Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Заповед №РД–01–671/09.12.2015г за определяне на редът и начинът за провеждане на изпитите за професионална компетентност

З А П О В Е Д No РД 01-708/29.07.2010 г.,
изм. №РД 01-287/ 11.07.2012 г., изм. №РД – 01 – 671/ 09.12.2015г
На основание чл. 6, ал. 4 от Наредба No 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 5, ал. 4 от Наредба No 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз за пътници и товари

ОПРЕДЕЛЯМ РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, КАКТО СЛЕДВА:

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. С тази заповед се определят условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност за обществен превоз на пътници и товари за територията на Република България и за международен автомобилен превоз.
1.1. Удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници или товари на територията на Република България се издава след успешно положен изпит по предметите от приложение No 1 на Наредба No 33 за обществен превоз на пътници и товари за територията на Република България (обн. ДВ, бр. 101 от 1999 г. изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., изм. и доп. бр. 36 от 2001 г.; изм. с Решение No 219 от 10. 01. 2002 г. на ВАС на РБ – бр.8 от 22. 01. 2002 г., изм. и доп. бр. 40 и 108 от 2002 г., изм. с Решение No 1043 от 07. 02. 2003 г. на ВАС на РБ – бр. 16 от 18. 02. 2003 г.).
1.2. Удостоверение за професионална компетентност за извършване на международен автомобилен превоз на пътници или товари се издава след успешно положен изпит по предметите от приложение No1 на Наредба No 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари (ДВ. бр., 108/19. 11. 2002 г.)
2. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” организира и провежда изпитите за придобиване на професионална компетентност за:
2.1. Ръководител на транспортната дейност за обществен превоз на товари на територията на Република България.
2.2. Ръководител на транспортната дейност за обществeн превоз на пътници на територията на Република България.
2.3. Ръководител на транспортна дейност за международен превоз на товари.
2.4. Ръководител на транспортна дейност за международен превоз на пътници.


РАЗДЕЛ ВТОРИ
ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ


3. Изпитите за професионална компетентност по т. 2 се провеждат по предварително определени изпитни сесии.
3.1. За провеждане на изпитите за професионална компетентност по т. 2 Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” предварително изготвя график на сесиите за период от три месеца. Графикът се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
4. При необходимост от насрочване на изпитните дати извън установения график, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” утвърждава допълнителен график.
5. Графикът за провеждане на изпитите се изготвя не по-късно от един месец преди началото на тримесечния период. Графикът се публикува в Интернет страницата на ИААА.
6. (изм. Заповед No 01-671/ 09.12.2015 г.) Всяка изпитна сесия се състои от една или няколко изпитни дати и се провежда в града и мястото, указани в графика. За провеждане на изпитите се използват кабинети с видео наблюдение в ОО АА, като записите от проведените изпити се съхраняват 3 месеца от датата на провеждане на изпита.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ


7. (изм. Заповед No 01-671/ 09.12.2015 г.) За явяване на изпит кандидатите за професионална компетентност представят в ОО АА заявление по образец (Приложение No 1) от настоящата заповед, не по-късно от 7 дни преди първата дата на избраната от тях изпитна сесия. Към заявлението се прилагат:
7.1. Заверено от служителите на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, копие от свидетелството/дипломата за завършено образование – средно за ръководители на транспортна дейност за превоз на товари и пътници на територията на Република България и средно за ръководители на транспортна дейност за превоз на товари и пътници за международни превози.
7.2. Банково бордеро за платена такса за явяване на изпит, съгласно чл. 85 на Тарифа No 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията преведени по сметката на ИА “Автомобилна администрация”.
8. Служител, определен от ръководителя на съответното регионално звено на ИА АА преглежда и приема документите на кандидатите.
8.1. Не се приемат непълно и неточно попълнени документи.
8.2. Оригиналите на представените свидетелства/дипломи за завършено образование се предоставят за сверяване на копието. Определеният служител в съответния ОО АА заверява копието, като отразява датата на сверяване, вписва длъжността, името, фамилията си и се подписва.
9. (изм. Заповед No 01-671/ 09.12.2015 г.) Ръководителят на съответното регионално звено на ИААА изпраща документите на кандидатите до края на работния ден в отдел „Професионална компетентност“ за вписване в изпитния протокол на избраната от кандидата сесия.
10. За повторно и всяко следващо явяване кандидатите подават заявление, в което се посочва последната изпитна сесия, на която кандидатът се е явил. Към заявлението се прилага банково бордеро за платената такса за явяване на изпит, съгласно чл. 85 на Тарифа No 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, преведени по сметката на ИА “Автомобилна администрация”.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТИТЕ


11. Изпитът за придобиване на професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност за международен автомобилен превоз и превоз на пътници и товари на територията на Република България е теоретичен, писмен, състои се от три изпитни части и се провежда на два етапа. Изпитните части са следните:
11.1. Първата част от изпита се състои в решаване на изпитен тест, съставен от 30 въпроса с избор на верен отговор, и се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговора.
11.2. (изм. Заповед No 01-671/ 09.12.2015 г.) Втората част от изпита се състои в решаване на изпитен тест, съставен от 10 отворени въпроса и се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 6 напълно и изцяло верни отговора.
11.3. Третата част от изпита се състои в решаване на 3 казуса и се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 60 % от пълния брой точки за правилно решени казуси.
12. (изм. Заповед No 01-287/ 11.07.2012 г.) Етапите на провеждане на изпита са следните:
12.1. Първи етап – решаване на изпитен тест (първа част по т. 11.1.) с избор на верен отговор. Времето за решаване на теста е 120 минути.
12.2. Втори етап – отговор на отворените въпроси (втора част по т. 11.2.) и разработване /решаване/ на казусите (трета част по 11.3.). Времето за решаване на въпросите и казусите е общо 120 минути.
13. Изпитът за придобиване на професионална компетентност се счита за успешно положен, когато кандидатите са положили успешно всички части и етапи на изпита.
14. До втория етап от изпита се допускат само кандидати, успешно положили първата част на изпита.
15. При повторно и всяко следващо явяване кандидатите, които успешно са положили първата част на изпита, се явяват само на втория етап (отворените въпроси и казусите).
16. При повторно и всяко следващо явяване кандидатите, които успешно са положили първата и втората част на изпита, се явяват само на третата част – казусите.


РАЗДЕЛ ПЕТИ
ИЗПИТНИ КОМИСИИ


17. Изпитите по т. 2 се провеждат от комисия в състав: председател и член на комисията. Председателят и членът на комисията са служители на ИА “Автомобилна администрация”. Първата част от изпита по т. 11.1. се оценяват от комисията по т. 17.
18. Отворените въпроси и казуси съответно по т. 11.2. и т. 11.3. се оценяват от комисия в състав: председател и двама членове на комисията.
19. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” със заповед определя лицата, които могат да провеждат изпитите на кандидатите и оценяват отворените въпроси и казусите, съответно по т.11.2. и т.
11. 3., за придобиване на удостоверение за професионална компетентност т. 2.


РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ИЗПИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


20. За провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност служителите на отдел „Професионална компетентност“ предварително изготвят изпитни протоколи.
21. Във всеки протокол се вписват до 20 кандидата. В протоколите се вписва часа, датата и мястото на провеждане на изпита.
22. За всеки вид професионална компетентност се изготвя отделен протокол.
23. Изпитните протоколи се номерират по възходящ ред. Отдел „Професионална компетeнтност“ води регистър на изпитните протоколи.
24. (изм. Заповед No 01-287/ 11.07.2012 г.) (изм. Заповед No 01-671/ 09.12.2015 г.) Изпитните протоколи се публикуват на страницата на ИА “АА” /www.rta.government.bg/ не по-късно от два календарни дни преди първата дата на съответната сесия.
25. Изпитните протоколи се изготвят в два екземпляра – по един за регистъра и за архива на документи на кандидатите.
26. Резултатите от всяка част на изпита и формираната окончателно оценка се нанасят от председателя на изпитната комисия в протокола с “ДА” за издържалите и с “НЕ” за неиздържалите.
27. (изм. Заповед No 01-287/ 11.07.2012 г.) За кандидатите, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит или резултатите им от него са анулирани, в изпитните протоколи се записва съответно: “Не се явил”, “Не е допуснат” или “Отстранен” или „Резултата е анулиран“.
28. Изпитният протокол е редовен, когато за всяко от лицата, записани в протокола, е отбелязана оценка или причина, поради която няма такава.
29. При установена явна фактически грешка в имената и ЕГН на кандидатите правилните данни се изписват като съответна забележка, подписана от членовете на комисията за валидност.
30. (изм. Заповед No 01-287/ 11.07.2012 г.) Изпитните тестове се съхраняват в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за срок от 6 месеца. Протоколите се съхраняват 10 години.
31. Изпитните протоколи се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” или от упълномощено от него длъжностно лице.


