Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Заповед № РД-01-84/16.03.2017г за определяне на редът и начинът за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

На основание чл. 8 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” и чл. 6, ал. 2 и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници
, 16 март 2017г.


І. Организация на изпита

1. Началникът на Областен отдел „Автомобилна администрация” утвърждава график за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил за период от три месеца. В графика се предвижда конкретният брой групи за всяка дата за изпит.

2. Графикът за изпитните дати се обявява на видно място в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация” най-малко пет работни дни преди първата изпитна дата за месеца.
2.1. Групите за изпит по т. 1 се предвиждат в електронния график за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
2.2. За група за изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил може да бъде определен отделен служител или групата да бъде включена към групите на лицата определени за провеждане на теоретичните изпити за същата дата.

3. Изпитите се провеждат в кабинетите на съответните Областни отдели „Автомобилна администрация“, оборудвани със система за видеонаблюдение, отговарящи на изискванията на чл. 12, ал. 4 на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

4. При прекъсване на записа на системата за видеонаблюдение председателят на изпитната комисия прекратява изпита и до края на следващия работен изготвя доклад до началника на съответния областен отдел „Автомобилна администрация“ за случая. Насрочва се нова дата за изпит на същите кандидати, като за последващото явяване не се изисква заплащането на такса.

5. За допускане до изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност, кандидатите подават в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация” заявление за допускане до изпит (Приложение № 1), към което прилагат следните документи:
5.1. копие на документ за завършено най-малко средно образование;
5.2. документ за платена такса за явяване на изпит по чл. 85 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Тарифа № 5);
5.3. свидетелство за съдимост.

6. За допускане до изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, кандидатите подават в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация” заявление за допускане до изпит (Приложение № 1), към което прилагат следните документи:
6.1. копие на свидетелството за управление на МПС;
6.2. свидетелство за съдимост;
6.3. документ за платена такса за явяване на изпит по чл. 86, т. 1 от Тарифа № 5;
6.4. справка за наложените наказания на кандидата през последната година от съответното звено „Пътна полиция” при Столична дирекция на вътрешните работи или Областна дирекция на вътрешните работи, в което водачът се води на отчет.

7. (Отм. със Заповед № РД – 01 – 927/13.04.2016 г.)
7.1. (Отм. със Заповед № РД – 01 - 927/13.04.2016 г.)
7.2. (Отм. със Заповед № РД – 01 - 927/13.04.2016 г.)

8. Лицата, които не са положили успешно изпит, при повторно и всяко следващо явяване на изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и/или удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил подават само заявление за допускане до изпит и съответния документ за платена такса.
8.1. Когато са изминали повече от шест месеца от предходния изпит, лицата по т. 8 прилагат към заявлението и свидетелство за съдимост.

9. Служител на Областния отдел „Автомобилна Администрация” проверява документите за допускане до изпит при подаването им. Документите на кандидата не се приемат, когато:
9.1. не са представени всички необходими документи;
9.2. съдържанието или формата на документите не отговаря на някое от изискванията; 9.3. кандидатът за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил не отговаря на изискванията за минимална възраст, определена в чл. 87, ал. 1 от Закона за автомобилните превози (21 годишна възраст);
9.4. кандидатът за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил не притежава валидно удостоверение за психологическа госдност за управление на лек таксиметров автомобил, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата, което се установява чрез извършване на проверка в информационната система за психологическите изследвания;
9.5. кандидатът за придобиване удостоверение за водач на лек таксиметров автомобили има наложении административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително през последната година;
9.6. кандидатът за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление по транспорта и/или е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство.
9.7. кандидатът за придобиване на удостоверение за ръководител на таксиметрова дейност е осъждан за умишлени престъпления от общ характер или е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност.

10. (Отм. със Заповед № РД – 01 - 927/13.04.2016 г.)

11. Оригиналите на свидетелството за управление на МПС и на документа за завършено образование се представят за проверка при подаване на документите.

