Новото в Наредба № 38 за провеждане на шофьорски изпити, в сила от 2013г.

Влезе в сила Новата Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, 4 декември 2012г.

Новото в нея:

Вече Теоретичните изпити за придобиване на правоспособност з ауправление на МПС ще се провежда в населено място с над 18 000 жители, на територията на съответната област, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит.

От 1ви януари 2013г. влизат в сила и нови текстове касаещи провеждането на Практически изпити:
Практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите А, А1, А2, ВЕ, СЕ, C1E, DE и D1E ще се провежда на пътищата в населено място, притежаващо съответните условия за провеждане на изпита и е с над 18 000 жители, на територията на областта, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит.
Практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категориите „В“, „С“, „D“, „Ттм“, „В1“, „С1“ и „D1“ се провежда на пътищата в населено място, което е областен административен център на областта, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит.

Практически изпити се допуска да се провеждат и в градове с население над 30 000 жители, които се намират на разстояние над 30 км от областния център на областта, в която се намира градът, както и в градове с население над 18 000 жители, които се намират на разстояние над 80 км от областния център на областта, в която се намира градът.

Кандидатите се представят за изпит от лица, притежаващи разрешение за обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, валидно за територията на съответната област.

 

Изпитна документация и допускане до изпит

Лицата, които:

– притежават свидетелство за завършено теоретично и/или практическо обучение по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение;
и
– лицата, които притежават удостоверение за допускане до теоретичен или удостоверение за допускане до практически изпит, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
До изпит се допускат лицата когато, ако от последното им явяване на теоретичен или практически изпит или от издаването на свидетелството им за завършено теоретично и/или практическо обучение, или от издаването на удостоверението им за допускане до теоретичен изпит или удостоверението им за допускане до практически изпит са изминали не повече от шест месеца.
До изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различните категории се допускат само кандидати, навършили минималната възраст за управление на моторно превозно средство от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 151 ЗДвП.
До теоретичен изпит се допускат и кандидати, на които им остава до един месец преди навършване на задължителната възраст (към момента на датата на явяване на изпит).

 

При явяване на изпит кандидата трябва да носи:

 • НОВО  – заверено от кандидата копие на свидетелство/диплома за завършена степен на образование или удостоверение за завършен гимназиален етап
 • документ за платена такса по чл. 10, ал. 4, т. 1 или за практически изпит съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта; допуска се документът да е за платените такси на повече от един кандидат.
 • Кандидатите, които съгласно изискванията на учебната документация подлежат на съответното обучение и/или съответните вътрешни изпити, представят и копие на свидетелството за завършено теоретично и/или практическо обучение или копие на удостоверение за допускане до теоретичен или удостоверение за допускане до практически изпит.
 • Лицата, които се явяват на изпита поради загуба на правоспособност (съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗДвП), представят и копие на документ за загубата на правоспособността, издаден от МВР, с данни за притежаваните категории преди загубата на правоспособността. Ако към такива кандидати има изискване и за стаж, представят и справка (от МВР) за съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността.
 • За явяване на проверочен изпит на лица, на които е приложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 1, буква „в“ от ЗДвП, представят и копие на заповедта, с която е наложена принудителната административна мярка.
 • НОВО –  Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите „СЕ“, „D“, „С1Е“ и „D1“ представят справка от МВР за наложени по съдебен или административен ред наказания лишаване от право да управляват МПС, за определяне стажа като водач съгласно чл. 154 ЗДвП.
 • НОВО – Лица, чието чуждестранно национално свидетелство за управлени
 • НОВО – Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите „Ттм“, „С“, „D“, „C1“ и „D1“ и лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, представят и копие на удостоверение за психологическа годност, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.
 • НОВО – Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории А, А2 и А1 представят копие на документ за застраховка на кандидата, валидна към датата на практическия изпит.

Заверяването на копията на изискуемите документи се прави от ръководителя на учебната дейност.

