Автомобилни газови уредби – технически преглед 2013

–– НОВО ––добавено януари 2013г.––––––

От 2013г. са в сила са новите наредби свързани с безопасната експлоатация на мобилни газови уредби, тяхната експлоатация и техническа поддръжка,  а именно
Наредба за устройството, безопасносната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове


Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и резпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ


Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Автомобилната уредба, монтирана от едно лице, трябва да отговаря като цяло на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяването на съответствието на съоръженията под налягане и на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

А когато уредбата е проектирана, произведена и монтирана от повече от едно лице, всяко от съоръженията им под налягане и устройствата им за безопасност трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяването на съответствието на съоръжения под налягане, а станцията – на изискванията на тази наредба и на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

––––––––––––


Идеята на Новата Наредба беше техническата проверка на автомобилните газови уредби вече ще бъде част от задължителния технически преглед на автомобила. Това беше решено на правителствено заседание днес. Така на практика автомобилът няма да може да премине техническия преглед без газовата му бутилка да бъде в изправност.

До сега законът предвиждаше газовата бутилка на автомобила да бъде проверяваната отделно и това позволяваше на шофьорите да минават техническия преглед, но да не извършват преглед на бутилката.

На практика
От няколко дни вече има нови, по-занижени изисквания за преглед на техническото състояние на газовите уредби.

Това, което се промени от първи януари е, че вече ще се прави само визуален преглед на инсталацията без изпитване на бутилките.

До края на миналата година нормативната уредба казваше, че бутилките на газ пропан-бутан трябва да се изпитват за издръжливост по специален метод с пълнене с вода под много високо налягане на всеки 5 години, а метановите бутилки на всеки 10. Това вече няма да се прави и на практика ще може да се кара и с над 30-годишни бутилки, което вече става много опасно.

От първи януари специализираните пунктове за тестване на газовите бутилки вече са с прекратени лицензи, а проверката за изправност на инсталациите се прави в пунктовете за редовен годишен технически преглед.

Прегледите ще се правят визуално. Експертите ще проверяват единствено как е закрепена инсталацията, има ли изтичане на газ по някоя от връзките и дали паспорта на газовата уредба е изряден.