Промени в Наредбата за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането на МПС

От 6 март 2018 г. са в сила последните промени в Наредбата № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.Какво е новото?

Вече срока за регистрация на МПС и ремаркетата се регистрират в срок до един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.
Този срок се спазва винаги при придобиване на собствеността на превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба, с изключение на случаите при придобиване с цел продажба на нерегистрирани в страната превозни средства от стопански субекти.
При всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена „Пътна полиция“ в срок до един месец от настъпването и.

При първоначална регистрация на МПС (когато то подлежи на задължителен технически преглед) , ако заявителят не представи  документ за техническа изправност, който не е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.

МВР и Нотариалната камара вече ще обменят по електронен път информация за превозното средство и сключения договор, при промяна на собствеността на регистрирано в страната превозно средство.

Регистрацията на МПС ще се прекратява ако собственика, не изпълни задължението си да регистрира превозното средство в двумесечен срок от придобиването му.

 

Всички нови промени в Наредбата:

преди сега (след март 2018 г)
Чл. 1.  Тази наредба определя условията и реда за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица, както и реда за служебно предоставяне и за предоставяне срещу заплащане на данни за регистрирани пътни превозни средства.
(1) Тази наредба определя условията и реда за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица, както и реда за служебно предоставяне и за предоставяне срещу заплащане на данни за регистрирани пътни превозни средства.
Чл. 3.  (1) Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.
(2) Срокът по ал. 1 не се отнася за придобитите с цел продажба, нерегистрирани в страната моторни превозни средства и ремаркета от стопански субекти.
(4)  Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена „Пътна полиция“ в 14-дневен срок от настъпването й.
Чл. 3.  (1) Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок до един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и при придобиване на собствеността на превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба, с изключение на случаите при придобиване с цел продажба на нерегистрирани в страната превозни средства от стопански субекти.
(4) Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена „Пътна полиция“ в срок до един месец от настъпването и.
Чл. 12.  (1) За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя:
1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3.  за превозни средства от категории М, N, O – валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);
4. за превозни средства от категория L – валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60, 2.03.2013 г.);
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6.  документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
7. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП);
8. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
10. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).
Чл. 12. (1) За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя:
1. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г., отм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)
2.  писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3.  за превозни средства от категории М, N, O – валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);
4. за превозни средства от категория L – валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60, 2.03.2013 г.);
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. документ за самоличност – за физическите лица;
7. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП);
8. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
10. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).
 Чл. 12а. За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация;
2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3. свидетелство за регистрация – част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
4. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
7.  митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
8. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
9.  документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП;
10.  табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
11.  изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
(3) В случаите, когато заявителят не представи документ по ал. 1, т. 4 или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.
Чл. 12а. За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация;
2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3. свидетелство за регистрация – част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
4. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
7.  митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
8. документ за самоличност – за физическите лица;
9. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2009 г., предишна т. 8 – ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП;
10. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 67 от 2012 г.) табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
11. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
(3) В случаите, когато заявителят не представи документ по ал. 1, т. 4, представеният документ по ал. 1, т. 4 не е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност, определена в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.
 Чл. 12б. За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;
2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3.  за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС – доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;
4.  за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС – удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
7. чуждестранните регистрационни документи;
8. митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
9.  документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
10. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП;
11. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
12.  изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Чл. 12б. За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;
2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3. за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС – доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;
4.  за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС – удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
7. чуждестранните регистрационни документи;
8. митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
9. документ за самоличност – за физическите лица;
10. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП;
11. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
12. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
 Чл. 12в. (1) За първоначална регистрация на историческо превозно средство собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация;
2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
4. идентификационна карта, издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощенa от нея организация на територията на държава – членка на Европейския съюз;
5. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
6. чуждестранните регистрационни документи, ако са налични;
7. митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
8. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
9. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП;
10. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
11. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Чл. 12в. (1) За първоначална регистрация на историческо превозно средство собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация;
2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
4. идентификационна карта, издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава – членка на Европейския съюз;
5. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
6. чуждестранните регистрационни документи, ако са налични;
7. митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
8.  документ за самоличност – за физическите лица;
9. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП;
10. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
11. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
 Чл. 13.  (2) На превозно средство, представено за първоначална регистрация, се извършва и преглед за техническата изправност (без новите ПС и ПС с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност) и комплектуването му, като резултатът се отразява в документите за регистрация. Прегледът се извършва в пунктовете за регистрация и идентификация на звената „Пътна полиция.
Чл. 13. (2) На превозно средство, представено за първоначална регистрация, се извършва и преглед за техническата изправност (без новите ПС и ПС с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност, при условие че документът все още е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП) и комплектуването му, като резултатът се отразява в документите за регистрация. Прегледът се извършва в пунктовете за регистрация и идентификация на звената „Пътна полиция.
Чл. 14.  (4)  При промяна в постоянния адрес на собственика в населено място в друга област собственикът представя ПС за промяна в регистрацията в 14-дневен срок от издаване на новия личен документ.
Чл. 14.  При промяна на постоянния адрес на собственика в населено място в друга област собственикът представя ПС за промяна в регистрацията в срок до един месец от издаване на новия личен документ и се издават нови табели с регистрационен номер за съответната област.
Чл. 15. (1) При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство представя следните документи:
1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
2.  документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
3. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. с Решение № 5805 от 27.04.2011 г. на ВАС – ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
4. свидетелството за регистрация;
5.  документ за собственост с данните за марката, търговското наименование, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя – само при промяна на собствеността или основен агрегат (двигател);
6. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП;
7. при възстановяване на прекратена регистрация – протокол от лаборатория за изпитване на ПС, акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА „БСА“), с изключение на ПС с прекратена регистрация на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 3 и 5 или чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 8 и 9;
8. при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство – удостоверение за изменение в конструкцията, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП. Когато изменението в конструкцията на превозното средство представлява монтиране на уредба, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, се представя удостоверение за първоначална проверка на уредбата, издаден по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата;
9. (изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 94 от 2009 г.)
10. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт;
11  при регистриране на ПС като „историческо“ – идентификационна карта, издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощенa от нея организация на територията на държава – членка на Европейския съюз.
(6) При възстановяване регистрацията на ПС, прекратена на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 4, не се изисква документ по ал. 1, т. 7, ако собственикът на ПС притежава валиден документ за преминат периодичен преглед за проверка на техническата му изправност.
Чл. 15. (1) При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство представя следните документи:
1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
2.  документ за самоличност – за физическите лица;
3. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. с Решение № 5805 от 27.04.2011 г. на ВАС – ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
4. свидетелството за регистрация;
5.  документ за собственост с данните за марката, търговското наименование, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя – само при промяна на собствеността или основен агрегат (двигател);
6. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП;
7.  при възстановяване на прекратена регистрация – протокол от лаборатория за изпитване на ПС, акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА „БСА“), с изключение на ПС с прекратена регистрация на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 3 и 5 или чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 8 и 9;
8.  при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство – удостоверение за изменение в конструкцията, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП. Когато изменението в конструкцията на превозното средство представлява монтиране на уредба, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, се представя удостоверение за първоначална проверка на уредбата, издаден по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата;
9. (изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 94 от 2009 г.)
10. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт;
11. при регистриране на ПС като „историческо“ – идентификационна карта, издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава – членка на Европейския съюз.
(6) При възстановяване регистрацията на ПС, прекратена на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 4 или чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 10, не се изисква документ по ал. 1, т. 7, ако собственикът на ПС притежава валиден документ за преминат периодичен преглед за проверка на техническата му изправност.
Чл. 16. (1) При промяна собствеността на регистрирано превозно средство в 14-дневен срок праводателят и приобретателят предоставят на съответното звено по регистрация при „Пътна полиция“ копие от договора за прехвърляне на собствеността. Праводателят предоставя копието на звеното по месторегистрация на превозното средство, а приобретателят – на звеното за регистрация по постоянния си адрес. Копие от договора за прехвърлената/придобитата собственост с данните на лицата по чл. 145, ал. 1 и 2 ЗДвП може да бъде предоставено от тях и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис.
(2) Предоставеното от праводателя копие от договора за прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство се завежда в звената на „Пътна полиция“. На праводателя се предоставя входящият номер на завеждане.
(3) След завеждане копията се класират по дата на приемане и се съхраняват за срока за съхранение на документите, съдържащи данни за регистрация.
(4)  Прехвърлянето на собствеността се отразява, като в данните по отчета на превозното средство се добавят имената (фирмата), ЕГН (БУЛСТАТ/ЕИК) и адресът на приобретателя.
(5) Придобиването на собственост върху регистрирано превозно средство се отразява, като се извърши промяна в регистрацията на името на приобретателя.
Чл. 16.  (1) При промяна на собствеността на регистрирано в страната превозно средство МВР и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за превозното средство и сключения договор.
(2) При извършване на сделка с регистрирано ПС, след като извърши идентифицирането, нотариусът, който извършва сделката, отправя искане към информационната система на МВР за потвърждаване на данните относно превозното средство, собствеността му и за предоставяне на информация относно наложени запори или други законови ограничения, като въвежда регистрационен номер на ПС, идентификационен номер на ПС, номер на свидетелство за регистрация и идентификационни данни на собственика на ПС, вписани в свидетелството за регистрация.
(3) В случай че върху ПС има наложен запор или друго законово ограничение, системата на МВР уведомява нотариуса, направил искането, за наличието на такива ограничения, като в този случай нотариусът уведомява страните по сделката.
