абсурдиместаОбщиПолезни

Нови правила за паркиране на собственици на имоти попадащи в зоните за платено парткиране в Столицата

От 1 септември 2012 г влизат в сила правилата:

Собственици на ППС, които притежаващи жилища, попадащи в зоните за почасово платено паркиране в Столицата, ще имат право да паркират притежаваните от тях ППС, в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране (в която попада адресът на жилищния имот), след заплащане на еднократна такса, коятодава правото на локално платено паркиране за една година.

Правото за такъв вид паркиране се установява с надлежно издаден винетен стикер, залепен в долния десен ъгъл на предното стъкло на превозното средство. Незалепването на винетния стикер по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред.

Собствениците на електромобили паркират безплатно в тези зони. Правото им се удостоверява с винетен стикер залепен в долният десен ъгъл на предното стъкло на автомобила.

Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са указани в Приложение № 11 (към чл. 51, ал. 5) от НОДТСО.

Критериите и условията за определяне на правоимащи лица с увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място до сградата по настоящ адрес на правоимащите са указани в Приложение № 10 А (към чл. 51, ал. 5) от НОДТСО.

 

Винетният стикер ще бъде е от вида (съгласно Приложение № 14 от НОДТСО).
Размери 80 мм на 55 мм, със защита от висок клас, съгласно препоръките на IKAO.
Ще бъде отпечатан с мастило, устойчиво минимум една година на UV лъчение.

Ще съдържа задължителната информация като:
– Герба на Столична община
– Пореден номер
– Холограмен знак
– Надпис „Винетен стикер за Синя/Зелена/ зона”, „Зона за локално платено паркиране”.

Такъв винетен стикер важи за един автомобил на жилище. За всеки следващ автомобил еднократната годишна такса за издаването му е в размер на тройния размер на цената на услугата, определен с решението на Столичен общински съвет.

ППС, което има винетен стикер за дадена зона (по местоживеене) и което е паркирано извън границите на валидност на стикера по време и/или по място подлежат на административно отношение по общия ред, съгласно ЗДвП и НОДТСО.

Документи необходими за издаване на такъв винетен стикер
(съгласно Приложение № 15 от НОДТСО)

Подава се заявление по образец до „Център за градска мобилност“ ЕООД (ул. „Будапеща“ № 17), на пл. “Възраждане” 1 или по електронен път: http://www.sofiatraffic.bg/bg/parking/vignettes/.

Можете да изтеглите заявлението   във формат MS Word или във формат PDF.

Към заявлението се прилагат документите:
За получаване на винетен стикер са необходими следния комплект документи:
– Платен годишен данък на МПС
– Полица за платена гражданска отговорност
– Лична карта
– Регистрационен талон на МПС
– Платен данък на имота към СО
– Копие на документ, удостоверяващ собствеността на лицето върху имота, попадащ в границите на зоните за почасово платено паркиране
– Копие на документ съдържащ уникален партиден/клиентски/ номер на един от основните битови доставчици/електроснабдяване, водоснабдяване, газоснабдяване или топлофикация/
– Копие на свидетелство за регистрация на автомобила – част I

Срок за издаване на винетните стикери: до 15 работни дни, след подаване всички необходими документи.

Винетният стикер се предоставя лично на лицето, подало заявлението, срещу представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платена такса, по сметка на „Център за градска мобилност” ЕООД.

 

Други лица, на които може да бъде изиаден такъв стикер, освен на собственика на автомобила:
– Съпрузи и роднини по права линия
– Клиент (физическо лице, лизингополучател), ползвател по смисъла на чл. 50а, ал.2 от НОДТСО, по договор за лизинг на лек автомобил
– Наематели на жилища, намиращи се в района на Синя и Зелена зона< За наематели, допълнителните документи към пакета такива (описани по-горе) и заявлението за издаване на винетен стикер са:
– Копие на договор за имота
– Документ съдържащ партида или уникален клиентски номер на името на наемателя, по която той заплаща услуги на основните битови доставчици по адреса на наетия имот.

