Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, юли 2016

Приета с ПМС № 81 от 10.05.2000 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2000г., попр. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 18 Май 2001г., изм. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., доп. ДВ. бр.104 от 30 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.49 от 17 Май 2002г., изм. ДВ. бр.68 от 16 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп., бр. 45 от 30.05.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., доп. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г.

 

Глава първа.
ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ КОРАБИ И ЛИЦА В МОРСКИТЕ И РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА

Раздел I.
Такси за прегледи на кораби

 

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за сигурност на пътнически кораб се събират следните такси:

(в евро)

Пътниковместимост на кораба Прегледи
първоначален подновителен
до 36 пътници 100 50
от 37 до 199 пътници 500 250
от 200 до 1500 пътници 1000 500
над 1500 пътници 1500 800


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за сигурност на конструкцията на товарен кораб се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Прегледи
първоначален подновителен междинен годишен
До 500 300 150 120 100
От 500 до 5000 800 400 300 200
От 5001 до 15 000 900 600 500 400
Над 15 000 1000 800 700 600

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за сигурност на оборудването и снабдяването на товарен кораб се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба прегледи
първоначален подновителен междинен годишен
До 500 300 150 120 100
Над 500 800 600 450 300

 

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2001 г.) За танкери и химикаловози таксите по чл. 2 и 3 се увеличават с 25 на сто.

 

Чл. 4. (1) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед на кораб с радиообзавеждане, комплектувано съгласно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. и допълненията от 1986 г. относно Световната морска система за бедствие и безопасност, за издаване на свидетелство за радиосигурност на товарен кораб се събират следните такси:

(в евро)

Свидетелство на пътнически и товарен кораб Прегледи
първоначален подготвителен периодичен (ежегодно)
Свидетелство за сигурност на радиообзавеждането на пътнически и товарен кораб - зона А1 250 200 150
Свидетелство за сигурност на радиообзавеждането на пътнически и товарен кораб - зона А1, А2 450 300 20000
Свидетелство за сигурност на радиообзавеждането на пътнически и товарен кораб - зона А1, А2, А3, А4 700 500 300


(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на удостоверение за корабна радиостанция, изисквано в съответствие с Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища, се събира такса в размер 50 евро.

 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за товарните водолинии - 1966 г., се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Прегледи
  първоначален подготвителен годишен
До 500 300 200 150
От 500 до 5000 800 400 300
От 5001 до 15 000 900 600 450
Над 15 000 1000 800 600

 

(2) Таксите се събират със следните увеличения:

1. за кораби за превоз на дървен материал - 25 на сто;

2. за кораби, притежаващи допълнителни товарни марки (регионални, тонажни и др.) - 50 на сто.

 

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за сигурност на товарен кораб с радиооборудване за зони А1, А2, А3 и А4 се събират следните такси:

(Евро)

Бруто тонаж на кораба Вид на прегледа
първоначален подновителен междинен годишен
до 500 300 150 120 100
от 500 до 5000 800 400 300 200
от 5000 до 15 000 900 600 500 400
над 15 000 1000 800 700 600


(2) За нефтени танкери, химикаловози и газовози таксите по ал. 1 се увеличават с 25 на сто.

 

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за предотвратяване замърсяването с нефт се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Вид на прегледа
първоначален подновителен междинен годишен
До 150 200 150 120 80
От 151 до 400 300 200 150 100
От 401 до 5000 600 300 250 150
От 5001 до 15 000 800 500 450 300
Над 15 000 1000 800 600 400


(2) За наливни кораби, в т. ч. нефтопродуктовози, химикаловози и други подобни, таксите се събират със следните увеличения:

1. за кораби с дедуейт до 10 000 т - 25 на сто;

2. за кораби с дедуейт от 10 001 до 20 000 т - 50 на сто;

3. за кораби с дедуейт от 20 001 до 40 000 т - 75 на сто;

4. за кораби с дедуейт над 40 000 т - 100 на сто.

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване при превозване наливно на вредни течни вещества се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Вид на прегледа
първоначален подновителен междинен годишен
До 150 200 150 120 80
От 151 до 400 250 200 150 100
От 401 до 4000 300 250 200 150
От 4001 до 10 000 350 300 250 200
Над 10 000 500 450 300 250

 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за предотвратяване замърсяването с отпадъчни води се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Вид на прегледа
първоначален междинен годишен
На кораби от 400 БТ до 5000 БТ
или с неустановен БТ с повече
от 15 души на борда
300 200 150
От 5001 до 15 000 БТ 500 300 250
Над 15 000 БТ 600 400 300

 

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) (1) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха (IAPP Certificate) се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Вид на прегледа
първоначален подновителен междинен годишен
до 400 300 200 150 100
от 400 до 5000 400 300 250 200
от 5000 до 15 000 600 500 400 300
над 15 000 800 600 500 400


(2) За кораби, построени преди 1 януари 2000 г., таксите по ал. 1 се намаляват с 30 на сто.

 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за дератизация и на свидетелство за освобождаване от дератизация съгласно Международния санитарен правилник се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Преглед
до 1000 20
от 1001 до 3000 50
от 3001 до 10000 75
над 10000 100

 

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за корабната аптека се събира такса в размер 15 евро.

 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за съответствие със специалните изисквания към корабите, превозващи опасни товари, се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Вид на прегледа
първоначален междинен годишен
До 500 300 200 150
От 501 до 15 000 600 300 200
Над 15 000 800 500 400

 

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за допуск за превоз на опасни товари, включително на временно свидетелство за допуск за превоз на опасни товари, в съответствие с правилата за превоз на опасни товари по р. Дунав се събират следните такси:

(Евро)

Вид на кораба Вид на прегледа
първоначален подновителен
самоходни 300 150
несамоходни 100 50

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за противопожарните съоръжения се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Вид на прегледа
първоначален подновителен
до 500 20 10
от 501 до 15000 100 50
над 15000 200 100

 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за годност на кораба да превозва наливно опасни химически товари се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Вид на прегледа
първоначален подновителен междинен годишен
До 500 150 100 90 70
От 501 до 15 000 200 150 130 100
Над 15 000 300 250 220 200

 

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за годност на кораба да превозва наливно втечнени газове се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Вид на прегледа
първоначален подновителен междинен годишен
До 500 300 200 180 150
От 501 до 15 000 600 300 270 200
Над 15 000 800 500 450 300

 

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за годност за превоз на радиоактивни товари се събира такса в размер 100 евро.

 

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед (измерване) за издаване на международно свидетелство за тонажа - 1969 г., или мерително свидетелство, се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Вид на прегледа
задължителен доброволен контролен
до 10 10 10 20
от 11 до 40 30 30 50
от 41 до100 100 100 200
от 101 до500 150 150 300
от 501 до 1000 200 200 400
от 1001 до 2000 300 300 600
от 2001 до 5000 500 500 1000
от 5001 до 10000 750 750 1500
над 10000 1000 1000 2000

 

Забележка. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) Таксата за контролното измерване се заплаща от корабопритежателя при установяване на разлика между данните, вписани в мерителното свидетелство и получените от контролното измерване.

 

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед (измерване) за издаване на мерително свидетелство за кораби от вътрешно плаване се събират следните такси:

(в евро)

Тип на кораба Вид на прегледа
първоначален повторен контролен
За превоз на товари 250 150 200
Други кораби 150 50 100

 

Забележка. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) Таксата за контролното измерване се заплаща от корабопритежателя при установяване на разлика между данните, вписани в мерителното свидетелство и получените от контролното измерване.

 

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за право на кораба да превозва зърно насипно се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Преглед
до500 200
от 501 до 15000 300
над 15000 400


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване или за продължаване на валидността на корабно удостоверение се събират следните такси:

(в евро)

Тип на кораба Преглед
Първоначален Подновителен
Самоходни кораби, вкл. пътнически 300 200
Други кораби 150 100

 

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за освобождаване или международно свидетелство за освобождаване по товарните водолинии се събират такси, равни на таксите, предвидени за извършване на годишен преглед по съответния вид изискване, от което се извършва освобождаването.

 

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за годност се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Преглед
първоначален подновителен годишен
До 5 20 10 5
От 6 до 10 40 20 15
От 11 до 40 100 50 35
От 41 до 300 200 100 70
От 301 до 500 300 150 100
Над 500 400 200 150

 

(2) Таксите се събират със следните увеличения:

1. за пътнически кораби - 25 на сто;

2. за наливни кораби и приравнени към тях - 25 на сто.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за годност за сезонен превоз на хора се събират следните такси:

1. за първоначален преглед - 50 евро;

2. за подновителен преглед - 20 евро.

 

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За извършване на преглед за издаване на контролен талон за преглед на морски и речен кораб, удостоверяващ годността му да плава, се събират следните такси:

1. за първоначален преглед - 20 евро;

2. за периодичен преглед - 10 евро.

(2) За извършване на преглед за издаване на международно удостоверение за развлекателен кораб, удостоверяващо годността му да плава по вътрешните водни пътища, се събират следните такси:

1. за първоначален преглед - 20 евро;

2. за подновителен преглед - 10 евро.

 

Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22, доп. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на разрешение за еднократен преход за морски кораби се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) за кораби с големина до 40 БТ - 150 евро;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) за кораби с големина от 41 до 500 БТ - 300 евро;

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) за кораби с големина над 500 БТ - 450 евро.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на разрешение за еднократен преход на речни кораби се събират следните такси:

(Евро)

Вид на кораба Такса
с максимално водоизместване до 100 т 50
с максимално водоизместване до 500 т 150
с максимално водоизместване до 1000 т 250
с максимално водоизместване над 1000 т 350


(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за провлачване се събира такса в размер 50 евро.

 

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на допълнителен преглед, изискван по международна конвенция или по Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101 от 2004 г.) се събира такса в размер 50 на сто от таксата, която се събира за прегледа за подновяване на съответния документ.

 

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на прегледи, предвидени в закон или конвенция, невключени в тарифата, се събират такси, определени в зависимост от употребеното време. Таксата за всеки започнат час е 20 евро.

 

Чл. 24. За прегледи, извършени в извънработно време, се прилагат следните увеличения:

1. за първите два часа - 25 на сто;

2. за всеки следващ час - 50 на сто;

3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2001 г.) за почивни дни - 75 на сто;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 47 от 2001 г.) за празнични дни - 100 на сто.

 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) За преглед на кораб, който не е в пристанището, където се намира поделението на Изпълнителната агенция "Морска администрация", експерти на което извършват прегледа, корабопритежателят освен таксите по тарифата заплаща и разходите за командироването на експертите в страната и в чужбина съгласно действащите разпоредби.

