Правила за контролните точки – отнемане кога и колко

Последно обновяване: януари 2021 г.

Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е 39.

При първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС (на нов шофьор), първоначалния максимален размер контролни точки ще е 26 контролни точки  (а не както беше досега 39) .Като след придобиване на две годишен  стаж водачът получава допълнително 13 контролни точки. Максималният брой на контролните точки не може да бъде по-голям от 39.
При следващо издаване на свидетелство за управление на МПС броят на наличните контролни точки няма да се променя.
Съгласно последните изменения на Наредба № Iз-2539 за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, от юли 2019 г. ,
нарушенията на ЗДвП, за които се отнемат контролни точки са:
 • за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух  –  се отнемат 10 контролни точки; Когато нарушението е извършено повторносе отнемат 15 контролни точки;
 • за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози – се отнемат 12 контролни точки;
 • за управление на МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места  – се отнемат 8 контролни точки;
 • за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер – 10 контролни точки;
 • за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез5 контролни точки;
 • за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари – 12 контролни точки;
 • за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ – 8 контролни точки;
 • за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му  – 6 контролни точки;
 • за неизползване на предпазен колан или не носене на каска  – 6 контролни точки;
 • за превозване на деца в нарушение на ЗДвП – 6 контролни точки;
 • за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването – 8 контролни точки; за  повторно нарушение – 12 контролни точки;
 • за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека  – 8 контролни точки; За повторно нарушение – 12 контролни точки.
 • за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението  – 10 контролни точки;
 • за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път  –  10 контролни точки; когато нарушението по е извършено повторно – ще се отнемат 12 контролни точки.
На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, издаден по реда на Наредба № I-157  за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията свързани с шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества (или техните аналози) и отказ от проверка за употреба на алкохол и/или наркотични вещества.

Важно:

 • Броят на отнетите контролни точки до влизане в сила на наредбата се запазва.
 • Броят на контролните точки на водачите на моторни превозни средства със стаж до 24 месеца към 1 юли 2017 г. се запазва.
 • Отнемането на контролни точки по образуваните преди влизане в сила на тази наредба административнонаказателни производства се извършва по досегашния ред.