СЕДМИ РАЗДЕЛ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ


32. Председателят на изпитната комисия получава изпитните протоколи, тестовете с избор на верен отговор, тестовете с отворени въпроси и казусите, запечатани в плик.
33. Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия проверява документа за самоличност на кандидатите (лична карта, паспорт).
33.1. Кандидати, които не представят документи за самоличност, не се допускат на изпит.
33.2. Кандидати, явили се след началото на изпита, не се допускат до изпит.
34. Председателят на изпитната комисия дава указания относно провеждането на изпита, за оценяването на теста, отворените въпроси, казусите и времето за решаването им.
35. Председателят на изпитната комисия отваря плика с тестовете и поканва кандидатите да изтеглят тестовете по реда, по който са записани в протокола.
36. Работата по изпитните тестове, изтеглени от кандидатите, започва след като последният кандидат изтегли теста и се обяви началото на изпита.
37. Председателят и членът на изпитната комисия проверяват резултатите от първата част на изпита. Шаблонът с верните отговори на всеки изпитен тест се прикрепя към него.
38. Резултатите от първата част на изпита се вписват в изпитния протокол и се съобщават на кандидатите. На кандидатите получили оценка “Не” председателят на изпитната комисия показва и разяснява допуснатите грешки.
39. В залата остават само кандидатите, които ще продължат към втория етап на изпита с полагането на втората и третата част от изпита.
40. Председателят и членът на изпитната комисия предоставят на всеки кандидат малък, голям плик (подписан от началник отдел „ПК“) и празна бланка. Поканват кандидатите да напишат трите си имена, ЕГН, протокола и сесията, на която се явяват и вида на професионалната компетентност на бланката. Попълнената бланка се поставя в малък плик и се запечатва.
41. Председателят на комисията дава указания на кандидатите да не нанасят по пликовете, теста с отворени въпроси и трите казуси знаци, имена, подписи или някакви отметки и съобщава, че такива тестове и казуси ще бъдат анулирани.
42. Председателят на изпитната комисия поканва кандидатите да изтеглят тестовете с отворените въпроси и казусите по реда, по който са изписани в протокола.
43. След приключване на втория етап на изпита, комисията поканва всеки кандидат в големия плик да запечата малкия плик по т. 40, анонимния тест и казуси, поставя всички индивидуални пликове в общ плик, запечатва плика и се подписват върху него.
44. (изм. Заповед No 01-287/ 11.07.2012 г.) По време на изпита кандидатите работят самостоятелно.
44.1.Кандидатите използват само раздадените тестове, отворени въпроси или казуси и бели листа, подписани от председателя на изпитната комисия, химикал и калкулатор. Кандидати които използват допълнителни материали, като учебници, учебни помагала, записки и/или технически устройства, се отстраняват от изпита.
44.2.При тестовете с избор на верен отговор верните отговори се отбелязват с знак “Х”. Корекции в изпитните тестове не се допускат.
45. Не се допуска излизане на кандидат извън залата, в която се провежда изпитът, преди да е предал окончателно изпитните си тестове и казуси.
46. Председателят на изпитната комисия обявява последните 10 и 5 минути преди изтичане на времето за работа.
46.1. След изтичане на времето комисията събира изпитните тестове и казуси.
47. Председателят на изпитната комисия може да отстрани от залата кандидат, който нарушава реда за провеждане на изпита.
48. Комисията по провеждане на изпита предава плика с изпитните тестове на началник отдел „ПК“, където се съхраняват до предаване на комисията по оценяване.
49. В присъствието на началник отдел „ПК“ и комисията по оценяването плика се разпечатва. Всеки индивидуален плик се разпечатва, след което се нанася един и същ пореден номер на анонимния тест и запечатания малък плик. Комисията по оценяването приема анонимните тестове за оценяването. Изпитните протоколи и малките запечатани пликове остават на съхранение при началник отдел „ПК“.
50. Когато комисията по оценяването извърши проверката на отворените въпроси и казуси, съобщава резултата на поредния номер, отваря се малкия плик със същия пореден номер и резултата се нанася на съответния кандидат в изпитния протокол.
50.1 ( изм. Заповед No 01-287/ 11.07.2012 г.) Писмените работи на кандидати,които са написали личните си данни върху отворените въпроси и/или казусите или по друг начин са нарушили анонимността на изпита се анулират.
51. (изм. Заповед No 01-671/ 09.12.2015 г.) На кандидатите положили успешно трите части от изпита се издава удостоверение за съответната професионална компетентност. Удостоверенията на кандидатите се изпращат в съответния ОО АА, където е проведена изпитната сесия, за получаване от кандидатите ( за гр. София удостоверенията се получават от отдел „Административно и информационно обслужване“ на ИА АА (гр. София, ул. „Гурко“ No 5)).“;
52. Изпитната комисия по оценяването /по т. 19/ извършва проверката на отворените въпроси и казусите и приключва протокола до 30 дни от датата на провеждане на изпита. Изпитните резултати се публикуват на страницата на ИА “АА” /www.rta.government.bg/.
53. (изм. Заповед No 01-671/ 09.12.2015 г.) Кандидатите могат да се запознаят с резултатите от изпита и да разгледат изпитния си тест и казуси, както и да получат разяснения от член на комисията за допуснатите грешки, ако в седемдневен срок от обявяването на резултатите подадат заявление до Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
53а. (нов - Заповед No 01-671/ 09.12.2015 г.) Кандидатите могат да поискат тестовете с отворени въпроси и казуси да бъдат преразгледани от друга комисия, членовете на която са определени със заповед на Изпълнителния директор , съгласно т.19. Комисията изготвя протокол за окончателните резултати от оценяването на кандидата.