За физически лица, лизингополучатели,  ползватели по смисъла на чл. 50а, ал.2 от НОДТСО, по договор за лизинг на лек автомобил, към изискваните документи и заявлението се прилагат и:
– Копие на договор за лизинг
– Копие на удостоверението за регистрация на МПС (талон), в което за ползвател е  отбелязано физическото лице, на което може да се издаде винетен стикер.

Допълнителни документите, необходими да бъдат представяни от страна на съпрузи и роднини по права линия към пакета такива и заявлението са:
– Копие от удостоверение за граждански брак
– Удостоверение за семейно положение и родствени връзки
– Удостоверение за наследници
– Акт за раждане

При недостиг на паркоместа, право на преференциално паркиране с винетни стикери имат първите заели паркоместата, всички останали паркират по общия ред, спазвайки правилата в „СИНЯ ЗОНА“.

 

ЦЕНА
За синя зона, ще трябва да плащат по 150 лева годишно за стикер за първи автомобил и по 450 лв за втора кола. За района на зелената зона стикерът струва 100 лева за година за първи автомобил и 300 за втори.

Цена на стикер за един месец: 10 лв. за  Зелена зона и 15 лв. за Синя зона.

 

Отговарящ и контролиращ орган
Общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕООД отговаря за издаване на винетните стикери, активирането и анулирането им, както и за контрола по изпълнение на тези разпоредби. Телефон за връзка с центъра (от цялата страна): 0700 13 233

 

 

Зони за почасово платено паркиране
в сила от 01.09.2012
За за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.

 

„СИНЯ ЗОНА“

– Пространството оградено от булевардите: „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Княз Ал. Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“;
– По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “СИНЯ ЗОНА“.

„СИНЯ ЗОНА“ – ПОДЗОНИ:
Подзона 1.
Бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Княз Александър I Батенберг“, ул „Алабин“.
Подзона 2. Бул. „Христо Ботев“, ул. „Алабин“, бул. „Витоша“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.
Подзона 3. Бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Граф Игнатиев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.
Подзона 4. Ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Алабин“, ул. „Княз Александър I“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“.
Подзона 5. Бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“.

Максимална продължителност на паркиране до 2 (два) часа;

Валидност:
– Работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа;
– Събота – в часовия диапазон от 08.00 до 14.00 часа.

Цена: 2 лв/час

 

„ЗЕЛЕНА ЗОНА“
– Пространството оградено от булевардите: бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Белоградчик“, ул. „Веслец“, ул. „Клокотница“, ул. „Будапеща“, ул. „Козлодуй“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Пенчо Славейков“, бул. „България“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, ул. „Хан Пресиян“, ул. „Здраве“, бул. „Пенчо Славейков“, бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“, ул. „Опълченска“;

– По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране „ЗЕЛЕНА ЗОНА“.

 

„ЗЕЛЕНА ЗОНА“ – ПОДЗОНИ

Подзона 6. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Тодор Александров“.
Подзона 7. Ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“.
Подзона 8. Бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Христо Ботев“.
Подзона 9. Бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Прага“, бул. „Пенчо Славейков“.
Подзона 10. Бул. „Прага“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков“.
Подзона 11. Бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“.
Подзона 12. Бул. „Васил Левски“, бул. „Янко Сакъзов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“.
Подзона 13. Бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.
Подзона 14. Бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Княз Александър Дондуков“.
Подзона 15. Бул. „Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, ул. „Георги С. Раковски“.
Подзона 16. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Сливница“, ул. „Георги С. Раковски“, бул. „Княз Александър Дондуков“.
Подзона 17. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Белоградчик“, ул. „Веслец“, ул. „Клокотница“, ул. „Козлодуй“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Сливница“.
Подзона 18. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Княгиня Мария Луиза“- локално платно пред Централна Гара, бул. „Сливница“.
Подзона 19. Ул. „Опълченска“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“.
Подзона 20. ул. „Здраве“, ул. „Хан Пресиян“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков”.

 

Максимална продължителност на паркиране до 4 (четири) часа;

Валидност:
– Работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа.

Цена: 1 лв/час

 

 

Възможност за заплащане с SMS:  на кратък номер 1302 за Синя зона , с SMS на кратък номер 1303 за Зелена зона

 

Карта на синята и зелена зони за почасово платено паркиране в София.