Да преминем или не?

Нека си припомним правилата за преминаване през регулирано кръстовище, на което има поставени пътни знаци (относно предимството и задължителната посока за

Целия текст