(4) Нотариусът удостоверява сключената сделка за прехвърляне на собствеността на ПС след получаване на верифицирани данни от МВР по направеното искане по ал. 2 и при отчитане на ограниченията по ал. 3 съгласно закона и в случай че е платен данъкът върху превозното средство.
(5) В случай че сделката е извършена, от информационната система на Нотариалната камара към информационната система на МВР се изпраща информация за регистрационния номер на нотариуса, извършил сделката, регистърния номер и датата от общия регистър на нотариуса, пред който е записана сделката, и данни за приобретателя по сделката, които се записват към информацията за превозното средство.
(6) При сделка с ПС приобретателят може да заяви пред нотариуса предварителна подготовка на свидетелство за регистрация, в случай че превозното средство ще се регистрира в същата областна дирекция на МВР, където е било регистрирано, и няма да се извършва подмяна на табелите с регистрационен номер и промяна на данните за превозното средство. В този случай таксите за подаване на заявление и издаване на свидетелство за регистрация на ПС се заплащат от приобретателя чрез нотариуса.
(7) Приобретателят по ал. 6 предоставя на нотариуса информация за актуални електронна поща и/или телефонен номер за контакт.
(8) При изповядване на сделката след 14 ч. свидетелството за регистрация може да бъде получено най-рано на следващия работен ден.
(9) В случаите по ал. 6 новото свидетелство за регистрация (част 1 и 2) се получава от съответното звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти, след връщане на старото свидетелство за регистрация (част 1 и 2).
Чл. 17. (1) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер – по желание на собственика.
Чл. 17. (1) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер – по желание на собственика, когато промяната в регистрацията се извършва в същата област, в която превозното средство е било регистрирано.
 Чл. 18а.  (1) При прекратяване на регистрацията по чл. 18, т. 1 собственикът представя:
1. писмено заявление, издадено по служебен път;
2. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
3. документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект – собственик на ПС;
4. свидетелство за регистрация на ПС.
Чл. 18а.  (1) При прекратяване на регистрацията по чл. 18, т. 1 собственикът представя:
1. писмено заявление, издадено по служебен път;
2. документ за самоличност – за физическите лица;
3. документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект – собственик на ПС;
4. свидетелство за регистрация на ПС.
Чл. 18б. (1) Прекратяване на регистрацията по чл. 18, т. 2 се извършва:
1. след уведомление от компетентен орган за регистрацията на превозното средство в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
2. след уведомление от компетентен орган в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария за регистрацията на превозното средство в съответната държава и предоставяне на табелите с регистрационните номера;
3. след уведомление от компетентен орган на друга държава за унищожаването на превозното средство или предаването му за разкомплектоване в чужбина;
4. след уведомление от компетентен орган на друга държава за конфискация или отнемане на превозното средство в полза на съответната държава;
5. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, предоставяне на табелите с регистрационните номера и документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
6. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, за идентифициране на превозно средство по номера на рамата или друг идентификационен номер и предоставяне на документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
7.  при установяване, че ПС е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер, прекратяването се извършва след произнасяне на орган на съдебната власт, потвърждаващо установеното подправяне, заличаване или повреждане на идентификационния номер;
8. по чл. 143, ал. 10 ЗДвП след уведомление от Гаранционния фонд;
9. по чл. 143, ал. 11 ЗДвП при отнемане на част втора на свидетелството за регистрация и табелите с регистрационен номер в случаите по глава шеста от ЗДвП.
Чл. 18б.  (1) Прекратяване на регистрацията по чл. 18, т. 2 се извършва:
1. след уведомление от компетентен орган за регистрацията на превозното средство в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
2. след уведомление от компетентен орган в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария за регистрацията на превозното средство в съответната държава и предоставяне на табелите с регистрационните номера;
3. след уведомление от компетентен орган на друга държава за унищожаването на превозното средство или предаването му за разкомплектоване в чужбина;
4. след уведомление от компетентен орган на друга държава за конфискация или отнемане на превозното средство в полза на съответната държава;
5. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, предоставяне на табелите с регистрационните номера и документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
6. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, за идентифициране на превозно средство по номера на рамата или друг идентификационен номер и предоставяне на документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
7.  при установяване, че ПС е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер, прекратяването се извършва след произнасяне на орган на съдебната власт, потвърждаващо установеното подправяне, заличаване или повреждане на идентификационния номер;
8.  по чл. 143, ал. 10 ЗДвП след уведомление от Гаранционния фонд;
9.  по чл. 143, ал. 11 ЗДвП при отнемане на част втора на свидетелството за регистрация и табелите с регистрационен номер в случаите по глава шеста от ЗДвП;
10. по чл. 143, ал. 15 от ЗДвП на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.
 Чл. 21. (1) Възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика по реда на чл. 14 – 17 само за ПС, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, обявяване за издирване, табели с регистрационни номера, които не отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, конфискация или отнемане в полза на държавата, и за ПС, чиято регистрация е прекратена служебно на основание чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 8 или 9.
Чл. 21. (1) Възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика по реда на чл. 14 – 17 само за ПС, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, обявяване за издирване, табели с регистрационни номера, които не отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, конфискация или отнемане в полза на държавата, и за ПС, чиято регистрация е прекратена служебно на основание чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 8, 9 или 10.
 Чл. 27.  (2)  За издаване на транзитни табели с регистрационен номер собственикът на превозното средство представя:
1.  писмено заявление за издаване на транзитни табели с регистрационен номер;
2. документ за собственост и произход на превозното средство;
3. (отм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г.)
4. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
5. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2009 г.) застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП.
Чл. 27. (2) За издаване на транзитни табели с регистрационен номер собственикът на превозното средство представя:
1.  писмено заявление за издаване на транзитни табели с регистрационен номер;
2. документ за собственост и произход на превозното средство;
3. (отм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г.)
4.  документ за самоличност – за физическите лица;
5. застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП.
Чл. 30.  (3) За получаване на временни табели с регистрационен номер лицето по ал. 1 подава заявление (приложение № 7) и необходимите документи до отдел „Пътна полиция“ при ГДНП чрез отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР по седалище на търговеца.
(4) Заявлението по ал. 3 може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от лицето по ал. 1 валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път. 

