www.shofior.com

Новото в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица

сваляне на регистрационен номер

Съгласно последните промени в Наредба № I-181 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица, от юни 2018 г., регистрационните табели на МПС собственост на чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани по реда на Наредбата са:  1. буквени означения „С“, „СС“, „СТ“ на червен фон с бели букви и цифри; в горния десен ъгъл на табелите с регистрационен номер на МПС, обслужващи ръководителите на дипломатическите представителства, се поставя бяла лента с дебелина 10 мм и наклон 45 градуса;
  2. буквени обозначения „XX“ на син фон с бели букви и цифри.
Като буквените обозначения на табелите с регистрационен номер означават:
(3) Моторните превозни средства по чл. 1, т. 1, които не попадат в приложното поле на ал. 2, т. 1, 2 и 3, могат да бъдат регистрирани с регистрационни номера с буквено означение „XX“ по писмено искане от Министерството на външните работи.
Exit mobile version