Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Правилник за устройството и дейността на МВР, януари 2017

Правилник за устройството и дейността на МВР, януари 2017

В сила от 22.07.2014 г.
Приет с ПМС № 207 от 18.07.2014 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.28 от 17 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 1 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.75 от 29 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.85 от 3 Ноември 2015г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. С правилника се уреждат устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР), управлението и дейностите на структурите и общата щатна численост на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) За осъществяване на политиките по защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението МВР извършва следните основни дейности:

1. оперативно-издирвателна;

2. охранителна;
3. разследване на престъпления;
4. осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) информационна;
7. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) контролна;
8. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) превантивна;
9. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) административнонаказателна и предоставяне на административни услуги.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Структурите на МВР при осъществяване на дейностите си могат да използват пътни превозни, плавателни, летателни и помощни средства.
(3) Видовете средства, които се обозначават със светлинна и/или звукова сигнализация или с надпис с наименованието на структурата или други опознавателните знаци, и мястото на поставянето им се определят от министъра на вътрешните работи.


Глава втора.
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I.
Устройство


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Основни структури на МВР са:
1. главните дирекции;
2. областните дирекции;
3. дирекциите;
4. Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ);
5. административните дирекции;
6. Академията на МВР (АМВР);
7. Медицинският институт на МВР;
8. научноизследователските и научно-приложните институти.

Чл. 4. Главните дирекции на МВР са:
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Главна дирекция "Национална полиция";
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност";
3. Главна дирекция "Гранична полиция";
4. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) В Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) може да се създават дирекции, териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг.
(2) В дирекциите на ГДНП могат да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността им. (3) В ГДНП се създава дирекция "Жандармерия".
(4) В дирекция "Жандармерия" в ГДНП може да се създават териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг, които се ръководят от директора на дирекцията и не се включват в структурата на областните дирекции.
(5) Териториалните звена на дирекция "Жандармерия" в ГДНП са зоналните жандармерийски управления.
(6) Районите на действие на зоналните жандармерийски управления се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДНП.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) В Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) може да се създават дирекции, териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг.
(2) В дирекциите на ГДБОП може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността им.
(3) В ГДБОП се създават териториални звена, които се ръководят от директора на дирекцията и не се включват в структурата на областните дирекции.
(4) Териториалните звена на ГДБОП са териториалните сектори "Борба с организираната престъпност" (ТСБОП).
(5) Районите на действие на ТСБОП се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДБОП.

Чл. 7. (1) В Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) може да се създават дирекции, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността ?.
(2) В Главна дирекция "Гранична полиция" се създават териториални звена, които се ръководят от директора на главната дирекция и не се включват в структурата на областните дирекции.
(3) Териториалните звена на ГДГП са регионалните дирекции "Гранична полиция" (РДГП), в които могат да се създават гранични полицейски управления (ГПУ), бази гранично-полицейски кораби (БГПК), гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), сектори и други звена от по-нисък ранг.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Районите на действие на РДГП се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДГП.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
(9) В ГДГП се създава Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" (СОВН).
(10) В СОВН в ГДГП може да се създават териториални звена, сектори и други звена от по-нисък ранг, които се ръководят от началника на СОВН в ГДГП и не се включват в структурата на областните дирекции и регионалните дирекции "Гранична полиция".
(11) Районите на действие на териториалните звена на СОВН в ГДГП се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДГП.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Структурата и наименованието на териториалните звена на СОВН в ГДГП се определят с щата.

Чл. 8. (1) В Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) може да се създават дирекции, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността ?.
(2) В ГДПБЗН се създават териториални звена, които се ръководят от директора на главната дирекция и не се включват в структурата на областните дирекции. (3) Териториалните звена на ГДПБЗН са регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН), в които може да се създават отдели, сектори, районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) и други звена от по-нисък ранг.
(4) Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в София-град се нарича "Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
(5) В РСПБЗН може да се създават сектори, групи и участъци "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН).
(6) Районите на действие на териториалните звена на ГДПБЗН се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДПБЗН.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
(8) В ГДПБЗН се създава център за професионална квалификация.

Чл. 9. (1) В областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори, районни управления (РУ), участъци и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.
(2) Областната дирекция на МВР в София-град се нарича Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).
(3) Районите на действие на областните дирекции на МВР се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.

Чл. 10. (1) В Специализирания отряд за борба с тероризма може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността му.
(2) В СОБТ се създават териториални звена, които се ръководят от командира на СОБТ и не се включват в структурата на областните дирекции.
(3) Структурата и наименованието на териториалните звена на СОБТ се определят с щата на отряда.
(4) Районите на действие на териториалните звена се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на командира на СОБТ.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекциите на МВР са:
1. дирекция "Вътрешна сигурност" (ДВС);
2. дирекция "Миграция" (ДМ);
3. дирекция "Международно оперативно сътрудничество" (ДМОС);
4. дирекция "Специална куриерска служба" (ДСКС);
5. дирекция "Български документи за самоличност" (ДБДС);
6. дирекция "Национална система 112" (ДНС 112);
7. дирекция "Международни проекти" (ДМП);
8. дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД);
9. дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС).
(2) Административни дирекции в МВР са:
1. дирекция "Информация и архив" (ДИА);
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) дирекция "Комуникационни и информационни системи" (ДКИС);
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) дирекция "Европейски съюз и международно сътрудничество" (ДЕСМС);
4. дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка" (ДОМП);
5. дирекция "Планиране и управление на бюджета" (ДПУБ);
6. дирекция "Правно-нормативна дейност" (ДПНД);
7. дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" (ДПВО);
8. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) дирекция "Инспекторат" (ДИ);
9. дирекция "Човешки ресурси" (ДЧР);
10. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) дирекция "Координация и административно обслужване" (ДКАО);
11. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) дирекция "Анализ и политики" (ДАП).
12. (нова - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) дирекция "Обществени поръчки".

Чл. 12. (1) В дирекциите и административните дирекции могат да се създават териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността им.
(2) Териториалните звена се ръководят от съответния директор и не се включват в структурата на областните дирекции.
(3) Структурата и наименованието на териториалните звена на дирекциите се определят с щата на съответната дирекция.
(4) Районите на действие на териториалните звена се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на съответния директор. (5) Териториалните звена на ДНС 112 са районни центрове 112.
(6) Създаването и закриването на районните центрове 112 се извършва от Министерския съвет.
(7) В ДУССД се създават звено "Ведомствена служба по трудова медицина", звено "Държавен здравен контрол" и звено "Централно патентно бюро".
(8) В ДМОС се създават звена, които са националните точки за контакт по линия на Международната организация на криминална полиция Интерпол - Национално централно бюро "Интерпол", на Европол - Национално звено "Европол", и на Шенгенската информационна система (ШИС) - Бюро "СИРЕНЕ" (SIRENE - Supplementary Information Request at the National Entries).

Чл. 13. (1) За осигуряване на дейностите на АМВР за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", както и за образователната и научна степен "доктор" и професионалното обучение се създават основни звена, обслужващи звена и филиали в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) Към АМВР могат да се създават центрове за специализация и професионална подготовка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) В АМВР се създава Център за бойна подготовка и спорт.

Чл. 14. (1) Научноизследователски и научно-приложни институти в МВР са:
1. Медицински институт (МИ) на МВР;
2. Научноизследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК);
3. Институт по психология (ИП).
(2) В научноизследователските и научно-приложните институти могат да се създават териториални звена, отдели, сектори, лаборатории, научни секции и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността им.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) Предварителен контрол за законосъобразност на дейността на първостепенния разпоредител с бюджет съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) се осъществява от финансови контрольори, които са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи.

Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15, изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) В МВР се създават Звено за вътрешен одит и Звено за материални проверки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) Рангът на Звеното за материални проверки се определя с щата.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Функциите на специализирана администрация по смисъла на Закона за администрацията се осъществяват от следните структури, аналогичните им звена и длъжности с аналогични функции:
1. дирекция "Специална куриерска служба";
2. дирекция "Български документи за самоличност";
3. дирекция "Национална система 112";
4. дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС);
5. дирекция "Комуникационни и информационни системи";
6. дирекция "Информация и архив";
7. дирекция "Анализ и политики".
(2) Функциите на обща администрация по смисъла на Закона за администрацията се осъществяват от следните структури, аналогичните им звена и длъжности с аналогични функции:
1. дирекция "Международни проекти";
2. дирекция "Европейски съюз и международно сътрудничество";
3. дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка";
4. дирекция "Планиране и управление на бюджета";
5. дирекция "Правно-нормативна дейност";
6. дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" (ДПВО);
7. дирекция "Управление на собствеността и социални дейности";
8. дирекция "Човешки ресурси";
9. дирекция "Координация и административно обслужване".
10. (нова - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) дирекция "Обществени поръчки".
(3) Към специализираната администрация за нуждите на статистиката се причисляват и главните дирекции, областните дирекции, СОБТ, ДВС, ДМ, ДМОС, АМВР, научноизследователските и научноприложните институти с изключение на техните звена и длъжности по ал. 1 и 2.


Раздел II.
Управление


Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) При осъществяване на своите правомощия министърът на вътрешните работи се подпомага от административен секретар.
(2) Административният секретар осъществява дейността си, като:
1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на дирекциите по чл. 15а, ал. 2;
2. подпомага министъра на вътрешните работи в дейността му по реализиране на национални стратегически документи;
3. осъществява общ контрол за изпълнение на възложените задачи на дирекциите по чл. 15а, ал. 2 и осъществява координацията между тях;
4. планира, организира и контролира разработването и прилагането на мерки за недопускането на конфликт на интереси и условия за корупция;
5. представлява МВР в случаите, в които е упълномощен изрично от министъра на вътрешните работи;
6. отговаря за спазването на нормативните актове и разпорежданията на министъра на вътрешните работи във връзка с дейността на дирекциите по чл. 15а, ал. 2;
7. координира взаимодействието с администрацията на Министерския съвет, с другите органи на държавна власт, органите на местното самоуправление, с гражданите и с юридически лица.

