Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, декември 2022

Приета с ПМС № 370 от 20.12.2019 г.
Обн. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2022г., попр. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г., изм., бр. 104 от 30.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.


Чл. 1. За влизане в Република България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства с регистрация в страни извън Европейския съюз и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса се събират следните такси в левове:


Чл. 2. За влизане в Република България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства с регистрация в страни извън Европейския съюз и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса се събират следните такси в евро:


Чл. 3. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи нормите за размери, определени в чл. 5 от Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 97 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.), наричана по-нататък Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:
1. при превишаване на допустимата максимална широчина:

2. при превишаване на допустимата максимална височина:

3. при превишаване на допустимата максимална дължина:


Чл. 4. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:


Чл. 5. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:


Чл. 6. (1) Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, се събират такси отделно за всеки превишен показател. (2) За ремаркета или полуремаркета с повече от 3 оси, предназначени само за превоз на тежки или извънгабаритни товари, се събират таксите по чл. 3 и 4 без таксите по чл. 5.

Чл. 7. (1) За определяне на специален маршрут за движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни средства и за издаване на справка за размера на дължимата пътна такса за движение по него се събира такса в размер 36 евро. Таксата се заплаща след подаване на заявлението за издаване на разрешително съгласно изискванията на Наредба № 11 от 2001 г. Администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 5 работни дни или прави мотивиран отказ.
(2) Когато по искане на собственика на пътното превозно средство или на собственика на товара администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 3 работни дни, се събира допълнителна такса в размер 36 евро, а в рамките на един работен ден – 72 евро.

Чл. 8. (1) При извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на товарни автомобили в случаите, в които е установено превишаване на допустимите норми, определени в чл. 6 и 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събира такса в размер 5 евро.
(2) За извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на пътни превозни средства, когато е по искане на собствениците или на лицата, които извършват превоза, се събира такса в размер 5 евро.

Чл. 9. За преминаване на пътни превозни средства по моста на р. Дунав в посока Русе – Гюргево се събират следните такси:


Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2020 г.) Таксите по чл. 1 – 9 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация в определения размер – в евро или в левове, съгласно определения в чл. 11 – 15, чл. 16, ал. 1 и 2 и чл. 17 размер.

Чл. 11. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи нормите за размери, определени в чл. 5 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:
1. при превишаване на допустимата максимална широчина:

2. при превишаване на допустимата максимална височина:

3. при превишаване на допустимата максимална дължина:


Чл. 12. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:


Чл. 13. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:


Чл. 14. (1) Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, таксите се събират отделно за всеки превишен показател.
(2) За ремаркета или полуремаркета с повече от три оси, предназначени само за превоз на тежки или извънгабаритни товари, се събират таксите по чл. 11 и 12 без таксите по чл. 13.

Чл. 15. За преминаване на моста на р. Дунав в посока Русе – Гюргево се събират следните такси:


Чл. 16. (1) За определяне на специален маршрут за движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни средства и за издаване на справка за размера на дължимата пътна такса за движение по него се събира такса в размер 70 лв. Таксата се заплаща след подаване на заявлението за издаване на разрешително съгласно изискванията на Наредба № 11 от 2001 г. Администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 5 работни дни или прави мотивиран отказ.
(2) Когато по искане на собственика на пътното превозно средство или на собственика на товара администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 3 работни дни, се събира допълнителна такса в размер 70 лв., а в рамките на един работен ден – 140 лв.
(3) За движение на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, за които се издава едногодишно разрешително по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 11 от 2001 г., след подаване на заявлението за издаване на разрешително и таксата по ал. 1 и 2, се събират следните годишни такси:


Чл. 17. Чл. 17. (1) При извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на товарните автомобили в случаите, в които е установено превишаване на допустимите норми, определени в чл. 6 и 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събира такса в размер 10 лв.
(2) За извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на пътни превозни средства, когато е по искане на собствениците или на лицата, които извършват превоза, се събира такса в размер 10 лв.

