Навлизане в кръгово движение – изпитен въпрос – пояснение

Изпитен лист 3.1 въпрос 6.

Въпрос: При тази ситуация с предимство е:
А. червеният автомобил
Б. жълтият автомобил

Верен отговор: Б. Жълтият автомобил

Пояснение: Когато има кръгово движение сигнализирано с пътен знак Г12, редът за преминаване се определя чрез правилото на дясностоящия или от допълнително поставени пътни знаци (ако има такива).