Чл. 16. (1) Главните дирекции се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на главните дирекции;
2. изпълняват заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и на главния секретар на МВР и се отчитат пред тях;
3. организират и отговарят за ползването на автоматизираните информационни фондове, изграждат и управляват неавтоматизираните информационни фондове в главните дирекции;
4. управляват човешките ресурси в главните дирекции;
5. осъществяват оперативното взаимодействие на ръководените от тях главни дирекции с други структури на МВР, други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
6. осъществяват сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
7. отговарят за управлението на предоставените на главните дирекции имоти и вещи - държавна собственост;
8. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи;
9. представляват юридическото лице.
(2) При изпълнение на функциите си директорите на главните дирекции могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на правомощията си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 17. (1) Дирекциите, включени в структурата на главните дирекции, се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на главната дирекция за дейността на ръководените от тях дирекции, а пред неговите заместници - съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на дирекциите имоти и вещи - държавна собственост;
6. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на функциите си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 18. (1) Областните дирекции на МВР се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на областните дирекции; 2. организират изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите им органи;
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) отчитат се за цялостната си дейност пред министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и пред директора на ГДНП по направление на дейност;
4. осъществяват оперативното взаимодействие с други структури на МВР;
5. организират и отговарят за ползването на автоматизираните информационни фондове, изграждат и управляват неавтоматизираните информационни фондове в областните дирекции;
6. отговарят за управлението на предоставените на областните дирекции имоти и вещи - държавна собственост;
7. управляват човешките ресурси в областните дирекции;
8. осъществяват оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление;
9. съвместно с други органи на държавна власт и на местно самоуправление създават екипи за изпълнение на основните дейности на МВР;
10. координират действията на структурите на МВР при бедствия, аварии и други извънредни ситуации, възникнали на територията на областните дирекции;
11. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) издават и отказват издаване на разрешения за краткосрочно и продължително пребиваване по Закона за чужденците в Република България;
12. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) издават и отказват издаване на:
а) удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз (ЕС) и членове на семейството му, които са граждани на ЕС;
б) разрешение за пребиваване съгласно Регламент 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети страни (OB, L157 от 15 юни 2002 г.) на член на семейство на гражданин на Европейския съюз (ЕС), който не е гражданин на ЕС и не е упражнил правото си на свободно движение по смисъла на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
в) карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и придружава или се присъединява към гражданина на ЕС по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
13. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) издават съгласувателни становища до директора на дирекция "Миграция" по процедурите за издаване на виза за дългосрочно пребиваване вид "Д";
14. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) организират и отговарят за въвеждането в информационен фонд на забрани за напускане пределите на Република България, приложени от държавни органи, в предвидените от закон случаи;
15. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи;
16. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) представляват юридическото лице.
(2) При изпълнение на функциите си директорите на областните дирекции могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на правомощията си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 19. (1) Специализираният отряд за борба с тероризма се ръководи от командир, който:
1. осъществява общото и непосредственото ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на отряда;
2. организира изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите му органи;
3. отчита се за дейността си на министъра на вътрешните работи и на главния секретар;
4. управлява човешките ресурси на СОБТ;
5. осъществява оперативното взаимодействие с други структури на МВР;
6. организира и отговаря за ползването на автоматизираните информационни фондове, изгражда и управлява неавтоматизираните информационни фондове в СОБТ;
7. отговаря за стопанисването на предоставените на СОБТ имоти и вещи - държавна собственост;
8. осъществява оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление.
(2) В изпълнение на функциите си командирът издава заповеди.
(3) При изпълнение на функциите си командирът може да се подпомага от заместник-командир, който изпълнява функции по управление, възложени му със заповед на командира.

Чл. 20. (1) Дирекциите и административните дирекции се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на съответната дирекция;
2. организират изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите им органи;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) отчитат се за дейността си пред министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, главния секретар на МВР и административния секретар на МВР - за дирекциите по чл. 15а, ал. 2;
4. управляват човешките ресурси на дирекциите;
5. организират и отговарят за ползването на автоматизираните информационни фондове, изграждат и управляват неавтоматизираните информационни фондове в дирекциите;
6. отговарят за стопанисването на предоставените на дирекциите имоти и вещи - държавна собственост;
7. осъществяват взаимодействие с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
8. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Директорите на ДМ, ДМП, ДУССД и ДСКС, освен функциите по ал. 1:
1. отговарят за управлението на предоставените на дирекциите имоти и вещи - държавна собственост;
2. представляват юридическото лице.

(3) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(4) В изпълнение на функциите си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 3 издават заповеди.

Чл. 21. (1) Академията на МВР се ръководи от академичен съвет и ректор.
(2) Академичният съвет е колективен орган за ръководство на учебната и научната дейност на академията, чиито функции се определят с правилника по чл. 47, ал. 3 ЗМВР.
(3) В Академията на МВР се избира общо събрание, чийто състав и функции се определят с правилника по чл. 47, ал. 3 ЗМВР.
(4) Ректорът е пряк ръководител на служителите на академията, на курсантите и на служителите, изпратени на обучение от други структури, за изпълнението на задълженията им, свързани с учебния процес, реда и дисциплината в академията, като:
1. определя дневния ред на академичния съвет;
2. решава всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на курсанти;
3. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, отнасящи се до науката и висшето образование, прилагани в съответствие със ЗМВР и с актовете по прилагането му, или възложени му от министъра на вътрешните работи.
(5) Освен функциите по ал. 4 ректорът:
1. осъществява общото и непосредственото ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на академията;
2. организира изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите му органи;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) отчита се за дейността си пред министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, главния секретар на МВР и административния секретар на МВР;
4. управлява човешките ресурси на АМВР;
5. организира и отговаря за ползването на автоматизираните информационни фондове, изгражда и управлява неавтоматизираните информационни фондове в АМВР;
6. отговаря за управлението на предоставените на АМВР имоти и вещи - държавна собственост;
7. осъществява взаимодействие с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местното самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
8. представлява юридическото лице.
(6) Ректорът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи.
(7) Съставът на академичния съвет се определя от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора на академията.
(8) В изпълнение на функциите си по ал. 4 и 5 ректорът издава заповеди.

Чл. 22. (1) Медицинският институт на МВР се ръководи от директор, който е хабилитирано лице с призната медицинска специалност.
(2) Директорът на МИ на МВР е директор и на Многопрофилната болница за активно лечение - Централна клинична база, в гр. София.
(3) Директорът на МИ:
1. осъществява общото и непосредственото ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на института;
2. организира изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите му органи;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) отчита се за дейността си пред министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и административния секретар на МВР;
4. организира и отговаря за ползването на автоматизираните информационни фондове, изгражда и управлява неавтоматизираните информационни фондове в МИ;
5. отговаря за управлението на предоставените на МИ имоти и вещи - държавна собственост;
6. управлява човешките ресурси и отговаря за подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на научните кадри;
7. осъществява взаимодействието с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление и юридически лица съобразно функционалната си компетентност;
8. отговаря за научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност в МИ в областта на медицинската наука;
9. организира и ръководи участието на МИ в научния обмен чрез издаване на научна литература, научни бюлетини и рекламно-информационни материали за дейността на МИ, публикуване на научни трудове и презентации в печатни и електронни издания и участие на служителите на МИ в научни конференции, симпозиуми, семинари и други форуми в страната и чужбина;
10. представлява юридическото лице.
(4) При изпълнение на функциите си директорът може да се подпомага от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.
(5) В изпълнение на функциите си директорът и заместник-директорите издават заповеди.

Чл. 23. (1) При управлението на МИ директорът се подпомага от медицински съвет, който е колективен орган с консултативни функции. Съставът и организацията на дейността на медицинския съвет се определят от директора на МИ съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения.
(2) За осъществяване на научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност директорът на МИ се подпомага от научно-учебен съвет, който е колективен орган с консултативни функции. Съставът и организацията на дейността на научно-учебния съвет се определят от директора на МИ в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България.
(3) В МИ могат да се създават и други съвети и комисии с консултативни функции в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения.

Чл. 24. Болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация се ръководят от управители, които са пряко подчинени на директора на МИ и имат функциите по чл. 30.

Чл. 25. (1) Научноизследователският институт по криминалистика и криминология и Институтът по психология се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на институтите;
2. организират изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите им органи;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) отчитат се за дейността си пред министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и административния секретар на МВР;
4. организират и отговарят за ползването на автоматизираните информационни фондове, изграждат и управляват неавтоматизираните информационни фондове в институтите;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на институтите имоти и вещи - държавна собственост;
6. управляват човешките ресурси и отговарят за подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на научните кадри;
7. осъществяват взаимодействието с други структури на МВР и с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
8. отговарят за научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност в институтите;
9. организират и ръководят участието на институтите в научния обмен чрез издаване на научна литература, научни бюлетини и рекламно-информационни материали за дейността на ръководените институти, публикуване на научни трудове и презентации в печатни и електронни издания и участие на служителите на ръководените институти в научни конференции, симпозиуми, семинари и други форуми в страната и чужбина.
(2) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на функциите си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 26. (1) Районното управление в областната дирекция на МВР се ръководи от началник, който е пряко подчинен на директора на областната дирекция.
(2) Участъкът се ръководи от началник, който е пряко подчинен на началника на районното управление.
(3) Началниците по ал. 1 и 2:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят за дейността на ръководените от тях звена пред директора на областната дирекция и пред неговите заместници - съобразно възложените им функции, съответно пред началника на районното управление;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на управленията и участъците имоти и вещи - държавна собственост;
6. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(4) В изпълнение на функциите си по ал. 3 началниците по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 27. (1) Районните служби "ПБЗН" се ръководят от началник, който е пряко подчинен на директора на РДПБЗН.
(2) Участъкът се ръководи от началник, който е пряко подчинен на началника на районната служба "ПБЗН".
(3) Началниците по ал. 1 и 2:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на подчинените им звена; 2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят за дейността на ръководените от тях звена пред директора на РДПБЗН и пред неговите заместници - съобразно възложените им функции, съответно пред началника на районната служба;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на службите и на участъците имоти и вещи - държавна собственост;
6. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(4) В изпълнение на функциите си по ал. 3 началникът по ал. 1 издава заповеди.