12. При подаване на документите за изпит служителят на областния отдел предоставя на кандидата съответния график.
12.1. Датата и часът за провеждане на изпита се определят съобразно свободните места в графика, съвместно с кандидата.

13. Служителят на областния отдел регистрира заявлението в автоматизираната информационна системата за документооборота на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".

14. След приемане на документите на кандидата се предоставя талон с регистрационния номер от автоматизираната информационна системата и информация за датата и часа за провеждане на изпита.

15. (Отм. със Заповед № РД – 01 - 346/11.02.2016 г.)

16. Групите за провеждане на изпитите се формират чрез информационната система, като служителят на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" вписва имената на кандидатите на определените по т. 12.1. дати и часове в обявените групи за изпит.“

17. Протоколите за провеждане на изпитите се изготвят един ден преди определената дата за изпит (Приложение № 2).
17.1. Изпитните протоколи се изготвят в един екземпляр. В протокола се вписват датата и часът на изпита.
17.2. При вписване в протоколите за изпит на лицата, които са положили успешно първата част на изпита, в полето за отразяване на оценката от първата част се вписва номерът на протокола, с който успешно е положена.

18. Кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се вписват в един и същи протокол.

19. Броят на кандидатите в групите за изпитите се определя в зависимост от броя на оборудваните места в кабинета за провеждане на изпита.

20. Резултатите от проведените изпити се нанасят в протоколите за изпит с “Да” или “Не”.

21. За кандидатите, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно “Не се явил”, “Не е допуснат” или “Отстранен”.

22. Не се разрешават поправки в изпитния протокол на нанесените резултати от изпита. Допуснатите явни фактически грешки се отстраняват с вписване на забележка, която се заверява с подписа на лицето определено да проведе изпита.

23. За всяко от включените в протокола лица се нанася резултата от изпита или отбелязва причината, поради която няма такива.

24. Началникът на Областен отдел „Автомобилна администрация” утвърждава изпитните протоколи в деня на провеждане на изпита.
24.1. Резултатите от проведените изпити по т. 34 се нанасят автоматично от информационната система.
24.2. Резултатите от проведените изпити по т. 34.1 се нанасят в протокола за изпит на хартиен носител от председателя на комисията провела изпита по т. 30.1, а в информационната система от лице, определено от началника на съответния Областен отдел „Автомобилна администрация”.

25. Протоколите от проведените изпити се съхраняват 50 години в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация”.

26. Документите от проведените изпити се съхраняват в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация” 5 години.

27. (Отм. със Заповед № РД – 01 - 927/13.04.2016 г.)

28. За провеждане на втората част на изпитите за удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се подготвят съответния брой пликове съгласно т. 37, всеки от които съдържа тестове от определен вариант, като броят на тестовете е съобразно броя на оборудваните места в кабинета. Пликовете се запечатват и подписват от двама служители определени от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация”.
29. Лицето изтеглило жребия по чл. 32, предоставя на лицето определено за провеждане на изпитите, протоколите за провеждане на изпитите и тестовете за изпитите по т. 31.4. 29.1. В случаите по т. 62 и т. 62а, когато е невъзможно провеждането на изпитите по електронен начин на лицето определено за провеждане на изпитите се предоставят необходимия брой тестове на хартиен носител.
29.2. В случаите по т. 62а, когато оценяването на тестовете е невъзможно на лицето определено за провеждане на изпитите се предоставя специален плик.

30. Изпитите за придобиване на професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и първата част на изпитите за удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се провеждат от един служител.
30.1. Втората част на изпитите за удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се провеждат от комисия в състав: председател – лицето определено за провеждане на първата част на изпита и член на комисията.

31. Служителите, които имат право да бъдат определяни за провеждане на изпитите по т. 30 се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

32. Лицето за провеждане на първата част на изпита се определя чрез жребий изтеглен по електронен начин по реда на чл. 12 от Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
32.1. Членът на комисията по т. 30.1 се определя в деня на изпита от началника на съответния Областен отдел „Автомобилна администрация.


ІІІ. Съдържание и провеждане на изпитите

33. (Отм. със Заповед № РД – 01 - 346/11.02.2016 г.)

34. Изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил са теоретични и се провеждат с тестове на електронен носител.
34.1. Втората част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се провежда с тестове на хартиен носител.

35. За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и за първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни въпроси.

36. Изпитните тестове за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и за първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил са индивидуални за всеки кандидат.
36.1. Тестовете по т. 36 съдържат въпроси върху съответното съдържание на модулите по които се полага изпит определени съответно в приложение Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 и Приложение № 7а към чл. 19, ал. 1 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
36.2. Разпределението на въпросите по модули в тестовете за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и за първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил са съгласно Приложение № 3а и Приложение № 4а.

37. Въпросите за провеждане на втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се утвърждават от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“.

38. Началниците на областни отдели утвърждават варианти на изпитни тестове за втората част от изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил (Приложение № 5). Въпросите на тестовете се променят на всеки три месеца.
38.1. За общини с население до 20 000 жители по данни на ГД „ГРАО“, 4 варианта;
38.2. За общини с население от 20 001 до 30 000 жители по данни на ГД „ГРАО“, 5 варианта;
38.3. За общини с население от 30 001 до 50 000 жители по данни на ГД „ГРАО“, 7 варианта;
38.4. За общини с население над 50 001 жители по данни на ГД „ГРАО“, 10 варианта.“.

39. Масивът от изпитни въпроси за изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и за първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се публикуват на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Въпросите за провеждане на втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се поставят на видно място в областния отдел.

40. Изпитът на кандидатите за придобиване на професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност се състои в решаване на тест съдържащ 20 въпроса.
40.1. Времето за решаване на изпитния тест е 20 минути.
40.2. Положителна оценка се поставя при не повече от два неверни отговора.

41. Изпитът на кандидатите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се състои от две части:
41.1. първата част е решаване на тест съдържащ 20 въпроса;
41.1.1. времето за попълване на изпитния тест е 20 минути;
41.1.2. положителна оценка се поставя при не повече от два неверни отговора.

42. До втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се допускат само кандидати, получили оценка “Да” от първата част на изпита.
43. Втората част на изпита включва писмен отговор на 3 въпроса (Приложение № 5).
43.1. При първия въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста служби и институции с национално значение (министерства, ведомства и др.) или регионално значение (община, областна управа, районно полицейско управление, ТД на НАП, ТД на НОИ, болници, автогари и ж.п. гари, Регионални дирекции и поделения на ведомства и институции и др.) на територията на общината, където кандидатът ще извършва таксиметрови превози.
43.2.1. При втория въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста туристически обекти, хотели, музеи, театри, кина, опери, учебни заведения и висши учебни заведения, читалища, зоологически градини, делфинариуми, спортни зали и стадиони, на територията на общината, където ще извършва таксиметрови превози.
43.2.2. При третия въпрос кандидатът трябва да впише най-краткия маршрут между два значими обекта на територията на общината, за която се явява на изпит, като в теста предварително са вписани началния и крайния обект. При отговора на този въпрос кандидатите могат да използват пътна карта (осигурена от кандидата или ОО „АА”) (върху която няма допълнителни символи или вписвания).
43.3. Общото време за отговор на въпросите от втората част е 30 минути.
43.4. Първият и вторият въпрос се оценяват от 0 до 3 точки. За всеки вярно посочен адрес се получава по една точка (за вярно посочен адрес се счита адресът, за който е посочено точното име на улицата/булеварда и номера, на който се намира обектът).
43.5. Третият въпрос се оценява от 0 до 10 точки. При вписване на маршрут в съответствие с разработените и утвърдени маршрути, същият се оценява с 10 точки. Когато посоченият маршрут не е в пълно съответствие с утвърдения маршрут, за всяка алтернативно посочена улица се отнемат по 2 точки. Когато в посочения маршрут са пропуснати една или повече улици, маршрутът се оценява с 0 точки. Когато посоченият маршрут включва улица, сигнализирана с пътен знак забраняващ влизането на леки автомобили, маршрутът се оценява с 0 точки.