РАЗДЕЛ ОСМИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ И ОТЧЕТ


54. Удостоверението за професионална компетентност се получава от притежателят на удостоверението след представяне на документ за самоличност и документ за платена такса за издаване на удостоверение, съгласно Тарифа No 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
55. (изм. Заповед No 01-287/ 11.07.2012 г.) Лицата, които притежават удостоверения за професионална компетентност, издадени по реда на Наредба No 11 в периода 19. 11. 2002 г. до 04. 05.2007 г., и желаят да им бъде преиздадено по образеца – приложение No 2 към чл. 5, ал.2 от Наредба No 11, трябва да подадат заявление. Заявлението се подава до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и към него се прилага оригинала на удостоверението.
55.1 ( изм. Заповед No 01-287/ 11.07.2012 г.) (изм. Заповед No 01-671/ 09.12.2015 г.) Лицата,които притежават дипломи на Академия ИРУ за ръководители на транспортна дейност,издадени от реда на Методиката за организирането и провеждането на изпити за професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност за обществен превоз на територията на Република България и международен автомобилен транспорт, издадена от Изпълнителния директор Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и по реда на Заповед РД-120 от 18.03.2005 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в периода от 19.11.2002 г. до 29.07.2010 г., могат да получат удостоверение по образец (приложение No 2 към чл. 5, ал. 2 от Наредба No 11), ако подадат заявление (Приложение No 3) за това. Заявлението се подава до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и към него се прилага копие на дипломата и документ за платена такса съгласно Тарифа No 5 за таксите,които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
56. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” създава и поддържа база с данни за издадените удостоверения за професионална компетентност.
57. Базата с данни за издадените удостоверения за професионална компетентност съдържа:
57.1. Данни за лицето, на което е издадено удостоверението за професионална компетентност – собствено, бащино, фамилно име, ЕГН.
57.2. Данни за номера на изпитния протокол, дата, сесия.
57.3. Издадени дубликати, заверки и бракувани удостоверения.
58. За издаване на дубликат се подава заявление /приложение No 2 – към настоящата заповед/, към което се прилага бордеро за платена такса, съгласно Тарифа No 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
59. (изм. Заповед No 01-671/ 09.12.2015 г.) За издаване на дубликат на удостоверението се прави проверка в системата за административно наказателна дейност на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ дали е същото не е иззето като доказателство при съставянето на акт за установяване на административно нарушение.
59.1. Когато удостоверението за професионална компетентност не е иззето като доказателство при съставянето на акт за установяване на административно нарушение, се издава дубликат, което изрично се записва в удостоверението. Дубликатът съдържа данни за изпитния протокол, а за дата на издаване се записва и датата на издаване на дубликата.
59.2. Когато удостоверението е иззето с акт за установяване на административно нарушение или има издадено наказателно постановление, дубликат не се издава.


Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Главния секретар на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.
С настоящата заповед се отменя Заповед No РД 120/ 18.03.2005 г. и Заповед No РЗ 145/28.05.2007 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.


Приложение No 1 към т.7

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ЗАЯВЛЕНИЕ
от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
роден/а в . . . . . . . . . . . . . ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . .,
адрес: гр./ с. . . . . . . . . . . . . . . .ул. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . No . . . . ., тел.: . . . . . . . . . . .

Желая да положа изпит за придобиване на професионална компетентност за ръководител
на транспортна дейност за обществен превоз на:
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”
(пътници/товари в Република България, международен автомобилен превоз на пътници/товари)

сесия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прилагам следните документи:
- копие на диплома/свидетелство завършено . . . . . . . . . . . . . . . образование, издаден от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- банково бордеро за платена такса за явяване на изпит, съгласно Тарифа No 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Явявам се за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . път,
като последния път съм се явявал с протокол No . . . . . . ./. . . . . . . . . 20. . . г., сесия . . . . . . . . . . . в гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗАБЕЛЕЖКА: Оригиналите на документите за завършено образование се представят за заверка с надпис „Вярно с оригинала“,

подпис и трите имена на служителя“
гр. ....................... Дата: Подпис:


Приложение 2 към т.58

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
ЗАЯВЛЕНИЕ

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
роден/а в . . . . . . . . . . . . . ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . .
адрес: гр./ с. . . . . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .No . . . . ., тел.: . . . . . . . . . .

Желая да ми бъде издаден дубликат на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за обществен превоз на:
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “
(пътници/товари в Република България, международен автомобилен превоз на пътници/товари)

Удостоверението с No . . . . . . . . . . . съм придобил след успешно полагане на изпит с
протокол No . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . 20. . . . . г., сесия . . . . . . . . . . . . в гр. . . . . . . . . . . . . .
Прилагам банково бордеро за платена такса за издаване на удостоверение, съгласно Тарифа No 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Заявявам, че удостоверението не е отнето от контролните органи и ако се намери ще го върна в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Дата: ........ Подпис: ..........

Попълва се от служител на отдел “Административно наказателна дейност”
Удостоверението No . . . . . . . . . . ,издадено на основание изпитен протокол No . . . . . . . / . . .
. . . . . . . 20. . . . . г., сесия . . . . . . . . . . . . и има/ няма данни за отнемането му.

Подпис и дата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“


Приложение No 3 към т.55.1.

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
ЗАЯВЛЕНИЕ

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
роден/а в . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
адрес: гр./ с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No . . . . ., тел.: . . . . . . . . . . .

Желая да ми бъде издадено удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност за обществен превоз на:
“. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
(международен автомобилен превоз на пътници/товари)

Прилагам следните документи:
-копие на диплома на Академия ИРУ, издадена на основание на изпитен протокол No . . . . ./ от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-банково бордеро за платена такса за явяване на изпит, съгласно Тарифа No 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Дата: ............ Подпис: ...............

ЗАБЕЛЕЖКА: Оригинал на дипломата на Академия ИРУ се представят за заверка.“