 

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) В случаите, когато експертът или комисията са се явили на кораба, но прегледът не може да се извърши поради неизправност от страна на екипажа или корабопритежателя, се събира такса 300 евро.

 

Чл. 27. За извършване на преглед за издаване на свидетелство за безопасност на морска платформа (1989 г.) или кораб със специално предназначение се събират такси, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) за първоначален преглед - 500 евро;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) за периодичен преглед - 400 евро.

 

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за сигурност на високоскоростен кораб се събират следните такси:

1. за първоначален преглед - 300 евро;

2. за периодичен преглед - 150 евро;

3. за подновителен преглед - 120 евро.

 

Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на проверка за издаване на разрешително за плаване с високоскоростен кораб или разрешително за плаване с динамично поддържан кораб се събира такса в размер 50 евро.

 

Чл. 27в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за конструкцията и оборудването на динамично поддържани кораби се събират следните такси:

1. за първоначален преглед - 300 евро;

2. за подновителен преглед - 150 евро.

 

Чл. 27г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за годност на спомагателни кораби, поддържащи морски платформи, се събират следните такси:

1. за първоначален преглед - 300 евро;

2. за междинен преглед - 200 евро;

3. за годишен преглед - 180 евро;

4. за подновителен преглед - 150 евро.

 

Чл. 27д. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за сигурност на системи за работа под вода се събират следните такси:

1. за първоначален преглед - 300 евро;

2. за междинен преглед - 200 евро;

3. за годишен преглед - 180 евро;

4. за подновителен преглед - 150 евро.

 

Чл. 27е. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на периодичен преглед на плаващо устройство по чл. 336, ал. 2 от Наредба № 22 от 2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 85 от 2005 г.) се събира такса в размер 50 евро.

 

Чл. 27ж. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на преглед за проверка на техническите характеристики на плавателните съдове, с които ще се извършват превозите, в съответствие с изискванията на чл. 20а от Наредба № 8 от 2001 г. за условията и реда за избор на български превозвач за осъществяване на превоз на моторни превозни средства и пътници с кораби в българо-румънския участък на р. Дунав (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2003 г. и бр. 26 от 2006 г.) се събира такса в размер 50 евро.

 

Чл. 28. За извършване на преглед за издаване на документ за съответствие на компанията, експлоатираща кораби, с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) за първото освидетелстване - 800 евро;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за подновителна проверка - 500 евро;

3. (нова - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за годишна проверка - 400 евро;

4. (нова - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за допълнителна проверка - 300 евро.

 

Чл. 28а. (1) (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г., предишен текст на чл. 28а - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на проверка за издаване на документ за непрекъснат документален запис на историята на кораба се събира такса в размер 50 евро.

(2) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на преглед при настъпили промени в данните, вписани в непрекъснатия документален запис на историята на кораба, се събира такса в размер 20 евро.

 

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на временен документ за съответствие на компанията, експлоатираща кораби, с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването се събира такса 800 евро.

 

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на проверка за издаване на свидетелство за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване замърсяването се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за първоначална проверка - 500 евро;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за подновителна проверка - 300 евро;

3. (нова - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за междинна проверка - 250 евро;

4. (нова - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за допълнителна проверка - 200 евро.

 

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на временно свидетелство за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването се събира такса 500 евро.

 

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за сигурност на кораб се събират следните такси:

(в евро)

Вид на кораба Вид на прегледа
първоначален междинен подновителен
Пътнически 500 200 300
Товарен 300 100 150


Забележка. При извършване на допълнителен преглед се събира таксата за междинен преглед.

(2) За извършване на преглед за издаване на временно международно свидетелство за сигурност на кораб се събират следните такси:

1. за пътнически кораб - 500 евро;

2. за товарен кораб - 300 евро.

 

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на преглед на документи и проверка на кораба за издаване на разрешение за освобождаване от задължително сдаване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, в българските морски пристанища по реда на чл. 9 от Наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари (обн., ДВ, бр. 94 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2007 г.) се събира такса в размер 100 евро.

 

Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на преглед за освидетелстване на корабите в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 г. относно забраната за използване на органотични съединения на корабите (ОВ, L 115, 09.05.2003 г.) и на Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 94 от 2004 г.) се събира такса в размер 150 евро.

 

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., предишен текст на чл. 32 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) За извършване на повторен преглед с цел установяване отстраняването на констатирани несъответствия след задържане на кораба от Изпълнителна агенция "Морска администрация" по реда на държавния контрол в пристанищата се събира такса в размер 800 евро.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) Ако при извършване на повторния преглед се установи, че не всички несъответствия са отстранени, за всяка следваща инспекция се събира такса 800 евро.

(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на прегледи по ал. 1 и 2 в почивни дни се събира такса в размер 1200 евро, а в празнични дни - 1600 евро, като таксата се заплаща предварително в рамките на работното време на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на преглед в извънработно време в дните от понеделник до петък включително таксата по ал. 1 се увеличава, както следва:

а) с 5 на сто - за часовете от 17,30 до 22,00 ч. и от 6,00 до 9,00 ч.;

б) с 10 на сто - за часовете от 22,00 до 6,00 ч.

 

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) (1) За извършване на преглед за отмяна на забрана за посещение на българско пристанище се събира такса 1000 евро.

(2) Когато прегледът по ал. 1 се извършва в чуждо пристанище, всички разходи за командировка на инспекторите са за сметка на корабособственика (оператора) на кораба.

 

 

Раздел II.
Такси за издаване и заверки на корабни документи

 

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на свидетелство, потвърждаващо извършването на преглед и/или проверка по раздел I, с изключение на прегледите по чл. 15, 16, 21 и 32, се събира такса 20 евро.

 

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на свидетелство, потвърждаващо извършването на преглед (измерване) по чл. 15 и 16, се събират следните такси:

1. За издаване на:

а) международно свидетелство за тонаж на кораби с дължина, по-голяма от 24 м, извършващи международни рейсове - 50 евро;

б) мерително свидетелство на кораби с дължина, по-малка от 24 м, извършващи международни рейсове - 20 евро;

в) мерително свидетелство на кораби с дължина, по-голяма от 24 м, неизвършващи международни рейсове - 30 евро.

2. За издаване на мерително свидетелство на корабите от вътрешно плаване - 30 евро.

 

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на свидетелство за правилност на монтажа и годност за работа на радиолокационна станция и прибор за указване скоростта на завиване се събира такса в размер 20 евро.

 

Чл. 35. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на формите "А", "В", "Е", "Р" и "R" и приложение към AFS свидетелство - приложения към документи, изисквани по международни конвенции, се събира такса в размер 25 евро, а за форма "С" и формата - приложение към IAPP свидетелството - 40 евро.

 

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на контролен лист за извършен преглед по международна конвенция се събира такса 10 евро.

 

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на позволително за плаване или временно позволително за плаване се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) за кораби с големина до 40 БТ вкл. - 10 евро;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) за кораби с големина над 40 БТ - 50 евро;

3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) за малък кораб, плаващ по вътрешните водни пътища на Република България - 20 евро.

 

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на акт за националност, временен акт за националност или временно свидетелство за плаване под знамето на Република България се събират следните такси:

1. на морски кораби:

а) с големина до 40 БТ - 50 евро;

б) с големина от 40 до 500 БТ - 100 евро;

в) с големина над 500 БТ - 200 евро;

2. на речни кораби:

а) с дължина до 20 м включително - 100 евро;

б) с дължина над 20 м - 200 евро.

 

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За определяне и предоставяне за ползване на опознавателни знаци, MMSI и ATIS кодове на плаващи обекти се събира такса в размер 30 евро.

(2) За издаване на разрешение за използване на корабна радиостанция и радиолокационна станция се събират следните такси:

1. за кораб до 40 БТ и малък кораб, плаващ по вътрешните водни пътища на Европа - 25 евро;

2. за кораб над 40 БТ и кораб, плаващ по вътрешните водни пътища на Европа - 50 евро.

 

Чл. 39. За издаване на свидетелство за право на кораба да превозва насипни товари, с изключение на корабите, превозващи зърно насипно, се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) на кораби с големина до 500 БТ - 100 евро;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) на кораби с големина от 501 до 1600 БТ - 150 евро;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) на кораби, по-големи от 1600 БТ - 250 евро.

 

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на документ за надеждно комплектуване на кораба с екипаж се събират следните такси:

1. на морски кораби:

а) с големина до 500 БТ - 20 евро;

б) с големина от 501 до 3000 БТ - 40 евро;

в) с големина над 3000 БТ - 60 евро;

2. на речни кораби:

а) на самоходни кораби - 30 евро;

б) на несамоходни кораби - 10 евро.

 

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт се събира такса 20 евро.

 

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на протокол за пломбиране на спирателна арматура за директно изхвърляне на отпадни води зад борда се събира такса в размер 15 евро.

 

Чл. 42. За продължаване срока на валидност на свидетелствата по този раздел се събират такси, равни на предвидените за тяхното издаване, намалени с 50 на сто.

 

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на дубликати на документи, когато това е разрешено, се събира такса 25 евро.

 

Чл. 44. За издаване на свидетелство, предвидено в закон или в конвенция, невключено в тарифата, се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) когато свидетелството удостоверява обстоятелства, отнасящи се до целия кораб - 20 евро;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) когато свидетелството удостоверява обстоятелства, отнасящи се до отделни механизми, част от оборудване и др. - 15 евро.

 

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на преписи, извлечения и документи по раздели II и III се събира такса 20 евро.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) Когато поискалият услугата по ал. 1 желае превод от един език на друг, таксата се увеличава с 0,25 евро за всеки стандартен машинописен ред.

 

Чл. 46. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За заверка на свидетелство, потвърждаваща извършването на периодичен, годишен и междинен или подновителен преглед на речни кораби по раздел I, с изключение на прегледа по чл. 20 и 21, както и за прегледи по чл. 32 се събира такса 20 евро.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на заверка на свидетелство за годност, потвърждаваща извършването на ежегоден преглед, се събира такса 15 евро. Когато свидетелството е на кораб с големина до 40 БТ, се събира такса 5 евро.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на контролен талон за преглед на кораб се събира такса 5 евро.

 

 

Раздел III.
Регистрационни и други такси

 

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.)

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

 

Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50, изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За заверка на корабни документи като корабен дневник, машинен дневник, радиодневник, маневрен дневник, дневник за нефтени и други, подлежащи на заверка корабни документи, се събира такса 5 евро.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на проверка за съответствие с международните изисквания и за заверка на корабен план за борба със замърсяване с нефт при аварии, на корабен план за борба със замърсяване с вредни течни вещества при аварии, на корабен план за управление на твърди отпадъци, на корабен план за сигурност, на ръководство за безопасно товарене/разтоварване и на други планове и ръководства, които подлежат на утвърждаване от администрацията, се събира такса в размер 100 евро.

