Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Заповед РД-01-277/15.06.2015 за определяне на редът и начинът за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

На основание чл. 8 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” и чл. 6, ал. 2 и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници
, 15 юни 2015г.


І. Организация на изпита

1. Началникът на Областен отдел „Автомобилна администрация” утвърждава график за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил за период от три месеца. В графика се предвижда конкретният брой комисии за всяка дата за изпит.

2. Графикът за изпитните дати се обявява на видно място в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация” най-малко пет работни дни преди първата изпитна дата за месеца.

3. Изпитите се провеждат в кабинетите на съответните Областни отдели „Автомобилна администрация“, оборудвани със система за видеонаблюдение, отговарящи на изискванията на чл. 12, ал. 4 на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити. Изпитите за Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. София се провеждат и в изпитния център на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, ул. “Гурко” № 5.

4. При прекъсване на записа на системата за видеонаблюдение председателят на изпитната комисия прекратява изпита и поставя тестовете и изпитните протоколи в плик. Председателят на комисията изготвя доклад за случая и предава доклада и плика с документите от изпита на началника на съответния областен отдел. Насрочва се нова дата за изпит на същите кандидати, като за последващото явяване не се изисква плащането на такса.

5. За допускане до изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност, кандидатите подават в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация” заявление за допускане до изпит (Приложение №1), към което прилагат следните документи:
5.1. копие на документ за завършено най-малко средно образование;
5.2. документ за платена такса за явяване на изпит по чл. 85 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Тарифа № 5).

6. За допускане до изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, кандидатите подават в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация” заявление за допускане до изпит (Приложение №1), към което прилагат следните документи: 6.1. копие на свидетелството за управление на МПС;
6.2. свидетелство за съдимост;
6.3. документ за платена такса за явяване на изпит по чл. 86, т. 1 от Тарифа № 5.

7. За допускане до изпит по т. 15 кандидатите подават заявление за допускане до изпит (Приложение №1), към което прилагат документите по т. 6 и копие на документа за завършено най-малко средно образование.
7.1. За допускане до изпит по т. 46 кандидатите подават заявление за допускане до изпит (Приложение №1), към което прилагат документите по т. 6.
7.2. За явяване на изпит кандидатите за придобиване на удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил" трябва да притежават валидно удостоверение за психологическа годност за водач на таксиметров автомобил.

8. При повторно и всяко следващо явяване на изпит, кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и/или удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил подават само заявление за допускане до изпит и съответния документ за платена такса.

9. Служител на Областния отдел „Автомобилна Администрация” проверява документите за допускане до изпит при подаването им. Документите на кандидата не се приемат, когато:
9.1. не са представени всички необходими документи;
9.2. съдържанието или формата на документите не отговаря на някое от изискванията; 9.3. кандидатът не отговаря на изискванията за минимална възраст, определена в чл. 87, ал. 1 от Закона за автомобилните превози (21 годишна възраст).

10. В случаите по т. 6 и 7 служителят, приел документите, проверява в информационната система за психологическите изследвания, кандидатът има ли валидно удостоверение за психологическа годност за управление на лек таксиметров автомобил, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

11. Оригиналите на свидетелството за управление на МПС и на документа за завършено образование се представят за проверка при подаване на документите.

12. При подаване на документите за изпит служителят на областния отдел предоставя на кандидата съответния график.

12.1. Датата и часът за провеждане на изпита се определят съобразно свободните места в графика, съвместно с кандидата.

13. Служителят на областния отдел регистрира заявлението в автоматизираната информационна системата за документооборота на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".

14. След приемане на документите на кандидата се предоставя талон с регистрационния номер от автоматизираната информационна системата и информация за датата и часа за провеждане на изпита.

15. Допуска се едновременно придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил. Изпитът се провежда по реда на т. 48.

16. Формирането на групите за изпитите се извършва в графика от служител на Областния отдел „Автомобилна администрация”, който приема документите на кандидатите.