Чл. 28. (1) Граничните полицейски управления, базите гранично-полицейски кораби и СОВН се ръководят от началници, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят пред директорите на ГДГП и РДГП за дейността на ръководените от тях звена, а пред техните заместници - съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на подчинените им звена имоти и вещи - държавна собственост;
6. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) В изпълнение на функциите си началниците по ал. 1 издават заповеди.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Зоналните жандармерийски управления на дирекция "Жандармерия" в ГДНП се ръководят от началници, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на зоналните жандармерийски управления;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) отговарят пред директора на дирекция "Жандармерия" в ГДНП за дейността на ръководените от тях зонални жандармерийски управления;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на зоналните жандармерийски управления имоти и вещи - държавна собственост;
6. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) В изпълнение на функциите си началниците по ал. 1 издават заповеди.

Чл. 30. Звената на структурите по чл. 37 ЗМВР, с изключение на болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на МИ, се ръководят от началници, които:
1. ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на съответните звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. информират и се отчитат пред ръководствата на структурите по чл. 37 ЗМВР;
4. подпомагат ръководствата на структурите по чл. 37 ЗМВР при осъществяване на методическото ръководство, помощ и контрол на съответната дейност в структурите на МВР.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) Ръководителите на Звеното за вътрешен одит и на Звеното за материални проверки са на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи и:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на звената;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от министъра на вътрешните работи и се отчитат за дейността си пред него;
3. управляват човешките ресурси на звеното;
4. отговарят за стопанисването на предоставените на звената имоти и вещи - държавна собственост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) В изпълнение на функциите по ал. 1 ръководителите издават заповеди.

Чл. 32. (1) Ръководителите на структури на МВР, които са определени като разпоредители с бюджет при условията и по реда на Закона за публичните финанси, управляват бюджета и организират, ръководят и отговарят за финансовото и материално-техническото осигуряване на съответната структура.
(2) Ръководителите на структурите на МВР, които не са определени като разпоредители с бюджет при условията и по реда на Закона за публичните финансите, отговарят за предоставеното на съответната структура материално-техническо осигуряване.

Чл. 33. (1) При отсъствие на ръководител на звено в структура по чл. 37 ЗМВР по-горестоящият ръководител определя със заповед длъжностно лице, което да замества отсъстващия служител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Длъжностното лице, което е определено за заместване, трябва да заема ръководна или по-висока длъжност, а в изключителни случаи или при липса на такава длъжност в съответното звено - изпълнителска длъжност.
(3) При отсъствие на ръководител на структура по чл. 37 ЗМВР той се замества от определено с негова заповед длъжностно лице, което трябва да заема ръководна или по-висока длъжност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) В случаите на невъзможност за издаване на заповедта по ал. 3 тя се издава от министъра на вътрешните работи.

Чл. 34. (1) При отсъствие на членове на политическия кабинет, с изключение на директора на ДПВО, те се заместват от длъжностни лица от политическия кабинет, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) При отсъствие на главния секретар той се замества от длъжностно лице, заемащо висша ръководна длъжност, определено с негова заповед.
(3) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) При отсъствие на административния секретар той се замества от длъжностно лице, заемащо ръководна длъжност, определено със заповед на административния секретар.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) В случаите на невъзможност за издаване на заповедта по ал. 2 и 3 тя се издава от министъра на вътрешните работи.


Глава трета.
ДЕЙНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ НА МВР
Раздел I.
Главни и областни дирекции и Специализиран отряд за борба с тероризма


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Главна дирекция "Национална полиция" е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3, 6 - 9 ЗМВР с изключение на тези, свързани с организирана престъпна дейност по чл. 39, ал. 2 ЗМВР.
(2) За извършване на оперативно-издирвателна дейност ГДНП:
1. предотвратява, пресича и разкрива престъпления; 2. осъществява координация в оперативно-издирвателната дейност при наличие на извършени престъпления на територията на две и повече областни дирекции;
3. наблюдава, установява и контролира лица и обекти чрез провеждане на организационни мероприятия и чрез оперативно-издирвателни способи и средства;
4. извършва проучване и оценка на методите и полицейските тактики, прилагани при противодействие срещу престъпността, и може да прави предложения за усъвършенстване организацията на дейността;
5. организира и извършва издирване на лица и обекти и идентификация на трупове и лица, като може да предлага решения по тактическата организация на работата и събирането на информация в областните дирекции на МВР;
6. предлага мерки за подобряване на работата по оперативно-издирвателната дейност, като разработва насоки и приоритети за работа по противодействието на престъпността;
7. взаимодейства със следствието, прокуратурата, съда и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието във връзка с осъществяване на оперативното обслужване на местата за лишаване от свобода;
8. противодейства срещу престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица;
9. провежда оперативно-издирвателната дейност по разкриване на извършителите на противообществени прояви, извършени преди, по време или след провеждане на спортни мероприятия, и съвместно със звената на областните дирекции организира наблюдение над извършителите;
10. извършва дейности по полицейска регистрация.
(3) За извършване на охранителна дейност ГДНП:
1. извършва дейност по опазване на обществения ред;

2. осъществява дейности по възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови прояви, мероприятия и безредици и при кризи от различен характер;
3. извършва дейност по охрана, включително с използване на сигнално-охранителна техника, на:
а) обекти по чл. 92, ал. 1 и 2 ЗМВР;
б) обекти на МВР;
в) дипломатически представителства;
4. участва в пресичането на терористични действия и в полицейски операции и съвместни операции с други държавни органи;
5. организира, контролира и осъществява пилотиране и съпровождане на официални лица, делегации и товари;
6. конвоира лица в страната и в чужбина;
7. организира и осъществява охраната на обекти, мероприятия, специални товари, опасни товари и ценни пратки на територията на страната;
8. осъществява развъдна дейност, снабдяване, подбор, настаняване, обслужване, обучение и използване на животни за служебни нужди и създава организация и осъществява контрол по линия на служебната кинология, племенно-развъдната и ветеринарната дейност в областните дирекции на МВР и специалната подготовка на водачите на служебни кучета от структурите на МВР.
(4) За изпълнение на дейността по разследване на престъпления ГДНП:
1. самостоятелно или съвместно с други органи разследва престъпления от общ характер при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
2. участва в специализирани звена и екипи съвместно с други органи на държавна власт, служби и органи на други държави и международни организации;
3. анализира и проучва практиките по разследване на престъпления;
4. изготвя предложения и мерки за подобряване на дейността по разследване, като разработва насоки и приоритети;
5. осъществява методическо ръководство на дейността по разследване на престъпления в главните и в областните дирекции.
(5) За извършване на информационна дейност ГДНП:
1. събира, обработва, анализира, съхранява и използва информация за:
а) установяване и отстраняване на причините и условията за извършване на престъпления и други правонарушения;
б) извършване на оперативно-издирвателна и аналитична дейност;
в) извършване на дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления;
г) извършване на дейност по опазване на обществения ред и безопасността на движението;
2. ползва автоматизирани информационни фондове и изгражда и управлява неавтоматизирани информационни фондове за нуждите на:
а) оперативно-издирвателната, информационната и аналитичната дейност;
б) дейността по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления;
в) дейността по опазване на обществения ред и по контрол за спазване на правилата за движение по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на пътните превозни средства и отчет на пътнотранспортните произшествия;
3. осъществява обмен на информация и взаимодействие:
а) по направление на дейност в изпълнение на международни договори, по които Република България е страна;
б) с компетентни органи на държавите - членки на Европейския съюз, в областта на безопасността на движението;
в) с полицейски структури на други държави с цел обмяна на опит, синхронизиране и прилагане в полицейската практика на международното законодателство и стандарти;
г) с други държавни органи и организации при условия и по ред, предвидени в закон;
4. изготвя специализирани оперативни анализи и анализи по конкретни случаи за подпомагане на дейността по противодействие на престъпността.
(6) За извършване на контролна дейност ГДНП:
1. осъществява контрол за спазването на правилата за движение по пътищата:
а) чрез контрол на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на пътните превозни средства и отчет на пътнотранспортните произшествия;
б) чрез централизирана електронна система и автоматизирани технически средства и системи;
2. обобщава, анализира и предлага мерки за обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия;
3. съгласува заповеди за въвеждане на временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по автомагистралите и първокласната пътна мрежа;
4. планира и въвежда нови технически средства, системи за автоматизиран контрол и управление на пътното движение;
5. издава разрешения и осъществява контрол на дейности с общоопасни средства;
6. осъществява лицензиране и контрол за извършване на частна охранителна дейност;
7. изготвя и съгласува функционалните изисквания за проекти за сигнално-охранителни и известителни системи и системи за видеонаблюдение в случаите, регламентирани в нормативен акт, и оказва методическа помощ на областните дирекции на МВР при изграждане на системи за видеонаблюдение на обществени места и пътища;
8. методически ръководи дейността на областните дирекции на МВР (ОДМВР) във връзка с дейността на звената "Общинска полиция" и на служителите, осигуряващи дейности по охрана по реда на чл. 92 ЗМВР.
(7) За извършване на превантивна дейност ГДНП:
1. предлага и реализира политиките на МВР в областта на превенцията на престъпленията и правонарушенията, опазването на обществения ред и безопасността на движението;
2. разработва мероприятия за утвърждаване на превенцията като основен инструмент за опазването на обществения ред и противодействието на престъпността.
(8) Главна дирекция "Национална полиция" осъществява административнонаказателна дейност, прилага принудителни административни мерки и предоставя административни услуги в предвидените от закон случаи.
(9) Главна дирекция "Национална полиция":
1. методически ръководи, координира, контролира и практически подпомага организацията на дейността по ал. 2 - 3 и 5 - 7 в областните дирекции, като обобщава и анализира информацията, свързана с тях, и предлага мерки за подобряване на работата;
2. участва в комплексни, контролни, планови и тематични проверки по спазването и изпълнението на законите и подзаконовите нормативни актове и по извършването на дейностите в областните дирекции;
3. упражнява методическо ръководство, контрол и оказва практическа помощ на звената в областните дирекции на МВР по направление на дейност;
4. участва при планирането, организацията и провеждането на обучение на служителите от областните дирекции за повишаване на професионалната им квалификация по направление на дейност;
5. разработва или участва в разработването на нормативни актове и други документи по направление на дейност;
6. изготвя предложения за проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори;
7. взаимодейства с държавни органи и организации, с неправителствени организации и с граждани по направление на дейност.
(10) Главна дирекция "Национална полиция" заверява документи, издадени от МВР, негови структури или от органи, включително от министерствата и ведомствата, на които МВР е правоприемник.
(11) Главна дирекция "Национална полиция" е национална точка за контакт по обмен на информация във връзка с осигуряването на безопасността и сигурността при провеждане на спортни мероприятия.
(12) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) Главна дирекция "Национална полиция":
1. поддържа непрекъснато оперативно дежурство, организира и контролира взаимодействието между звената за оперативно дежурство в структурите на МВР;
2. осъществява взаимодействие със звената за оперативно дежурство на други органи на централната изпълнителна власт;
3. оповестява ръководство