 

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За заверка на екипажен списък на кораб се събират следните такси:

1. за задгранично плаване - 10 евро;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) за плаване във вътрешните води и териториалното море и местно плаване по р. Дунав - 5 евро.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За изготвяне на копие от екипажен списък по т. 1 за всеки екземпляр се събира такса 2 евро и по т. 2 - 1 евро.

 

Чл. 52. (1) За издаване на свидетелство за отплаване преди всяко отплаване на кораба, но не повече от един път в денонощието се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) на морски кораби над 40 БТ, извършващи международен рейс - 50 евро;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) на речни кораби:

а) на речни кораби с изключение на малките кораби за развлечение, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа - 10 евро;

б) на малки кораби, ползвани за развлечение, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа - 5 евро.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) При плаване на малки кораби, ползвани за развлечение, между българските пристанища на р. Дунав такса не се събира.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

(4) За шлепове, секции и лихтери, включени в състав или натоварени на лихтеровоз, такси не се събират. Такси се събират само за влекача, тласкача или лихтеровоза, придвижващ състава.

 

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За проверка на кораб с цел да се установи количеството на натоварените или разтоварените товари, пресмятането на устойчивостта на кораба или условията за безопасност се събира такса 100 евро за всеки час от употребеното време, но не по-малко от 200 евро за една извършена проверка.

 

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За изготвяне или проверка и заверяване на корабен товарен план за съответствие с изискванията на Международния кодекс за превоз на зърно насипно съгласно изискванията на глава IV от Резолюция А.749(18) за товарене на живи животни и дървен материал на палубата и за товарене на насипни товари, посочени в Приложение "А" на Международния кодекс за превоз на насипни товари, се събират следните такси:

(Евро)

Бруто тонаж на кораба Изготвяне на товарен план Проверка и заверяване на товарен план
до 500 300 200
от 500 до 1600 500 300
над 1600 800 500


(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) За изготвяне или проверка и заверяване на корабен товарен план за товарене на тежки колети на палубата с единична или обща маса над 10 мт, както и за товари, посочени в анекс 5 към Международния кодекс за безопасно товарене и укрепване на товари, се събират следните такси:

(Евро)

Бруто тонаж на кораба Изготвяне на товарен план Проверка и заверяване на товарен план
до 500 100 50
от 500 до 1600 150 80
над 1600 200 100

 

Чл. 55. (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За изготвяне или проверка и заверяване на корабен план за товарене на опасни товари, в т.ч. заверка на товарен план - разрешение за товарене по Международния кодекс за превозване на насипни товари (приложение Б), проверка на изчисления, прегледи и други преди и по време на товарене се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Изготвяне на товарен план Заверка на товарен план
до 500 30 20
от 501 до 1600 50 30
над 1600 80 50

 

Чл. 56. (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За наблюдение и проверка от специалист на Изпълнителната агенция "Морска администрация" на товарно-разтоварни операции на опасни товари на кораб, когато това е поискано от капитан или пристанищен оператор, за изпълняване изискванията на международния Кодекс за превозване на опасни товари по море на IMO, както и за консултации по характера и качествата на товар, клас на опасност и мерки за безопасност се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) първоначална такса - 20 евро;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) за всеки започнат час - 10 евро.

 

Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на дейностите по чл. 54 и 55 в извънработно време и в почивни и празнични дни таксите се увеличават, както следва:

1. с 5 на сто - за часовете от 17,30 до 22,00 ч.;

2. с 10 на сто - за часовете от 22,00 до 6,00 ч.;

3. с 15 на сто - за събота, неделя и национални празници.

 

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) (1) За заверка на документи, удостоверяващи годност или наличие на съответни технически характеристики на механизми, оборудване, изделия и др., проверени или изпитани от Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от упълномощени от нея организации, лаборатории и др., се събира такса 20 евро за всеки документ.

(2) За заверка на копия от документите по ал. 1 се събира такса 10 лв.

 

Чл. 58. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.)

 

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За съставяне и издаване на протокол (акт) за понесени щети от аварии в случаите, когато аварията не се разследва, се събира такса 100 евро.

 

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на удостоверение за хидрометеорологичната обстановка се събира такса 20 евро за всяко денонощие.

 

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) За извършване на процедура за задържане на кораб, товари или имущество по реда на чл. 365 от Кодекса на търговското корабоплаване или по реда на обезпечителното производство по Гражданския процесуален кодекс се събира такса 1000 евро.

 

 

Раздел IV.
Такси за девиационна обработка на корабите

 

Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За девиационна обработка на кораб се събират следните такси:

(в евро)

Бруто тонаж на кораба Унищожаване и определяне на остатъчна девиация на магнитен компас Унищожаване и определяне на остатъчна девиация на радиопеленгатор Центровка на магнитен компас Центровка и регулиране на радиопеленгатор
до 500 10 10 10 10
над 500 200 200 50 50

 Раздел V.
Такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" от корабите при посещението им в българските пристанища за обществен транспорт (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 14.12.2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 29.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

 

Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64а. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 14.12.2000 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 14.12.2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 14.12.2000 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 14.12.2000 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 14.12.2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 14.12.2000 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64з. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 14.12.2000 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64и. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 14.12.2000 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64к. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 14.12.2000 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 64л. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

 

 

Раздел VI.
Редуциране размера на таксите

 

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.)

Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

 

Чл. 67. Размерът на таксите за измерване по чл. 15 и 16 на кораб от серия, на която първият кораб вече е измерен, се редуцира с 0,5.

 

Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.)

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.)

 

Чл. 69. Валутните средства, събрани от тези такси, се продават единствено на Българската народна банка.

 

 

Глава втора.
ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКИ КОРАБИ И ЛИЦА В МОРСКИТЕ И РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА

 

Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Българските кораби и лица заплащат таксите по глава първа в левове. Превръщането на еврото в левове се извършва по централния курс на Българската народна банка. Този курс се прилага за текущия месец.

 

Чл. 71. За наблюдение на строителство, ремонт, модернизиране и реконструиране на кораб, както и за одобряване на серийно производство на ново изделие се събира такса 1 на сто от стойността на обекта на наблюдение (контрол), но най-малко 100 лв.

 

Чл. 72. (1) За съгласуване или одобряване на проектна или друга документация или част от нея, свързана с кораб или съоръжение от него, обект на контрол от страна на Изпълнителната агенция "Морска администрация", се събира такса 200 лв. за заверка на всеки документ. За заверка на копие от тази документация се събира такса 10 лв.

(2) За заверки на документи, които имат пояснителен или статистически характер, се събира такса 50 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) За съгласуване или одобряване на промени в съгласувана или одобрена документация по ал. 1 се събира такса 100 лв. за заверка на всеки документ. За заверка на копие от тази документация се събира такса 10 лв.

 

Чл. 73. За съгласуване и разрешаване разполагането на плаващи или закотвени съоръжения се събират следните такси:

1. за сондажни и добиващи съоръжения - 1000 лв.;

2. за даляни и мидени полета - 500 лв.;

3. (нова - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за работа във или в близост на фарватера и издаване на "Известие до корабоплавателите" - 100 лв.

 

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За вписване в Регистъра на корабите на Република България се събират следните такси:

1. на морски кораби с големина до 40 БТ и на малки кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 100 лв.;

2. на морски кораби, по-големи от 40 БТ, и на другите кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 300 лв.

 

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.)

 

Чл. 76. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За вписване в Регистъра на корабите на Република България на промени в техническите и другите данни на кораб се събират следните такси:

1. на морски кораби с големина 40 БТ и на малки кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 50 лв.;

2. на морски кораби, по-големи от 40 БТ, и на другите кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 100 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За вписване или заличаване в Регистъра на корабите на Република България на ипотека или друга финансова тежест се събира такса 100 лв. Таксата се събира от собственика на кораба.

 

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на документ във връзка с вписване или отписване в Регистъра на корабите на Република България по чл. 74, 75 и 76 се събират следните такси:

1. на морски кораби с големина до 40 БТ и на малки кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 20 лв.;

2. на морски кораби, по-големи от 40 БТ, и на другите кораби, плаващи по вътрешните води на Европа - 75 лв.

 

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За писмени извлечения и справки, протоколи и други от регистри, различни от Регистъра на корабите на Република България, дневници, досиета на кораби и други корабни документи, водени от Изпълнителната агенция "Морска администрация", се събира такса по 10 лв. на започната страница.

 

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За издаване на документи за самоличност и правоспособност на морско лице се събират следните такси:

1. за свидетелство за правоспособност:

а) до 30 календарни дни - 20 лв.;

б) до 7 календарни дни - 40 лв.;

2. за моряшка или служебна книжка:

а) до 3 календарни дни - 10 лв.;

б) до 8 часа - 30 лв.;

3. за потвърждение на свидетелство за правоспособност:

а) до 30 календарни дни - 10 лв.;

б) до 7 календарни дни - 20 лв.;

в) до 8 часа - 30 лв.

(2) За извършване на записи в моряшки паспорти/книжки при командироване и откомандироване от кораб се събира такса в размер 5 лв.

 

Чл. 80. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване или преиздаване на свидетелство за завършен специален курс, изискван по международни конвенции или по национални нормативни актове за водач на плавателен съд до 20 БТ по море, водач на плавателен съд до 5 БТ по море и за водач на малък кораб по р. Дунав, се събира такса, както следва:

1. за обикновена услуга в рамките на 30 календарни дни - 5 лв.;

2. за бърза услуга в рамките на 7 календарни дни - 10 лв.;

3. за експресна услуга в рамките на 8 часа - 15 лв.

 

Чл. 81. (1) (Предишен текст на чл. 81 - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) За издаване на удостоверение за плавателен стаж се събира такса 15 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) За издаване на копие на удостоверение за плавателен стаж се събира такса 5 лв.

 

Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) За заверка на фотокопие на документите по чл. 79, 80 и 81 се събира такса 3 лв. за всеки заверен лист.

 

Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За явяване на изпит за придобиване на правоспособност по Наредба № 6 от 2003 г. за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 83 от 2003 г.), с изключение на правоспособностите водач на плавателен съд до 20 БТ по море, водач на плавателен съд до 5 БТ по море и водач на малък кораб по р. Дунав, се събира такса в размер 50 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За явяване на изпит за правоспособност - водач на плавателен съд до 20 БТ по море, водач на плавателен съд до 5 БТ по море и водач на малък кораб по р. Дунав, се събира такса 15 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За явяване на изпит за приравняване на правоспособност съгласно наредбата по ал. 1 се събира такса 20 лв.

 

Чл. 82а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) За проверка и заверяване на "Дневник за практическа подготовка" се събира такса 5 лв.