17. Протоколите за провеждане на изпитите се изготвят два дни преди определената дата за изпит (Приложение 2).
17.1. Изпитните протоколи се изготвят в един екземпляр и се номерират във възходящ ред по реда на тяхното изготвяне за съответната година. В протокола се вписват датата и часът на изпита.
17.2. При вписване в протоколите за изпит на лицата, които са положили успешно първата част на изпита, в полето за отразяване на оценката от първата част се вписва номерът на протокола, с който успешно е положена.

18. Кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се вписват в отделни протоколи.

19. Броят на кандидатите в една комисия се определя в зависимост от броя на оборудваните места в кабинета за провеждане на изпита, но не повече от 25.

20. Резултатите от проведените изпити се нанасят в протоколите за изпит с “Да” или “Не” от председателя на изпитната комисия.

21. За кандидатите, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно “Не се явил”, “Не е допуснат” или “Отстранен”.

22. Не се разрешават поправки в изпитния протокол на нанесените резултати от изпита. Допуснатите явни фактически грешки се отстраняват с вписване на забележка, която се заверява с подписа на председателя и члена на комисията.

23. За всяко от включените в протокола лица председателят на комисията нанася резултата от изпита или отбелязва причината, поради която няма такива.

24. Началникът на Областен отдел „Автомобилна администрация” утвърждава изпитните протоколи в деня на провеждане на изпита.

25. Протоколите от проведените изпити се съхраняват 50 години в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация”.

26. Документите от проведените изпити се съхраняват в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация” 5 години.

27. За всяка комисия за изпити за придобиване на професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и/или за първата част на изпитите за удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се подготвя папка с документите на кандидатите и необходимите за провеждането на изпита документи (изпитни протоколи, изпитни тестове). Документите за изпита се поставят в плик.

28. За провеждане на втората част на изпитите за удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се подготвят съответния брой пликове съгласно т. 37, всеки от които съдържа тестове от определен вариант, като броят на тестовете е съобразно броя на оборудваните места в кабинета. Пликовете се запечатват и подписват от двама служители определени от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация”.

29. Лицето определено за провеждане на изпита получава документите по т. 27 и проверява съответствието на протоколите и тестовете за провеждане на изпита и запечатва плика. Служителят подготвил документите вписва имената си и се подписва на мястото на запечатването на плика.

30. Изпитите за придобиване на професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се провеждат от комисия в състав: председател и член на комисията.

31. Служителите, които имат право да участват в изпитните комисии по т. 30 се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

32. Председателят на комисията се определя в деня на изпита чрез жребий. Членът на комисията се определя от началника на съответния Областен отдел „Автомобилна администрация“. Жребият се организира от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ или определен от него служител.

33. След изтегляне на жребия началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ или служителят, изтеглил жребия, вписва в протокола имената на председателя и члена на изпитната комисия.


ІІІ. Съдържание и провеждане на изпитите

34. Изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил са теоретични и се провеждат с тестове на хартиен и/или електронен носител.

35. За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и за първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни въпроси (Приложение № 3 и 4).

36. Изпитните тестове за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и за първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил са индивидуални за всеки кандидат.

37. Въпросите за провеждане на втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се утвърждават от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“.

38. Началниците на областни отдели утвърждават варианти на изпитни тестове за втората част от изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил (Приложение № 5). Въпросите на тестовете се променят на всеки три месеца.
38.1. За общини с население до 20 000 жители по данни на ГД „ГРАО“, 4 варианта;
38.2. За общини с население от 20 001 до 30 000 жители по данни на ГД „ГРАО“, 5 варианта;
38.3. За общини с население от 30 001 до 50 000 жители по данни на ГД „ГРАО“, 7 варианта;
38.4. За общини с население над 50 001 жители по данни на ГД „ГРАО“, 10 варианта.“.

39. Масивът от изпитни въпроси за изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и за първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се публикуват на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Въпросите за провеждане на втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се поставят на видно място в областния отдел.

40. Изпитът на кандидатите за придобиване на професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност се състои в решаване на тест съдържащ 20 въпроса.
40.1. Времето за решаване на изпитния тест е 20 минути.
40.2. Положителна оценка се поставя при не повече от два неверни отговора.