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Главна дирекция "Национална полиция" самостоятелно или съвместно с други структури на МВР осъществява международно сътрудничество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) При осъществяване на международното сътрудничество по ал. 1 органите на ГДНП:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните полицейски служби на други държави и международни организации по направление на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление на дейност.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция "Жандармерия" в ГДНП:
1. подпомага органите на главните и на областните дирекции по опазване на обществения ред;
2. участва в опазването на обществения ред при провеждане на масови мероприятия;
3. осъществява дейности по възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици;
4. участва в опазването на обществения ред при кризи от различен характер;
5. участва в пресичането на терористични действия;
6. участва в полицейски операции и съвместни операции с други държавни органи;
7. осъществява охрана на стратегически обекти, дипломатически представителства и обекти на МВР;
8. осъществява охрана на специални товари;
9. съдейства на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;
10. осъществява превантивна и информационно-аналитична дейност по предотвратяване и пресичане на престъпления и опазване на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт в страната;
11. предотвратява и пресича престъпления в обекти на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
12. осъществява, организира и контролира дейностите по опазване на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
13. извършва превантивна дейност на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
14. организира и осъществява охраната на обекти, мероприятия и специални товари на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт;
15. осъществява контрол на съхраняването и охраната при превозването на общоопасни средства на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт;
16. контролира осъществяването на частна охранителна дейност на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт.
(2) Силите и средствата на дирекция "Жандармерия" в ГДНП се ползват от структурите на МВР при условия и по ред, определени с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3, 6 - 9 ЗМВР по отношение на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана със:
1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;
2. наркотични вещества, техните аналози и прекурсори;
3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи;
4. интелектуална собственост;
5. неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи;
6. трафик на хора;
7. трафик на културни ценности;
8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства и вещества, както и с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба;
9. корупция в органите на държавната власт;
10. терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги и насилствени действия;
11. изпиране на пари и хазарт;
12. сключване на неизгодни договори, изпиране на пари и усвояване на фондове на Европейския съюз чрез измама.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ГДБОП:
1. предотвратява, пресича, разследва и разкрива престъпления, извършвани от престъпни структури;
2. участва в оперативно-издирвателната дейност по разкриване на престъпната дейност на престъпни структури на територията на страната;
3. осигурява и прилага оперативно внедряване и извършва доверителни сделки чрез служител под прикритие;
4. осигурява разследване чрез служител под прикритие;
5. осъществява контролирани доставки;
6. организира и извършва издирване на лица и обекти и идентификация на лица;
7. събира, обработва, анализира, съхранява и използва информация за извършване на оперативно-издирвателна и аналитична дейност и на дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления;
8. проучва и оценява методите на полицейските тактически действия, прилагани в борбата с организираната престъпност, и изготвя предложения за усъвършенстване на работата;
9. участва в специализирани звена и екипи съвместно с други органи на държавната власт, служби и органи на други държави и на международни организации; 10. дава становища по проекти на нормативни и други актове, регламентиращи противодействието на организираната престъпност, и участва в изготвянето на програми и стратегии;
11. участва в организирането и провеждането на обучение на служителите от териториалните ? звена за повишаване на професионалната им квалификация;
12. осъществява ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 7 на съответните териториални звена.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" самостоятелно или съвместно с други структури на МВР осъществява международно сътрудничество.
(2) При осъществяване на международното сътрудничество по ал. 1 органите на ГДБОП:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните полицейски служби на други държави и международни организации по направление на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление на дейност.

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 45. (1) Главна дирекция "Гранична полиция" е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3, 5 - 7 ЗМВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ГДГП извършва дейности по:
1. наблюдение на границата, противодействие на незаконната миграция, контрабандата и трафика на хора;
2. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) гранични проверки на преминаващите през границата лица и вещите в тяхно владение и транспортни средства, включително в зоните и обектите по чл. 39, ал. 3 ЗМВР; граничните проверки се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ, L 105, стр. 1, от 13.04.2006 г.);
3. превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления;
4. разследване на престъпления;
5. охрана на обществения ред в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и контрол по спазване на правилата за движение в района на аерогарите;
6. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) приемане, придружаване и предаване на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;
7. поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци, обозначаване на граничната линия на държавната граница, недопускане на разрушаване, изместване или на други действия по отношение на държавната граница;
8. изработване на карти и друга документация на държавната граница и поддържане на геодезическо-картографски фонд;
9. събиране, обработване, анализиране, съхраняване, използване и предоставяне на информация по направленията на дейности;
10. обмен на информация и взаимодействие с други структури на МВР, органи на държавна власт и на местно самоуправление, юридически лица и граждани и полицейски служби на други държави;
11. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.);
12. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) методическо ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 8, с изключение на дейността по разследване на престъпления.
(3) Главна дирекция "Гранична полиция" за осъществяване на превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления извършва оперативно-издирвателна дейност самостоятелно или съвместно с други структури на МВР.
(4) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ГДГП използва кораби, въздухоплавателни и технически средства, както и автоматизирани и интегрирани системи за наблюдение.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 54. Специализираният отряд "Въздушно наблюдение" в ГДГП е звено за осъществяване на въздушно наблюдение на границите и изпълнение на други летателни задачи, подпомагащи изпълнението на дейностите на ГДГП.

Чл. 55. (1) Специализираният отряд "Въздушно наблюдение" в ГДГП може да изпълнява и задачи за оказване на съдействие на други структури в МВР и на други държавни органи.
(2) Използването на СОВН в ГДГП от структурите на МВР извън ГДГП, както и от други министерства и ведомства се разрешава от главния секретар на МВР въз основа на писмено искане.
(3) В неотложни случаи искането по ал. 2 може да бъде направено и устно. В тези случаи то се представя в писмена форма не по-късно от 24 часа.

Чл. 56. (1) Гранична зона е територията с дълбочина 30 км, която на сухоземната граница се определя от линията на държавната граница, а на морската и речната граница - от линията на брега, и в която ГДГП осъществява правомощията си по извършване на граничен контрол, в който се включва гранично наблюдение и гранични проверки.
(2) Гранична ивица е частта от граничната зона, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната граница, с дълбочина до 300 м считано от линията на държавната граница.
(3) Островите и българската част от водите на граничните реки се включват в граничната ивица. Тази разпоредба не се прилага за река Дунав.
(4) Точното очертаване и определяне на дълбочината на граничната ивица се извършва от министъра на вътрешните работи, след като изиска писмени становища от съответните областни управители и кметове.
(5) Извършването на стопанска или друга дейност в граничната ивица се съгласува с директора на съответната РДГП.
(6) Зоната на ГКПП обхваща територията, на която се разположени сградите, помещенията, работните места, подземните и надземните съоръжения, техническите средства и местата за преходи, изчакване и проверка на лица, превозни средства и стоки, преминаващи през зоните за гранични проверки.

Чл. 57. (1) Държавната граница на Република България, преминаваща по река, не се премества както при изменения на очертанията на нейните брегове или нивото на водата, така и при отклонение на коритото на реката в една или в друга посока, ако друго не е уредено в международни договори, по които Република България е страна.
(2) На железопътните и шосейните мостове, бентове и други съоръжения, които преминават през граничните участъци на плавателни и неплавателни реки, държавната граница се установява по средата на тези съоръжения или по тяхната технологична ос в зависимост от преминаването на държавната граница по водата, ако друго не е уредено в международни договори, по които Република България е страна.
(3) Държавната граница на Република България на местността се обозначава с ясно видими гранични знаци, които се поставят на място, определено в документите за демаркиране на границата между Република България и съседните държави.
(4) Формите, размерите и надписите на граничните знаци по ал. 3 и редът за тяхното поставяне се определят от законодателството на страната и от международните договорености.
(5) За обозначаване на линията на държавната граница ГДГП осъществява геоинформационна дейност чрез:
1. геодезическо определяне, поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци;
2. проверка на линията на държавната граница;
3. изработване на едромащабни карти и документация на държавната граница, както и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд;
4. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) изграждане и поддържане на цифрова географска информационна система (ГИС) за граничната ивица.
(6) За поддържане на видимостта и предпазване на граничните знаци по ал. 3 по взаимна договореност между Република България и съседните държави се съгласува широчината на граничния пояс и дълбочината на установената гранична ивица от двете страни на линията на държавната граница.

Чл. 58. (1) Директорът на ГДГП съгласувано с министъра на външните работи и в съответствие с меж
дународните договори назначава гранични представители за уреждане на възникнали гранични нарушения. (2) По реда на ал. 1 се назначават гранични представители от състава на ГДГП за поддържане в изправност на граничните знаци и граничната линия на държавната граница на Република България и за спазване на граничния режим, както и за уреждане на възникнали гранични нарушения на определени участъци.

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 4, 6 - 9 ЗМВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ГДПБЗН извършва:
1. превантивна дейност;
2. държавен противопожарен контрол и превантивен контрол;
3. пожарогасителната и спасителната дейност;
4. неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическата, биологическата и радиационната защита;
5. ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
6. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
7. контролна дейност на продуктите за пожарогасене;
8. изследване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари и извършването на експертизи и експертни справки;
9. планиране на защитата при бедствия;
10. координиране на обучението и практическата подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и повишаване на осведомеността и готовността на населението за защита при бедствия;
11. оценяване на съответствието на продукти за пожарогасене и дейностите по чл. 72, т. 1, 3 - 5;
12. подпомагане на дейностите по анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия;
13. подпомагане на координацията на дейностите по установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска за тях;
14. оказване на методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования;
15. дейностите по чл. 29 и 47 от Закона за защита при бедствия.

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 62. Превантивната дейност по чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗМВР включва:
1. информационно-разяснителна дейност и обучение на населението за предотвратяване на пожари, за формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки;
2. подпомагане на органите на изпълнителната власт при изпълнение на функциите им по защита при бедствия;
3. предлагане на насоки за обучението по защитата от пожари, бедствия и извънредни ситуации и участие в разработването на програми за обучение, учебни материали и помагала.