 

Чл. 83. (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) Стойността на използваните ценни книжа, формуляри, бланки, образци, книжки и други документи, както и стойността на пощенските и куриерските услуги не е включена в таксите и се заплаща отделно.

 

Чл. 83а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) Таксите по глава първа, с изключение на тези по раздел V, и по глава втора се събират от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

(Глава втора "а" ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРИСТАНИЩНА АДМИНИСТРАЦИЯ" (НОВА - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г., ЗАЛ. - ДВ, БР. 78 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 05.09.2008 Г.)

Чл. 83б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За извършване на проверка на експлоатационната годност на пристанище или пристанищен терминал по искане на заинтересуваното лице с цел издаване на удостоверение за експлоатационна годност се събират следните такси:

1. за пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище - 1000 лв.;

2. за пристанище по чл. 107 - 109 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) - 600 лв.

(2) За извършване на проверка на експлоатационната годност на пристанище или пристанищен терминал по искане на заинтересуваното лице с цел преценка на изпълнението на дадените задължителни предписания и отменяне на наложените с тях ограничения се събират следните такси:

1. за пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище - 325 лв.;

2. за пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ - 175 лв.

 

Чл. 83в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За разглеждане на заявление за извършване на вписване в Регистъра на пристанищата на Република България се събира такса в размер 200 лв.

(2) За разглеждане на заявление за извършване на вписване в Регистъра на пристанищните оператори в Република България се събира такса в размер 200 лв.

 

Чл. 83г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., в сила от 05.09.2008 г.) За предоставяне на информация от публичните регистри, водени от Изпълнителна агенция "Морска администрация", се събира такса в размер 25 лв. на страница.

(2) Освобождават се от заплащане на таксата по ал. 1 държавните органи и органите на местно самоуправление, направили служебно запитване.

 

Чл. 83д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., в сила от 05.09.2008 г.) За съгласуване на документ, който според изискванията на Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 32, 53 и 100 от 2006 г. и бр. 103 от 2007 г.) трябва да бъде съгласуван от Изпълнителна агенция "Морска администрация", се събира такса в размер 75 лв.

 

Чл. 83е. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За одобряване на план за приемане и обработване на отпадъци за пристанище или пристанищен терминал се събират следните такси:

1. за пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище - 200 лв.;

2. за пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ - 100 лв.

(2) За одобряване на промени в план за приемане и обработване на отпадъци за пристанище или пристанищен терминал по реда на чл. 11д, ал. 1 и 2 от Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата се събира 50 на сто от таксата по ал. 1.

(3) За преразглеждане и одобряване на план за приемане и обработване на отпадъци за пристанище или пристанищен терминал по реда на чл. 11д, ал. 3 от Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата се събира 50 на сто от таксата по ал. 1.

 

Чл. 83ж. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За извършване на оценка на сигурността на пристанище и изготвяне на план за сигурност на пристанище се събира такса в размер 1600 лв.

(2) За извършване на оценка на сигурността на пристанище с цел актуализиране на плана за сигурност и за изготвяне на актуализиран план за сигурност на пристанище се събира 50 на сто от таксата по ал. 1.

 

Чл. 83з. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За одобряване на оценка на сигурността на пристанище, направена от призната организация по сигурността, или на план за сигурност на пристанище, изготвен от такава организация, се събира такса в размер 742 лв.

 

Чл. 83и. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За издаване на удостоверение за съответствие на пристанище или пристанищен терминал по чл. 84б, ал. 1 от Наредба № 53 от 2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата (обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г. и бр. 70 от 2007 г.) се събира такса в размер 356 лв.

(2) За заверка на удостоверение за съответствие на пристанище или пристанищен терминал по чл. 84б, ал. 3 от Наредба № 53 от 2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата се събира такса в размер 650 лв.

 

Чл. 83к. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За право на ползване на акваторията собствениците на пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и на пристанищата по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ заплащат годишна акваториална такса, както следва:

1. За морските пристанища: Такса
а) пристанище за обществен транспорт с регионално значение 40 лв. за 1 метър кейов фронт
б) пристанище със специално предназначение 30 лв. за 1 метър кейов фронт
в) яхтено или рибарско пристанище 10 лв. за 1 метър кейов фронт
2. За речните пристанища
а) пристанище за обществен транспорт с регионално значение 25 лв. за 1 метър
брегова линия
б) пристанище със специално предназначение 15 лв. за 1 метър
брегова линия
в) яхтено или рибарско пристанище 10 лв. за 1 метър
брегова линия


(2) "Дължина на кейовия фронт на пристанището" е сборът от линейните дължини в метри на тези части от пристанищните съоръжения и на тези страни от разположените в акваторията на пристанището понтони, докове, плаващи платформи и други плаващи устройства, които могат да се използват за безопасно приставане, престояване и обслужване (в това число и ремонт) на кораби.

(3) "Дължина на бреговата линия на пристанището" е измерената в метри дължина на заключената в границите на пристанищната територия линия, която следва общите контури на брега.

(4) Изчисляването на размера на дължимата годишна акваториална такса за всяко пристанище се извършва въз основа на вписаните в Регистъра на пристанищата на Република България данни.

 

Чл. 83л. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация на пристанище или на удостоверение за регистрация на пристанищен оператор се събира такса 50 лв.

 

Чл. 83м. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) Таксите по тази глава, с изключение на акваториалната такса по чл. 83к, се заплащат от физическите и юридическите лица при предявяване на искането за извършване на административната услуга.

(2) Акваториалната такса по ал. 1 се заплаща до 31 март на текущата година.

(3) Когато пристанището е вписано в Регистъра на пристанищата на Република България след 1 януари на календарната година, дължимата за същата година акваториална такса се заплаща в едномесечен срок след датата на влизане в сила на заповедта за вписване. В този случай размерът й е пропорционален на броя на месеците, които остават до края на годината, считано от първо число на месеца, следващ този, през който е влязла в сила заповедта за вписване в регистъра.

(4) Когато в течение на календарната година дължината на кейовия фронт на морското (съответно на бреговата линия на речното) пристанище бъде увеличена, в едномесечен срок след датата на влизане в сила на заповедта за вписване на промяната в Регистъра на пристанищата на Република България собственикът на пристанището доплаща разликата между заплатената и дължимата акваториална такса. Размерът на сумата, която трябва да бъде доплатена, е пропорционален на броя на месеците, които остават до края на годината, считано от първо число на месеца, следващ този, през който е влязла в сила заповедта за вписване.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., в сила от 05.09.2008 г.) Заплащането на всички такси по тази глава се извършва по банков път по сметката на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

Чл. 83н. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) В случай че по заявлението за вписване или по искането за издаване, одобряване, съгласуване или заверка на документ е постановен отказ, заплатената такса не се възстановява.

 

 

Глава трета.
ТАКСИ ЗА ЛИЦЕНЗИ, РАЗРЕШЕНИЯ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 49 ОТ 2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г.)

 

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на преглед на автомобили, използвани за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, и на автомобили, използвани за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им, се събират следните такси:

1. за автомобили, използвани за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС - 10 лв.;

2. за автомобили, използвани за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им - 10 лв.

 

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) За явяване на изпит за професионална компетентност на превозвач на пътници и товари се събира такса 25 лв.

 

Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За явяване на изпит за водач на таксиметров автомобил и за водач, превозващ опасни товари, или за консултант по безопасността при превоза на опасни товари се събират следните такси:

1. за водач на таксиметров автомобил - 15 лв.;

2. за водач, превозващ опасни товари (за основен или опреснителен курс) - 20 лв.;

3. за водач, превозващ опасни товари (за специализиран курс) - 10 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) за първоначално явяване на изпит за получаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари:

а) за първа част (отворени въпроси) - 20 лв.;

б) за втора част (за съответния модул):

аа) Модул Клас 1 - 10 лв.;

бб) Модул Клас 2 - 10 лв.;

вв) Модул Клас 7 - 10 лв.;

гг) Модул Клас 3.4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 - 10 лв.;

дд) Модул товари UN-идентификационни номера 1202, 1203 и 1223 - 10 лв.;

5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) за явяване на изпит за удължаване срока на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари:

а) за първа част (отворени въпроси) - 15 лв.;

б) за втора част (за съответния модул):

аа) Модул Клас 1 - 5 лв.;

бб) Модул Клас 2 - 5 лв.;

вв) Модул Клас 7 - 5 лв.;

гг) Модул Клас 3.4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 - 5 лв.;

дд) Модул товари UN-идентификационни номера 1202, 1203 и 1223 - 5 лв.

 

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) Събира се такса 4 лв. за издаване на удостоверение за:

1. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) пътни превозни средства за обществен превоз на пътници или товари;

3. годност на ППС за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

4. водач на лек таксиметров автомобил;

5. професионална компетентност;

6. обучение на водачи на превозни средства, превозващи опасни товари;

7. преминато обучение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари;

8. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.)

10. преподаватели за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

(2) Събира се такса 4 лв. за продължаване срока на удостоверение за:

1. обучение на водачи на превозни средства, превозващи опасни товари;

2. преминато обучение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари;

3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.)

11. (нова – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 30.05.2014 г.) психологическа годност.
(2) Събира се такса 4 лв. за продължаване срока на удостоверение за:
1. обучение на водачи на превозни средства, превозващи опасни товари;
2. преминато обучение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари;
3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.).

 

Чл. 87а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) (1) За разглеждане на заявление и за издаване на удостоверение за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари, се събират следните такси:

1. за автоцистерна - 200 лв.;

2. за всички останали пътни превозни средства - 50 лв.

(2) За продължаване срока на удостоверение за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари, се събира такса 50 лв.

 

Чл. 88. За издаване на дубликат на удостоверение по чл. 87 се събира такса 4 лв.

 

Чл. 88а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За провеждане на процедура за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се събират следните такси:

1. за МПС категория М3 и N3 - 2500 лв.;

2. за МПС категория М2 и N2 - 2000 лв.;

3. за ППС категория М1, N1, О3 и О4 - 1500 лв.;

4. за ППС категория L и О2 - 1000 лв.;

5. за ППС категория О1 - 800 лв.;

6. за система - 500 лв.;

7. за компонент и отделен технически възел - 300 лв.

(2) За издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се събират следните такси:

1. за ППС - 200 лв.;

2. за система, компонент и отделен технически възел - 100 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на ППС се заплаща такса в размер 100 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ППС се заплаща такса в размер 100 лв.

 

Чл. 88б. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За проверка и заверяване на протокол за демонтаж на фискална памет на електронен таксиметров апарат се събира такса 4 лв.

 

Чл. 88в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за определяне на техническа служба се събира такса 200 лв.

 

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.)

 

Чл. 89а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За издаване на лиценз на Общността на превозвач за извършване на превози на пътници или товари се събира такса 500 лв.