 

 

Чл. 30.  (3)  За получаване на временни табели с регистрационен номер лицето по ал. 1 подава:
1. заявление (приложение № 7);
2. списък на регистрираните търговски обекти;
3. списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер;
4. декларации съгласно Закона за защита на личните данни и копия от трудов или граждански договор на лицата по т. 3;
5. декларация, че кандидатстващият търговец не е в производство по обявяване в несъстоятелност;
6. документ, доказващ, че лицето по ал. 1 е вносител/производител на автомобили от дадената(ите) марка(и) за Република България.
(4) Лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер, не трябва да са осъждани за престъпления от общ характер.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Заявлението по ал. 3 може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от лицето по ал. 1 валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път.
 Чл. 32. (1) Прегледът за техническа изправност на превозните средства и тяхното комплектоване се извършва при:
1. първоначална регистрация (без новите превозни средства и ПС с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност);
2. (отм. – ДВ, бр. 57 от 2007 г.)
3.  пускане в движение на превозни средства, спрени от движение поради техническа неизправност и по искане от собственика;
4.  възстановяване регистрацията на превозното средство, ако не притежава валиден документ за преминат преглед за техническа изправност;
5. (отм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)
Чл. 32. (1) Прегледът за техническа изправност на превозните средства и тяхното комплектоване се извършва при:
1. първоначална регистрация (без новите превозни средства и ПС с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност, при условие че документът все още е валиден от гледна точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП);
2. (отм. – ДВ, бр. 57 от 2007 г.)
3. пускане в движение на превозни средства, спрени от движение поради техническа неизправност и по искане от собственика;
4.  възстановяване регистрацията на превозното средство, ако не притежава валиден документ за преминат преглед за техническа изправност;
5. (отм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)
Чл. 32б.  На този преглед се определя срокът за извършване на първия периодичен технически преглед в зависимост от вида на превозното средство, както следва:
1. на автобусите и таксиметровите автомобили – след шест месеца;
2.  на товарните, специалните автомобили, ремаркета и полуремаркетата с допустима максимална маса над 750 kg, от чиято първоначална регистрация не са минали повече от 10 години – след една година;
3. на товарните, специалните автомобили, ремаркетата и полуремаркетата с допустима максимална маса над 750 kg, от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години – след 6 месеца;
4.  на леките автомобили:
а)  ако са нови – след три години;
б) за всички останали – след една година;
5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г.)
6.  на мотопеди – не подлежат на периодичен преглед;
7.  на мотоциклетите и ремаркетата с допустима максимална маса не повече от 750 kg – след две години.
 Чл. 32б. На прегледа за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се определя срокът за извършване на първия периодичен технически преглед в зависимост от вида на превозното средство съгласно сроковете, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 32д. (5)  Когато представеното на технически преглед превозно средство е с валиден технически преглед, извършен в държава – членка на ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария, назначеното лице заверява знак за технически преглед по образец (приложение № 4) до датата на валидност на прегледа.

