможност служителят преминава към ръчно управление на уредбата.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази инструкция „пътнотранспортна обстановка“ е съвкупност от:
1. път, пътни платна, пътни ленти, банкети, острови и техните граници, пътни съоръжения, принадлежности и препятствия;
2. строително-ремонтни и други работи в обхвата на пътя;
3. сигнализация с пътни знаци, маркировка, светофари и други средства;
4. осветление на пътя и състояние на крайпътните обекти (паркинги, гаражи, бензиностанции, сервизи, хотели и мотели, заведения за хранене, търговски обекти, болнични заведения и др.);
5. пътни участъци с концентрация на ПТП, стеснени участъци, потенциално опасни и уязвими места;
6. населени места, курортни центрове и комплекси, селскостопански, енергийни, индустриални и други обекти;
7. скорост, интензивност, състав и направление на движение на транспортните и пешеходните потоци;
8. метеорологични условия, като мъгла, дъжд, сняг, поледица, снегонавявания, буря, силен вятър и други оказващи влияние върху движението;
9. пътнотранспортни произшествия, времето, мястото и другите условия, при които те са възникнали, участвалите ППС, водачи и пешеходци и последиците от тях.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г., в сила от 26.01.2021 г.) В случай на липса или повреждане на РСОД документацията, свързана с дейността по контрол на пътното движение, се води на хартиен носител съгласно изготвените приложения.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Инструкцията се издава на основание чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 4. Тази инструкция отменя Инструкция № Із-1665 от 22 август 2013 г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (ДВ, бр. 79 от 2013 г.). Министър: Йордан Бакалов


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-749 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2015 Г.)

§ 31. Навсякъде в инструкцията думите "осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистралите" се заменят с "на които са възложени дейности по контрол на пътното движение", думите "точките за контрол" се заменят с "местата за контрол", думите "точки за контрол" се заменят с "места за контрол".


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-749 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-749 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ >/b>

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2017 Г.)

§ 44. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2021 Г.)

§ 86. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121а-749 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Заключителни разпоредби

КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121а-749 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2022 Г.)
§ 45. Инструкцията влиза в сила от 1 ноември 2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ
© 2007 - 2024 www.shofior.com. Всички права запазени. Всички текстове и изображения публикувани в този сайт са собственост на "Шофьор.ком" и на всички цитирани в сайта източници, и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права". Информацията в сайта се набира от различни източници. Shofior.com не носи отговорност за нейната достоверност и актуалност. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.