 

Чл. 89б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.)

Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.)

 

Чл. 90а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) За издаване на заверено копие на лиценз на Общността за извършване на превози на пътници или товари се събира такса 10 лв.

 

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) За издаване на лиценз за продължаване срока на лиценза на Общността или за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза, се събира такса 100 лв.

 

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., бр. 101 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За издаване на дубликат на лиценз на Общността, както и на дубликат на заверено копие на лиценза на Общността се събира такса 10 лв.
Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., бр. 49 от 2002 г., бр. 101 от 2005 г.) За издаване на разрешително за международни превози на товари за всеки отделен формуляр се събират следните такси:
1. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) за еднократно разрешително - 10 лв.;
2. за многократно целогодишно разрешително за една държава - 200 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) за многократно целогодишно разрешително на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ/СЕМТ разрешително) - за всеки месец от валидността му, считано от месеца на получаването му - 70 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) за многократно ЕКМТ (СЕМТ) с едномесечен срок на валидност - 70 лв.
Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., бр. 101 от 2005 г., отм., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.).
Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., бр. 101 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) За издаване на разрешително за международен превоз на пътници по автобусна линия се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за държавата, явяваща се краен пункт по маршрута на линията - 400 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за държавата, явяваща се начален пункт по маршрута на линията - 400 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) за всяка транзитна държава - 50 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на всеки отделен допълнителен формуляр разрешително извън определените по ал. 1 за територията на Република България се събира такса 400 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) За преиздаване на разрешително за международен превоз на пътници по автобусна линия поради промяна в обстоятелствата превозвачът заплаща такса 50 лв.

 

Чл. 95а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.)

 

Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на разрешително за международни совалкови превози на пътници с автобуси за всеки отделен формуляр се заплащат следните такси:

1. за съседни и други държави - 200 лв.;

2. за всяка транзитна държава - 50 лв.

 

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на книжка с пътнически ведомости ИНТЕРБУС за случаен международен превоз на пътници с автобус и за издаване на пътна книжка с пътни формуляри за случаен международен превоз на пътници с автобус до държави - членки на Европейския съюз, се събира такса в размер 100 лв.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

(3) За издаване на еднократно разрешително, когато такова се изисква от международните договори, по които Република България е страна, за случаен международен превоз на пътници с автобус за всеки формуляр се събира такса 30 лв.

 

Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на сертификат за извършване на международен превоз на пътници с автобус за собствена сметка се събира такса в размер 30 лв.

 

Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване на разрешително на чуждестранен превозвач за международен превоз на пътници с автобусен транспорт по редовна двустранна линия или по линия, чийто маршрут преминава транзит през територията на Република България, от превозвача се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) за превозвач, който е партньор по двустранна автобусна линия - 400 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за транзитна автобусна линия - 400 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на всеки отделен допълнителен формуляр разрешително извън определените по ал. 1 за територията на Република България се събира такса 400 лв.

 

Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на българско разрешително за чуждестранен товарен автомобил в граничен пункт или другаде на територията на страната се събират следните такси:
1. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2016 г.) за двустранни или транзитни превози - 1500 евро или левовата им равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка;
2. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2016 г.) за превоз на товари от или за трета страна - 3000 евро или левовата им равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2016 г.) За издаване на българско разрешително за чуждестранен автобус в граничен пункт или другаде на територията на страната се събира такса 1500 евро или левовата им равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) Когато таксите по ал. 1 и 2 се събират от Агенция "Митници", те се превеждат до 10-о число на всеки следващ месец по сметката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а неизползваните разрешителни се отчитат до 15 февруари на следващата календарна година.

 

Чл. 100. (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм., бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари в страната и за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събират следните такси:
1. за обществен превоз на пътници или товари - 300 лв.;
2. за таксиметров превоз на пътници - 100 лв.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса 10 лв.
(3) За продължаване срока на лиценза и за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза за извършване на обществен превоз на пътници или товари в страната или в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса 100 лв.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За издаване на дубликат на лиценза и удостоверението за регистрация се заплаща такса 10 лв.
(5) Таксите по този член се заплащат при подаване на необходимите документи.
Чл. 100а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2002 г., отм., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.).
Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) За разглеждане на заявление за преглед на съответствието на контролно-технически пункт с изискванията към него за провеждане на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства се събират следните такси:
1. за технически пункт от V категория - 150 лв.;
2. за технически пункт от I, II, III и IV категория - 100 лв.;
3. за всяка допълнителна линия към издаденото разрешение - 50 лв.
Чл. 102. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За издаване на разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) за всеки технически пункт от I категория - 500 лв.;
2. за всеки технически пункт от II категория - 1000 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) за всеки технически пункт от III категория - 1000 лв.;
4. (доп. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) за всеки технически пункт от IV ТБ категория, в който всички линии за преглед на ППС са оборудвани само за извършване на преглед на пътни превозни средства от категория Ттб - 200 лв.;
5. за всеки технически пункт от IV ТМ категория - 200 лв.;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) за всеки технически пункт от V категория - 1500 лв.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) Когато в технически пункт от IV ТБ категория има линия или линии, оборудвани за извършване на преглед на ППС от други категории, различни от Ттб, за издаването на разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС в този пункт се събира такса 1000 лв.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.).
(4) За промяна в списъка към разрешението се заплаща такса 20 лв.
(5) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2002 г., доп., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 96 от 2011 г.) За промяна на категорията на технически пункт се заплаща такса, както следва:
1. от II в III категория - 1000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) от II в V категория - 1000 лв.;
3. от III в V категория - 1000 лв.
(6) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2002 г., изм., бр. 101 от 2005 г., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За отразяване на промени във вписаните обстоятелства се събира такса 50 лв.
(7) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2002 г., отм., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.).
Чл. 102а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За разглеждане на заявление за издаване на персонализирана карта с чип за дигитални тахографи се събира такса в размер 10 лв.
Чл. 103. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2002 г.).
Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2002 г.).
Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2002 г.).
Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) (1) (Отм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За издаване на дубликат на разрешението по чл. 102 и на списъка към него се събира такса 10 лв.
Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.).
Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За заверяване на документи се събира такса в размер 3 лв.
Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2002 г., бр. 101 от 2005 г., отм., бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.).
Чл. 109а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) За издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, който е гражданин на държава, която не е членка на Европейския съюз, се събира такса 15 лв.
Чл. 109б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) За издаване на дубликат на сертификат за водач на моторно превозно средство, който е гражданин на държава, която не е членка на Европейския съюз, се събира такса 10 лв.
Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2002 г., отм., бр. 101 от 2005 г.).
Чл. 110а. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2002 г., изм., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС със списък на превозните средства, на преподавателите, на учебните кабинети и на учебните площадки към разрешението се събира такса 250 лв.
Чл. 110б. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2002 г., изм., бр. 101 от 2005 г.) За промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за включване в списъка към него, и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на списъка към него, се събира такса 50 лв.
Чл. 110в. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., доп., бр. 96 от 2011 г., изм., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За извършване на преглед за издаване на протокол за годност на материалната база на лицата, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, се събира такса в размер 50 лв.
Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2002 г., бр. 101 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 96 от 2011 г.) (1) За организиране и провеждане на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се събират следните такси:
1. за провеждане на изпит в одобрен кабинет на учебен център, за всяка група за изпит - 100 лв.;
2. за провеждане на изпит в кабинет на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", за всеки кандидат - 20 лв.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.06.2014 г.) За организиране и провеждане на практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се събират следните такси:
1. за провеждане на изпит на група, заявена и формирана от учебен център, за всяка група за изпит – 100 лв.;
2. за провеждане на изпит на група, формирана от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", за всеки кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС:
а) от категория АМ, А1, А2, А, В1, В, ВЕ, Ткт, Ттм, както и в случаите по чл. 155, ал. 9 и 10 от Закона за движението по пътищата – 12 лв.;
б) от категория С1, С, С1Е, СЕ, D1D, D1Е или DЕ – 20 лв.
Чл. 111а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За извършване на преглед за издаване на протокол за съответствие с изискванията към материалната база на лицата, организиращи курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им, се събира такса в размер 50 лв.
Чл. 111б. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За вписване в регистъра и за издаване на удостоверение за регистрация на лицата, организиращи курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им, се събира такса в размер 400 лв.
(2) За изменение и допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация по ал. 1 се събира такса в размер 50 лв.
Чл. 111в. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За разглеждане на заявление за издаване на карта за квалификация на водача за първоначално или за периодично обучение се събира такса в размер 10 лв.
Чл. 111г. (Нов – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 30.05.2014 г.) (1) За извършване на оглед на психологическа лаборатория за съответствие с изискванията за годност към лабораториите се събира такса 50 лв.
(2) За издаване на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата се събира такса 400 лв.
(3) За издаване на дубликат на удостоверението по ал. 2 се събира такса 50 лв.
(4) За промяна на данни, вписани в удостоверението по ал. 2, за промяна в списъка на психологическите лаборатории към удостоверението и за промяна в списъка на психолозите към удостоверението се събира такса 50 лв.
(5) За извършване на трето психологическо изследване се събира такса 50 лв.
(6) За издаване на удостоверение за психологическа годност и за издаване на дубликат на удостоверението се събира такса 10 лв.

 

Чл. 112. За използваните формуляри, образци, бланки, пътни книжки се заплащат такси, както следва:

1. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.)

3. за индивидуален печат за заверка на протоколите и знаците за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС - 20 лв.;

4. за пътна книжка за случаен превоз, за пътна книжка за таксиметров превоз - 2 лв.

 

Чл. 112а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 15.12.2011 г.)

 

Чл. 112б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване на разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари се събират следните такси:

1. на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари - 400 лв.;

2. на водачи на МПС за превоз на опасни товари - 250 лв.;

3. на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари - 250 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) За проверка на съответствието на учебен кабинет с изискванията на чл. 11 от Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18 от 2010 г.) се събира такса 50 лв.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) За продължаване срока на разрешението и за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешението за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти по сигурността при превозите на опасни товари и в списъка към него, се събира такса 50 лв.

 

Чл. 112в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2011 г.) Таксите по чл. 91, 92 и чл. 100, ал. 2, ал. 3 относно отразяването на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, и ал. 4 се заплащат в двоен размер, когато по искане на превозвача съответният документ се издава в срок 24 работни часа, и в троен размер, когато се издава в срок 4 работни часа.

 

Чл. 112д. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2011 г., в сила от 15.12.2011 г.) За предаване на заявените от контролно-техническите пунктове комплекти документи за извършване на проверка на техническата изправност на ППС, използвани за извършване на периодичните прегледи, се събира такса в размер 1,40 лв.

