Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2020, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Наредба за организацията на движение на територията на Столична община, 2013

Приета с Решение № 332 на СОС по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.; изм. с Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г.; доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г; доп. и изм. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.; доп. и изм. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.; доп. и изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., доп. и изм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 13.05.2007 г.; доп. и изм. с Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007 г.; доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.; изм. с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.; изм. с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 494 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г.; изм. с Решение № 419 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 480 по Протокол № 24 от 20.09.2012 г.; изм. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013
 
 
Глава I.
Общи положения


Чл. 1. Тази наредба урежда специфичните* правила, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Столична община.
/*в частта досежно думата "специфични" е обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

Чл. 2. На територията на Столична община /СО/ се определят следните зони : “Център” /приложение №1/ и “Първа” /приложение №2/.

Чл. 3. /1*/ Забрани за обществено ползване на улици, площади, пътища или участъци от тях от ППС, както и регламентирането и създаването на пешеходни зони, се въвеждат с решение на Столичен общински съвет /СОС/ по предложение на кмета на СО.
* /обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/2/ Временни забрани за обществено ползване на улици, булеварди, площади, пътища или участъци от тях от ППС се въвеждат със заповед на кмета на СО в следните случаи :
1.за извършване на планирани ремонти – за срок до 6 /шест/ месеца.
2.природни бедствия и аварии, както и при неблагоприятни климатични условия, водещи до възникване на опасност за сигурността на движението – за срок до 3 /три/ месеца.
3.организиране на търговия на открито – за срок до 24 часа, веднъж седмично, на точно определени места и с точно определени срок и граници.
4.провеждане на масови спортни и културни мероприятия – за срок до 3 /три/ дни.
5.провеждане на държавни, политически или обществени мероприятия – за срок до 3 /три/ дни.
6.за снимане на филми и реклами – за срок до 24 часа.
/3*/ Забрани по предходната алинея се въвеждат с решение на СОС, в случай, че срокът им е по-дълъг от предвидения в ал. 2.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/4/ Лицата, организатори на мероприятията по т. 3, т. 4 и т.6 , подават молба до кмета на СО не по-късно от 20 дни преди провеждане на мероприятието.
/5/ Организаторите на проявите по ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 6 заплащат за предоставената им услуга да ползват временно публична общинска собственост. Цената й е съобразно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета от СОС.
/6/ Всички места за паркиране, попадащи в обхвата на забраните по ал.2, се закриват за срока на забраната.
/7/ Забраните по ал.1 и ал.2 се сигнализират по съответния ред.


Глава II
. Движение на пътни превозни средства
Раздел 1.
Организиране на движението


Чл. 4. /1/За организация на движението на територията на СО се изготвя Генерален план за организация на движението (ГПОД). Той обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на ППС, маршрутите на превозните средства по редовните и допълнителните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на този план е 5 години.
/2/ Във връзка с възникнала необходимост се допуска изработването на План за организация на движението /ПОД/ за част от територията на СО – район, зона, жилищен комплекс. Необходимостта от този план се доказва от компетентните звена на общинската администрация. Той съдържа всички елементи, изискващи се за ГПОД, но специфични за частта, за която се изработва. Този план няма ограничение на срока за действие.
/3/ При изработването на ГПОД и ПОД трябва да бъдат спазени изискванията на Наредба № 1/17.01.2001 г. на МРРБ, за организиране на движението по пътищата.
/4/ Кметът на СО възлага изработването на ГПОД и на ПОД за части от територията на СО на специализирано звено на столичната общинска администрация.
/5/ Проектът за ГПОД се разглежда, обсъжда и приема в Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ на СО. Съгласуваният проект се представя за разглеждане и одобрение от СОС.
/6/ Проектите за ПОД за части от територията на СО се разглеждат, обсъждат и приемат от ОЕСУТ на СО.
/7/ Приетите проекти се одобряват от кмета на СО.
/8/ Актуално копие от ГПОД и ПОД се съхранява в „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” при СО.


Раздел 2.
Скорости на движение


Чл. 5. /1/ Разрешената максимална скорост за движение по улиците в населените места на територията на СО е до 50 км/ч, което се сигнализира с пътни знаци Д 11 “Начало на населено място” и Д 12 “Край на населеното място”.
/2*/ По изключение се разрешава максимална скорост за движение над посочената в предходната алинея по улици, които отговарят на следните условия:
1. За максимална скорост на движение до 80 км/час:
а/ наличие най-малко на две ленти за движение в една посока и на разделителна ивица;
б/ пресичанията с други улици да бъдат на различни нива;
в/ пешеходните пресичания да са на различни нива;
г/ да не се допуска паркиране по тях;
д/ пътните участъци да са добре осветени.
2. За максимална скорост на движение до 70 км/час:
а/ наличие най-малко на две ленти за движение в една посока и на разделителна ивица;
б/ пресичанията с други улици да бъдат на светлинно регулирани кръстовища;
в/ пешеходните пресичания да са на различни нива;
г/ да не се допуска паркиране по тях;
д/ пътните участъци да са добре осветени.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/3*/ Списъкът на улиците, отговарящи на условията по предходната алинея, е даден в приложение № 3.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
4*/ Разрешената максимална скорост за движение по улиците посочени в приложение № 3 се сигнализира със съответните пътни знаци.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/5*/ Промени в списъка се извършват с решение на СОС по предложение на кмета на СО, съгласуван предварително с отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/.
/*обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.


Раздел 3.
Организиране и регулиране на движението по улиците


Чл. 6. /1/ За организиране и регулиране на движението по улиците се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби и други средства за регулиране и сигнализиране.
/2/ Всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в тях, се изработват в съответствие с нормативните актове, ГПОД и ПОД за части от територията на СО и се съгласуват с „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” на СО и отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/.
/3/ „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” при СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за съществуващите на територията на СО пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби. Всички промени се отразяват в регистъра в едномесечен срок от настъпването им.

Чл. 7. /1/ Поставянето на пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби става по проекти за организация на движението, изработени съгласно действащите нормативни актове.
/2/ Право да поставят пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби имат лицата, на чието име са съгласувани проектите.

Чл. 8. /1/ Смяната на светлинните сигнали за всички светофарни уредби на територията на Столична община се извършва автоматично.
/2/ В случай на необходимост се допуска смяната на светлинните сигнали на светофарните уредби да се извършва и ръчно от обучен оператор от системата на СДВР. Тогава операторът определя продължителността на сигналите, с които се разрешава и забранява преминаването през регулираното място.

Чл. 9. Всички нови светофарни уредби трябва да са оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания.

Чл. 10. /1/ Лицето, поддържащо светофарните уредби, е длъжно да отстранява възникналите повреди по тях, от момента на подаване на сигнала от неговия дежурен диспечерски пункт или от дежурния в СО, както следва:
1. за светофарни уредби от зона “Център” – до 45 /четиридесет и пет/ минути от подаване на сигнала;
2. за светофарни уредби от зона “Първа” – до 60 /шестдесет/ минути от подаване на сигнала;
3. за светофарни уредби извън зона “Първа” – до 90 /деветдесет/ минути от подаване на сигнала;
/2/ Всички сигнали за повреди се записват автоматично на магнитен носител. Записите се съхраняват най-малко три години и се предоставят на заинтересованите лица при поискване.
/3/ Контролът по ал. 1, т. 1 до т. 3 се осъществява от отдел “Пътна полиция” при СДВР /ОПП-СДВР/.

Чл. 11. /1/В зависимост от интензивността на движение или станалите пътно транспортни произшествия на регулирано със светофарни уредби кръстовище, се определят следните режими на работа :
1. денонощен;
2. на жълто мигане от 24.00 до 06.00 часа.
/2/ Конкретните режими на работа се определят от заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта, по доклад на „Дирекция „Транспортна инфраструктура“”, съгласуван с НПП-КАТ-СДВР.

Чл. 12. На пешеходни пътеки с интензивен пешеходен поток и интензивно движение на ППС се монтират хоризонтално разположени три броя светофарни секции ф 300 мм на конзоли, изобразяващи светла бягаща човешка фигура на тъмен фон.

Чл. 13. Всички предложения и молби по този раздел се отправят до заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта. Те се разглеждат и решават в едномесечен срок.


