Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Информация относно обучение и провеждане на изпит за ADR Водачи, 2024

ADR Водачи - основен курс

Курсовете за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел с разрешение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
Обучението се извършва по учебна документация в съответствие с изискванията на ADR, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").

Редът и условията за организиране и провеждане на изпитите на кандидати за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари (ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари) се определят по методика одобрена с решение на ИАА.

На задължително обучение преди изпита подлежат кандидатите за:
1. придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
2. удължаване на срока на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
3. придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.>


Кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари преминават първо обучение по модул "Основен".
В зависимост от квалификацията, която искат да придобият, кандидатите преминават съответното обучение и по един или повече от следните специализирани модули:
а) "Цистерни";
б) "Клас 1";
в) "Клас 7".


ОБУЧЕНИЕ - ADR - ОСНОВЕН КУРС
Продължителността на курса е 19 учебни часа (а за удължаване на срока на валидност на свидетелството е 8 учебни часа), по следните модули:
- цел и приложение на ADR и нашето законодателство;
- задължения, отговорности, санкции;
- опасни свойства на вещества, класове и знаци за опасност;
- опаковки: изисквания, съвместен превоз на различни опасни товари;
- превозни средства: изисквания, оборудване и сигнализация;
- документация при превозите;
- правила при товарене, разтоварване и превоз;
- действия при аварийни случаи и оказване на първа помощ;

При обучението се допуска кандидатът да отсъства не повече от 2 учебни часа по модул "Основен".

Когато е изминала повече от една година от датата на завършване на обучението по някой от модулите, за допускане до изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, за удължаване на срока на свидетелството или за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари за същия модул кандидатът преминава ново обучение.

Водачите се допускат до изпит за специализиран курс за превоз в цистерни, за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 след успешно положен изпит по модул "Основен".

ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ (ОНЛАЙН ТЕСТ 2024) ЗА ADR ВОДАЧИ. Листовките могат да бъдат решавани в режим ОБУЧЕНИЕ и режим ИЗПИТ.

Онлайн листовките, за ADR водачи, съдържат 900 въпроса разпределени в 30 листовки (теста). Всеки изпитен тест (всяка листовка) съдържа по 30 въпроса. Всеки въпрос има по един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка. Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 6 грешки. Максимален брой точки за един тест - 30. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 24. Време за решаване – 60 минути.

ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ 2024 ЗА ANDROID за подготовка за теоретичен шофьорски изпит за категория ADR водачи.ИЗПИТ
Изпитите, а придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството, се организират и провеждат от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в кабинети на регионалните звена на ИА "АА" и включват:
  • изпит за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари (ADR);
  • изпит за придобиване на допълнителен модул след специализиран курс на обучение (ADR цистерни, Клас 1, Клас 7);
  • изпит за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;

Изпитът за придобиване на свидетелство за водач, превозващ опасни товари е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест.

Тестът съдържа 30 въпроса, с време за решаване - 60 минути. Всеки въпрос има само по един верен отговор. Изпита се счита за успешно положен, ако кандидатът е допуснал максимум 6 грешки.

Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест (за модул "Основен" - 15 въпроса, като оценка "ДА" се поставя за не повече от 3 грешни отговора, а времето за решаване на теста е 30 минути). Тестът за всеки кандидат обхваща изпитните въпроси за класовете, за които ще бъде удължен срока на валидност на съответното свидетелство. Изпитните въпроси са с посочени отговори, от които само един е верен и пълен.

Изпитите за придобиване и удължаване срока на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и придобиване и удължаване срока на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се провеждат в кабинети на съответните Областни отдели “Контролна дейност – ДАИ” (ОО“КД-ДАИ”) на ИА “АА” или в кабинети на учебните центрове, които са оборудвани с камери, отговарящи на изискванията на чл. 12, ал. 4 на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, издадена от министерството на транспорта и съобщенията и одобрени от съответния ОО”КД-ДАИ”.

Валидността на модул "Основен" е 5 години, който започва да тече от датата на последния успешно положен изпит по модул "Основен".

РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ
За първоначално явяване на изпит за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари (АДР), кандидатите се представят от лицата, извършили обучението.

На курсиста се предоставя удостоверение за успешно преминат курс на обучение (необходимо му за допускане до явяване на изпит) само ако по време на курса на обучение НЕ е отсъствал повече от 2 (два) учебни часа за модул “основен”, 1 (един) учебен час за модул “Цистерни”. Не се допускат отсъствия от учебните часове за модул “Клас 1” и модул “Клас 7”. Не се допускат отсъствия на кандидатите при обучение за удължаване срока на валидност на ADR-свидетелството.

Кандидати, отсъствали повече от допустимия брой часове, не се допускат до изпит.

На кандидат, посетил необходимия хорариум от учебни часове, учебния център, провел обучението, издава удостоверение за преминато обучение. Служител на съответния ОО”КД-ДАИ” заверява удостоверението за преминато обучение с име, фамилия, подпис и длъжност и вписва в него регистрационния номер, с който окончателния списък е заведен в АРХИМЕД.