44. За втората част на изпита – положителна оценка се поставя, когато кандидатът има не по-малко от 14 точки от трите въпроса.

45. Окончателната оценка “Издържал” се вписва на кандидатите получили положителни оценки от двете части на изпита.

46. Водач, притежаващ удостоверение водач на лек таксиметров автомобил издадено за територията на друга община, полага само втората част на изпита.
46.1. Когато кандидатът притежава удостоверение за съответната община и се явява на изпит преди изтичане на срока на неговата валидност, полага само първата част на изпита в регионалната структура, за територията на която има валидно удостоверение.

47. При повторно и всяко следващо явяване на изпит кандидатите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил положили успешно първата част от изпита, полагат само втората част.

48. (Отм. със Заповед № РД – 01 - 346/11.02.2016 г.)

49. Лицето определено да проведе изпита дава указания за реда за провеждане на изпита и уведомява кандидатите, че изпитът се провежда под постоянно видеонаблюдение.
49.1. В кабинета за изпит изпитваните лица нямат право да ползват и/или държат у себе си други електронни устройства освен електронното устройство, предназначено за провеждане на изпита. Преди да заемат работните си места, изпитваните лица подлежат на проверка с техническо устройство за наличието на електронни устройства у тях.

50. Лицето, определено за провеждане на изпита, предоставя на кандидатите ваучерите за електронната система и дава указания да разкрият внимателно номера на ваучера.
50.1. Поканва изпитваните по реда, по който са записани в протокола за изпит, да представят документа си за самоличност и/или свидетелство за управление на МПС (когато е необходимо);
50.2. Проверява личните данни на кандидатите и ако има техническа грешка в данните, нанася корекция в протокола.

51. Не се допускат до изпит лица, непредставили:
51.1. необходимия документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, свидетелство за управление);
51.2. необходимото свидетелство за управление на МПС (лица с отнет контролен талон и акт за административно нарушение или наказателно постановление се допускат до изпит в срока на валидност на акта или в срока на обжалване на наказателното постановление).
51.3. За недопуснатите кандидати в изпитния протокол се отбелязва „Не се допуска“ и се вписва причината за това.

52. Лицето, определено за провеждане на изпита, ориентира номера на ваучера към съответния кандидат.
52.1. Лицето, определено за провеждане на изпита съобщава номера на работното място, което кандидатът трябва да заеме.
52.2. (Отм. със Заповед № РД – 01 - 346/11.02.2016 г.)
52.3. (Отм. със Заповед № РД – 01 - 346/11.02.2016 г.)

53. Лица, включени в изпитния протокол, които са се явили, след като и последният кандидат е изтеглил изпитния си тест, не се допускат до изпит. За тези лица и за лицата, които не са се явили, в изпитния протокол се отбелязва „Не се е явил“.

54. (Отм. със Заповед № РД- 01-67/27.02.2017г .)
54. 1. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
54. 2. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
54. 3. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
54. 4. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
54. 5. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
54.5.1. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
54.5.2. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
55. (Отм. със Заповед № РД– 01 - 346/11.02.2016 г.)
56. (Отм. със Заповед № РД– 01 - 346/11.02.2016 г.)
57. Лицето, определено за провеждане на изпита, приканва кандидатите да потвърдят личните си данни показани на екрана и да прочетат указанията за съдържанието на изпита и реда за неговото провеждане.

58. Относно реда по време на изпита, кандидатите по електронен начин се уведомяват, че:
а) в залата за изпит има постоянно видеонаблюдение;
б) изпитваните лица нямат право да ползват и/или държат у себе си други електронни устройства освен електронното устройство, предназначено за провеждане на изпита; в) трябва да работят самостоятелно;
г) не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
д) не се допуска излизане на изпитваните от кабинета след започване на решаването на тестовете, до предаването им.
е) след предаване на тестовете кандидатите получили отрицателна оценка напускат залата;
ж) кандидатите получили положителна оценка от първата част на изпита остават на работното си място за провеждане на втората част на изпита.
58.1. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
58.2. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
58.3. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)

59. Кандидатите по електронен начин се уведомяват:
а) за броя въпроси, които тестът съдържа;
б) че, въпросите имат само един верен отговор;
в) за минималния брой въпроси, на които кандидатът трябва да отговори, за положителна оценка;
г) за времето, което се предоставя за решаване на теста и че индикаторът за използваното/оставащото време е разположен в полето, определено за въпроса.