41. Изпитът на кандидатите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се състои от две части:
41.1. първата част е решаване на тест съдържащ 20 въпроса;
41.1.1. времето за попълване на изпитния тест е 20 минути;
41.1.2. положителна оценка се поставя при не повече от два неверни отговора.

42. До втората част на изпита удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се допускат само кандидати, получили оценка “Да” от първата част на изпита.

43. Втората част на изпита включва писмен отговор на 3 въпроса (Приложение № 5).
43.1. При първия въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста служби и институции с национално значение (министерства, ведомства и др.) или регионално значение (община, областна управа, районно полицейско управление, ТД на НАП, ТД на НОИ, болници, автогари и ж.п. гари, Регионални дирекции и поделения на ведомства и институции и др.) на територията на общината, където кандидатът ще извършва таксиметрови превози.
43.2.1. При втория въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста туристически обекти, хотели, музеи, театри, кина, опери, учебни заведения и висши учебни заведения, читалища, зоологически градини, делфинариуми, спортни зали и стадиони, на територията на общината, където ще извършва таксиметрови превози.
43.2.2. При третия въпрос кандидатът трябва да впише най-краткия маршрут между два значими обекта на територията на общината, за която се явява на изпит, като в теста предварително са вписани началния и крайния обект. При отговора на този въпрос кандидатите могат да използват пътна карта (осигурена от кандидата или ОО „АА”) (върху която няма допълнителни символи или вписвания).
43.3. Общото време за отговор на въпросите от втората част е 30 минути.
43.4. Първият и вторият въпрос се оценяват от 0 до 3 точки. За всеки вярно посочен адрес се получава по една точка (за вярно посочен адрес се счита адресът, за който е посочено точното име на улицата/булеварда и номера, на който се намира обектът).
43.5. Третият въпрос се оценява от 0 до 10 точки. При вписване на маршрут в съответствие с разработените и утвърдени маршрути, същият се оценява с 10 точки. Когато посоченият маршрут не е в пълно съответствие с утвърдения маршрут, за всяка алтернативно посочена улица се отнемат по 2 точки. Когато в посочения маршрут са пропуснати една или повече улици, маршрутът се оценява с 0 точки. Когато посоченият маршрут включва улица, сигнализирана с пътен знак забраняващ влизането на леки автомобили, маршрутът се оценява с 0 точки.

44. За втората част на изпита – положителна оценка се поставя, когато кандидатът има не по-малко от 14 точки от трите въпроса.

45. Окончателната оценка “Издържал” се вписва на кандидатите получили положителни оценки от двете части на изпита.

46. Водач, притежаващ удостоверение водач на лек таксиметров автомобил издадено за територията на друга община, полага само втората част на изпита.

47. При повторно и всяко следващо явяване на изпит кандидатите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил положили успешно първата част от изпита, полагат само втората част.

48. Изпитът на кандидатите за едновременно придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се състои от две части.
48.1. първата част на изпита е съгласно т. 40.
48.2. до втората част на изпита удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се допускат само кандидати, получили оценка “Да” от първата част на изпита.
48.3 втората част на изпита е съгласно т. 43.

49. Председателят на комисията дава указания за реда за провеждане на изпита и уведомява кандидатите, че изпитът се провежда под постоянно видеонаблюдение.

50. Председателят на изпитната комисия дава указания относно реда за проверка на самоличността и на свидетелствата за управление и за изтеглянето на изпитните тестове.
50.1. Поканва изпитваните по реда, по който са записани в протокола за изпит, да представят документа си за самоличност и/или свидетелство за управление на МПС (когато е необходимо);
50.2. Проверява личните данни на кандидатите и ако има техническа грешка в данните, нанася корекция в протокола.

51. Не се допускат до изпит лица, непредставили:
51.1. необходимия документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, свидетелство за управление);
51.2. необходимото свидетелство за управление на МПС (лица с отнет контролен талон и акт за административно нарушение или наказателно постановление се допускат до изпит в срока на валидност на акта или в срока на обжалване на наказателното постановление).
51.3. За недопуснатите кандидати в изпитния протокол се отбелязва „Не се допуска“ и се вписва причината за това.