Раздел 4.
Осигуряване на движението по улиците


Чл. 14*. /1/ При необходимост от строително – монтажни работи /СМР/ по улиците или по прилежащи на тях недвижими имоти, лицата, които ще ги извършват, подават молба до заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта. Към молбата се прилагат задължително проект за Временна организация на движението /ВОД/, изработен съгласно действащото законодателство, както и график за съответния вид работа. Проектите за ВОД и графиците задължително се съгласуват от „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” и отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/. Максималният срок за съгласуване е до 1 месец от подаване на молбата.
/2/ Когато проектите предвиждат извършването на работи по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” уведомява писмено ръководствата на търговските дружества, извършващи превоза, за въведената ВОД и за срока на действието й.
/3/ Пресцентърът на СО, чрез средствата за масово осведомяване, прави съобщение за създадената ВОД и за срока на действието й, в подходящ срок преди началото на извършване на работите.
/4/ Лицата по ал.1 почистват и възстановяват за своя сметка засегнатите: подземна инфраструктура, улици, пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта, като заплащат извършването на допълнителния пробег от ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт. За целта, преди издаването на разрешението за извършване на определената работа, лицата сключват договор с:
1.кмета на СО или упълномощено от него лице – когато работите по ал.1 засягат улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт;
2.кмета на съответния район – за всички останали улици.
/5/ Кметовете на райони изпращат копия от сключените договори по ал.4 до ресорния заместник кмет на СО, отговарящ за транспорта в едноседмичен срок от сключването им. В същия срок изпращат и копия от констативните протоколи след окончателното приключване на договорите.
/6/ „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” на СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за сключените договори. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от настъпването им.
*/обявен за нищожен с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

Чл. 15*. Лицата, извършващи работи по чл.14, ал.1, след одобряването на проектите и издаването на необходимите разрешения за работа, поставят съответната сигнализация за създадената ВОД, осигуряваща безопасността на движение на ППС и на пешеходците. Те следва да поддържат в изправност сигнализацията през целия период на работа. След приключване на работата – своевременно да я премахнат и да възстановят съществуващата сигнализация.
*/обявен за нищожен с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

Чл. 16. /1/ При възникване на авария на подземни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура в обхвата на улица, експлоатационното дружество – собственик или ползвател на съоръженията, е длъжно, преди започване на работа по отстраняване на аварията, да вземе всички необходими мерки за обезопасяване движението на ППС и на пешеходците, съгласно нормативните изисквания, както и незабавно да уведоми дежурния на СО, НПП-КАТ-СДВР и средствата за масово осведомяване.
/2/ В случай, че аварията не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа, дружеството по ал. 1 писмено уведомява „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” и представя проект за ВОД и график за работа.
/3/ Когато аварията е по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градски транспорт, дружеството по ал.1 уведомява писмено и оперативния дежурен на „Център за градска мобилност” ЕАД.
/4/ След приключване на работите по отстраняване на аварията по ал.1, експлоатационното дружество е длъжно за своя сметка в тридневен срок да възстанови и почисти улиците и засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта.

Чл. 17. /1/ За извършване на строително-монтажни работи /СМР/ по прилежащите към улиците имоти, с проекта за ВОД може да се предвиди заемането на част от тротоара. В този случай в проекта задължително се предвижда осигуряване на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 /два/ метра.
/2/ По изключение, доказано с работния проект за организация и изпълнение на СМР, за целите по ал. 1, може да се заеме целия тротоар или до половината от пътното платно на улицата. В проекта за ВОД задължително се предвижда осигуряването на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 /два/ метра.
/3/ Заемането на цялото пътно платно и тротоари за извършване на работи по чл. 14, ал. 1 се извършва само с решение на СОС.
/4/ В проектите за ВОД по предходните алинеи задължително се посочва размера на заеманата площ от пътното платно и/или тротоара, както и срока на извършване на работите.

Чл. 18. В случаите по чл.17 лицата, извършващи СМР, сключват договор с кмета на СО или упълномощено от него лице, в който се определят размера на заеманата площ, публична общинска собственост; срока и цената на правото за ползване; задълженията за качественото почистване и възстановяване в експлоатационно състояние на пътното платно и/или тротоара; засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта. Цената се определя съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО.

Чл. 19. /1/ За намаляване на скоростта на МПС по пътните платна се допуска използването на напречни неравности, като основните видове и размери са дадени в приложение № 4.
/2/ Неравностите по ал.1 се разполагат само по обслужващи и по изключение по събирателни улици, по които не се извършва движение на ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, когато е налице поне едно от следните условия :
1. при пешеходни пътеки, при които е значимо пресичането на деца или лица със зрителни, слухови или двигателни затруднения;
2. по улици, преминаващи покрай входове на училища, детски ясли, детски градини, спортни и детски площадки, здравни заведения;
3. по улици, с концентрация на пътно-транспортни произшествия, при които е доказано, след съответен анализ, че причините за тях са несъобразената скорост на ППС.

Чл. 20. /1/ За предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците, за ограничаване на достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и насочване на пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на улиците могат да се поставят предпазни ограждения /верижен или тръбно-решетъчен парапет/, като основните видове и размери са посочени в приложение № 5, антипаркингови елементи или бетонови саксии.
/2/ За ВОД по чл. чл.14, 16 и 17 може да се използва и преместваем тръбно-решетъчен парапет, като основните видове и размери са посочени в приложение № 5.
/3/ Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска поставянето на подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите с ППС.

Чл. 21. /1/ СО поставя напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС, предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии) по списък на улиците, утвърден от кмета на СО. Списъкът е ежегоден и съобразен с осигуреното финансиране на дейността в бюджета. Предложението се изготвя от комисия, назначена от кмета на СО, в която участват представители на СО и НПП-КАТ-СДВР.
/2/ За изработването, доставката и поставянето на съоръженията по ал. 1, както и за тяхната поддръжка се сключва договор с физическо или юридическо лице, при спазване на действащото законодателство.
/3*/ Всички лица, желаещи да поставят за своя сметка напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и предпазни ограждения, подават молба до заместник кмета на СО, отговарящ за транспорта. Молбата задължително съдържа: обосновка за необходимостта от поставянето на съоръженията и техния вид, срокът за поставянето им, схема за разполагане и лицето, което ще ги поддържа.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/4*/ В 30 дневен срок от подаването на молбата заместник кметът на СО, отговарящ за транспорта, разрешава или отказва поставянето на съоръженията. В разрешението се посочва молителя, основанието, обосновката, срока, вида на съоръженията и лицето, което ще ги поддържа.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/5*/ Лицата поставят съоръженията съобразно разрешението по ал.4, при спазване на действащото законодателство.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/6*/ Отказите за разрешение се обжалват по реда на ЗАП.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.
/7*/ След отпадане на необходимостта от поставяне на съоръженията или при изтичане на срока на разрешението за поставянето им, те се премахват от лицата, които са ги поставили за тяхна сметка. Лицата са длъжни да възстановят улицата и тротоара в първоначален вид.
*/обявена за нищожна с Решение № 76 от 12.06.2007 година на СГС, Адм.отд. III-ж състав, влязло в сила на 15.08.2007 година/.

Чл. 22. „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” на СО създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за законно поставените напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и на предпазни ограждения. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от настъпването им.

Чл. 23. Забранява се :
1. умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, пътна маркировка, предпазни ограждения, светофарни уредби, съоръженията на уличното осветление и контактната мрежа, настилки на улиците, напречни неравности, подлези, надлези, съоръжения по спирките;
2. поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея в нарушение на установения за това ред;
3. използването на мигащи светлини и/или символи и буквени шрифтове, използвани за пътни знаци или пътна сигнализация в реклами, рекламни съоръжения, плакати и агитационни материали, разположени или поставени по улици, ППС, сгради и съоръжения;
4. маркирането на реклами върху платното за движение;
5. поставянето на контейнери и кофи за битови отпадъци и на всякакви други предмети (в т.ч. столове, маси, щайги, стълбчета) върху платната за движение;
6. затварянето за движение на улици с бариери или други съоръжения;
7. извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените площи между тях;
8. разполагането на преместваеми съоръжения, в т.ч. маси и столове пред търговски обекти, върху тротоарите и в пешеходни подлези, ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на пешеходците съответно най-малко 2,00 м върху тротоара и най-малко 4,00 м в пешеходния подлез;
9. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) поставянето на преместваеми съоръжения в обхвата на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на спирков знак, спирков навес за пътници, павилиони за продажба на превозни документи и вестници, а за крайните станции – и павилион за обслужване на персонала на дружеството-превозвач;
10. поставянето върху тротоарите и в пешеходните подлези на всякакви предмети и съоръжения, създаващи затруднения за движението на пешеходците.


Раздел 5.
Движение на велосипедисти


Чл. 24. /1/ Велосипедисти могат да се движат по уличните платна, а по тротоари и в пешеходни зони – само при наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по съответния начин.
/2/ Велосипедистите следва да спазват изисикванията на Закона за движение по пътищата.


