shofior.com

Изменени наредби към месец септември 2012г

Последните изменения и допълненията на наредбите:

Наредба № 36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии, 11 септември 2012г.

Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ, септември 2012г.

Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, септември 2012

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, 31 август 2012

Exit mobile version