Чл. 63. Държавният противопожарен контрол по чл. 17, ал. 2, т. 2 ЗМВР включва:
1. контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обектите, при тяхната реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението, както и при поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията;
2. контрол за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
3. контрол по спазване на изискванията за пожарна безопасност, определени с наредбите по чл. 125, ал. 4 ЗМВР, както и в случаите, предвидени в други закони.

Чл. 64. Превантивният контрол по чл. 17, ал. 2, т. 2 ЗМВР включва контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия, регламентирани в Закона за защита при бедствия, издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, както и в случаите, предвидени в други закони.

Чл. 65. Пожарогасителната дейност по чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗМВР включва:
1. определяне на начините и средствата за извършване на дейността;
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) планиране на дейността;
3. незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар;
4. анализ и оценка на пожарната обстановка;
5. спасяване или евакуация на хора и разсредоточаване на имущество при пожар;
6. ограничаване и ликвидиране на пожари;
7. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) поддържане в постоянна готовност на личния състав и пожарната техника за осъществяване на дейността;
8. участие в международни операции по гасене на пожари.

Чл. 66. Спасителната дейност по чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗМВР включва:
1. определяне на начините и средствата за извършване на дейността;
2. незабавно изпращане на сили и средства при съобщения за бедствия и извънредни ситуации;
3. анализ и оценка на произшествието;
4. спасяване или евакуация на хора и разсредоточаване на имущество;
5. извършване на операции по издирване и спасяване по суша и във водна среда;
6. оказване на долекарска помощ на пострадалите;
7. организиране транспортирането на пострадалите до лечебните заведения;
8. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) ограничаване и ликвидиране на произшествието;
9. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) поддържане в постоянна готовност на личния състав и спасителната техника за осъществяване на дейността;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) участие в международни хуманитарни и/или спасителни операции.

Чл. 67. Разрешителната и контролната дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, включва издаване на разрешения и контрол върху дейността по реда на чл. 129 - 134 ЗМВР.

Чл. 68. Оценяването на съответствието и контролната дейност на продукти за пожарогасене по чл. 17, ал. 2, т. 5 ЗМВР се осъществява по реда на наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР.

Чл. 69. Неотложните аварийно-възстановителни работи, оперативната защита при наводнения, операциите по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита по чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗМВР включват:
1. операции за откриване местонахождението на хора, попаднали в беда, и за извеждането им на безопасно място;
2. дейности за ограничаване на щетите, недопускане на вторични вредни последствия и осигуряване на условия за възстановяване нормалния ритъм на живот;
3. оказване помощ на пострадалите;
4. оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и други международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ и гражданско-военното аварийно планиране.

Чл. 70. (1) Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и на населението по чл. 17, ал. 2, т. 7 ЗМВР обхващат:
1. предоставяне на информация за приближаваща или непосредствена заплаха от възникване на бедствие или въздушна опасност на определен кръг лица - органи на изпълнителната власт и сили за реагиране на Единната спасителна система, с цел повишаване на готовността им за реагиране и предприемане на необходимите мерки;
2. оповестяване с акустични сигнали и гласова информация на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и излъчване на указания за необходимите предпазни мерки и действия.
(2) Органите на ГДПБЗН осъществяват ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението по реда, определен в наредбата по чл. 62, ал. 2, т. 5 от Закона за защита при бедствия.

Чл. 71. Органите за пожарна безопасност и защита на населението оказват методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия и при организиране дейността на доброволните формирования по смисъла на чл. 17, ал. 2, т. 8 ЗМВР чрез:
1. подпомагане при разработването на плановете за защита при бедствия;
2. организиране и провеждане на тренировки и учения по плановете за защита при бедствия;
3. участие в подбора, обучението и осъществяването на дейността на доброволците.

Чл. 72. Определянето на пожарните характеристики на продукти и техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническото оборудване и продукти за пожарогасене по чл. 17, ал. 2, т. 9 ЗМВР включва:
1. провеждане на изпитвания и издаване на изпитвателни и класификационни протоколи и други документи за оценка на продукти;
2. изследване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари и извършване на експертизи и експертни справки;
3. разработване на методики, наръчници, указания, ръководства, пособия и други документи в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, както и за разследване и установяване на причините за възникване на пожари;
4. събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на научно-техническа информация в областта на пожарната безопасност и защитата на населението; 5. участие в стандартизационната дейност по пожарната безопасност и защитата на населението.

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Областните дирекции на МВР осъществяват дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3, 6 - 9 ЗМВР на определената им територия.

Чл. 74. (1) Специализираният отряд за борба с тероризма е специализирана структура на МВР за противодействие на терористични действия, защита на стратегически обекти, предотвратяване и пресичане на тежки престъпления.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 органите на СОБТ:
1. предотвратяват и пресичат терористични действия;
2. провеждат специални операции;
3. освобождават заложници;
4. организират и осъществяват охрана на органи на МВР и на държавни органи и организации при изпълнение на функциите им;
5. участват в специализирани операции на главните и областните дирекции;
6. откриват, идентифицират и неутрализират с технически средства и специализирани кучета взривни устройства и взривни вещества, както и разработват технически средства и способи за извършване на тези дейности;
7. извършват физикохимично изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, взривни вещества, документи и непознати вещества и изготвят експертни оценки и експертизи;
8. използват специални защитни средства, гарантиращи тяхната сигурност и неразкриващи самоличността им.
(3) Използването на СОБТ за изпълнение на дейностите по ал. 2, т. 1 - 5 се разрешава с писмена заповед на главния секретар на МВР за всеки отделен случай, а по ал. 2, т. 6 - 7 - със заповед на командира.
(4) В неотложни случаи използването по ал. 3 може да бъде разпоредено устно. В тези случаи писмената заповед се издава не по-късно от 24 часа.
(5) Самоличността на органите, осъществяващи дейностите по ал. 2, т. 1-5, при изпълнение на техните задължения се запазва в тайна.
(6) При осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 1 - 6 органи на СОБТ могат да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения и комуникация.
(7) При осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 1 - 6 органите на СОБТ могат да използват взривни вещества и пиротехнически средства за осигуряване на достъп и проникване в сгради, транспортни средства и/или унищожаване на взривни устройства и взривни вещества.


Раздел II.
Дирекции и административни дирекции


Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на МВР. (2) Органите на ДВС:
1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на МВР;
2. извършват превантивна дейност;
3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VI от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за класифицираната информация;
4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) Дирекция "Миграция" е структура на МВР за регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденците в Република България, за противодействие на незаконната миграция на територията на Република България и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, на гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, като:
1. издава или отказва издаването на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване;
2. продължава срока на пребиваване на чужденците в Република България;
3. отнема правото на издадено разрешение за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване при наличие на законовите изисквания; 4. анулира издадена виза или намалява срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България;
5. издава удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
6. осъществява съгласувателни процедури с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България;
7. дава становища по молби за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство, за издаване на разрешения за работа и становища до други ведомства, които по смисъла на нормативен акт имат отношение към пребиваването на чужденците в Република България;
8. осъществява административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, на гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
9. събира, систематизира и анализира информация за състоянието и динамиката на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденци в Република България и за административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, на гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
10. планира, разработва и предлага мерки за повишаване ефективността на регулиране на миграционните процеси;
11. дава становища и разработва проекти на нормативни и други актове за регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденци в Република България и за административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, на гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
12. самостоятелно или съвместно с други структури на МВР или с други компетентни органи участва в предотвратяването и противодействието на незаконната миграция;
13. въвежда, актуализира, ползва и предоставя информация от автоматизираните информационни системи на МВР и ШИС;
14. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в областните дирекции по направление на дейността си.
(2) При осъществяване на правомощията си органите на дирекция "Миграция" приемат, извършват необходимите справки и изпращат на дирекция "Български документи за самоличност" и на звената "Български документи за самоличност" в областните дирекции подаденото от чужденеца заявление заедно с приложените към него документи за персонализиране на български документи за самоличност на чужденци или разрешения за пребиваване и връчват персонализирания документ на чужденеца.
(3) Редът по ал. 2 се прилага и за гражданите на Европейския съюз, гражданите на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и за членовете на техните семейства.

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция "Миграция" осъществява дейност по принудително настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) на лица, за които е издадена заповед за принудително отвеждане до границата на Република България или за експулсиране.
(2) Органите на дирекция "Миграция" осъществяват дейността си по ал. 1 при условията и по реда на ЗЧРБ и на съответните подзаконови нормативни актове.
(3) Управлението и охраната на СДВНЧ се осъществяват от дирекция "Миграция".

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Органите на дирекция "Миграция" противодействат на незаконната миграция чрез извършване на проверки по местопребиваване на чужденците и при необходимост провеждат интервюта.

Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Органите на дирекция "Миграция" организират и осъществяват съпровождане на чужденци на територията на Република България или в чужбина при изпълнение на приложени мерки за административна принуда по ЗЧРБ, както и при необходимост за осигуряване участието на настанени в СДВНЧ чужденци като страни в досъдебни и съдебни производства по наказателни и административни дела.
(2) Съпровождането на чужденци извън територията на страната в предвидените от закона случаи се осъществява съгласно международен договор за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, по който Република България е страна. При липса на такъв международен договор правилата за съпровождане извън територията на страната се уреждат с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) За регулиране и контрол на миграционните процеси по въпросите на убежището, международната закрила и чужденците дирекция "Миграция" взаимодейства с други структури на МВР и с други ведомства и служби.

Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е структура на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица. Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е националната точка за контакт по линия на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол), на Европейската полицейска служба (Европол) и на Шенгенската информационна система (ШИС) и изпълнява ангажиментите на Република България като Национално централно бюро "Интерпол", Национално звено "Европол" и Бюро "СИРЕНЕ". (2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ДМОС:
1. подпомага дейността на българските и чуждестранни компетентни органи при превенцията, предотвратяването, пресичането, разкриването и разследването на престъпления с трансграничен елемент;
2. осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по общодържавното и международното издирване на лица и вещи - обект на международно издирване;
3. въвежда, обработва и анализира информация от информационните фондове на МВР и Генералния секретариат на Международната организация на криминална полиция - Интерпол, на Европол и на ШИС;
4. координира и участва в изпълнение на екстрадиции, предаване и трансфери на лица;
5. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) участва в международни операции, координира съвместни екипи и действия по разследване и осъществяване на трансгранично наблюдение;
6. обменя национална и международна оперативна информация за целите на предотвратяването, пресичането, разкриването и разследването на престъпления, заплахи за националната сигурност и обществения ред;
7. обработва, анализира и предоставя информация на национални органи и международни организации и на местни и чуждестранни юридически и физически лица, които имат законен интерес да я получат, за лица, вещи, събития и дейности, свързани с международна престъпна дейност;
8. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) анализира наличните данни и информация, организира подготовката и обобщава националния принос на Република България за изготвянето на доклада на Европол "Оценка на заплахата от тежка и организирана престъпност";
9. организира подбора, планира и координира дейността на задграничните представители и служителите на МВР, участващи в мисии извън територията на страната и заемащи длъжности в институции и в структури на Европейския съюз и в международни организации, и взаимодейства със съответните представители на други държави, акредитирани в Република България;
10. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) оказва методическа помощ и участва в провеждането на обучения на компетентните национални органи за ефективното използване на инструментите и каналите за международно сътрудничество;
11. уведомява държавата, въвела сигнала за издирване в ШИС и/или в Интерпол, съгласно чл. 84, ал. 7 ЗМВР;
12. организира, координира и осъществява обмен на информация и данни по глава пета, раздел II ЗМВР;
13. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) координира изпълнението на необходимите спешни мерки спрямо лица - обект на издирване чрез Европейската мрежа за издирване на бегълци;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция "Специална куриерска служба" е структура на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ДСКС:
1. приема, сортира, описва, съхранява, пренася и доставя кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му;
2. осигурява защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне;
3. извършва приемане, пренасяне и доставка на материали на органите на държавната власт и местното самоуправление;
4. извършва анализ и оценка на рисковите фактори и предприема необходимите мерки за защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп;
5. провежда функционално обучение по пренасяне на класифицирана информация на държавните служители от ДСКС, както и на куриери - служители от други организационни единици;
6. при бедствия и извънредни ситуации, както и при въвеждане на режим "военно положение" или "положение на война" изпълнява дейността си, като осигурява военна пощенска свръзка при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от министъра на отбраната.
(3) Организацията на работа на ДСКС по приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне на материали, съдържащи класифицирана информация, се определя с правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи, съгласувани с Държавната комисия по сигурността на информацията.

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция "Български документи за самоличност" е структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските лични документи, която:
1. издава, отказва издаването, отнема, изземва и обявява за невалидни и унищожени български лични документи при условия и по ред, определени със закон;
2. персонализира български лични документи, издавани от други оправомощени служби и ведомства;
3. съгласува издаването на временни паспорти от МВР по отношение самоличността на български граждани, подали заявления в дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български лични документи;
4. управлява, анализира и контролира технологичните дейности по изработката на българските лични документи, чието издаване е предвидено в закон;
5. въвежда в информационен фонд забрани за напускане пределите на Република България, приложени от държавни органи, в предвидените от закон случаи;
6. дава становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с българските лични документи;
7. събира, обработва, въвежда, систематизира, използва и предоставя информация, организирана в информационни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон, за изпълнение на правомощията по направления на дейност;
8. обработва данни в ШИС и информационните фондове на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) по направление на дейност;
9. извършва разработване, предпечатна подготовка и изработва защитени документи, печати и щемпели;
10. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол за дейностите по т. 1 - 8 в областните дирекции.

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция "Национална система 112" е структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.
(2) Службите за спешно реагиране по чл. 19, ал. 1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 обменят информация с районните центрове 112 чрез работни станции на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112) и чрез други телекомуникационни канали.
(3) Дейността по осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи се организира и осъществява от районни центрове за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 (районни центрове 112).
(4) За изпълнение на дейностите си районни центрове 112 в ДНС 112:
1. приемат, автоматично регистрират и обработват всички повиквания за спешна помощ на номер 112;
2. осигуряват непрекъснат достъп до линия за връзка;
3. събират информация за вида, мястото, часа и основните данни за спешния случай;
4. осигуряват приемането и изясняването на повиквания освен на български език и най-малко на два официални езика на Европейския съюз;
5. анализират и предават обработената информация на службите за спешно реагиране в зависимост от вида на спешните случаи;
6. получават обратна информация от съответните служби за спешно реагиране съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112;
7. регистрират, архивират и съхраняват информация за всички спешни повиквания.
(5) Местоположението на районните центрове 112 се определя с решение на Министерския съвет.
(6) Службите за спешно реагиране по чл. 19, ал. 1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 са длъжни да приемат получената на единен европейски номер 112 информация за инцидент, предадена им от съответния районен център 112, по установения начин.
(7) Взаимодействието на ДНС 112 с други служби и ведомства се осъществява на базата на сключени споразумения.
(8) Министърът на вътрешните работи утвърждава правила за организацията на дейността на районните центрове 112 по обслужване на повикванията към единен европейски номер 112 и взаимодействието им със службите за спешно реагиране при обслужване на инциденти.
(9) При осъществяване на дейността си ДНС 112 взаимодейства с центровете за спешни повиквания 112 в държавите - членки на Европейския съюз.

Чл. 84а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) (1) Дирекция "Обществени поръчки" е структура на МВР, отговорна за управление на цикъла на обществените поръчки.
(2) Дирекция "Обществени поръчки" прогнозира, планира, подготвя и провежда обществени поръчки в МВР в случаите, определени от министъра на вътрешните работи, както и отговаря за сключването на договори, рамкови споразумения и приемане на резултатите от тях.
(3) Дирекция "Обществени поръчки" въз основа на упълномощаване осъществява процесуалното представителство пред съдилища и други юрисдикции по дела, свързани с възлагани обществени поръчки и изпълнение на договорите за възлагането им, в случаите по ал. 2.
(4) Редът за провеждане на обществените поръчки от дирекция "Обществени поръчки" се определя с вътрешните правила по чл. 244 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция "Международни проекти" е структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори.
(2) За изпълнение на дейността по ал. 1 дирекция "Международни проекти":
1. осъществява функциите на Отговорен орган за управление на средствата от фондове на Европейския съюз, като:
а) осъществява взаимодействие с институции и структури на Европейския съюз и сътрудничество с отговорните органи в останалите държави членки;
б) организира и координира дейностите, свързани с подготовката на национални програми в област "Вътрешни работи", и внася в Европейската комисия предложенията за програми;
в) взаимодейства с органи и организации, участващи в изпълнението на програмите, включително международни и неправителствени организации;
г) координира процеса на съгласуваност и взаимно допълване на финансирането от Европейския съюз в област "Вътрешни работи" с други национални и европейски финансови инструменти;
д) осъществява предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове;
е) координира и провежда информационна дейност, свързана с усвояване на средствата по фондовете;
ж) осъществява мониторинг, верификация, оценка и контрол върху дейността на крайните бенефициенти;
з) осъществява контрол за прилагането на изискванията за счетоводната отчетност от крайните бенефициенти;
и) съставя доклади до Европейската комисия за изпълнението на програмите;
к) администрира сигналите за нередности и измами със средства на Европейския съюз и докладва установените случаи;
л) ползва информационните системи за управление на фондовете в областта на вътрешните работи;
м) организира и провежда процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, и сключва договори за безвъзмездна финансова помощ;
н) организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от Техническата помощ по европейските фондове, и сключва договори;
о) получава плащания от Европейската комисия и извършва плащания в изпълнение на дейностите по фондовете;
2. подпомага министъра на вътрешните работи при координация на дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на проекти и програми, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове и от други международни програми и договори, и следи за допълняемост и избягване на двойно финансиране на проекти;
3. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 85а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" е структура на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване на структурите на МВР и социално обслужване на служителите на МВР, като:
1. подпомага министъра на вътрешните работи при управление, придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени на МВР;
2. изготвя актове на министъра на вътрешните работи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост;
3. изготвя предложения, свързани с промяна на собствеността, и предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи на МВР;
4. осъществява дейности по сключването и изпълнението на договори, свързани с недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост;
5. актува, води и съхранява регистри и актови книги за предоставените на МВР имоти - държавна собственост;
6. поддържа регистър на имотите от ведомствения жилищен фонд на МВР и подпомага министъра на вътрешните работи при управлението и разпореждането с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на МВР;
7. подпомага министъра на вътрешните работи при упражняване правата на държавата по отношение на търговските дружества с държавно участие в капитала;
8. планира, организира и провежда обществени поръчки с бюджетни средства, когато се възлагат от директора на ДУССД, сключва договори за тях и контролира изпълнението им;
9. планира, организира и провежда обществени поръчки, когато се възлагат от министъра на вътрешните работи или упълномощено от него длъжностно лице;
10. планира, организира и провежда обществени поръчки, когато се възлагат от директора на ДУССД, с източник на финансиране - европейски фондове, за които управляващият орган е в МВР и бенефициент е структура на МВР, която не е юридическо лице;
11. въз основа на упълномощаване осъществява процесуалното представителство пред съдилища и други юрисдикции по дела, свързани с възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договорите за възлагането им, по които страна е МВР или министърът;
12. подготвя становища по представени проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки по т. 8 - 10; 13. организира материално-техническото осигуряване на структурите на МВР;
14. организира и извършва планирането на ресурсите за материално-техническо осигуряване за централни доставки и разходи по бюджета на дирекцията и обобщава, изготвя и предлага за одобряване поименно разпределение на капиталовите разходи на МВР;
15. организира и осъществява социално обслужване, свързано със социално-битовото и културното обслужване на служителите на МВР;
16. организира дейността по придобиване, експлоатация, ремонт и съхраняване на въоръжение, техника и други движими вещи на МВР;
17. планира вещевото имущество за държавните служители на МВР и организира дейността по неговото осигуряване, съхранение и предоставяне;
18. организира възложения ? строително-инвестиционен процес на обекти, свързани с дейности на МВР, и контролира неговото изпълнение;
19. организира и осъществява технически контрол и специализиран технически надзор на сгради, машини и съоръжения;
20. организира и осъществява ветеринарномедицински дейности в МВР;
21. подпомага министъра на вътрешните работи при защитата на сигурността в областта на интелектуалната собственост;
22. ведомствената служба по трудова медицина в ДУССД организира и осъществява дейност в МВР съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд и актовете по неговото прилагане в съответствие с изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
23. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 85б. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) е структура на МВР, която осъществява контролна, информационна и координационна дейност по линия на защита на финансовите интереси на Европейския съюз и изпълнява функцията на координационна служба за борба с измамите, която подпомага ефективното сътрудничество и обмен на информация с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ, L 248/1 от 18 септември 2013 г.).
(2) За изпълнение на дейностите и на функцията по ал. 1 дирекция АФКОС:
1. подпомага министъра на вътрешните работи при провеждането на държавната политика по защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и изпълнява функциите на секретариат на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
2. е национална контактна точка с ОЛАФ и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и в други държави;
3. осъществява обмена на информация с ОЛАФ, включително от оперативен характер, в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз; 4. е национално звено за връзка съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Европейската комисия от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344 от 22 декември 2008 г.);
5. осъществява оперативно сътрудничество с ОЛАФ при провеждане на разследвания на територията на Република България съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета;
6. създава необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
7. получава сигнали за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и извършва анализ, оценка и проверки по тях;
8. извършва административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;
9. отговаря на национално ниво за докладване до Европейската комисия на нередности, засягащи бюджета на Европейския съюз, делегиран за изпълнение на Република България в режим на споделено управление;
10. осигурява, наблюдава, контролира и координира докладването на нередности от националните институции към Европейската комисия;
11. организира и поддържа база данни с информация за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
12. контролира процедурите по администриране на нередности и извършва проверки за спазване изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (ДВ, бр. 97 от 2009 г.);
13. осъществява информационна и аналитична дейност в областта на защита на финансовите интереси на Европейския съюз.
(3) При изпълнение на своите функции и дейности органите на дирекция АФКОС:
1. изискват информация и документи от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, относно администрирането на нередности;
2. при необходимост изискват извършване на проверки на сигнали от компетентните институции, резултатите от които се изпращат на дирекция АФКОС;
3. изискват документи и информация от държавни и местни органи, юридически и физически лица и организации;
4. призовават и вземат обяснения от лица с цел идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
5. извършват проверки на място и/или по документи с цел идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
6. изискват съдействие от други структури на МВР, от други държавни органи, от организации и от юридически и физически лица.
(4) Дирекция АФКОС участва в провеждането на обучения в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз.