Раздел 6.
Движение на ППС с животинска тяга


Чл. 25. ППС с животинска тяга се допускат за движение по улиците, отворени за обществено ползване на територията на СО, след като бъдат регистрирани.

Чл. 26. /1/ ППС с животинска тяга се регистрират в съответния район на територията на Столична община по местоживеене на собственика.
/2/ Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмена молба, подадена от собственика до кмета на района.
/3/ Кметът на района в едноседмичен срок разглежда подадената молба и при наличието на всички необходими изисквания, вписва в специален регистър, /приложение № 6/, ППС с животинска тяга и собственика. За извършената регистрация се издава регистрационен талон по образец /приложение № 7/.

Чл. 27. ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно изискванията на ЗДП, както и с престилки за животинските отпадъци.


Раздел 7.
Ограничения на движението на ППС


Чл. 28. (1) Забранява се :
1. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона от 07.00 до 21.00 часа в зона “Център”.
2. Влизането на автобуси с над 22 пътнически места от 07.00 до 21.00 часа в зона “Център”.
3. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012; изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012) Влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над:
а/ 15 тона в зона "Първа", с изключение на следните улици и булеварди в зоната: бул. "Сливница", ул. "Владайска река", ул. "3идарска", ул. "Градинарска", ул. "Резбарска", бул. „Ген. Данаил Николаев", бул. "Константин Стоилов", ул. "Каменоделска", бул. "Ген. Владимир Вазов", моста "Чавдар" и ул."Злетово".
б/ 10 тона по ул. „Павел Красов" между бул. „Цариградско шосе" и ул. „Самоковско шосе".
4. Влизането на ППС в неработни дни от 08.00 до 17.00 часа по пътищата в Парк “Витоша” в следните участъци : от кв. “Бояна” до “Златни мостове” и от кв. “Драгалевци” до “Щастливеца”.
5. Влизането на ППС :
а/ по ул. “Пиротска” в участъка между бул. “Княгиня Мария Луиза” и бул. “Ст. Стамболов” – от 09.00 до 21.00 часа;
б/ по бул. “Ст. Стамболов” в участъка между ул. “Екзарх Йосиф” и бул. “Сливница” (Женския пазар) – от 09.00 до 19.00 часа;
в/ по ул. “Екзарх Йосиф” в участъка между ул. “Г. С. Раковски” и ул. “Г. Бенковски” – денонощно;
г/ пешеходната зона около НТ “Иван Вазов” – денонощно;
д/ (изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., изм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007г.) по ул. „Граф Игнатиев" между бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Алабин" денонощно;
е/(изм. с Решение № 3 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г.,изм. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.) по бул. „Витоша” между ул. „Алабин” и бул. „Патриарх Евтимий” – денонощно
6. (доп. с Решение № 320 по Протокол № 19 от 28.06.2012) Движението на други ППС, освен мотоциклети и мотопеди, леки автомобили, товарни автомобили с допустима максимална маса до 4 тона, автобуси и тролейбуси по бул. “Цариградско шосе” в участъка между “Орлов мост” и бул. “Д-р Г. М. Димитров”.
7. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Движение, престой и паркиране на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища.
8. Влизането на ППС с животинска тяга в зона “Първа”, включително и по граничните й улици и булеварди, както и по : Околовръстен път, бул. “Цар Борис ІІІ”, бул. “Царица Йоана”, бул. “Сливница”, бул. “Ломско шосе”, бул. “Рожен”, бул. “Ген. Владимир Вазов”, бул. “Ботевградско шосе”, бул. “Цариградско шосе”, ул. “Самоковско шосе”, бул. “Александър Малинов”, бул. “Драган Цанков”, бул. “Св. Кл. Охридски”, ул. “Симеоновско шосе”, бул. “Черни връх”, бул. “България”, бул “Брюксел”.
(2) (изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007) Забраните, посочени в предходната алинея, не се отнасят за :
1. (изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007) автомобилите със „специален режим на движение”, а именно Спешна медицинска помощ, Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението", Национална служба "Полиция", Народно събрание, Национална служба за охрана, Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието, обозначените автомобили на служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" към министъра на отбраната и други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи. Забраните по ал. 1 не важат за изброените ППС единствено в случай, че се ползват при доказана служебна необходимост и подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.
2. (изм. с Решение № 645 по Протокол № 113 от 12.07.2007; изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) специализираните автомобили на дружествата-концесионери за поддържане на чистотата, използвани при изпълнение на задачите им по договорите със СО, както и специализираните автомобили /по одобрен списък от кмета на СО/ за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на СО;
3. специализираните автомобили на експлоатационните дружества – собственици или ползватели на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на улицата, използвани при отстраняване на аварии;
4. автомобилите на ОП “Социален патронаж” – при изпълнение на служебните им задължения;
5. автомобилите на дружествата, изпълнители на работи по : поддържане на улиците, релсовия път и контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, поставяне и поддръжка на вертикалната и хоризонтална сигнализация, светофарните уредби и уличното осветление, поддръжка на зелената система;
6. автомобилите на охранителните фирми, обслужващи обекти със сигнално-охранителни системи.
7. (Нова Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., отм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г.)
(3) Изключение от забраните по ал. 1 се допуска срещу пропуск:
1. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) за товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона по ал. 1, т. 1 и над 15 тона по ал. 1, т. 3.
2. (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) за автобуси, изпълняващи „специализиран” и "случаен" превоз на пътници с цел туристическо посещение, обслужващи хотели, сватби, абитуриентски тържества и други подобни - в зоната по ал. 1, т. 2.
3. (отменена с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) за автомобили, зареждащи обекти, сгради и съоръжения в парковете и градините - на местата по ал.1, т. 7 - за конкретно посочен интервал от време, но не по-дълъг от 2 часа в денонощието.
4. (изм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007; отменена с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) За товарни автомобили до 15 тона, зареждащи търговски обекти в зона "Център" – за конкретно посочен интервал от време, но не повече от два часа в денонощието.
5. (отменена с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) за ППС с животинска тяга, обслужващи сватби и абитуриентски тържества - в зоната по ал. 1, т. 8.
(4) Забраната по ал. 1, т. 4 не важи за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, наети автобуси по договор за "случаен превоз", наети таксиметрови автомобили и автомобили, превозващи хора с увреждания.
(5) Забраната по ал. 1, т. 2 не се отнася за автобуси за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт.
(6) (изм. с Решение № 502 по Протокол № 110 от 31.05.2007; изм. с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011) Забраните по ал. 1, т. 5, буква "д" не важат в интервала между 0.00 ч. и 05.00 ч. за ППС, които са собственост на лица с постоянен адрес за буква "д" - на ул. "Граф Игнатиев" между бул. "Патриарх Евтимий" и ул. "Алабин" и за ППС, обслужващи обекти в същата зона.
(7) (изм. с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011) Забраните по ал. 1, т. 5, буква "е" не важат в интервала между 23.00 ч. и 07.00 ч., както и от 15.00 ч. до 16.00 ч. за ППС, доставящи едрогабаритни стоки на лица с постоянен адрес за буква "е" - на бул. "Витоша" между ул. "Алабин" и бул. "Патриарх Евтимий" и за ППС, обслужващи обекти в същата зона.
(8) (изм. номерация с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011) Редът и условията за издаване на пропуски по ал. 3 са посочени в приложение № 8. [Забележка: Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 влиза в сила от 01.01.2009 г. Пропуските, издадени преди влизането му в сила, са със срок на валидност до 31.12.2008 г.]
(9) (изм. номерация с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011) „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” създава и поддържа в актуално състояние регистри за всички издадени пропуски.

Чл. 29. Забранява се управлението на учебни автомобили в зона “Център” в работни дни от 08.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 19.00 часа.


Глава III
Обществен превоз на пътници
Раздел 1.
Обществен превоз на пътници по редовни линии на градския транспорт.


Чл. 30. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Движението на МГТ се организира в съответствие със ЗАП /Закон за Автомобилните превози/ и ГПОД.

Чл. 31. /1/ Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници е разрешено само на сигнализираните за тази цел спирки.
/2/ Когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно, водачът на нерелсовото превозно средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма, да спира възможно най-близо до границата на платното за движение.

Чл. 32. Определя се обхватът на спирките за масов градски транспорт (МГТ), обозначени съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (ЗДП), в следните размери:
а) дължина на спирка на масов градски транспорт;
- автобусна и тролейбусна спирка единична - 20 метра;
- автобусна и тролейбусна спирка двойна - 40 метра;
- трамвайна спирка единична - 35 метра;
- трамвайна спирка двойна - 50 метра;
б) ширина на спирка на масов градски транспорт;
- стандартна ширина - 3,25 метра;
- минимално допустима ширина (при силно притеснени условия) - 1,5 метра.