52. Всеки кандидат изтегля изпитните си тестове (по избор) и ги предава на председателя на комисията.
52.1. Председателят на изпитната комисия вписва в протокола срещу името на кандидата номерата на изтеглените от него изпитни тестове.
52.2. За осигуряване на равнопоставеност на изпитваните изтеглените от тях изпитни тестове остават при комисията.
52.3. Председателят на комисията подрежда тестовете по реда на тяхното изтегляне.

53. Лица, включени в изпитния протокол, които са се явили, след като и последният кандидат е изтеглил изпитния си тест, не се допускат до изпит. За тези лица и за лицата, които не са се явили, в изпитния протокол се отбелязва „Не се е явил“.

54. След проверката на самоличността и изтеглянето на изпитните тестове председателят на комисията дава указания за съдържанието на изпита:
54. 1. описва теста, който кандидатите ще решават;
54. 2. съобщава на изпитваните времето, което им се предоставя за решаване на теста;
54. 3. съобщава допустимия брой на грешните отговори;

55. Председателят на комисията съобщава имената на кандидатите от протокола, а членът на комисията им предоставя тестовете, които са изтеглили.

56. Председателят поканва изпитваните да впишат върху изпитните тестове личните си данни, номера на протокола, датата и да се подпишат.

57. След като всички кандидати са приключили вписването в изпитните тестове, председателят съобщава правилата, които трябва да спазват при решаването на теста:
57.1. верният отговор се отбелязва в изпитния тест със знака "Х"; при всеки друг начин на отбелязване се счита, че е отговорено неправилно;
57.2. в изпитния тест се допуска само едно отбелязване за всеки въпрос; при повече отбелязвания се счита, че на въпроса е отговорено неправилно;
57.3. не се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор;
57.4. не се допускат предварителни отбелязвания върху отговорите (всяко отбелязване в полето за нанасяне на отговорите се счита за грешка);
57.5. на въпрос, на който не е отбелязан отговор, се счита, че е отговорено неправилно;

58. Председателят показва на дъската правилния начин за отбелязване на верните отговори.

59. Председателят на изпитната комисия, обявява началото на изпита и записва върху учебната дъска часа за началото и часа за края на изпита.

60. Председателят на изпитната комисия обявява края на изпита, когато изтече времето, определено за провеждането му, или когато всички кандидати са предали изпитните си тестове.

61. Кандидатите, могат да предават тестовете на председателя на комисията, преди изтичане на времето за решаване. След изтичане на определеното време комисията събира изпитните тестове.
61.1 При приемането на изпитните тестове от всеки кандидат председателят на комисията преглежда тестовете и с червен химикал по диагонал по цялата дължина зачертава въпросите, на които не е отбелязан отговор.

62. Кандидатите напускат кабинета, в който се провежда изпитът, след като и последният изпитван предаде изпитния си тест.

63. Изпитната комисия оценява решените тестовете и нанася оценката на всеки кандидат в изпитния протокол.

64. Шаблонът на всеки изпитен тест след проверката се прилага към него.

65. Членът на изпитната комисия поканва кандидатите да влязат в залата.
65.1. Председателят на изпитната комисия съобщава на кандидатите резултатите от изпита.
65.2. Изпитната комисия предоставя възможност на желаещите да видят допуснатите от тях грешки и при необходимост дава пояснения относно верните отговори.

66. След приключване на изпита тестовете се поставят в плика, в който се поставят и протоколите от изпита. Документите от проведения изпит се съхраняват в плика.

67. Преди началото на втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил председателя на комисията проверява самоличността на кандидатите.
67.1. За втората част на изпита кандидатите се разделят на две групи. Председателят на комисията поканва по един представител на всяка група да изтеглят въпросите за втората част на изпита за съответната група.
67.2. Председателят отваря изтеглените пликове и раздава изпитните тестове на кандидатите от съответната група.
67.3. Председателят поканва изпитваните да впишат върху изпитните тестове личните си данни, номера на протокола, датата и да се подпишат и се подписва на всеки един изпитен тест.

