www.shofior.com

Акценти в новата Инструкция №3 за организиране и провеждане на шофьорските изпити

Организиране и явяване на шофьорски изпит
Регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изготвят графика за провеждане на теорeтичните и практическите изпити не по-късно от два дни преди публикуването му в информационната система.

След провеждане на практическия изпит на всеки кандидат председателят, членът на комисията и изпитаният кандидат се подписват в изпитния протокол.

Лицата, определени за провеждане на теоретичните и практическите изпити, отстраняват от теоретичния и практическия изпит лицата, които не спазват реда за неговото провеждане, като:

Изменена е и контролната карта за отразяване на резултата от изпита по управление на МПС (Приложение № 4.2 към чл. 24, ал. 2, т. 2).

Пълният текст на Инструкция №3 за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Exit mobile version