 

 

Глава четвърта.
ТАКСИ ЗА СВИДЕТЕЛСТВА, УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2001 Г.)

 

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване и за годишна заверка на удостоверение за експлоатационна годност на летище и летателна площадка се събират следните такси:

(в лева)

Вид летище/летателна площадка Такса за издаване Такса за годишна заверка
1. Летище за обществено ползване за
обслужване на международни и
вътрешни превози на пътници и
товари:
   
  а) с до 5 хил. броя обслужени
самолети годишно
5000 1000
  б) с над 5 до 15 хил. броя обслу-
жени самолети годишно
20000 5000
  в) с над 15 хил. броя обслужени
самолети годишно
35000 10000
2. Летище за обслужване на полети за
авиационни услуги (без превозни
услуги) срещу заплащане, техноло-
гично летище или летателна площадка
2000 500

 

Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване и за годишна заверка на лиценз за летищен оператор се събират следните такси:

(в лева)

В зависимост от вида на ползваното летище Такса за издаване Такса за годишна заверка
1. Летище за обществено ползване за
обслужване на международни и
вътрешни превози на пътници и
товари:
   
  а) с до 5 хил. броя обслужени
самолети годишно
2500 500
  б) с над 5 до 15 хил. броя обслуже-
ни самолети годишно
15000 3000
  в) с над 15 хил. броя обслужени
самолети годишно
30000 8000
2. Летище за обслужване на полети за
авиационни услуги (без превозни
услуги) срещу заплащане
2000 100

 

Чл. 115. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване и за годишна заверка на лиценз за оператор по наземно обслужване се събират следните такси:

(в лева)

Вид летищна дейност Такса за издаване в зависимост от годишния брой обслужени самолети на летището Такса за годишна заверка
с до 5 хил.бр. с над 5 до 15 хил.бр. с над 15 хил.бр.
1. Наземно администриране и надзор 800 1500 3000 500
2. Обслужване на пътници 1200 1500 4000 1000
3. Обработка на багажи 1200 2000 5000 1000
4. Обработка на товари и поща 1200 2000 5000 1000
5. Перонно обслужване
на въздухоплавателни средства
1200 2000 5000 1000
6. Обслужване на
въздухоплавателни
средства
1200 1500 3000 1000
7. Обслужване на
въздухоплавателни
средства с горива
и масла
2000 5500 16200 5000
8. Техническо обслуж-
ване на въздухопла-
вателни средства
800 2500 3000 500
9. Полетни операции и
администриране на
екипажите
800 2500 3000 500
10. Наземен транспорт 800 1500 3000 500
11. Обслужване на
бордния бюфет
800 1500 3000 500

 

Чл. 115а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) Броят на обслужените самолети годишно за съответните летища се определя въз основа на статистическите отчети за предходната календарна година.

 

Чл. 115б. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За издаване и за годишна заверка на удостоверение за експлоатационна годност на системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства, за товарене и разтоварване на багажи, товари и поща се събират следните такси:

(в лева)

Видове системи и съоръжения Такса за издаване Такса за годишна заверка
1. Стационарни багажни ленти в
пътническите терминали
300 100
2. Транспортни ленти за товарене или
разтоварване на багажи и товари
300 150
3. Гишета за регистрация на пътниците
(транспортна лента и теглилка)
100 50
4. Теглилки за багажи и товари 250 100
5. Информационни системи за пътници 150 50
6. Системи за регистрация на пътници
и обработка на багажите им
500 300
7. Техника за транспортиране на
багажи, товари и поща
200 100
8. Техника за натоварване и разтовар-
ване на багажи, товари и поща
500 300
9. Перонни автобуси 300 200
10. Средства за наземно електроза-
хранване
300 200
11. Горивозареждащи машини и транс-
портни авиоцистерни
500 300
12. Средства за обслужване на санитар-
ните възли на самолетите
250 100
13. Подвижни стълби за качване и
слизане на пътниците
100 50
14. Средства за зареждане на самолетите
с вода за пиене
200 100
15. Средства за противообледенителна
обработка на въздухоплавателни
средства
300 100
16. Влекачи, включително влекачи на
въздухоплавателни средства
350 200
17. Машини за зареждане на бордния
бюфет
300 100


(2) Таксите по ал. 1 са за издаване на едно удостоверение или за извършване на една заверка на една система или съоръжение.

 

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на удостоверение за експлоатационна годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане, свързани с предмета на дейност на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", се събират следните такси:

(в лева)

Вид на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане Такса
1. Лаборатория за тест на навигаци онните съоръжения за въздушна
навигация и кацане
20000
2. Курсо-глисадна система за точен подход за кацане 30000
3. Първичен радиолокатор 50000
4. Вторичен радиолокатор 40000
5. Автоматизирана система за изобразяване на многорадарна и
планова информация
250000
6. Радиолокатор за обзор на летателното поле 7000
7. Метеорологичен радиолокатор 7000
8. Автоматизирана метеорологична наблюдателна система 8000
9. Всенасочен радиофар 6000
10. Приводна радиостанция 6000
11. Далномерна система 7000
12. Автоматичен радиопеленгатор 6000
13. Светотехническа система за кацане 4000
14. Автоматизирана система за комуникация "земя-земя" и "въздух-земя" 30000
15. Система за управление на въздушното пространство 10000
16. Система за управление на потока от въздушно движение 10000
17. Система за аеронавигационно инфор мационно обслужване 10000


Чл. 116а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване, изменение и/или продължаване на срока на валидност на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване се събира такса в зависимост от видовете предоставяни обслужвания, определена по следната формула:

Т = ОВД + КНО + МЕТ + АИО,

където: Т е общият размер на таксата;

ОВД - таксата за предоставяне на обслужване на въздушното движение;

КНО - таксата за предоставяне на обслужване по комуникация, навигация и обзор;

МЕТ - таксата за предоставяне на метеорологично обслужване;

АИО - таксата за предоставяне на аеронавигационно информационно обслужване, определена, както следва:

 

(в лева)

Вид предоставяно аеронавигационно обслужване Такса по ред
1. За предоставяне на обслужване на въздушното
движение (ОВД)
50000
2. За предоставяне на обслужване по комуникация,
навигация и обзор (КНО)
40000
3. За предоставяне на метеорологично обслужване
(МЕТ)
30000
4. За предоставяне на аеронавигационно инфор-
мационно обслужване (АИО)
20000

 

Чл. 116б. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За изпълнение на изискванията на чл. 7 и 8 на Регламент (ЕС) 550/2004, на Регламент (ЕК) 2096/2005, на чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване и на Наредба № 2096 от 2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България (ДВ, бр. 102 от 2006 г.) доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО), притежаващи свидетелство за аеронавигационно обслужване, заплащат годишна такса в размер 385 000 лв. до 21 юни на текущата година.

 

Чл. 117. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., бр. 64 от 2008 г.) (1) (Предишен текст на чл. 117 – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) За издаване на свидетелство за идентифициране и достъп до зоните за сигурност се събират следните такси:

(в лева)

Видове свидетелства Такса по ред
1. Идентификационна карта:  
  а) първоначално издаване 20
  б) издаване при изтичане срока на валидност 20
  в) издаване при други случаи 60
2. Пропуск за достъп на лица:  
  а) първоначално издаване 20
  б) издаване при изтичане срока на валидност 20
  в) издаване при други случаи 60
3. Пропуск за достъп за моторни превозни средства:  
  а) първоначално издаване 20
  б) издаване при изтичане срока на валидност 20
  в) издаване при други случаи 60


(2) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) За издаване на сертификат за компетентност на персонал по сигурност се събират следните такси:

Вид на дейността Такса
1. За издаване на сертификат за компетентност за работа с конвенционален рентген:  
  а) на ръчен багаж и носени вещи от персонала 198
  б) на регистриран багаж 198
  в) на товари и поща и други сроки и материали 198
2. За издаване на сертификат за компетентност за проверка на регистриран багаж чрез EDS: 198 лв.  
3. За издаване на сертификат за компетентност за извършване на ръчна проверка:  
  а) на лица 176
  б) на ръчен багаж и носени вещи от персонала 176
  в) на регистриран багаж 176
4. За издаване на сертификат за компетентност за проверка за сигурност чрез ETD:  
  а) на ръчен и регистриран багаж 176
  б) на товари и поща 176
5. За издаване на сертификат за компетентност за проверка на МПС 176
6. За издаване на сертификат за комепентност за управление и контрол на служителите по сигурността 198
7. За издаване на сертификат за комепентност за контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране 176
8. За издаване на сертификат за комепентност за лица, изпълняващи дейности по контрол на качеството 385
9. За издаване на сертификат за комепентност за лица, извършващи обучение по сигурността, предвидено в Националната програма за обучение 231
10. За издаване на сертификат за комепентност в случай на изгубен/унищожен/откраднат/повреден 33

(3) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) За издаване на сертификати за компетентност на персонал по сигурността, осъществяващ проверки и контрол за сигурност, се събират следните такси:

(4) (Нова – ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Таксите за издаване на сертификатите по ал. 1, 2 и 3 се заплащат от:
1. летищния оператор, авиационния оператор, оператора по наземно обслужване и авиационния учебен център, чиито работници или служители са лицата, получаващи такива сертификати;
2. всяко физическо лице, когато не е в правоотношение със субектите по т. 1.