Раздел 2.
Обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии


Чл. 33. Движението на автобусите за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии е разрешено само по транспортна схема, утвърдена от Столичния общински съвет.

Чл. 34. Местата на автобусите за изчакване на клиентите на началния и крайния пункт на допълнителната маршрутна линия се сигнализират със спиркоуказатели по утвърдена от дирекция "Транспорт" при СО схема. Изработването и поставянето на спиркоуказателя се заплаща от превозвача.

Чл. 35. Водачите на автобуси за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии са длъжни да спират, възможно най-вдясно на платното за движение на улиците за слизане и качване по желание на пътниците, така че да не затрудняват останалите участници в движението.

Чл. 36. (доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Промените в общинската транспортна схема се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТИТС /Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/ за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, като се отразяват в ПОД и ГПОД по съответния ред.


Раздел 3.
Таксиметров превоз на пътници


Чл. 37. /1/Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта места
/2/ Местата по ал.1 се утвърждават със заповед на кмета на СО.
/3/ Определените места по ал.1 могат да се ползват от всички превозвачи, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз.

Чл. 38. (изм. с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)/1/ Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват и паркират на спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, при което се създават затруднения за останалите участници в движението.
/2/ (нова с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Разрешава се престой и паркиране на таксиметрови автомобили на паркоместа в зоните за почасово платено паркиране само при спазване на реда и условията за паркиране, предвидени в настоящата наредба.


Раздел 4.
Обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищен и международен транспорт


Чл. 39. /1/ Започването/завършването на курсовете от автобусите за обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищния и международен транспорт на територията на СО се разрешава само от автогари, отговарящи на изискванията на Наредба № 33 на МТС от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
/2/ Местата на автогарите и автоспирките по предходната алинея се утвърждават с писмена заповед на кмета на СО.

Чл. 40. Маршрутът за придвижване на автобусите от междуселищните и международните автобусни линии на територията на Столична община до и от автогарите се определя от дирекция "Транспорт" при СО.

Чл. 41. /1/ Кметът на СО или уторизирано от него лице съгласува разписание с посочена автогара за спиране на автобусите, като междинна спирка по маршрута на международна автобусна линия съгласно Наредба № 11/31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена от МТС.
/2/ Дирекция “Транспорт” на СО създава и води актуален регистър за съгласуваните междинни спирки.


Раздел 5.
Случаен и специализиран превоз на пътници


Чл. 42. Случаен превоз на пътници с цел туристическо посещение и туристическа обиколка на гр. София се извършва по утвърдени от дирекция "Транспорт" при СО схеми, в които са указани маршрута на автобуса и местата за престояване и паркиране.

Чл. 43. /1/ Специализиран превоз с местонахождението на клиента на територия на СО, се извършва въз основа на сключен договор между лице, предприятие, учебно заведение или организирана група пътуващи с разписание и маршрутна схема, които се съгласуват с дирекция "Транспорт" при СО общината.
/2/ Дирекция “Транспорт” на СО създава и води актуален регистър за съгласуваните специализирани превози.


Глава IV.
ПАРКИРАНЕ
Раздел 1.
Общи правила


Чл. 44. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Столична община се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места.

Чл. 45. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Престоят и паркирането са забранени:
/1/ на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението, или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
/2/ до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;
/3/ в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;
/4/ върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовите превозни средства;
/5/ на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;
/6/ на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях;
/7/ на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;
/8/ върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.
/9/ върху или в близост, по-малка от 2 метра от уличните пожарни хидранти.

Чл. 46. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Освен в посочените в чл. 45 случаи паркирането е забранено:
/1/ пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
/2/ на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
/3/ на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
/4/ на места, определени за хора с трайни увреждания;
/5/ на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи;
/6/ пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

Чл. 47. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) По изключение се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, ако откъм страната на сградите остава лента с широчина не по-малко от 2 метра за преминаване на пешеходците.

Чл. 48. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Местата по чл. 47 се обозначават с допълнителна табела Т12, с която се указва начина на паркиране на ППС.

Чл. 49. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Забранява се паркирането на автомобили с допустима максимална маса над 4 тона, автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно паркирани ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса и на автобуси с над 22 пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Столична община.

Чл. 50. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Забранява се предлагането на ППС за покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Столична община.

Чл. 51. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) На територията на Столична община се забранява нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци.

Чл. 52. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Всички поставени в нарушение на забраната по чл. 51 подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други предмети подлежат на незабавно премахване и изземване от упълномощените представители на Столична община без да е необходимо предупреждение или предизвестие.

Чл. 53. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Оперативните действия по чл.52 се организират и осъществяват от „Център за градска мобилност” ЕАД, по ред и при условия определени с писмена заповед на кмета на Столична община.


Раздел 2.
Режим на платено паркиране на ППС
Раздел 2.1.
Режим на почасово платено паркиране


/Изменен с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008; изм. наименованието на раздела с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012; изм. с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013/

Чл. 54. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) На улици, булеварди, площади и паркинги – публична общинска собственост, съобразно схеми за местоположението и обхвата, приети от Столичния общински съвет, със заповед на кмета на Столична община, съгласно предоставените му по закон правомощия, се въвежда режим на почасово платено паркиране на ППС. Върху разрешените за паркиране места на тротоари, се разрешава паркиране на ППС с допустима максимална маса до 2.5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.

Чл. 55. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Режимът на почасово платено паркиране е обособен в две зони: ”Синя зона”- валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа, събота - в часовия диапазон от 08.00 до 14.00 часа и „Зелена зона”- валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа. Зоните са за самотаксуване от водачите на ППС, при заемане на място в същите и се различават по граници на обхват и условия за престой и паркиране, както следва:
„СИНЯ ЗОНА” - оградена от булевардите – „Христо Ботев”, бул. „Тодор Александров“, бул. „Княз Ал. Дондуков”, бул. „Васил Левски”, бул. „Ген. М. Д. Скобелев”. Максимална продължителност на паркиране до 2 /два/ часа. По граничните булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “Синя зона“.
„ЗЕЛЕНА ЗОНА” – зоната извън описаните граници на „СИНЯ ЗОНА", оградена от булевардите и улиците – бул. „ Княгиня Мария Луиза”, ул. „Белоградчик”, ул. „Веслец”, ул. „Клокотница”, ул. „Будапеща”, ул. „Козлодуй”, ул. „Константин Стоилов”, бул. „Ген. Данаил Николаев”, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „България“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“ ул. „Хан Пресиян“, ул. „Здраве“, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен”, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев”, ул. „Опълченска”. Максимална продължителност на паркиране до 4 /четири/ часа. По граничните булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “Зелена зона“. Схемата за местоположението и обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“ е съгласно Приложение № 9 на настоящата Наредба. ППС, за които е заплатено почасово платено паркиране в „Синя зона“ могат да бъдат паркирани и в „Зелена зона“.

Чл. 56. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Режим на почасово платено паркиране „Зелена зона” може да се въведе извън границите определени в чл. 55 за „ЗЕЛЕНА ЗОНА”, когато е налице някое от следните условия:
- проблеми с паркирането;
- проблеми с организация на движението;
- голям брой нарушения на ЗДвП;
- предложение от районната администрация, общински съветници, граждани, стопански субекти и др.
За улиците с въведен с предишни решения на СОС режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона“, извън посочените в чл. 55 граници за „Зелена зона“, се въвежда режим на почасово платено паркиране “Зелена зона“.

Чл. 57. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Цената за 1 /един/ час паркиране в зоните за почасово платено паркиране се определя с решение на Столичния общински съвет. Обшинският съвет може да определи цени за паркиране в зоните за почасово платено паркиране за месец, шест месеца и дванадесет месеца.

Чл. 58. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Удостоверяването на заплащането и контролът на действителното време на паркирането на автомобили в зоните за почасово платено паркиране се регламентират в заповедта по чл. 54 от настоящата наредба.

Чл. 59. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране е както следва:
а/ По периферията на талона са разположени отбелязвания за месец - изписани с римски цифри от І до ХІІ; за ден от месеца - арабски цифри от 1 до 31; час на паркиране - арабски цифри от 8 до 18; минути - арабски цифри от 0 до 55 през петминутен интервал.
б/ В горната част на талона текста - “Столична община“, под него - „Център за градска мобилност“.
в/ Под текста - герба на Столична община и знака на „Център за градска мобилност“, като холограмен стикер и серийния номер на талона.
г/ Времетраенето на паркиране, стойността на талона и три последователни години - за валидност на талона.
д/ Кратко описание на правилата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране.
е/ Талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране са с минимум три нива на защита.