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 32д.  (5)  За ПС с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност, при условие че отговаря на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определена в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП, се издава знак за технически преглед (ЗТП) по образец (приложение № 4), като се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед.
(6)  В случаите по ал. 5 месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед не могат да надвишават датата на валидност на представения документ за преминат преглед за техническа изправност и сроковете, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП.
 Чл. 39.  (2) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) За издаване на разрешение за временно движение собственикът на ПС представя:
1. писмено заявление;
2. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
3. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2009 г.) застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП.
Чл. 39. (2) За издаване на разрешение за временно движение собственикът на ПС представя:
1. писмено заявление;
2. документ за самоличност – за физическите лица;
3. застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП.
 Чл. 40. (1) Превозните средства се спират от движение временно:
1.  при условията и по реда на чл. 171, т. 2 ЗДвП;
2. по искане на собственика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 40. (1) Превозните средства се спират от движение временно:
1. при условията и по реда на чл. 171, т. 2 ЗДвП;
2. по искане на собственика;
3. служебно при получаване на уведомление от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед.
(9) За изпълнение на разпоредбата на ал. 1, т. 3 Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ обменят данни за регистрираните превозни средства и за периодичните им технически прегледи съгласно приложение № 10.
(10) Обменът на данните по ал. 9 се извършва по електронен път в реално време, чрез автоматизирани интерфейси между информационните системи на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, при спазване на правилата за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Форматите на данните и използваните класификатори се определят в съвместен протокол, подписан от представители на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, определени от министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(11) След получаване на уведомлението по ал. 1, т. 3 с отбелязване в автоматизираната информационна система на МВР временно се отнема регистрацията на неизправното превозно средство и се уведомява собственикът на превозното средство.
(12) Превозно средство с временно отнета регистрация, което е служебно спряно от движение по ал. 1, т. 3, се пуска в движение служебно след отстраняване на опасната техническа неизправност и преминаване на периодичен технически преглед, за което Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява МВР и това обстоятелство се отразява в автоматизираната информационна система на МВР.
Чл. 41. За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение по искане на собственика се представят:
1. писмено заявление;
2. молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение;
3.  част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство;
4.  документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ.
Чл. 41. За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение по искане на собственика се представят:
1. писмено заявление;
2. молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение;
3.  част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство;
4. документ за самоличност – за физическите лица.
Чл. 44. (1) За пускане в движение на превозно средство собственикът представя:
1. писмено заявление;
2. протокол за извършен преглед за техническа изправност на ПС;
3. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
4.застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП;
5. квитанция за платена такса за превозното средство;
6. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.
Чл. 44. (1) За пускане в движение на превозно средство собственикът представя:
1. писмено заявление;
2. протокол за извършен преглед за техническа изправност на ПС;
3. документ за самоличност – за физическите лица;
4. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2009 г.) застраховка „Гражданска отговорност“ и двустранен констативен протокол за ПТП;
5. квитанция за платена такса за превозното средство;
6. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

Пълният текст на Наредбата четете тук.