Чл. 86. (1) Дирекция "Информация и архив":
1. организира и води централизирания оперативен отчет на МВР, като:
а) осъществява дейности по регистрацията, промените, движението, архивирането, съхранението и ползването на делата на оперативен отчет;
б) осъществява справочна, уведомителна и сигнална дейност по делата на оперативен отчет, включително като изготвя необходимите образци на документи, свързани с дейността по оперативния отчет;
в) изготвя аналитични и статистически документи по оперативния отчет;
г) осъществява координацията и предоставя данни от оперативния отчет на други държавни органи и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело;
д) оказва методическа помощ и контрол на звената за оперативно-статистически отчет;
е) съхранява постоянно документи, създадени в резултат на оперативно-издирвателната дейност на структурите в МВР;
2. осъществява дейности на архив по смисъла на Закона за Националния архивен фонд при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, като:
а) приема, регистрира, обработва и опазва документи, изготвени от структурите на МВР, като създава фондове за временно и постоянно запазване;
б) предоставя информация и документи на структурите на МВР, на държавни органи, юридически лица и граждани;
3. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) събира, проучва, съхранява, документира и представя документи, културни ценности и образци, свързани с историята на МВР, с познавателна, образователна и естетическа цел, като води на отчет и контролира музейните колекции в структурите на МВР съобразно спецификата на дейността си;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.
(2) Дейността по ал. 1, т. 1 и т. 2, буква "б" се осъществява при условия и по ред, определени с акт на министъра на вътрешните работи.
(3) Министърът на вътрешните работи управлява архивния фонд на МВР чрез ДИА при спазване изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция "Комуникационни и информационни системи" е структура на МВР, която осигурява функционирането и развитието на комуникационните и информационните системи на МВР и други държавни органи, като:
1. изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР, проучва и предлага за внедряване нови технически средства и системи;
2. проектира, разработва, поддържа и развива автоматизираните информационни системи в МВР;
3. проектира, изгражда и развива общия информационен модел за автоматизирано съхранение на информация и обща система от класификатори за автоматизираните информационни системи на МВР; създава и развива програмно осигуряване; проучва и предлага за прилагане нови програмни и технически средства за автоматизираните информационни системи на МВР; изгражда, поддържа и развива в техническо и технологично отношение електронна идентификация в автоматизираните информационни системи на МВР;
4. формулира, реализира, развива и съгласува политиките, приоритетите, плановете, програмите и проектите на МВР, свързани с комуникационни и информационни системи; реализира политиките и насоките за развитие и усъвършенстване на комуникационни и информационни системи на МВР с цел развитие на електронното управление в Република България; изготвя или съгласува изискванията за доставка на програмни и технически средства за комуникационни и информационни системи на МВР;
5. организира и осъществява взаимодействието и техническата съвместимост с комуникационни и автоматизирани информационни системи на други държавни органи и държави; осигурява специализирани комуникации за държавни органи;
6. проектира, разработва и развива програмни средства за информационен обмен с международни и национални институции; поддържа непрекъснатото функциониране и развива националните компоненти на международни информационни системи в областта на противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и сигурността и контрола по спазване на правилата за движение по пътищата и безопасността на движението;
7. изгражда, поддържа, съгласува проекти и развива в техническо отношение Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система и на населението при бедствия и извънредни ситуации; осигурява в комуникационно и информационно отношение Единната спасителна система;
8. организира и участва при провеждането на тренировки по използване на комуникационни и информационни системи, включително за установяване състоянието и готовността на системите за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и извънредни ситуации;
9. организира и осъществява криптографската защита на комуникационните системи на държавното ръководство, планира, организира и прилага дейности по информационна сигурност на комуникационните и информационните системи в МВР, включително на автоматизирани системи и мрежи, в които се обработва, предава и съхранява класифицирана информация;
10. планира, изгражда, поддържа, развива и съгласува в техническо отношение системи, подпомагащи противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и сигурността, контрола по спазване на правилата за движение по пътищата и безопасността на движението;
11. осигурява достъп до интернет и услуги в интернет за структурите на МВР; изгражда и поддържа в техническо и програмно отношение електронните портали на МВР в корпоративната мрежа и в интернет;
12. оказва съдействие в техническо отношение на районните центрове на ДНС 112;
13. планира и разпределя радиочестотния ресурс на МВР и участва в актуализирането на националния радиочестотен план; координира и съгласува използването на честоти и честотни ленти на национално ниво; създава и поддържа ведомствения номерационен план, участва в създаването и разпределението на националния номерационен план;
14. осъществява методическо ръководство и контрол в структурите на МВР по отношение на техническото изграждане, поддържане и развитие на комуникационните и автоматизираните информационни системи на МВР;
15. оказва техническа помощ в рамките на своята компетентност при специализирани полицейски мероприятия и при извършване на действия по разследване на престъпления;
16. организира и координира взаимодействието с предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за осигуряване на комуникационни и информационни услуги за МВР;
17. планира, изгражда и поддържа комуникационно-информационната система на МВР за управление във военно време;
18. осигурява функционирането на Центъра за аерокосмически наблюдения и предоставя възможност получената и обработената информация да се обменя със структурите на МВР и с други държавни органи и организации;
19. подпомага и координира процеса по акредитиране на АИС и мрежи в организационните единици в МВР.

Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция "Европейски съюз и международно сътрудничество" подпомага министъра на вътрешните работи при участието в процеса на вземане на решения в рамките на Европейския съюз и провеждането на международното сътрудничество.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ДЕСМС:
1. координира изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз в областта на вътрешните работи;
2. подпомага и осигурява участието в националния координационен механизъм по въпросите на Европейския съюз;
3. координира международната дейност на МВР;
4. изготвя становища по международноправни въпроси и участва в подготовката за сключване на международни договори в областта на вътрешните работи;
5. подпомага сътрудничеството със съответните органи на други държави и с международни организации и форуми;
6. събира, обобщава, съхранява и предоставя информация за европейските политики и инициативи и за двустранното, регионално и многостранно международно сътрудничество в областта на вътрешните работи;
7. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си;
8. осъществява протоколната дейност на МВР.

Чл. 89. (1) Дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка" е специализирана структура за планиране и организиране провеждането на отбранително-мобилизационна подготовка на МВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ДОМП:
1. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) разработва и поддържа план на МВР за привеждане в готовност за работа във военно време, плановете на структури на МВР за привеждане в готовност за работа във военно време, план на МВР за мобилизация, военновременен план на МВР и план на МВР за управление при извънредни ситуации и защита при бедствия;
2. подпомага дейността на ръководството на МВР за управление на структурите на министерството във военно време и при извънредни ситуации;
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) подпомага структурите на МВР при разработване на плановете за мобилизация и плановете за действия при извънредни ситуации и за защита при бедствия;
4. организира поддържането на системата от пунктове за управление на МВР в оперативна и техническа готовност за използване;
5. разработва и предлага за утвърждаване проекти на военновременни структури и щатове съобразно задачите на МВР във военно време;
6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) организира създаването и поддържането на военновременни запаси на МВР и ведомствен картографски фонд;
7. разработва и поддържа в актуален вид необходимите документи за оповестяване, управление и привеждане в готовност за работа във военно време;
8. планира, организира, ръководи и контролира мобилизационната подготовка и провеждането на мобилизацията в структурите на МВР;
9. организира подготовката на структурите на МВР за работа във военно време и при извънредни ситуации;
10. планира, разпределя и отчита финансовите средства по отбранително-мобилизационната подготовка и участва при съставянето на военновременния проектобюджет на МВР;
11. организира дейността по възстановяване на средствата, изразходвани при участието на сили и средства на структури на МВР при справяне с бедствия и други извънредни ситуации;
12. взаимодейства с други държавни органи по въпросите на готовността на МВР за работа във военно време и при бедствия и други извънредни ситуации;
13. контролира готовността на структурите на МВР за работа във военно време и за действие при извънредни ситуации;
14. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.

