Нови правила за техническите прегледи от май 2018 г.

С последните промени на ЗДвП (от януари 2018г.) се въвеждат нови правила за провеждане на периодичните прегледи за техническа изправност на автомобилите, които влизат в сила от 20 май 2018 г.

Регистрираните МПС и теглените от тях ремаркета и ППС, с които се извършват превози с атракционна цел, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност.

На задължителен периодичен технически преглед НЕ подлежат само:

 • ППС на поделенията на въоръжените сили
 • специалните ППС, предназначени за борба с пожарите
 • ППС с животинска тягаУсловията и редът за извършване на прегледа на ППС (с изключение на самоходните машини, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 km/h, и ремаркетата, теглени от тях) се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи.

Колесните трактори, с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 km/h и ремаркетата, теглени от тях, и самоходните машини, регистрирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и по реда на наредбата относно регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях, подлежат на периодични прегледи за проверка на техническата изправност по реда, определен в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

От 20 май 2018 г. ППС подлежат на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:
 • ППС от категория N1 и ППС М1, с изключение на леките таксиметрови автомобили, къмпинг-автомобилите и линейките – преди изтичане на третата и петата година от датата на първоначалната им регистрация като нови, след което всяка година;
 • леките таксиметрови автомобили и ППС от категории M2 и М3, с изключение на къмпинг-автомобилите – на всеки 6 месеца;
 • тролейбусите и трамвайните мотриси – на всеки 6 месеца;
 • ППС от категории N2, N3, O2, O3 и О4, с изключение на къмпинг-ремаркетата, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години – всяка година, след което – на всеки 6 месеца;
 • ППС от категории: L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7, L7e и О1 – на всеки две години
 • ППС от категории: L1, L1e, L2, L2e, L6, L6e – на всеки две години
 • линейките, къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от категории O2, O3 и О4, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 40 km/h, и ППС, с които се извършват превози с атракционна цел – всяка година.

ППС, превозващи опасни товари, подлежат на преглед за установяване на годността им да превозват определени опасни товари всяка година.

Важно:

ППС се представят на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, като упоменатите по-горе срокове НЕ се прилагат при:

 • временно спиране от движение на ППС поради техническа неизправност, възникнала вследствие на произшествие и предизвикала някои от повредите и/или неизправностите по чл. 101, ал. 3, или при нарушаване на системата за активна или пасивна безопасност на ППС;
 • изменение в конструкцията на ППС, свързано с безопасността на ППС или опазването на околната среда, или промяна на категорията му.

Прегледът за проверка на техническата изправност обхваща комплектността и изправността на оборудването, частите, агрегатите, уредбите, механизмите, елементите и характеристиките на пътните превозни средства, които имат връзка с безопасността на движението, опазването на околната среда, нивото на шума и изправността на шумозаглушителните им устройства, определени в Наредбата.

Прегледът за проверка на техническата изправност на леките таксиметрови автомобили, автобусите и превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари, включва освен задължителните досега елементит и допълнителни такива, свързани с предназначението на ППС, определени с Наредбата.

Прегледите за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се извършват от комисия, която се състои от председател и поне един технически специалист.

Резултатите от извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се регистрират в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Информационната система за електронно регистриране отчита извършените от контролно-техническите пунктове прегледи за проверка на техническата изправност на ППС в реално време.

Издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС запазват валидността си при промяна на собственика на ППС, когато не се подменят табелите с регистрационните номера.

Регистър на извършените периодични технически прегледи

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. В този регистър се съдържа информация за:

 • идентифицирането на превозното средство;
 • показанието на километропоказателя и техническите характеристики на превозното средство, необходими за извършването на прегледа;
 • лицето, представило превозното средство на преглед;
 • контролно-техническия пункт, в който е извършен прегледът;
 • датата, на която е извършен прегледът;
 • председателя на комисията и техническия специалист, които са извършили прегледа;
 • резултатите и заключението от извършения преглед;
 • описание на неизправностите, ако са констатирани такива;
 • датата за извършване на следващия преглед;
 • издадените документи за техническа изправност на превозното средство.
Невалидност на издадените удостоверения за техническа изправност

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед обявява за невалидни издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, когато:
1. при проверка от контролните органи се установи, че:
а) ППС не е било представено за преглед;
б) издадените документи за техническа изправност не съответстват на категорията на представеното за преглед ППС;
в) за извършване на прегледа не са представени документите, определени с Наредбата, или е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;

или:

2. при проверка от контролните органи в контролно-техническите пунктове непосредствено след приключване на прегледа се установи, че:
а) прегледът не е извършен по реда, определен с Наредбата;
б) прегледът е извършен от председател на комисия или от технически специалист, който към датата на прегледа не е отговарял на изискванията, определени с Наредбата;
в) прегледът е извършен със съоръжения, оборудване, уреди или средства за измерване, които към датата на прегледа не са отговаряли на изискванията, определени с Наредбата;
г) резултатите от прегледа са манипулирани или е нарушена маркировката или пломбата на оборудването или техниката, с които е извършен прегледът.

Наказания

Който управлява технически неизправно ППС, се наказва с глоба от:

 • 50 лв – при констатирани незначителни неизправности;
 • 200 лв – при констатирани значителни неизправности;
 • 500 лв – при констатирани опасни неизправности.

В случаите, когато при извършване на периодичен технически преглед се установи опасна техническа неизправност, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява Министерството на вътрешните работи за временно отнемане регистрацията на неизправното превозно средство.

След отстраняване на опасната техническа неизправност и след като неизправното ППС е преминало периодичен технически преглед, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява МВР и ползването на превозното средство се разрешава отново, като няма да се осъществява нова процедура за неговата регистрация.

 

Пълният текст на Закона за движение по пътищата четете тук.