ИАAA публикува заповедта за СЕМТ разрешителните за 2016 г.

Съгласно ЗАПОВЕД № РД – 08 – 577 / 11.11.2015 г. на ИААА, на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, във връзка с определяне на реда и условията за разпределението и контрола по използването и отчитането на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за международен превоз на товари по шосе, предоставени от Международния транспортен форум за нуждите на българските превозвачи през 2016 г. и чл. 16 от Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 от 2009 г. на Министерския съвет:


1. Разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г., предназначени за „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и „Евро VI сигурен” автомобили се извършва между български превозвачи, които отговарят на следните условия:
1.1. Да притежават лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане.
1.2. Да притежават поне 1 (един) автомобил, отговарящ най-малко на изискванията „Евро V сигурен” автомобил и/или поне 1 (един) автомобил, отговарящ най-малко на изискванията „EEV сигурен” и/или поне 1 (един) автомобил, отговарящ най-малко на изискванията „Евро VI сигурен” автомобил, които да са собствени или на лизинг, като лизингодателят трябва да не притежава лиценз на Общността или лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България към датата на подаване на заявлението по т. 3.
1.3. Да не са налице обстоятелствата по чл. 32, ал. 5 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътни¬ци и товари.

2. Автомобилите по т. 1.2 трябва да са бордови с товароносимост над 20 тона или полезен закрит обем не по-малко от 80 куб. м и да са включени в състав от пътни превозни средства (автомобил с ремарке или влекач с полуремарке) или автовози с товароносимост над 17 тона и включени в състав от пътни превозни средства (автомобил с ремарке или влекач с полуремарке). Автомобилите, отговарящи на изискванията за „EEV сигурен“ автомобил, участват в разпределението на EKMT/CEMT разрешителните, предназначени за „Евро V сигурен“ автомобили.
2.1. Да не са конструктивно предназначени за превоз на насипни, течни и втечнени товари.
2.2. Да са регистрирани в Република България. Не се допускат до участие превозни средства с чуждестранна регистрация.
2.3. Да имат валидни към датата на подаване на заявлението сертификати за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета, издадени по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

3. Кандидатите за участие в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни подават заявление по образец – Приложение № 1, към което прилагат списък на пътните превозни средства, с които кандидатстват, по образец – Приложение № 2 – на хартиен и електронен носител. За автомобилите, които не са включени в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, се прилагат и: копия на част І на свидетелствата за регистрация и нотариално заверени копия от договорите за лизинг на автомобилите или нотариално заверени извлечения от същите, от които да са видни лизингодателят, лизингополучателят, номерът на шасито, марката и моделът на моторното превозно средство и срокът на договора за автомобилите, с които желаят да участват в разпределението. Заявленията, заедно с приложените към тях документи трябва да са прошнуровани, прономеровани и подпечатани от превозвача, като копията се заверяват с текст „вярно с оригинала”, подпис на управителя и печат на превозвача.
3.1. Едно и също пътно превозно средство може да бъде включено в списъка на пътните превозни средства по образец – Приложение № 2, само към едно заявление.

4. Заявленията се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, София, ул. „Гурко“ № 5 или в областните отдели на агенцията в срок до 17:30 часа на 27.11.2015 г. Заявления, подадени по пощата, електронна поща или факс не се приемат.

5. Работна група, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, да разгледа подадените заявления и да изготви списък на превозвачите, които се допускат до разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разре¬шителните, в срок до 09.12.2015 г.

6. Работната група по т. 5:
6.1. да представи за утвърждаване от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, отговарящ за изпълнението на заповедта, предложение за методика за разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните между допуснатите превозвачи, в срок до 09.12.2015 г.;
6.2. да ми представи за утвърждаване предложение за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г. в срок до 14.12.2015 г.

7. Предоставянето на разрешителните и бордовите дневници към тях да се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в срок до 30.12.2015 г. след представяне на документ за платена държавна такса по чл. 93, т. 3 или т. 4 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