Чл. 60. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Със заповедта по чл. 54 от настоящата наредба, кметът на Столична община може да въведе временни и постоянни ограничения при паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

Чл. 61. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Кметът на Столична община, в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране.

Чл. 62. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Началото и краят на действие на зоните за паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за фото заснемане и да се обозначават с пътна маркировка.


Раздел 2.2.
Режим на платено паркиране на ППС – „Служебен абонамент”


Чл. 63. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”.

Чл. 64. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се утвърждава със заповед на кмета на Столична община.

Чл. 65. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди, които са собственост на Столична община и/или се ползват на валидно правно основание от административни, здравни и обслужващи звена, които се издържат изцяло от бюджета на Столична община, се урежда в раздел 2.4 от настоящата глава ІV.

Чл. 66. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в чл. 65 се определят със заповед на кмета на Столична община.

Чл. 67. (отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013; нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Временно закриване на места за паркиране в режим „Служебен абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Столична община мероприятия от частен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 19.00 часа, но не по-късно от 08.00 часа.

Чл. 68. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Режимът на паркиране по чл. 63, е валиден в работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа, а в събота от 08.00 до 14.00 ч.-само за паркоместата попадащи в „синя зона“.

Чл. 69. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Режим на платено паркиране "Служебен абонамент" се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.

Чл. 70. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)При регистриране на паркирано в нарушение ППС на паркомясто, обозначено с неподвижен пътен знак в режим „Служебен абонамент“, съгласно заповедта по чл. 64 на кмета на Столична община, същото ППС може да бъде преместено принудително по реда на чл. 118, като водачът или собственикът на ППС заплаща разходите по принудителното преместване и отговорното пазене на специализиран паркинг.


Раздел 2.3.
(нов - Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008)


Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес* (целият раздел е отменен като незаконосъобразен с решение № 15599 от 17.12.2009 на Върховния администртивен съд по адм. дело № 6988/2009)
Режим на локално платено паркиране на ППС на собственици на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране (изм. наименованието с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)
Режим на локално платено паркиране на ППС на собственици и наематели на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране (изм. наименованието с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012)
Режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране (изм. наименованието с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)

Чл. 71. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)На улици, булеварди и площади - общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, кметът на Столична община със заповед въвежда режим на локално платено паркиране на ППС, чийто ползуватели са от домакинството (по смисъла на §1, т. 2 от ДР на ДОПК) на собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.
Чл. 72. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Правото по чл. 71 се предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди.

Чл. 73. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Лицата по чл. 71 и чл.72 имат право да паркират ППС в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот. Границите на конкретните подзони за локално платено паркиране, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, са както следва:

СИНЯ ЗОНА - ПОДЗОНИ
Подзона 1. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Княз Александър I Батенберг“, ул. „Алабин“.
Подзона 2. Бул. „Христо Ботев“, ул. „Алабин“, бул. „Витоша“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.
Подзона 3. Бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Граф Игнатиев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.
Подзона 4. Ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Алабин“, ул. „Княз Александър I“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“.
Подзона 5. Бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“.

ЗЕЛЕНА ЗОНА – ПОДЗОНИ
Подзона 6. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Тодор Александров“.
Подзона 7. Ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“.
Подзона 8. Бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Христо Ботев“.
Подзона 9. Бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, бул. „Прага“, бул. „Пенчо Славейков“.
Подзона 10. Бул. „Прага“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков“.
Подзона 11. Бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“.
Подзона 12. Бул. „Васил Левски“, бул. „Янко Сакъзов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“.
Подзона 13. Бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Янко Сакъзов“.
Подзона 14. Бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Княз Александър Дондуков“.
Подзона 15. Бул. „Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Княз Александър Дондуков“, ул. „Георги С. Раковски“.
Подзона 16. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Сливница“, ул. „Георги С. Раковски“, бул. „Княз Александър Дондуков“.
Подзона 17. Бул. „Княгиня Мария Луиза“, ул. „Белоградчик“, ул. „Веслец“, ул. „Клокотница“, ул. „Козлодуй“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Сливница“.
18. Бул. „Христо Ботев“, бул. „Княгиня Мария Луиза“- локално платно пред Централна Гара, бул. „Сливница“.
Подзона 19. Ул. „Опълченска“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“.
Подзона 20. ул. „Здраве“, ул. „Хан Пресиян“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, бул. „България“, бул. „Пенчо Славейков”.
Паркирането се извършва и по участъците от граничните булеварди и улици, когато на тях има въведен режим на почасово платено паркиране, само от страната прилежаща към съответната подзона.
Схемата на обхвата на подзоните за локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране е съгласно Приложение № 10 на настоящата Наредба.

Чл. 74. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Правото на локално платено паркиране се установява с винетен стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Винетните стикери за локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране съдържат следната задължителна информация::
1. Винетният стикер е с размери 80 мм на 55 мм, със защита от висок клас.
2. Винетният стикер е отпечатан с мастило, устойчиво минимум една година на UV лъчение.
3. Задължителната информация, която той съдържа е:
а/ герба на СО;
б/ пореден номер;
в/ холограмен знак;
г/ надпис „Винетен стикер за Синя/Зелена/ зона”, „Зона за локално платено паркиране”.

Чл. 75. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Винетният стикер се издава за срок от един или дванадесет месеца, след установяване на правото на лицето по чл.72 и заплащане от същото на сума в размер, определен с решение на Столичен общински съвет. Винетният стикер се залепва на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Винетен стикер незалепен по посочения начин е невалиден.

Чл. 76. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Правата по раздел 2.3 на глава ІV. от настоящата Наредба се прилагат за всички автомобили на обособен жилищен имот. За първия автомобил се заплаща сумата, определена от Столичен общински съвет,. За втори автомобил лицата заплащат двойния размер на сумата за първи автомобил, а за трети и всеки следващ автомобил – тройния размер на сумата, определен с решението на Столичен общински съвет като сума за първи автомобил. Първи автомобил е този, който е заявен първи по време . Когато жилището е съсобствено, всеки от съсобствениците може да заяви „първи автомобил“ в съответсвие с предходното изречение.

Чл. 77. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Редът и условията за издаване на винетен стикер са както следва: 1. Лицата, желаещи да ползват услугата локално платено паркиране, подават заявление по образец до "Център за градска мобилност" ЕАД, в което декларират обстоятелствата, установяващи правото по чл. 71 и чл. 72 и периода на ползване, съгласно чл. 75 от Наредбата.
2. За установяване на обстоятелствата по чл. 72, при подаване на заявлението лицата представят за справка следните документи в оригинал:
а) лична карта или удостоверение за постоянно или продължително пребиваване.
б) свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС. Ползвателите на ППС представят за справка свидетелство за регистрация на ППС,в което адресът, вписан в сектор С.3, е идентичен с постоянния адрес на ползвателя на същото ППС;
в) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици;
г) нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот или договор за наем на обособения жилищен имот.
3. Винетните стикери се издават в срок до 15 работни дни, след представяне на необходимите документи и при спазване на изискванията по т.1 и т.2.
4. В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на заявителя се предоставя четиринадесетдневен срок за отстраняването им. Неотстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата по издаване на винетен стикер.
5. Винетен стикер за един месец се издава при декларирано искане от заявителя.
6. Винетен стикер за един месец се издава еднократно и при наличието на следните обстоятелства:
а) заявителят е в процедура по издаване на официален документ, удостоверяващ постоянен адрес, идентичен с имота в който живее.
б) заявителят е собственик на ППС по силата на договор за покупко-продажба и е в процедура по пререгистрация на същото;
в) оставащият срок на действие на договора за наем на ППС е по-малък от два месеца, считано от датата на подаване на заявлението;
7. Винетният стикер се предоставя на лицето, подало заявлението, само след плащане за услугата в размера, определен с решение на СОС.
8. При неявяване за получаване на винетен стикер или неплащане в срок до 15 работни дни, от датата на подаване на заявлението, процедурата по издаване на винетния стикер се прекратява и лицето желаещо да ползва услугата, подава ново заявление и представя отново документи по т.2..
9. Издаденият винетен стикер за дванадесет месеца може да се заплати еднократно или помесечно. Размерът на цените на услугата локално платено паркиране се определя с решение на Общинския съвет.
10. При помесечно плащане на услугата локално платено паркиране, винетният стикер е валиден до 3 (три) работни дни, считано от крайната дата, за която е заплатен. При непостъпило плащане в срок, винетният стикер се анулира и същият може да бъде издаден отново след подаване на заявление.
11. Винетен стикер може да бъде заменен с нов, със същия срок на валидност, без допълнително заплащане в случаите, когато са налице обстоятелства, налагащи смяна на челното стъкло или ППС с друго, като първоначално издаденият стикер се анулира служебно.
12. При промяна на постоянен адрес с адрес, отговарящ на условията на чл. 71 и чл.72, лицето, ползващо услугата локално платено паркиране, подава ново заявление.
13. При настъпили обстоятелства, водещи до отпадане на правото по чл.71 и чл.72, в рамките на срока на валидност на издадения винетен стикер, на лицето се възстановява остатъкът от еднократно заплатената от него цена за ползване на услугата локално платено паркиране. Възстановява се размерът за оставащите пълни месеци до края на срока на валидност.
14. След изтичане на срока на валидност на издадения винетен стикер за един или дванадесет месеца лицата, желаещи да продължат ползването на услугата подават отново заявление.
15. При промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен срок да уведомят писмено „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД за настъпилите промени.
16. На лицата декларирали неверни обстоятелства по чл. 71 и чл.72 и/или представили към заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя винетен стикер за локално платено паркиране, като се информират компетентните органи. 17. В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства по чл. 71 и чл.72 и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, недекларирани промени в обстоятелствата и изискванията по т. 2. и т 3., винетният стикер се анулира.