60. За решаването на теста, на кандидатите се дават следните указания:
а) за всеки въпрос кандидатът трябва да отбележи отговора, които счита, че е верен;
б) на въпрос, на който не е отбелязан отговор, се счита, че е отговорено неправилно;
г) преди да предадат теста могат да прегледат решените въпроси и да направят корекция на вече отбелязани отговори;
д) решените тестове се предават по електронен път;
е) възможността да предават тестовете преди изтичане на времето за решаването им;
ж) след изтичане на времето, възможността за решаване се преустановява автоматично;
з) оценяването на решените тестове става електронно, като оценката от решения тест се вижда веднага след предаването;
и) могат да разгледат решените тестове по време на изпита, чрез номера на ваучера в информационната система.

61. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)

62. При прекъсване на работата на електронното устройство за решаване на тестовете (когато няма резервно устройство), лицето, определено за провеждане на изпита, предлага на кандидата да остане в кабинета до възстановяване на работата на устройството. Когато до 20 минути от началото на изпита работата на електронното устройство за решаване на тестовете не е възстановена, на кандидата се предоставя тест на хартиен носител.
62.1. При невъзможност за стартиране или при прекъсване на работата на електронното устройство за решаване на тестове лицето, определено да проведе изпита:
62.1.1. отразява в информационната система, че кандидатът ще решава тест на хартиен носител (чрез техническото устройство за персонализиране и оценяване на тестовете и присвояване ваучерите);
62.1.2. предоставя възможност на кандидата да изтегли тест на хартиен носител и ориентира теста към имената на кандидата (присвоява теста);
62.2. Лицето, определено да проведе изпита, дава следните указания за решаването на теста на хартиен носител:
62.2.1. верният отговор се отбелязва със знака „Х”;
62.2.1. не се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор;
62.2.1. не се допускат предварителни отбелязвания върху отговорите.
62.3. след приключване на решаването, проверява/сканира теста и съобщава резултата на кандидата.

63. (Отм. със Заповед № РД – 01- 346/11.02.2016 г.)

64. (Отм. със Заповед № РД – 01- 346/11.02.2016 г.)

65. (Отм. със Заповед № РД – 01- 346/11.02.2016 г.)
65.1. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
65.2. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
65.3. Резултатите от проведените изпити се обявяват на електронната страница на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

66. (Отм. със Заповед № РД -01-67/27.02.2017г.)
66а. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
66а. 1. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
66а. 2. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
66а. 3. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
66а. 4. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
66а. 5. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
66а. 6. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
66а. 7. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
66а. 8. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
66а. 9. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
66а.10. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)

67. За втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил председателят на комисията поканва един от кандидатите да изтегли плик с вариант на изпитен тест.
67.1. Председателят отваря изтегления плик и раздава изпитните тестове на кандидатите.
67.2. Председателят поканва изпитваните да впишат върху изпитните тестове личните си данни, номера на протокола, датата и да се подпишат и се подписва на всеки един изпитен тест.

68. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
68. 1. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
68. 2. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
68. 3. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)

69. Председателят на изпитната комисия, обявява началото на изпита и записва върху учебната дъска часа за началото и часа за края на изпита.

70. Председателят на изпитната комисия обявява края на изпита, когато изтече времето, определено за провеждането му, или когато всички кандидати са предали изпитните си тестове.

71. Кандидатите, могат да предават тестовете на председателя на комисията, преди изтичане на времето за решаване. След изтичане на определеното време комисията събира изпитните тестове.
71.1 При приемането на изпитните тестове от всеки кандидат председателят на комисията преглежда тестовете и с червен химикал по диагонал по цялата дължина зачертава въпросите, на които не е отбелязан отговор.