8. В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се води регистър за предоставените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни. В регистъра се отразяват наименованието на превозвача, номер на лиценза, адрес, телефонен номер, факс, електронен адрес (ако има такъв), дата на получаване, номерата на разрешителните със съответните териториални ограничения и номерата на бордовите дневници към тях, номер и дата на фактурата за платена държавна такса. Копията от фактурите с приложените към тях документи за платена държавна такса да се съхраняват в дирекция „Финансово-счетоводно обслужване” на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
9. При използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешително превозвачът се задължава да спазва следните изисквания:
9.1. На борда на автомобила от започване на натоварването до приключване на разтоварването, както и през цялото време на придвижване от товарния до разтоварния пункт трябва да се намират следните документи:
9.1.1. разрешителното и бордовият дневник към него;
9.1.2. валидни сертификати за „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” или „Евро VI сигурен” автомобил за всяко превозно средство в превод на четири езика (български, френски, английски и немски), като поне един от тези преводи на сертификата да бъде заверен от производителя или упълномощен от него представител;
9.1.3. договорът за наем или лизинг или извлечение от него, когато се използва наето или на лизинг превозно средство;
9.1.4. договорът с водача или заверено от превозвача извлечение на договора, което трябва да съдържа най-малко следната информация: имената на работодателя, имената на водача, датата на сключване на договора и срока, за който е сключен, когато водачът не е собственик или лизингополучател на превозното средство.
9.2. Да спазва стриктно указанията, посочени във „Важни забележки” на бордовия дневник, за неговото попълване и използване.
9.3. Да извършва месечно не по-малко от 3 (три) превоза с товар на територията на страни – членки на многостранната ЕКМТ квота или да извършва месечно не по-малко от 6000 км пробег с товар на територията на страни – членки на многостранната ЕКМТ квота. Не се признават превозите извършени изцяло на територията на Европейската икономическа зона (включително Швейцария).
9.4. Да не използва разрешителното за превоз на товари до страни, които не са членки на многостранната ЕКМТ квота и не са посочени в разрешителното.
9.5. Да не използва разрешителното за превоз на собствени товари, както и само за повтарящи се превози. Повтарящи се превози са превози между страната на регистрация на превозвача и друга страна – членка на ЕКМТ многостранната квота, както и превози между две страни – членки, различни от страната на регистрация.
9.6. Да не извършва превози на територията на една и съща държава (каботажни превози).
9.7. Да не допуска ползване на разрешителното от автомобил, който не отговаря на нормите и изискванията, посочени в издадения на автомобила сертификат.
9.8. Да не извършва повече от три превоза с товар в рамките на страните-членки на многостранната ЕКМТ квота, без да се връща до Република България. Преминаването транзит през територията на Република България се счита за връщане до Република България от всички страни-членки на многостранната ЕКМТ квота, с изключение на Турция, Русия и Германия.
9.9. Да изготвя за всеки месец от годината справка-отчет за годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни по образец съгласно Приложение № 3 към настоящата заповед за извършените превози, като прилага за всеки превоз, описан в бордовия дневник, в хронологичен ред копията от съответните страници на бордовия дневник и съответните международни товарителници (CMR);
9.9.1 В справката-отчет се посочват следните данни:
9.9.1.1 дата на натоварване;
9.9.1.2 начален пункт на натоварване и държавата, в която се намира;
9.9.1.3 краен пункт на разтоварване и държавата, в която се намира;
9.9.1.4 изминати километри от пункта на натоварване до пункта на разтоварване. При групажен превоз се посочват изминатите километри от първия товарен пункт до последния разтоварен пункт;
9.9.1.5 тегло на товара и съответните тонкилометри;
9.9.1.6 брой празни курсове.
9.9.2. Приложените към справката-отчет документи трябва да бъдат четливи, като превозвачът носи отговорност за верността им.

10. Превозвачът представя отчет по образец съгласно Приложение № 4 към настоящата заповед за използването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за всяко тримесечие на годината в срок до 20-то число на месеца, следващ съответното тримесечие.
10.1. Отчетът, включващ изготвените по т. 9.9 справки-отчет, се представя в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” или по пощата с обратна разписка. Когато отчетът се изпраща по пощата, за дата на предаване се счита датата на пощенското клеймо.
10.2. При установяване на пропуски или неточности в отчета Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” уведомява превозвача писмено, като в 7-дневен срок от получаване на уведомлението превозвачът е длъжен да отстрани пропуска или допуснатата неточност.
10.3. При неспазване на срока, предвиден в т. 10.2, да се прилага чл. 32, ал. 12, т. 9 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътни¬ци и товари.

11. Превозвачът връща предоставените му краткосрочни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и издадените към тях бордови дневници в десетдневен срок от изтичане на валидността им. При неспазване на десетдневния срок, на превозвача не се предоставя друго краткосрочно ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

12. При намаляване броя на автомобилите, с които превозвачът е участвал в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните и невъзстановяването му в 14-дневен срок от датата на намаляване, броят на разпределените му разрешителни се намалява пропорционално на намаляването на броя на автомобилите, с които е участвал.

13. Разрешителни, които са разпределени, но не са получени от превозвачите до 30.12.2015 г., както и разрешителни, които са останали неразпределени при пълното прилагане на методиката по т. 6.1 или разрешителните, които са били отнети съгласно чл. 32, ал. 12 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътни¬ци и товари, се разпределят или съответно преразпределят само между превозвачите, допуснати до разпределението и включени в списъка по т. 5 от работната група.
Работната група по т. 5 да ми представя за утвърждаване предложение за всяко разпределение и преразпределение.
14. Използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешително не освобождава превозвача от изискванията, свързани с превоза на извънгабаритни, тежки и опасни товари и други изисквания на съответните страни.

15. Използваните през 2015 г. ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и бордови дневници към тях, се връщат от превозвачите в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в срок до 31.01.2016 г.

Пълният текст на Заповедта – http://www.rta.government.bg/

Приложение 1

Приложение 2

Приложения 3 и 4

 

Източник: http://www.rta.government.bg/