Чл. 18. Таксите по чл. 11 – 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация.

Чл. 19. (1) За съгласуване на проекти и за издаване на разрешения се събират следните такси:

(2) За издаване на разрешение за изграждане се събират следните такси:

(3) Таксите по ал. 1 и 2 се намаляват с 50 на сто при повторно внасяне за съгласуване след отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане.

Чл. 20. (1) За съгласуване на проект и за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и за тяхната експлоатация се събира еднократна такса, както следва:


(2) За издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, за направа на пътни връзки към съседни имоти и земеделски земи, за изграждане на рекламни съоръжения, за прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения се събират следните такси:


(3) Когато разрешението се издава за пътища с различни класове, се събира таксата за най-високия клас път.

Чл. 21. (1) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:


(2) Годишните такси по ал. 1 се сумират при съчетаване експлоатацията на бензиностанция или газостанция и извършването на други видове услуги, чиято класификация е посочена в чл. 19, ал. 2.
(3) Таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се дължат от всяко лице по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 1 от 2013 г. и бр. 90 от 2016 г.), независимо от това колко обекта са обслужвани от обща пътна връзка със или без разделителен остров.
(4) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:


Чл. 22. (1) Таксите по чл. 20 и 21 се изплащат на равни тримесечни вноски до 10-о число на текущото тримесечие.
(2) Таксите по ал. 1 се намаляват с 5 на сто, при условие че се изплатят изцяло до 31 март на съответната година.
(3) В случаите, когато поради строително-ремонтни работи обектът или рекламното съоръжение не се експлоатира, това се установява с констативен протокол по искане на заинтересуваното лице от администрацията, управляваща пътя, и таксата се начислява само за времето, през което обектът или рекламното съоръжение е в експлоатация.

Чл. 23. За изготвяне и за издаване на удостоверения и други документи се събират следните такси:


Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2022 г., в сила от 1.01.2023 г.) За ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата се заплащат винетни такси, даващи право на едно пътно превозно средство да използва за определен срок републиканските пътища, както следва:


Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г.) (1) За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, както следва:
1. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2022 г. , в сила от 1.01.2023 г.) цена на тол такса лв./км за периода от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. включително:


2. (в сила от 1.01.2023 г. - ДВ, бр. 49 от 2022 г., изм., бр. 104 от 2022 г. , в сила от 1.01.2023 г.) цена на тол такса лв./км считано от 1 юли 2023 г.:


(2) За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер 50 на сто от стойността, определена в ал. 1 за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VІ, ЕЕV.

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г.) (1) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

(3) Размерът на компенсаторната такса се определя за съответната категория на пътното превозно средство към момента на извършване на конкретното нарушение.Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2020 г., бр. 49 от 2022 г., в сила от 1.07.2023 г. - изм., бр. 104 от 2022 г. , в сила от 1.01.2023 г.) При невъзможност да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на Електронната система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата е изминало разстояние, съгласно чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата, в който случай водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице заплаща максимална такса в следния размер:


Чл. 28. (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г.).
Чл. 29. (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2022 г., в сила от 1.07.2023 г. - попр., бр. 51 от 2022 г., изм., бр. 104 от 2022 г. , в сила от 1.01.2023 г.).

Допълнителни разпоредби

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тарифата:
1. (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г.).
2. "Търговска площ" е реално използваната площ за търговска дейност, в т.ч. площта за консумация, без складове, кухни, обслужващи и сервизни помещения.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 142 на Министерския съвет от 24 юни 2022 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа (ДВ, бр. 49 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г., попр., бр. 51 от 2022 г., изм., бр. 104 от 2022 г., в сила от 1.01.2023 г.) § 8. (Попр. – ДВ, бр. 51 от 2022 г., изм., бр. 104 от 2022 г., в сила от 1.01.2023 г.) Постановлението влиза в сила от 1 юли 2022 г. с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 януари 2023 г., и § 4 и 6, които влизат в сила от 1 юли 2023 г.