 

Документите за допускане до теоретичен и/или практически изпит на лицата, Документите за допускане до теоретичен и/или практически изпит на лицата, притежаващи чуждестранно свидетелство по чл. 162, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, и на кандидатите, които съгласно изискванията на учебната документация не подлежат на вътрешни изпити, се внасят от учебния център, който ги представя на съответния изпит.
При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на учебния център, в който е издадено удостоверението за допускане до теоретичен изпит и/или удостоверението за допускане до практически изпит, документите се представят от друг учебен център.

 

Лицето определено за организира и провежда теоретичният изпит з апридобиване на право за управление на МПС от съответната категория е длъжно да уведоми всички кандидати, преди започване на изпита, че изпитът се провежда под постоянно видеонаблюдение.

 

 Теоретичният изпит на лица, които не владеят български език, се провежда с тестове на английски език.

 

В сила от 01.03.2013 г. влиза и правилото, че теоретичните изпити се провеждат чрез решаване на тест на хартиен или на електронен носител (електронен тест), като резултатите от тях се отчитат по електронен начин. Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория. Тестът на всеки кандидат е индивидуален и обозначен с уникален номер.
Електронните устройства за решаване на електронни тестове осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на три снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.

ТЕСТОВЕ – ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ – КАТЕГОРИИ „С“, „С1“, „D“, „D1“, „С+Е“ и „D+Е“,

 Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С“, когато кандидатите притежават правоспособност за управление на МПС от категория „С1“ и от категории „С1“, „D“, „D1“, „С+Е“ и „D+Е“, съдържат 15 въпроса

АНУЛИРАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ 

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ анулира резултата от изпита на кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за когото се установи, че:

 • за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно съдържание;
 • е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство и се е явил на изпит в срока на наказанието или административната мярка;
 • не е отговарял на изискванията за допускане до изпит;
 • е решил изпитен тест, който не е индивидуализиран и обозначен съгласно изискванията;
 • е решил тест, който е индивидуализиран и обозначен съгласно изискванията, но предоставен за решаване от друг кандидат;
 • не е решил самостоятелно изпитния си тест.

 

 

В сила от  януари 2013г. влизат и измененията, свързани с учебните МПС, с които се провеждат практическите изпити, а именно:

Учебните МПС, с които се провежда практическия изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории, трябва да са включени в списъците към разрешенията за обучение на учебните центрове, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение и отговарят на следните изисквания:
 • за категория „А“ – мотоциклет без кош с работен обем на двигателя над 600 куб. см и с мощност не по-малка от 40 kW;
 • за категория „А2“ – мотоциклет без кош от категория „А2“ с работен обем на двигателя над 400 куб. см и с мощност не по-малка от 25 kW;
 • за категория „А1“ – мотоциклет без кош от категория „А1“ с работен обем на двигателя над 120 куб. см и с допустима максимална скорост не по-малка от 90 км/час;
 • за категория „В“ – МПС с четири колела от категория „В“, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час;
 • за категория „ВЕ“ – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 3 и ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1000 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час, който не попада в категория „В“; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето е не по-малко от 800 кг;
 • за категория „В1“ – триколесно или четириколесно моторно превозно средство от категория „В1“, с допустима максимална скорост не по-малка 60 км/час;
 •  за категория „С“ – МПС от категория „С“ с допустима максимална маса не по-малка от 12 000 кг и дължина не по-малко от 8 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита общата маса на автомобила трябва да бъде не по-малко от 10 000 кг; освен мястото на водача автомобилът има още две места за сядане;
 • за категория „СЕ“:
–  съчленено пътно превозно средство с допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг и дължина не по-малко от 14 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, с предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита общата маса на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг; освен мястото на водача има още две места за сядане;
– състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 6 и прикачено ремарке с дължина не по-малко от 7,5 м; съставът от пътни превозни средства трябва да има допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на състава трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг;
 • за категория „С1“ – моторно превозно средство от категория „С1“, с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; освен мястото на водача има още две места за сядане;
 • за категория „С1Е“ – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 8 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг; съставът трябва да бъде с дължина не по-малко от 8 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг;
 • за категория „D“ – МПС от категория „D“ с дължина не по-малко от 10 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);
 • за категория „DЕ“ – автобус по т. 10 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, широчина не по-малко от 2,40 м; съставът от пътни превозни средства трябва да с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м и височина не по-малко от 2 м; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг;
 • за категория „D1“ – моторно превозно средство от категория „D1“, с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);
 • за категория „D1Е“ – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 12 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м и височина не по-малко от 2 м; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг.
 • за категория „Ткт“ – колесен трактор с прикачено двуосно товарно ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг;
 • за категория „Ттм“ – ППС от съответната категория;
Изпитът за придобиване на права за управление на МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, се провежда със състав с допустимата максимална маса над 3500 kg.
Моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити, с изключение на мотоциклетите, е оборудвано с техническо средство за видеонаблюдение на пътя пред и на участниците в изпита, което осигурява:
1. видимост на действията на всички участници в изпита, които са в превозното средство;
2. видимост на пътна лента с ъгъл на заснемане не по-малък от 120°;
3. записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит;
4. възможност за непрекъснат запис; при прекъсване на записа да се включва светлинна сигнализация;
5. възможност за последващо разглеждане на маршрута по време на изпита (позициониран на интерактивна географска карта, чрез GPS координати);
6. да се създава един файл за двете камери и звука и GPS;
7. възможност в цифровата памет на картата да се въведе № на протокола и поредният номер на кандидата от протокола за изпит в името на файловете, генерирани по време на изпита.
Когато по време на практическия изпит на мястото с допълнителното оборудване на моторното превозно средство седи членът на комисията, превозното средство (с изключение на мотоциклетите) е оборудвано с техническо средство, което включва звукова и светлинна сигнализация при докосването на допълнително монтираните педали, като за състоянието на техническото средство „включено/изключено“ има индикация, поставена на видно място.

 

Разширени изисквания, към помещенията за провеждане на теоретичния изпит:

 

 • НОВО – Учебният център е оборудван с устройство, осигуряващо електрическото захранване на системата за видеонаблюдение  и на техническите устройства за провеждане на изпитите за цялото времетраене на изпита.
 • НОВО – За одобряване на кабинет за провеждане на изпити лицата, притежаващи разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, подават заявление до „Началника на областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
 • НОВО – Огледът за съответствие на учебния център с изискванията  се извършва от двама служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в присъствието на представител на учебния център и на експерт с подходяща професионална квалификация, който проверява съответствието на учебния център с изискванията към системата за видеонаблюдение.
 • НОВО – За направения оглед  се съставя протокол за одобряване на учебен кабинет за провеждане на теоретични изпити (приложение № 3б) в два екземпляра – един за учебния център и един за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
 • НОВО – Лицата, притежаващи разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, чиито учебни кабинети са одобрени за провеждане на теоретични изпити, осигуряват постоянно видеонаблюдение при провеждане на изпитите в реално време, включително чрез отдалечен достъп.
 • светлата височина на помещението е не по-малко от 2,40 м и има осигурена естествена светлина;
 • общата площ на помещението е не по-малко от 20 кв.м;
 • в помещението се поддържа температура не по-ниска от 18°С;
 • към помещението има осигурен санитарен възел.
 • В помещението трябва да има:

– учебна дъска с площ не по-малко от 0,7 кв.м;
– работно място за лицето, определено да проведе изпита;
– работно място за всеки изпитван.

 • Когато за изпита се използва учебен кабинет, изображенията на таблата и другите материали във връзка с обучението не трябва да се виждат от мястото на изпитваните.
 • Помещението за провеждане на теоретичните изпити е оборудвано със система за видеонаблюдение. Минималните изисквания към техническите характеристики на системата са съгласно приложение № 3а, като:

– системата осигурява записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит;
– разположението на камерите е такова, че осигурява запис на действията на всички участници в изпита;
– системата осигурява непрекъснат запис по време на теоретичните изпити; при прекъсване на записа автоматично се включва светлинен и звуков сигнал;
– осигурява наблюдение на изпита в реално време и е осигурен свободен достъп до монитора.

 

Пълният текст на Наредбата четете тук