68. След като всички кандидати са приключили вписването в изпитните тестове, председателят дава указания за съдържанието на втората част на изпита:
68. 1. описва въпросите, на които трябва да отговорят;
68. 2. съобщава на изпитваните времето, което им се предоставя за отговорите;
68. 3. съобщава максималния брой точки от отговорите и минималния брой точки за положителна оценка;

69. Председателят на изпитната комисия, обявява началото на изпита и записва върху учебната дъска часа за началото и часа за края на изпита.

70. Председателят на изпитната комисия обявява края на изпита, когато изтече времето, определено за провеждането му, или когато всички кандидати са предали изпитните си тестове.

71. Кандидатите, могат да предават тестовете на председателя на комисията, преди изтичане на времето за решаване. След изтичане на определеното време комисията събира изпитните тестове.
71.1 При приемането на изпитните тестове от всеки кандидат председателят на комисията преглежда тестовете и с червен химикал по диагонал по цялата дължина зачертава въпросите, на които не е отбелязан отговор.

72. Кандидатите напускат кабинета, в който се провежда изпитът, след като и последният изпитван предаде изпитния си тест.

73. Изпитната комисия оценява решените тестовете и нанася оценката на всеки кандидат в изпитния протокол.

74. Членът на изпитната комисия поканва кандидатите да влязат в залата.
74.1. Председателят на изпитната комисия съобщава на кандидатите резултатите от изпита.
74.2. Изпитната комисия предоставя възможност на желаещите да видят допуснатите от тях грешки и при необходимост дава пояснения относно верните отговори.

75. След приключване на изпита тестовете се поставят в плика, в който се поставят и протоколите от изпита. Документите от проведения изпит се съхраняват в плика.

76. По време на изпитите:
76.1. председателят и членът на комисията съблюдават за реда при провеждането на изпита.
76.2. не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита.
76.3. не се допуска излизане на изпитваните от учебния кабинет след започване на решаването на тестовете и преди да са предали изпитните тестове.
76.4. кандидатите работят самостоятелно.
76.5. освен лицата, определени за провеждане на изпита и кандидатите в кабинета могат да присъстват и служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", на които са възложени функции по осъществяване на методическо ръководство и контрол на дейността по провеждане на изпитите.
76.6. Председателят на комисията, следи за работата на системата за видеонаблюдение.
76.7. Комисията има право да отстрани кандидат, който не спазва реда за провеждане на изпита.


ІV. Удостоверения и отчет

77. В първия работен ден след датата на провеждане на изпитите съответния Областен отдел „Автомобилна администрация“ издава на лицата успешно положили изпитите съответните удостоверения за професионална компетентност ръководител на таксиметрова дейност и/или за водач на лек таксиметров автомобил.

78. Удостоверенията се получават лично от притежателя или упълномощено от него лице, след представяне на документ за самоличност и документ за платена такса по чл. 87, т. 4 или чл. 87, т. 5 съгласно Тарифа № 5.

79. При изгубване или унищожаване на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил, за издаване на дубликат кандидатите подават в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация”, издал оригинала, заявление (Приложение № 6), към което прилагат:
79.1. копие на свидетелството за управление на МПС;
79.2. документ за платена такса по чл. 88 съгласно Тарифа № 5;
79.3. свидетелство за съдимост, ако са изминали повече от шест месеца от издаването на изгубеното или унищожено удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

80. При изгубване или унищожаване на удостоверението за ръководител на таксиметрова дейност, за издаване на дубликат на удостоверението, кандидатите подават в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация”, издал оригинала, заявление (Приложение № 6) и документ за платена такса по чл. 88 съгласно Тарифа № 5.

81. Областните отдели „Автомобилна администрация” водят регистри на лицата получили удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на Дирекция “Автомобилна инспекция” и директора на Дирекция “ППС и водачи”.

С настоящата Заповед отменям Заповед № РД-077/19.04.2004 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Заповедта влиза в сила от 1 май 2014 г.

Димитър Ганев
Изпълнителен директор


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6