ОТМЕНЕН е Правилника за прилагане на закона за МВР

Правилника за прилагане на закона за МВР е ОТМЕНЕН с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 207 от 18 юли 2014 г. 

На негово място е приет Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи – ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.

Договорите, сключени на основание чл. 181 от отменения правилник по ал. 1, запазват действието си съгласно уговорените в тях условия.