Чл. 78. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Винетните стикери по чл. 74 се издават, активират, анулират и контролират от общинското дружество „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община.

Чл. 79. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Винетният стикер не предоставя права за паркиране извън определената подзона за локално платено паркиране, за която е определен и в която попада адресът на обособения жилищен имот, в който ползвателите на услугата „локално платено паркиране“ живеят.


Раздел 2.4.
Режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

(нов с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Чл. 80. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди се прилага по отношение на ППС, които са собственост на Столична община и/или се ползват на валидно правно основание от административни, здравни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от бюджета на Столична община.

Чл. 81. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Не се допуска преотстъпване на трети лица на правата по чл.80. Чл. 82. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Списъкът на ППС по чл. 80 се изготвя, изменя и актуализира от кмета на СО.

Чл. 83. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Списъкът по предходния член, както и актуалната информация за внасяните промени в същия, се предоставя своевременно на общинското дружество „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД, което организира контрола на паркиращите ППС за служебни нужди на територията на Столична община.

Чл. 84. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Служителите на общинското дружество „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД извършват контролни проверки доколко паркирането на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите - общинска собственост на територията на Столична община, е извършено при спазване на нормативните изисквания.


Раздел 3.
Режим на преференциално паркиране на ППС
Раздел 3.1.
Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания


Чл. 85. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)На територията на Столична община, в паркингите общинска собственост - открити, покрити, подземни, многоетажни и от смесен вид се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания.

Чл. 86. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)На територията на Столична община в зоните за почасово платено паркиране, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания.

Чл. 87. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Физическите и юридически лица, предоставящи места за паркиране за обществено ползване, безплатно или срещу заплащане, осигуряват достъп до предлаганите места за паркиране за хора с трайни увреждания.

Чл. 88. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Местата за паркиране по чл.85 и чл.86 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ за хора с трайни увреждания.

Чл. 89. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Броят, разположението и обозначаването на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания по чл.85 и чл.86 се определя както следва:
1. за зоните за почасово платено паркиране на територията на Столична община:
а. най-малко 2 /две/ места в зоните с до 50 места;
б. най-малко 3 /три/ на сто от общия брой на местата в зоните с повече от 50 места;
в. най-малко 5 /пет/ на сто от местата в зоните, които са в непосредствена близост, пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;
2. в паркингите - общинска собственост на територията на Столична община:
а.най-малко 3 /три/ места в паркингите с до 50 места;
б. най-малко 4 /четири/ на сто от общия брой на местата в паркингите с повече от 50 места;
в. най-малко 10 /десет/ на сто от местата за паркиране в паркингите, когато са в непосредствена близост, пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;
3. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в паркингите общинска собственост на територията на Столична община, се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на паркинга и отговарят на следните изисквания:
а. широчината на едно място за паркиране е 360 см.;
б. местата за паркиране и подходите към тях се изграждат при спазване на изискванията към настилката и са с наклон не повече от 3 /три/ % (1:33).
4. Броят и локалното фиксирано разположение на местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община, се определят по схема, съгласувана от комисия, назначена от кмета на Столична община.

чл. 90. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с трайни увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, до сградата по настоящ адрес на правоимащите:
1. Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, има лице, което притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта.
2. ППС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител на правоимащото дете, настойник или попечител.
3. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по т. 1, се определя 1 /едно/ място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.
4. Лицата по т. 1 и т.2 следва да не притежават собствен гараж или паркомясто в и до сградата по настоящия си адрес.
5. Необходимите документи за предоставяне на правото по чл. 90. са следните:
а) заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община, подадено чрез дирекция „Социални дейности” до кмета на Столична община;
б) лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);
в) удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване);
г) акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);
д) карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата – копие и оригинал (за сверяване);
е) решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);
ж) регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);
з) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване).
и) декларация по образец, утвърден от кмета на Столична община.
6. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Столична община за срок от една година.
7. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Столична община, чрез Дирекция „Социални дейности“, за промяната.
8. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците и стикерите, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото за още една година.
9. При смяна на настоящия адрес на лицето, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес.
10. Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.
а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.
б) Комисията задължително призовава правоимащото лице, а в случаите на необходимост, заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.
11. Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци В27, Д21, Т17/брой места/, Т17 /регистрационен номер на автомобила/ и Т17 / указващ, че се извършва принудително преместване на ППС/.
12. На гърба на знаците със стикер се указва конкретният регистрационен номер на автомобила на потребителите, номерът на заповедта на кмета на Столична община за предоставяне на правото и крайният срок за предоставянето му.

Чл. 91. Критерии за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община:
1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.
2. Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
3. Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК. 4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.
6. Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.
а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.
б) Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

Чл. 92. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Столична община, се издават и преиздават от Кмета на Столична община.

Чл. 93. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Оперативната дейност по издаването и контрола по използването им се осъществяват от общинското дружество „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД.

Чл. 94. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Вид на картите за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили превозващи хора с трайни увреждания.
1. Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране се изготвят в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания” към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998г.
2. Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране са задължително ламинирани с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата за паркиране трябва да бъде светло син, с изключение на белия знак за „инвалид“, който трябва да бъде на тъмно син фон.

Чл. 95. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Задължително информационно съдържание на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране.
1. Картата за паркиране на ППС превозващи хора с трайни увреждания трябва да бъде разделена вертикално на две части отпред и на гърба.
2. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране е както следва:
а). Лявата част отпред трябва да съдържа:
- символ на инвалидна количка в бяло на тъмно син фон;
- дата на изтичане валидността на картата за паркиране;
- серийния номер на картата за паркиране;
- името и печата на издаващия орган/организация.
б) Дясната част отпред трябва да съдържа:
- с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с трайни увреждания” на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” на други езици;
- думите „Модел на Европейските общности” на български език;
- като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз. - холограмен знак.
в) Лявата част на гърба трябва да съдържа:
- фамилията на притежателя;
- първото (първите) име (имена) на притежателя;
- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;
- снимка на притежателя.
г) Дясната част на гърба трябва да съдържа:
- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания на обозначените за това места;
- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство така, че лицевата и част да се вижда изцяло с цел проверка.
д) Данните се въвеждат на български език.

Чл. 96. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Начин на обозначаване на ППС превозващи хора с трайни увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране: Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с изображението на международния знак „Инвалид” на плътен тъмно син фон да се вижда изцяло. При неизпълнението на посочените условия, ППС престояващо или паркирано върху специално обозначените места за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили, превозващи хора с трайни увреждания, може да бъде принудително преместено по реда на чл. 118 от настоящата Наредба.

Чл. 97. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, се осъществява от служителите на СДВР и Столичен инспекторат, или съвместно със служители на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.

Чл. 98. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, служителят на СДВР, Столичен инспекторат и/или общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД отнема картата, която се връща на органа, издал същата.

Чл. 99. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Служителите на СДВР и Столичен инспекторат, съвместно със служители на общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД извършват контролни проверки доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето - притежател на картата, с която същото ППС е обозначеноПри установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при установяване на неправомерно ползване, служителят на Столичен инспекторат изземва картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата, за връщане на притежателя.