Чл. 117а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване на свидетелство за правоспособност по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г. и бр. 56 и 112 от 2004 г.) се събират следните такси:

(Лева)

Издаване на сртификати за компетентност на персонал по сигурността, осъществяващ проверки и контрол за сигурност Такса
1. За служители по сигурността, изпълняващи функционални задължения в пунктове за проверка за сигурност на лица/пътници, ръчен багаж и носени вещи от персонала и извършващи:  
  а) проверка с конвенционален рентген на ръчен багаж и носени вещи от персонала, ръчна проверка на лица, ръчна проверка на ръчен багаж и носени вещи, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране 396
  б) проверка с конвенционален рентген на ръчен багаж и носени вещи от персонала, ръчна проверка на лица, ръчна проверка на ръчен багаж и носени вещи, проверка за сигурност чрез ETD на ръчен и регистриран багаж, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране 462
  в) проверка с конвенционален рентген на ръчен багаж и носени вещи от персонала, ръчна проверка на лица, ръчна проверка на ръчен багаж и носени вещи, проверка за сигурност чрез ETD на ръчен и регистриран багаж, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране, управление и контрол на служителите по сигурността 528
2. За служители по сигурността, изпълняващи фнкционални задължения в пунктове за проверка за сигурност на регистриран багаж, извършващи:
  а) проверка с конвенционален рентген на регистриран багаж, ръчна проверка на регистриран багаж, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране 330
  б) проверка с конвенционален рентген на регистриран багаж, ръчна проверка на регистриран багаж, проверка за сигурност чрез ETD на ръчен и регистриран багаж, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране 396
  в) проверка с конвенционален рентген на регистриран багаж, ръчна проверка на регистриран багаж, проверка за сигурност чрез ETD на ръчен и регистриран багаж, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране, управление и контрол на служителите по сигурността 462
3. За служители по сигурността, изпълняващи функционални задължения в пунктове за проверка за сигурност на товари, поща и други стоки и материали и извършващи:
  а) проверка с конвенционален рентген на товари, поща и други стоки и материали, проверка за сигурност чрез ETD на товари и поща, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране 330
  б) проверка с конвенционален рентген на товари, поща и други стоки и материали, проверка за сигурност чрез ETD на товари и поща, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране, управление и контрол на служителите по сигурността 396
4. За служители по сигурността, изпълняващи функционални задължения в пунктове за проверка за сигурност на МПС и извършващи:
  а) проверка на МПС, проверка за сигурност чрез ETD, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране 306
  б) проверка на МПС, проверка за сигурност чрез ETD, контрол на достъпа, наблюдение и патрулиране, управление и контрол на служителите по сигурността 372
Административни действия Такса по ред
1. Първоначално издаване на свидетелство за правоспособност 40
2. Преиздаване на свидетелство за правоспособност 25
3. Вписване на квалификационен клас и/или разрешение към него 10
4. Потвърждаване валидността на квалификационен клас и/или
разрешение към него
10
5. Възстановяване на квалифика ционен клас 10
6. Признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава 100
7. Подмяна на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава 100


(2) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност на инженерно-техническия персонал се събират следните такси:

(в лева)

Инженерно-технически състав по ТО на ВС Първоначално освидетелстване Периодично освидетелстване Допълнителни отметки (за една отметка)
1. За промяна в съществу-
ващо свидетелство за
правоспособност в
Part-66 AML (съгласно
Регламент № 2042/03)
45 25 10
2. За издаване на ново
свидетелство за право-
способност по Part-66
AML (съгласно Регламент
№ 2042/03)
100 50 20

 

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За явяване на теоретичен изпит за свидетелство за правоспособност и за квалификационен клас се събират следните такси:

(Лева)

Теоретичен изпит Такса по ред
1. За свидетелство за правоспособност 30
2. За квалификационен клас 15


(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) Стойността на използваните книжки за свидетелства за правоспособност не е включена в таксите и се заплаща отделно.

 

Чл. 117б. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., изм., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) (1) За издаване на удостоверение на организации, свързани с поддържането на летателната годност, се събират следните такси:

(в лева)

Видове авиационни организации Такса за първоначално издаване или подмяна Годишен надзор Допълнение/изменение на удостоверение
1. Организации за техническото обслужване на големи ВС или ВС, използвани за търговски въздушен транспорт, и техническото обслужване на компоненти, предназначени да бъдат монтирани в тези ВС, съгласно част 145 на Регламент (ЕО) № 2042 от 2003 г. относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи, ЕАSA форма 3 12000 6000 6000
Категория от клас А 12000 3000 1500
Категория от клас В 6000 2000 1000
Категория от клас С 3000 1000 500
Категория от клас D 1000 500 500
Организация, в която работи само 1 лице 1000 500 500
2. Организации за техническо обслужване на малки ВС съгласно част М, подчаст F на Регламент (ЕО) № 2042 от 2003 г., ЕАSA форма 3
Категория от клас А 6000 1500 500
Категория от клас В 3000 100 500
Категория от клас С 1500 500 500
Категория от клас D 500 500 500
Организация, в която работи само 1 лице 500 500 500
3. Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност – Регламент (ЕО) № 2042 от 2003 г., част М, раздел "А", буква "Ж", ЕАSA форма 14
Самолети категория А1 – над 5700 kg 12000 6000 3000
Самолети категория А2 – 5700 kg и по-леки 3000 1000 500
Вертолети категория А3 3000 1000 500
Въздухоплавателни средства категория А4, различни от А1, А2 и А3 1500 1500 500
4. Организация за обучение на персонал по техническо обслужване Регламент (ЕС) № 2042 от 2003 г., част 147, EASA форма 11 6000 2000 1200/700

(2) Таксите за първоначално издаване на удостоверение се заплащат за най-високата категория, към която се отнася организацията, и не зависят от броя типове/класове обслужвани ВС, двигатели или компоненти.
(3) Организациите категория от клас А (с персонал до 10 души) заплащат 50 на сто от съответната такса.
(4) Таксите за допълнение или изменение на удостоверението се заплащат за всеки нов тип/клас ВС, двигател или компонент, който се включва в одобрението, като:
1. допълнение или изменение на удостоверение е налице при включване на допълнителен тип/клас ВС/двигател/компонент;
2. допълнение или изменение на удостоверение на организация по част 147 от Регламент (ЕС) № 2042 от 2003 г. е налице при включване на нова категория персонал за базово обучение, като съответната такса е в размер 1200 лв., или на програма за обучение за нов тип ВС, като съответната такса е в размер 1200 лв. за въздухоплавателно средство, класифицирано като самолет с максимална излетна маса повече от 5700 kg или вертолет с повече от един двигател – голямо ВС, а за всички останали ВС таксата е в размер 700 лв.
(5) При промени в организацията, свързани с отпадане на тип/клас ВС, двигател или компонент, не се заплаща такса.

 

Чл. 117в. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на удостоверения на въздухоплавателни средства се събират следните такси:

А. Удостоверения с неограничена валидност или еднократни:

(в лева)

Видове удостоверения Такса за първоначално издаване или промяна
1. За издаване на удостоверение за летателна
годност (съгласно Регламент № 1592/02)
500
2. За издаване на ограничено удостоверение за
летателна годност (съгласно Регламент № 1592/02)
300
3. За издаване на удостоверение за авиационен
шум (съгласно Регламент № 1592/02)
300
4. За издаване на разрешение за полет (съгласно
Регламент № 1592/02)
500
5. За издаване на удостоверение за регистрация 500
6. За издаване на удостоверение за летателна годност за износ 500Б. Удостоверения с ограничена валидност:

(в лева)

Видове удостоверения Такса за първоначално издаване или промяна Годишна такса за поддържане на валидност
7. За издаване на удостоверение за
преглед на летателната годност
(съгласно Регламент № 1592/02)
500 500

 

 

Чл. 117г. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., изм., бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) (1) За одобряване на документация, на промени в документацията на организации, одобрени по реда на Регламент (ЕО) № 2042 от 2003 г., както и по реда на Наредба № 145 от 2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (ДВ, бр. 87 от 2004 г.), се събират следните такси:

(в лева)

Видове техническа документация ВС група I (Въздухоплавателни средства (ВС), които се използват за търговски въздушни превози, или въздухоплавателни средства със сложна моторна тяга, в т.ч. и ВС със сложна моторна тяга, използвани за лични нужди) ВС група II (Въздухоплавателни средства (ВС), които се използват за авиационни дейности, различни от търговски превози, непопадащи в категория "ВС със сложна моторна тяга") ВС група III (Въздухоплавателни средства (ВС), които се използват за лични нужди – без права за търговски операции и непопадащи в категория "ВС със сложна моторна тяга")
1. Технически борден дневник 100 100 -
2. Програма за техническо обслужване 800 600 400
3. Списък на минималното техническо оборудване (MEL) 800 - -
4. Описание на организация по Наредба № 145 от 2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника в зависимост от обхвата на одобрението 800 600 400
5. Ръководство за контрол върху техническото обслужване съгласно Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (ДВ, бр. 88 от 2007 г.) - 600 400

(2) За регистрация, пререгистрация, за издаване на удостоверение за летателна годност и на удостоверение за съответствие с нормите на авиационен шум на ВС група II и ВС група III се събира обща такса в размер 500 лв.

 

Чл. 117д. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За вписване на промени в Регистъра на Гражданските въздухоплавателни средства (ГВС) на Република България се събират следните такси:

(в лева)

Видове вписвания Такса за вписване или промяна
1. Вписване на залог в регистъра на ГВС:  
  а) в размер до 100 000 лв.; 500
  б) в размер до 1 000 000 лв.; 1000
  в) в размер над 1 000 000 лв. 5000
2. Вписване на лизингов договор в регистъра
на ГВС
1000

 

Чл. 117е. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на разрешения за използване на радиостанции на въздухоплавателни обекти се събира такса в размер 1000 лв.

Чл. 117ж. (Нов – ДВ, бр. 45 от 2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) (1) За издаване на удостоверение на лице по чл. 119е от Закона за гражданското въздухоплаване се събира такса в размер 10 лв.
(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" събира такси за:
1. издаване на удостоверение за летателна годност на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата на Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
2. издаване на типово удостоверение за летателна годност на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата на Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
3. продължаване на срока на валидност на удостоверение за преглед на летателната годност на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата на Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
4. издаване на експортно удостоверение за летателна годност на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата на Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.;
5. вписване или отписване на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата на Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, в регистъра на ВС – 100 лв.;
6. издаване на удостоверение за регистрация на свръхлеко ВС, попадащо в обхвата на Приложение № ІІ от Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета – 100 лв.
(3) Таксите по ал. 2, както и тези по чл. 117а, ал. 1 се събират в размер 10 на сто от посочените стойности, когато подготовката, проверката на съответствието и комплектуването на заявлението за издаване на документ по ал. 2, т. 1 – 6 са извършени от лице по чл. 119е от Закона за гражданското въздухоплаване.

 

Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

Чл. 121. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

Чл. 123. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

 

Чл. 124. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване или продължаване срока на свидетелство за авиационен учебен център се събира такса 900 лв.

(2) За изменение на свидетелството за авиационен учебен център се събира такса 180 лв.

 

Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За издаване на свидетелство за авиационен оператор за търговски въздушен превоз се събира такса в размер 10 000 лв.

(2) За издаване на свидетелство за авиационен оператор за специализирани авиационни работи се събира такса в размер 5000 лв.

(3) За изменение и/или продължаване срока на валидност на издадено свидетелство за авиационен оператор за търговски въздушен превоз или на издадено свидетелство за авиационен оператор за специализирани авиационни работи се заплаща такса в размер 30 на сто от таксите по ал. 1 и 2.

 

Чл. 126. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване или за продължаване срока на свидетелство на авиационен оператор с основен предмет на дейност "авиохимическа работа" се събира такса 900 лв. За изменения на свидетелството и/или за промени в спецификацията се събира такса 180 лв.