Кандидати, които притежават ADR-свидетелства/удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по Спогодба ADR, се признават в Република България и се допускат до изпит за удължаване срока на валидност на ADR-свидетелства/удостоверения или за придобиване на допълнителен модул след специализиран курс на обучение, като представят ADR-свидетелство/удостоверението, заверено с “апостил” или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи и придружено с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи или от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари се издава на лица, които са установили обичайното си пребиваване в Република България съгласно т. 46, параграф 6 на “Допълнителни разпоредби“ от Закон за движението по пътищата.

При повторно и следващо явяване на изпит, както и за явяване на изпит за удължаване на срока на удостоверението кандидатите могат да подават документите си за явяване на изпит в регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Те подават заявление по образец (приложение № 1е или приложение № 1ж) в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" не по-късно от 3 работни дни преди избраната дата за изпит, към което прилагат копие на легализирания превод на свидетелството, съответно удостоверението - в случаите по чл. 15к, ал. 3 и 4.

Кандидат, представен в окончателен списък и отразен на изпит в изпитен протокол като “не се явил”, “не се допуска” и “отстранен”, подава заявление в областния отдел, на чиято територия е проведено обучението му (Приложение № 7а). Към заявлението кандидатът прилага копие на удостоверението си за преминато обучение, издадено от учебния център, обучил кандидата и бордеро за платена такса за явяване на изпит съгласно Тарифа № 5.

Удостоверението за преминато обучение важи само за модула/ите, за които кандидата е обучен и е с валидност една година, считано от датата на приключване на обучението. В случай, че кандидатът бъде обучен за допълнителен модул в следващ курс на обучение, учебния център издава удостоверение за преминато обучение за съответния модул. Номерът и датата на издаване на удостоверението се записва в учебния дневник.

В случай, че кандидатът не се е явил на изпит в посочения срок на валидност на удостоверението за съответния/те модул/и, той следва да премине нов курс на обучение.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

Председателят на изпитната комисия проверява самоличността на кандидатите чрез документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, а за чужденците - документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България и събира документите за внесени такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Изпитната комисия сверява данните за придобитите модули опасни товари от удостоверението за преминато обучение на кандидата със заявените модули от изпитния протокол и датата на валидност на удостоверението.

Лицата, които притежават ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари и се явяват на изпит за удължаване срока на валидност или се явяват на изпит за придобиване на нов модул, представят за проверка и ADR-свидетелството, което притежават.

Председателят на изпитната комисия сравнява данните от ADR-свидетелството с документа за самоличност на кандидата и при неточност вписва забележка в изпитния протокол, след което връща ADR-свидетелството на кандидата.

Не се допускат до изпит кандидати:
- без валиден документ за самоличност;
- без внесена такса за явяване на изпит;
- без удостоверение за преминато обучение, издадено от учебния център, обучил кандидата;
- без да представят за проверка ADR-свидетелството (ако притежават такова).

Дават се указания относно реда за провеждане на изпита и се съобщават правилата, които трябва да се спазват при решаването на теста.

Изпитът на кандидат не се зачита и той се отстранява от залата, когато:
- при решаването на теста използва приложение, различно от утвърденото от изпълнителния директор на ИА “АА” Приложение № 13.
- нарушава реда за провеждане на изпита;
- започне да решава теста преди обявяването часа на самостоятелната работа от председателя на комисията;
- при решаването на теста не работи самостоятелно или използва непозволени средства с цел решаване на изпитната работа;
- се е явило след приключване на проверката на самоличността на кандидатите.

Председателят на изпитната комисия отваря плика с тестовете и поканва кандидатите да изтеглят тестове по реда, по който са записани в протокола, като в него вписва номерата на изтеглените от кандидатите тестове.

Член на изпитната комисия раздава изпитните тестове на кандидатите по реда, по който са записани в протокола. Председателят обявява начален час за решаване на тестовете.

По време на изпита:
- в изпитната зала не се допускат външни лица (освен упълномощените длъжностни лица);
- не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
- не се допуска излизане на кандидатите от изпитната зала след започване на изпита, без да са предали изпитния си тест;
- не се допускат кандидати в залата след обявяване на началния час за решаване на изпитните тестове.

Кандидатите работят самостоятелно.
Допуска се използването на Приложение № 13 (цветна брошура).
Не се допуска използването на цитираното приложение, когато върху него са направени допълнителни записки.
Не се допуска използването на различно по вид приложение.

Кандидат, който приключи решаването на изпитния си тест преди определеното за това време, предава теста на комисията и напуска изпитната зала.

При технически проблем, който прави невъзможно провеждането на изпитите по електронен начин (невъзможност за стартиране или прекъсване на работата на техническото устройство за присвояване на ваучерите и оценяване на тестовете), лицето определено за провеждане на изпита:
1. поканва кандидатите да изтеглят тестове по реда, по който са записани в протокола на хартиен носител; вписва в протокола срещу името на съответния кандидат номера на теста, който той е изтеглил.
2. дава указания за решаване на теста на хартиен носител;
3. след като кандидатите са решили изпитните тестове или след изтичане на определеното за решаване време събира тестовете и ги поставя в специалния плик заедно с неприсвоените ваучери и протоколите от проведения изпит и запечатва плика (при работещи камери, без да напуска залата);
4. предава на ръководителя на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" специалния плик (с тестовете и ваучерите).

Пълният текст на Наредбата за автомобилен превоз на опасни товари

Пълен текст на Методика за организиране и провеждане на изпитите по ADR