Чл. 100. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)При установено повторно неправомерно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се предава на органа, който я е издал за анулиране, като на лицето, притежател на картата, не се издава нова карта до срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането. Предвидената в настоящата разпоредба санкция за повторно неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране се налага,ако за втори път се установи по предвидения в настоящата наредба ред използването на карта за преференциално паркиране без да е налице правно основание за това.

Чл. 101. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Редът и условията за осъществяване на контрола по чл. 99 и чл. 100 се регламентират със заповед на Кмета на Столична община.

Чл. 102. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата, по сметка на „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД, равняваща се на разходите по издаване и контрол на картата за преференциално паркиране. Цената се определя с решение на столичния общински съвет.

Чл. 103. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)При недостиг на паркоместа по чл. 85 и чл.86, паркирането се извършва по реда на раздел 2.1.


Раздел 4.
Режим на безплатно паркиране на ППС

(изм. наименованието с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Чл. 104. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)На територията на Столична община електромобилите и двуколесните ППС паркират безплатно, като за двуколесните ППС се определя 1 /едно/ паркомясто на сто от общия брой на местата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

Чл. 105. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Правото на електромобилите да паркират в режим на безплатно паркиране се установява с надлежно издаден стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Същият се издава на собственика на електромобила за едногодишен период, след заплащане еднократно на цена, равняваща се на разходите по издаване, активиране и контрол на стикера, която се определя с решение на Столичния общински съвет.

Чл. 106. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Видът на стикерите за паркиране на електромобили и задължителната информация, съдържаща се в тях е както следва:
1. Размер на стикера - 80 мм на 55 мм, със защита от висок клас.
2. Стикерът е отпечатан с мастило, устойчиво минимум една година на UV лъчение.
3. Задължителната информация, която той съдържа е:
а/ герба на СО;
б/ надпис „електромобил”;
в/ холограмен знак;
г/ пореден номер.
4. Стикерът за паркиране на електромобил се залепва на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на електромобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Незалепването на стикера по посочения начин води до налагане на санкция по общия ред.

Чл. 107. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Редът и условията за издаване на стикер са както следва:
1. Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. 104, подават заявление по образец до "Център за градска мобилност" ЕАД, като към него прилагат документ, удостоверяващ платена застраховка “Гражданска отговорност“ на електромобила.
2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на електромобила.
3. Стикерите за паркиране на елекромобил се издават в срок до 20 работни дни, след подаване на необходимите документи.
4. Стикерът за паркиране на елекромобил се предоставя на лицето, подало заявлението, само след удостоверяване на налично плащане по сметка на „Център за градска мобилност” ЕАД за услугата в размера, определен с решение на СОС.

Чл. 108. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)На територията на Столична община, извън зоните по чл. 54, със заповед на кмета на Столична община, могат да се обособяват зони с режим на контролирано безплатно паркиране на ППС /жълта зона/, с цел подобряване на организацията и контрола по паркирането.


Раздел 4.1.
Режим на безплатно паркиране на ППС със специален режим на движение и ППС на ОП „Социален патронаж” и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с увреждания

(изм. наименованието с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Чл. 109. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)ППС със специален режим на движение, с надпис „Полиция” и автомобили на служби „Пожарна безопасност и защита на населението” и „Бърза помощ” имат право да паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиранеза времето, необходимо при и по повод изпълнение на служебните функции на управляващите ги лица.

Чл. 110. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)ППС на ОП „Социален патронаж” и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания, и ППС, използвани за предоставяни от Столична община социални услуги, при извършване на дейности, възложени от Столична община по обслужване на социално слаби или хора с трайни увреждания, могат да бъдат паркирани безплатно в зоните за почасово платено паркиране за времето на обслужване.

Чл. 111. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Специализираният обществен транспорт, възложен от Столична община и ППС, използвани за предоставяни от Столична община социални услуги, обслужващи хора с трайни увреждания, се обозначават със стикер с надпис „Специализиран транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания“, който се издава от „Център за градска мобилност” ЕАД след представяне на удостоверение за изпълнението на посочената дейност с конкретното ППС, издадено от дирекция „Социални дейности“ на Столична община.


Раздел 4.2.
Режим на безплатно паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства, държавни органи и организации - създадени със закон

(изм. наименованието с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012)

Чл. 112. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Безплатно паркиране на дипломатически ППС по улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, при и по повод обслужването на дипломатически представителства, се извършва на специално определени за целта места, сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка и при следните ограничения в бройката им:
/1/ пред сградите на посолствата се разрешава да се ползват до 6 места за напречно паркиране или до 3 места за надлъжно паркиране;
/2/ пред сградите на консулствата се разрешава да се ползват до 3 места за напречно паркиране или до 2 места за надлъжно паркиране. Почетните консули могат да ползват места пред сградите на консулствата в режима на чл. 63 от настоящата Наредба;
/3/ пред сградите на резиденциите, културните институти и търговските отдели към дипломатическите представителства се разрешава да се ползват до 2 места за напречно паркиране или до 1 място за надлъжно паркиране.

Чл. 113. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Редът и условията за определяне и ползване на местата за паркиране на ППС, обслужващи дипломатически представителства, се определя със заповед на кмета на Столична община. Местата над определените се заплащат като служебен абонамент.

Чл. 114. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)При извънредна необходимост от подобряване на сигурността в обхвата на сградите на дипломатическите представителства се допуска поставяне на физически прегради (бариери и др.) за определен срок, с цел предотвратяване преминаване и/или паркиране на ППС, след решение на СОС.

Чл. 115. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Безплатно паркиране на ППС на държавни органи и организации - създадени със закон, решение на Министерски съвет или на Народното събрание на Република България по улици, булеварди, площади и паркинги - общинска собственост, се извършва на специално определени за целта места, сигнализирани с пътни знаци и пътна маркировка.

Чл. 116. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Правоимащите по чл. 115 могат да ползват до 3 места за напречно паркиране или до 3 места за надлъжно паркиране;

Чл. 117. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Редът и условията за определяне и ползване на местата за паркиране на ППС, обслужващи държавни органи и организации - създадени със закон, решение на Министерски съвет или на Народното събрание на Република България, се определя със заповед на кмета на Столична община. Местата над определените се заплащат като служебен абонамент.


Раздел 5.
Принудително преместване на неправилно паркирани ППС


Чл. 118. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;
2. преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, както и в случаите когато е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС превозващи хора с увреждания. Длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба уведомяват районното полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът, за новото местоположение на превозното средство. Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт за установяване на административно нарушение или се издава фиш, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното полицейско управление;

Чл. 119. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Принудително преместените ППС се превозват до специализирани паркинги на територията на Столична община и се освобождават от там след заплащане на дължимите суми за разходите по преместването и таксата за отговорно пазене.

Чл. 120. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Контролът по спазването на правилата за паркиране, както и дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС може да се осъществява и от служби за контрол, определени с писмена заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

Чл. 121. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Столична община се организира и осъществява от общинското дружество “ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ” ЕАД, по ред и при условия определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

Чл. 122. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Дължимите суми от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС се определят с решение на Столичния общински съвет.


Раздел 6.
Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС, чрез използването на техническо средство („скоба”)


Чл. 123. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)ППС, което е паркирано в нарушение на чл. 60, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство тип „скоба”.

Чл. 124. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство тип „скоба”, таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на принудително задържаните ППС, се организира и осъществява от общинското дружество "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община, издадена на основание и в изпълнение на чл.167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

Чл. 125. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)/1/ Забранява се освобождаването на принудително задържаните ППС от приложеното техническо средство тип „скоба“ от други лица, освен от упълномощените за това. /2/При повреждане на скобата, преди освобождаването на ППС от упълномощените за това лица, отговорност за повредата носи собственикът на принудително задържаното ППС.

Чл. 126. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Дължимите суми за принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство тип „скоба”, от собствениците или упълномощените от тях водачи, се определят с решение на СОС.

Чл. 127. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)При престояване на принудително задържано с техническо средство тип „скоба” ППС, паркирано в зоната за почасово платено паркиране и/или описано със съобщение за неправилно паркиране, без заплащане, се заплаща еднократно сумата по чл. 126 заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до края на работното време на съответната зона.

Чл. 128. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)При изтичане на работното време на съответната зона за почасово платено паркиране за деня, в работни дни от 18.00 часа до 19.00 часа, а в събота от 13.00 часа до 14.00 часа, същото ППС може да бъде принудително преместено по реда на чл.118, като водачът или собственикът на ППС, освен сумите дължими по принудителното задържане, заплаща и разходите по принудителното преместване и таксата за отговорно пазене на специализиран паркинг.