(2) За издаване или продължаване срока на свидетелство на авиационен оператор, експлоатиращ свръхлеки типове ВС с максимално излетно тегло до 0,85 т, се събира такса в размер 25 на сто от таксата за I група самолети по чл. 125. За изменения на свидетелството и/или за промени в спецификацията се събира такса 50 лв.

 

Чл. 126а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване на лицензия за въздушен превозвач се събира такса 1500 лв.

(2) За изменения на лицензията се събира такса в размер 30 на сто от таксата по ал. 1.

(3) За заверка на лицензията се събира таксата по ал. 1.

 

Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.)

 

Чл. 128. За издаване на справки, свързани с въздухоплаването, с изключение на тези, издавани за нуждите на органите на държавната администрация, се събира такса 10 лв. за всяка започната страница.

 

Чл. 128а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За провежданите от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" теоретични изпити за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификационни класове по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56, 87 и 112 от 2004 г., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г. и бр. 28 и 47 от 2008 г.) кандидатите заплащат такса в размер 50 лв. за допускане до изпит и по 10 лв. за всеки изпит.

 

Чл. 129. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.) Когато инспектори или експерти от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" бъдат командировани в страната или в чужбина за извършване на дейностите по глава четвърта, разходите за командировки се заплащат от заявителя в размери съгласно действащите разпоредби.

 

Чл. 129а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) Таксите, събирани от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" по глава четвърта от тарифата, са за административно обслужване и извършване на процедури и не подлежат на връщане.

 

 

Глава пета.
ТАКСИ ЗА ЛИЦЕНЗИИ И РЕГИСТРАЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ (НОВА - ДВ, БР. 47 ОТ 2001 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2002 Г.)

 

Чл. 130. (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2002 г.)

Чл. 131. (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2002 г.)

 

 

Глава шеста.
ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, СЪБИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ" (НОВА - ДВ, БР. 104 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 1.01.2002 Г.)

 

Чл. 132. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) (1) За издаване на лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и товари на територията на цялата страна, включително за изготвяне на списъка на влаковете (транспортните единици), включени в обхвата на лицензията, се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за превоз на пътници и товари - 45 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за превоз на товари - 30 000 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за превоз на пътници - 25 000 лв.

(2) Когато лицето притежава повече от 1000 бр. вагони, таксата по ал. 1 се увеличава, както следва:

1. от 1001 до 5000 бр. вагони - 15 на сто;

2. от 5001 до 10 000 бр. вагони - 25 на сто;

3. над 10 000 бр. вагони - 35 на сто.

 

Чл. 133. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) (1) За издаване на лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и товари в отделни части от територията на страната - по регионални железопътни линии, включително за изготвяне на списъка на влаковете (транспортните единици), включени в обхвата на лицензията, се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за превоз на пътници и товари - 25 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за превоз на товари - 12 500 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) за превоз на пътници - 10 000 лв.

(2) Когато лицето притежава повече от 500 бр. вагони, таксата по ал. 1 се увеличава, както следва:

1. от 501 до 1000 бр. вагони - 15 на сто;

2. от 1001 до 10 000 бр. вагони - 25 на сто;

3. над 10 000 бр. вагони - 35 на сто.

 

Чл. 133а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) Таксите за издаване на лицензите по чл. 132 и 133 се заплащат преди подаване на заявлението и документът за платена такса се прилага към него.

 

Чл. 134. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За издаване на временна лицензия на правоприемника в случаите на преобразуване на лицензиран превозвач за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари, включително за изготвяне на списъка на влаковете (транспортните единици), включени в обхвата на временната лицензия, се събира такса 5000 лв.

 

Чл. 135. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За промяна на вписаните в лицензията обстоятелства, включително в списъка на влаковете (транспортните единици), включени в обхвата на лицензията, се събира такса 100 лв.

 

Чл. 136. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) При преразглеждане на лицензията за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари се събират таксите по чл. 132 и 133, намалени с 50 на сто.

 

Чл. 137. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За издаване на дубликат на лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари се събира такса 1000 лв.

 

Чл. 138. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на лицензия за извършване на проверка на техническата изправност на всички типове возила и железопътна техника, се събира такса 3000 лв. и по 100 лв. за всяко лице, включено в списъка на специалистите, извършващи съответната проверка.

 

Чл. 139. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За издаване на лицензия за извършване на проверка на техническата изправност на определени типове возила и железопътна техника, се събира такса 2000 лв. и по 100 лв. за всяко лице, включено в списъка на специалистите, извършващи съответната проверка.

 

Чл. 139а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) Таксата за издаване на лицензите по чл. 138 и 139 се заплаща преди подаване на заявлението и документът за платена такса се прилага към него.

(2) За преразглеждане на лицензия по чл. 138 и 139 се събират предвидените такси, намалени с 50 на сто.

 

Чл. 140. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За издаване на временна лицензия на правоприемника в случаите на преобразуване на лицензирано лице за извършване на проверка на техническата изправност на возилата и проверка на съответствието на правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с управлението им, се събира такса 1000 лв.

 

Чл. 141. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За промяна на вписаните в лицензията обстоятелства, включително в списъка на специалистите, извършващи съответната проверка, се събира такса 150 лв.

 

Чл. 142. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) За издаване на дубликат на лицензия за извършване на проверка на техническата изправност на возилата и проверка на съответствието на правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с управлението им, и на списъка към нея се събира такса 500 лв.

 

Чл. 142а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За издаване на разрешение за проверка на подсистема и за оценяване съответствието на съставните й елементи в железопътния транспорт, включително списък на персонала и техническите средства, се събира такса в размер 16 000 лв.

(2) За издаване на разрешение за проверка на части от подсистема и за оценяване съответствието на съставните им елементи в железопътния транспорт, включително списък на персонала и техническите средства, се събира такса в размер 6000 лв.

(3) За издаване на разрешение за оценяване съответствието на съставни елементи от подсистема в железопътния транспорт, включително списък на персонала и техническите средства, се събира такса в размер 3000 лв.

(4) За промяна на вписаните в разрешението обстоятелства, включително в списъка на персонала и техническите средства, включени в обхвата на разрешението, се събира такса в размер 500 лв.

(5) За издаване на дубликат на разрешението за оценяване съответствието на подсистемите и съставните им елементи в железопътния транспорт се събира такса в размер 500 лв.

(6) Таксите по ал. 1 - 5 се заплащат преди подаване на заявлението и документът за платена такса се прилага към него.

 

Чл. 142б. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) (1) За издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на структурна подсистема на железопътната система и приложените документи се събира такса в размер 3000 лв.

(2) За издаване на разрешение за експлоатация на подвижен състав, който не отговаря напълно на техническите спецификации за оперативна съвместимост и е въведен в експлоатация в държава - членка на Европейския съюз, се събира такса в размер 1500 лв.

(3) За разглеждане на документите и издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на нов или съществено променен подвижен състав, за който няма изисквания в техническите спецификации за оперативна съвместимост, се събира такса в размер 1500 лв.

(4) За определяне на индентификационен код за всяко возило след издаване на разрешение по ал. 1 за подвижен състав се събира такса в размер 100 лв.

(5) Таксите по ал. 1 - 3 се заплащат преди подаване на заявленията и документите и документът за платена такса се прилага към тях.

 

Чл. 142в. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За регистрация и издаване на разрешение на лица да организират курсове за обучение на консултанти по сигурността при превоза на опасни товари се събира такса в размер 500 лв.

 

Чл. 142г. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) За регистрация и издаване на разрешение на лица да организират курсове за обучение по прилагане на изискванията за оперативна съвместимост, на процедурите за оценяване и проверка, по издаване на удостоверяващите съответствието документи и по прилагането на европейските и българските стандарти, отнасящи се за железопътния транспорт, се събира такса в размер 500 лв.

 

Чл. 142д. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) Дължимите такси по глава шеста, които са за административно обслужване и извършване на процедури за разглеждане и установяване съответствието на документи и обстоятелства с изискванията на Закона за железопътния транспорт, се събират от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и не подлежат на връщане.

 

 

Глава седма.
ТАКСИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВЪРХУ СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (СПО) (НОВА - ДВ, БР. 17 ОТ 2003 Г.)

 

Чл. 143. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 22.12.2006 г.) За издаване на разрешение за експлоатация, за извършване на технически прегледи и за изпитване на съоръжения с повишена опасност се събират следните такси: 

Чл. 144. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За заверка на документите по чл. 35 от Закона за техническите изисквания към продуктите се събира такса 120 лв.

(2) За извършване на проверките по чл. 42, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите се събират такси в зависимост от фактически вложеното време, като таксата за всеки започнат час е 10 лв.

 

Чл. 145. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г.) Разходите за командироване на инспекторите за технически надзор за извършване на дейностите по технически надзор не са включени в таксите по чл. 143 и 144 и са за сметка на собствениците или ползвателите на предприятията или съоръженията с повишена опасност.

 Глава осма.
ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" (НОВА - ДВ, БР. 59 ОТ 2016 Г.)


Чл. 146. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2016 г.) За издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се събира такса в размер 500 лв.

Чл. 147. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2016 г.) За продължаване срока на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се събира такса в размер 100 лв.

Чл. 148. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2016 г.) За изменение и/или допълнение на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се събира такса в размер 250 лв.

Чл. 149. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2016 г.) За издаване на заверено копие на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 150. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2016 г.) Таксите по чл. 146 - 149 се заплащат при подаване на искането за издаване на документите, свързани с разрешителните.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 6 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2001 Г.)

§ 3. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Навсякъде в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията думите "Гражданска въздухоплавателна администрация" и "Гражданската въздухоплавателна администрация" се заменят съответно с "Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2005 Г.)

§ 64. Навсякъде в глава първа, раздели I - IV думите "щатските долари", "щатския долар" и "щ. д." се заменят с "евро".

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2005 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ФОНД "РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 19.09.2006 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2006 Г.)

§ 23. Навсякъде думите "Кодекса на търговското мореплаване" се заменят с "Кодекса на търговското корабоплаване".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г.)

§ 27. Навсякъде в глави първа и втора думите "регистъра на корабите в българските пристанища" се заменят с "Регистъра на корабите на Република България".

 

 

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г.)

§ 68. Параграф 28 в частта за създаване на ал. 2 в чл. 83е не се прилага в случаите на § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (ДВ, бр. 103 от 2007 г.).

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 27 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 05.09.2008 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2008 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2009 Г.)

§ 31. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 17.08.2010 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 ОТ 24 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2011 Г.)

§ 24. Разпоредбите на § 20 относно чл. 112а и на § 23 относно чл. 112д влизат в сила от 15 декември 2011 г.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 126 на Министерския съвет от 21 май 2014 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
(ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г., с изключение на § 1 и 15, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник", и § 13, който влиза в сила от 1 юни 2014 г.