72. Кандидатите напускат кабинета, в който се провежда изпитът, след като и последният изпитван предаде изпитния си тест.

73. Изпитната комисия оценява решените тестовете и нанася оценката на всеки кандидат в изпитния протокол.

74. Членът на изпитната комисия поканва кандидатите да влязат в залата.
74.1. Председателят на изпитната комисия съобщава на кандидатите резултатите от изпита.
74.2. Изпитната комисия предоставя възможност на желаещите да видят допуснатите от тях грешки и при необходимост дава пояснения относно верните отговори.

75. След приключване на изпита тестовете се поставят в плика, в който се поставят и протоколите от изпита. Документите от проведения изпит се съхраняват в плика. 76. По време на изпитите:
76.1. председателят и членът на комисията съблюдават за реда при провеждането на изпита.
76.2. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
76.3. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
76.4. (Отм. със Заповед № РД - 01-67/27.02.2017г.)
76.5. освен лицата, определени за провеждане на изпита и кандидатите в кабинета могат да присъстват и служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", на които са възложени функции по осъществяване на методическо ръководство и контрол на дейността по провеждане на изпитите.

76.6. Председателят на комисията, следи за работата на системата за видеонаблюдение.
76.7. Комисията има право да отстрани кандидат, който не спазва реда за провеждане на изпита.


ІV. Удостоверения и отчет

77. В първия работен ден след датата на провеждане на изпитите съответния Областен отдел „Автомобилна администрация“ издава на лицата успешно положили изпитите съответните удостоверения за професионална компетентност ръководител на таксиметрова дейност и/или за водач на лек таксиметров автомобил.
77.1. Удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил се издава с валидност 5 години от датата на успешно положения изпит.
77.2. Когато кандидатът притежава валидно удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил и се е явил на изпит до 1 година преди изтичане на срока на валидност на удостоверението, новото удостоверение се издава със срок 5 години, от валидността на удостоверението, което притежава.

78. Удостоверенията се получават лично от притежателя или упълномощено от него лице, след представяне на документ за самоличност и документ за платена такса по чл. 87, т. 4 или чл. 87, т. 5 съгласно Тарифа № 5.

79. При изгубване или унищожаване на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил, за издаване на дубликат кандидатите подават в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация”, издал оригинала, заявление (Приложение № 6), към което прилагат:
79.1. копие на свидетелството за управление на МПС;
79.2. документ за платена такса по чл. 88 съгласно Тарифа № 5;
79.3. свидетелство за съдимост, ако са изминали повече от шест месеца от издаването на изгубеното или унищожено удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

80. При изгубване или унищожаване на удостоверението за ръководител на таксиметрова дейност, за издаване на дубликат на удостоверението, кандидатите подават в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация”, издал оригинала, заявление (Приложение № 6) и документ за платена такса по чл. 88 съгласно Тарифа № 5.

81. Областните отдели „Автомобилна администрация” водят регистри на лицата получили удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

82. (Отм. със Заповед № РД-01-84/16.03.2017г.)

83.1. (Отм. със Заповед № РД-01-84/16.03.2017г.)

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на Главна дирекция “Автомобилна инспекция” и директора на Дирекция “ППС и водачи”.

С настоящата Заповед отменям Заповед № РД-077/19.04.2004 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Заповедта е изменена и допълнена със Заповед РД № РД – 01 – 277/15.06.2015 г., Заповед № РД – 01 – 346/11.02.2016 г., Заповед № РД – 01 – 927/13.04.2016 г., Заповед № РД – 01– 67/27.02.2017г. и Заповед № РД– 01– 84/16.03.2017г.


Заповедта влиза в сила от 1 май 2014 г.


Изпълнителен директор

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3 - (Отм. със Заповед № РД-01-67/27.02.2017г.)

Приложение 3a

Приложение 4 - (Отм. със Заповед № РД-01-67/27.02.2017г.)

Приложение 4a

Приложение 5

Приложение 6