Чл. 129. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили със специален режим на движение с надпис „Полиция”, автомобили на служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и „Бърза помощ”.


Глава V.
Контрол и санкции
Раздел 1.
Общи положения


Чл. 130. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от:
1. Кмета на Столична община и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица.
2. Лица, определени и упълномощени с решение на Столичния общински съвет.
3. Директора на СДВР и/или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

Чл. 131. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Районните администрации са длъжни да оказват съдействие на контролиращите органи по отношение проверките за наличието на гаражи и паркоместа, собственост на лицата.

Чл. 132. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали нарушението се наказват с глоба в размер до 500 /петстотин/ лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание.

Чл. 133. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл.130 налагат на място глоба с фиш в размер до 50 /петдесет/ лева.

Чл. 134. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или откаже да подпише фиша по чл. 133, се съставя акт по реда на чл.137 от настоящата наредба.

Чл. 135. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.

Чл. 136. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Собственикът или този, на когото е предоставено пътното превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил пътното превозно средство.

Чл. 137. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл. 130.
/1/ Наказателните постановления се издават от кмета на Столична община или определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица.
/2/За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 138. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева.


Раздел 2.
Санкции при неправилно паркиране


Чл. 139. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)При явно маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с квитанция в размер до 10 /десет/ лв.

Чл. 140. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с фиш в размер до 50 /петдесет/ лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощеният от Столична община служител, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати наложената глоба. На нарушителя, се дава екземпляр от фиша.

Чл. 141. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати на място наложената му глоба, се съставя акт.

Чл. 142. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби в размер от 50/петдесет/ до 500 /петстотин/ лева.

Чл. 143. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За неправомерно паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер от 100 /сто/ до 200/двеста/ лева.

Чл. 144. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За паркиране на ППС върху улични противопожарни хидранти, при което се затруднява или би се затруднила възможността за безпрепятственото им използване по предназначение от екипите на служба „Пожарна и аварийна безопасност”, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 500 /петстотин/ лева.

Чл. 145. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)На нарушителите на забраната по чл. 49 се налага глоба в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.

Чл. 146. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)На нарушителите на забраната по чл. 50 се налага глоба в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.


Раздел 3.
Други санкции


Чл. 147. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране, се прилагат разпоредбите на чл.188 от настоящата наредба.

Чл. 148. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За неправомерно използване на издадена по съответния ред карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500 /петстотин / лева.

Чл. 149. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За използване на неиздадена по съответния ред недействителна карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500 /петстотин/ лева, като картата се изземва от инспектора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.

Чл. 150. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго регламентирано поставено по съответния ред съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.

Чл. 151. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.

Чл. 152. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по съответния ред антипаркинг съоръжение, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.

Чл. 153. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013)За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирана по съответния ред светофарна уредба, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „ППС, превозващи хора с увреждания” са ППС, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите съгласно „Приложение №11” и са обозначени според изискванията на тази наредба с валидна карта, издадена на името на обслужваното лице.
2.„Преференциално паркиране” е:
а/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Безплатно за време до 4 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания.
б/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Безплатното за време до 4 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в паркингите общинска собственост на територията на СО на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания.
в/ (изм. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с увреждания, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.
3. (отменена с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) „Привилегировано паркиране за служебни нужди” е:
а/ Безплатното и неограничено във времето паркиране на определените и сигнализирани за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на ППС, обозначени според изискванията тази наредба.
б/ Безплатното и неограничено във времето паркиране в „Синя зона” на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба и обслужващи лица на изборна длъжност в Столична община и Столичен общински съвет, за времето на техния мандат. в/ Безплатното паркиране в „Синя зона” на ППС с надпис „Полиция” и на автомобили на служба „Пожарна и аварийна безопасност” и „Бърза помощ”, при и по повод изпълнение на служебните им функции.
3. (преномерирана с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) „Служебен абонамент” е режим на платено паркиране върху определени от Столична община и съгласувани с Отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост на територията на Столична община, на ППС на физически или юридически лица, на основание сключени от същите лица договори за временно и възмездно ползване на съответните паркинг-места с общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.
4. (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) „Електромобил” е ППС задвижвано само от електродвигател.
5. (нова с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) Неправомерно е паркиране на специално обозначено място за ППС, превозващи хора с увреждане при:
а/ паркиране без карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.
б/ паркиране с невалидна карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.
в/ паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания в отсъствие на правоимащото лице.
г/ паркиране на място за ППС, превозващо хора с увреждания без талон, съгласно чл.51, ал.11 от настоящата Наредба.
6. „Дете“ по смисъла на настоящата наредба е е лицето,отговарящо на условията на чл.2 от Закон за закрила на детето.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В срок от три години от влизане в сила на Наредбата всички светофарни уредби на територията на СО следва да бъдат оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания.

§ 3. В шест месечен срок от влизане в сила на наредбата, кметовете на райони да извършат проверка и да премахнат всички поставени в нарушение на действащите норми напречни неравности и предпазни ограждения /верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии/.

§ 4. /1/ Всички схеми за разполагане на рекламно – информационни елементи на територията на СО, попадащи в обхвата на пътя и обслужващия го сервитут, преди одобряването им, се съгласуват задължително с „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” и с отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/ за съответствие със ЗДв.П, действащото законодателство и тази наредба.
/2/ Всички схеми за разполагане на преместваеми съоръжения върху имоти – публична общинска собственост на територията на СО, преди одобряването им, се съгласуват задължително с „Дирекция „Транспортна инфраструктура“” и с отдел “Пътна полиция” при СДВР/ОПП-СДВР/.

§ 5. /3/ Кметът на Столична община изготвя и издава предвидените в настоящата наредба нарочни заповеди в двумесечен срок от приемането на настоящата наредба.
/4/ Столичният общински съвет приема всички необходими за по-ефективното прилагане на настоящата наредба свои допълнителни решения в тримесечен срок от влизането в сила на същата.
/5/ До издаването на заповедите по ал.1 и приемането на решенията по ал.2, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

§ 6. Всеки притежател на валидно издадена карта за преференции при паркиране е длъжен в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба да подаде заявление чрез Столична община до общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД за подновяване на валидността на картата, при наличието на съответствие с изискванията на тази наредба.

§ 7. Всички издадени карти и/или разрешителни за преференции при паркиране по отменената наредба следва да бъдат подменени в три месечен срок. Регламентирано издадените до приемането на настоящата наредба карти за преференции при паркиране запазват валидността си до подмяната им с нови по реда и в сроковете по настоящата наредба.

§8. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.

§ 9. (нов - Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007) Издадените към датата на взимане на решението пропуски за привилегии по реда на чл. 28, ал. 7 важат за срока, за който са издадени, но не за повече от три месеца.

§ 10. (изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г.)Указания във връзка с приложението на наредбата се дават от кмета на СО.

§ 11. (изм. с Решение № 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007; отменен с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) До приемането от СОС на нов списък на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, на които се въвежда режим за краткотрайно платено паркиране „Синя зона”, остава да действа списъкът приет от СОС с решение № 5 по Протокол № 38/26.01.1998 год.

§ 12. (изм. с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г.)Тази наредба се приема на основание чл. 22 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за пътищата и отменя Наредба за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Столична община, приета с Решение № 1 по Протокол № 33 от 28-29.07.1993 год. и Решение № 508 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г. на СОС.

§13. (нов с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012; отменен с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 )

Издадените разрешителни за безплатно и неограничено във времето паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел паркинг-място, на ППС, превозващо лице с увреждания пред сградата по настоящ адрес на същото лице, в която се намира жилището обитавано от него, запазват валидността си в тримесечен срок от влизане в сила на разпоредбите, свързани с правото на безплатно и денонощно паркиране. В този срок правоимащите могат да подадат заявление по Приложение № 10А за ползване на правото на безплатно и денонощно паркиране при съответствие с изискванията на Наредбата.”

§13. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 ) Издадените от кмета на Столична община заповеди за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, върху специално определено и сигнализирано за тази цел място до сградата по настоящ адрес на правоимащите запазват валидността си до края на едногодишния срок от датата на издаването им.

§14. (нов с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012) В тримесечен срок от изтичане срока по §13 да се извършат проверки и премахвания на поставените в нарушение на Наредбата и актуалните схеми знаци и стикери за сигнализиране на места за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с увреждания.

§ 15. (нов с Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013) Всички карти за преференциално паркиране на хора с увреждания, издадени към датата на приемане на настоящата наредба, запазват валидността си.


ПРИЛОЖЕНИЯ: