Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Необходими документи за издаване на свидетелства за управление на МПС

Необходими документи за издаване на свидетелства за управление на МПС


Ако при подаване на документи за издаване на свидетелство за управление на МПС, са минали повече от 06 месеца от издаването на последния документ за самоличност, е необходимо да се попълни "Заявление за издаване на документ за самоличност" с поставена на него актуална снимка.


1. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:
• документ за самоличност по ЗБДС;
• документ за платена такса;
• карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*;
• удостоверение за завършен курс по обучение за водач на МПС;
• удостоверение за завършен курс за долекарска помощ от БЧК;
• удостоверение за психологическа годност /за категории С, Д, Ттм и Ттб/;


2. За издаване на свидетелство за управление на МПС, поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача:
• документ за самоличност по ЗБДС;
• документ за платена такса - заплаща се в ОПП-СДП
• или в банките и банковите клонове, обслужващи СДП и РПУ;
• карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска ескпертна комисия /ТОЛЕК/ или

Транспортна централна комисия /ТЦЛЕК/;
• старото свидетелство за управление на МПС.


3. За издаване на свидетелство на МПС при придобита нова категория:
• документ за самоличност по ЗБДС;
• документ за платена такса;
• карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*;
• удостоверение за психологическа годност /за категории ;С, Д, Тм и Тб/;
• старото свидетелство за управление на МПС.


4. За издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС /при повреждане, унищожаване, загубване или кражба на оригинала/
• документ за самоличност по ЗБДС;
• документ за платена такса;
• декларация по образец;
• служебна бележка от МВР - в установените от ЗБДС случаи.


При загубване на свидетелство за управление от новият образец, водача подлежи на санкция съгласно ЗБДС.
От 07.02.2000г. е преустановено издаването на стар образец на свидетелството за управление на МПС на български граждани.
При издаване на свидетелство за управление на МПС се издава и нов контролен талон, който може да бъде заплатен на касата в ОПП-СДП.
Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "М", "А", "В", "В+Е", "Ткт", обхваща само установяване състоянието на зрението.
В Отдел"Пътна полиция" - СДП се издават свидетелства за управление само на водачи, чиито постоянен адрес се намира на територията на град София.
Свидетелство за управление се получава лично от водача или упълномощено от него лице.
* - Изисква се в случаите , когато лицето попада в изброените заболявания на приложение 1 от Наредба 31/26.07.1999 г. на МТ и МОН