Чл. 90. Дирекция "Планиране и управление на бюджета":
1. подпомага министъра на вътрешните работи като първостепенен разпоредител с бюджет;
2. съставя и предлага на министъра на вътрешните работи средносрочна бюджетна прогноза и проектобюджет на министерството по показатели от Единната бюджетна класификация и по области на политики и бюджетни програми;
3. предлага на министъра на вътрешните работи за утвърждаване разпределение на бюджета на министерството по показатели от Единната бюджетна класификация и по второстепенни разпоредители с бюджет;
4. организира, координира и контролира процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на министерството и на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
5. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) подпомага министъра на вътрешните работи като възложител на обществени поръчки - при оценка на прецизността на включените в тях финансови разчети, съобразно компетентността на дирекцията;
9. изготвя месечното разпределение на бюджета на министерството;
10. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) одобрява плащанията на разпоредители с бюджет чрез Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА);
11. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) обслужва плащанията и сметките на МВР като първостепенен разпоредител с бюджет; 12. анализира и администрира разходите, извършвани от министерството;
13. организира и управлява вътрешните финансови дейности и счетоводната отчетност, консолидира счетоводната информация в МВР и представя в Министерството на финансите и в Сметната палата консолидирани финансови отчети на МВР, съставяни на базата на предоставените данни от първостепенния и от второстепенните разпоредители с бюджет;
14. осъществява политиката по доходите и по общественото и здравното осигуряване в МВР;
15. дава становища по проекти на нормативни и други актове в областта на финансовата политика и политиката по заплащането на труда и изготвя проекти на вътрешноведомствени актове по планирането, разходването и отчитането на бюджетните и други средства, счетоводната отчетност и заплащането на труда;
16. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) осъществява методическо ръководство на разпоредителите с бюджет към министъра на вътрешните работи съобразно изискванията на Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и утвърдените от министъра на финансите счетоводни стандарти и Сметкоплан на бюджетните организации;
17. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на министерството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Единната бюджетна класификация и Сметкоплана на бюджетните организации и приложимите за бюджетните организации счетоводни стандарти и указания;
18. осигурява съхраняването на счетоводните документи на първостепенния разпоредител с бюджет съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
19. участва в дейностите по социално сътрудничество (социално партньорство, колективно трудово договаряне и пенсионно осигуряване);
20. сертифицира разходи по програми и фондове на Европейския съюз, като удостоверява, че декларациите за разходите са точни и са съставени на основата на надеждни счетоводни системи и декларираните разходи съответстват на приложимите общностни и национални разпоредби и са извършени в рамките на дейности, подбрани в съответствие с критерии, приложими с програмите;
21. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция "Правно-нормативна дейност":
1. изготвя или подпомага изготвянето и съгласува законопроекти и проекти на други нормативни актове от компетентността на министъра и на Министерския съвет, по които министърът е вносител;
2. подпомага ръководството на МВР по правни въпроси, като изготвя становища;
3. съгласувано с компетентните структури на МВР изготвя проекти на експертни становища по постъпили по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25, 30, 32, 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г. и бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г.), проекти на актове на Министерския съвет, с изключение на актовете по предоставяне на разрешения или концесии за дейности по Закона за концесиите и Закона за подземните богатства, актовете, свързани със съставяне и изпълнение на държавния бюджет, или актовете, внасяни по реда на Закона за международните договори на Република България;
4. участва в разработването на проекти на нормативни актове за хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областите от компетентност на МВР;
5. съгласува за законосъобразност проектите на административните актове, издавани от министъра, заместник-министрите, главния и административния секретар, с изключение на административните актове, издавани във връзка със:
а) управлението на човешките ресурси;
б) управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост;
в) процедурите по провеждане на обществени поръчки;
г) упражняване на правомощията на първостепенния разпоредител с бюджет или на оправомощено от него длъжностно лице;
д) управление и изпълнение на международни проекти;
е) упражняването на специалната функционална компетентност на структурите на МВР;
6. изготвя становища по конституционни дела, по които министърът е заинтересована страна;
7. подготвя становища по законопроекти, внесени от народни представители;
8. координира подготовката на материалите на МВР за заседанията на Министерския съвет;
9. организира и оформя предложенията на МВР за включване в законодателната програма на Министерския съвет;
10. изготвя проекти на административни актове на министъра на вътрешните работи в качеството му на задължен субект по Закона за достъп до обществена информация и на администратор на лични данни по ЗМВР и по Закона за защита на личните данни;
11. изготвя становища и проекти на решения на министъра на вътрешните работи и на главния секретар по жалби против индивидуални административни актове за налагане на принудителни административни мерки;
12. участва в изготвянето и съгласува за законосъобразност договорите, по които МВР е страна, с изключение на международните договори, договорите за обществени поръчки и договорите, свързани с управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост;
13. осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и другите юрисдикции по дела, по които страна е МВР или министърът, заместник-министрите, административният или главният секретар, в качеството им на административни органи, с изключение на делата, свързани с възлагане на обществени поръчки и оспорване на финансови корекции, като организира и разпределя тези дейности на съответните звена в структурите на МВР;
14. анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу МВР дела, по които осъществява процесуалното представителство;
15. предприема необходимите правни действия по събиране вземанията на МВР, свързани с дела, по които осъществява процесуалното представителство;
16. събира и обобщава съдебната практика по дела, по които МВР е страна;
17. взаимодейства със съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си;
18. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.

Чл. 92. Дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността":
1. информира и разяснява изпълнението на функциите на министерството;
2. осигурява прозрачност и публичност на дейността на министерството;
3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване за общественото мнение за дейността на министерството.

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция "Инспекторат" осигурява изпълнението на контролните функции на министъра на вътрешните работи, като осъществява административен контрол върху дейността на служителите от МВР.
(2) Дирекция "Инспекторат" е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи.
(3) Организацията на дейността, условията и редът за осъществяване на правомощията на дирекция "Инспекторат" се определят от министъра на вътрешните работи.
(4) За изпълнение на дейността по ал. 1 дирекция "Инспекторат":
1. осъществява контрол за спазването на нормативните актове и на актовете на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, главния секретар, административния секретар и на ръководителите на структурите на МВР;
2. оказва методическа помощ по организацията, стила и методите на работа на ръководния персонал на структурите на МВР;
3. при извършване на проверки анализира причините и условията за констатираните нарушения, предлага мерки за отстраняването им и налагане на наказания;
4. осъществява контрол и оказва методическа помощ на структурите на МВР в дейността им по противодействие и разкриване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и по изясняване на сигнали за конфликт на интереси;
5. извършва проверки на постъпили в МВР сигнали по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) При осъществяване на правомощията си служителите от дирекция "Инспекторат" имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в МВР са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на правомощията им.
(6) Дирекция "Инспекторат" извършва проверките си въз основа на писмена заповед на министъра на вътрешните работи.

Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 95. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 96. (1) (Предишен текст на чл. 96 - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция "Човешки ресурси":
1. подпомага министъра на вътрешните работи при формирането, провеждането и контрола по изпълнението на политиката по управление на човешките ресурси;
2. организира, координира и контролира подбора и кариерното развитие на служителите на МВР;
3. анализира функционалните задължения, организационните структури и щатове, координира и контролира разработването им и изготвя щатовете на структурите в МВР;
4. планира, организира, контролира и отчита професионалната подготовка на служителите;
5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) организира и координира дейността по формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите от МВР;
6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) анализира и контролира състоянието на дисциплината и прилагането на дисциплинарната практика в структурите на МВР и осъществява методическа помощ по дисциплинарните производства при тежки дисциплинарни нарушения;
7. събира, обработва и съхранява информацията за служителите на МВР, като изгражда и поддържа картотеки и използва автоматизирана информационна система; 8. издава удостоверителни документи;
9. разглежда жалби и сигнали, свързани с управлението на човешките ресурси, и изготвя становища по тях;
10. изготвя Класификатор на длъжностите в МВР;
11. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.
(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция "Човешки ресурси" анализира числеността на структурите по чл. 15а, ал. 1 и 2 чрез прилагане на методика, утвърдена от министъра на вътрешните работи.

Чл. 96а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция "Координация и административно обслужване":
1. участва в координацията на дейности по реализиране на стратегии, програми, планове и други стратегически документи;
2. осигурява координацията при взаимодействието на МВР с други държавни органи и юридически лица;
3. изисква информация и становища по постъпили сигнали и предложения и изготвя отговори от името на ръководството на МВР;
4. организира спазването на сроковете за изпълнението на задачи, поставени от министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, административния и от главния секретар на МВР;
5. организира и осъществява деловодното обслужване на ръководството на МВР, както и на структурите по чл. 15а, ал. 2, в които няма изградени звена за деловодно обслужване;
6. организира функционирането на приемната на МВР;
7. приема, обработва и препраща до компетентните органи на МВР или до други компетентни органи получените жалби, сигнали и предложения;
8. подпомага министъра на вътрешните работи в качеството му на ръководител на организационна единица и осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като организира и контролира спазването на изискванията за защита на класифицираната информация в организационната единица с ръководител - министърът на вътрешните работи;
9. организира, ръководи и осъществява дейността на регистратурите за национална класифицирана информация, за класифицирана информация на Европейския съюз и за класифицирана информация на НАТО в организационната единица с ръководител - министърът на вътрешните работи;
10. разработва общи изисквания и вътрешноведомствени документи в областта на документалната, физическата и индустриалната сигурност на класифицираната информация;
11. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 96б. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция "Анализ и политики":
1. подпомага министъра на вътрешните работи при разработването, провеждането, координирането и контрола по изпълнение на политиките на МВР;
2. разработва, координира и отчита стратегии, програми, планове и мерки за осъществяване на политиките на МВР;
3. подпомага дейността на ръководството на МВР при определяне и планиране на стратегическите приоритети, цели и задачи;
4. събира, обработва, систематизира и анализира обща и специализирана информация, придобита от структурите на МВР, за подпомагане на ръководството на МВР при осъществяване на политиките, както и за външни потребители;
5. осъществява обмен на информация и взаимодейства с други държавни органи, органи на местното самоуправление и неправителствени организации по формиране и реализиране на политики;
6. изготвя стратегически анализи;
7. организира планирането и отчитането на дейността на основните структури на МВР;
8. координира и подпомага статистическата дейност в структурите на МВР;
9. изготвя статистика за състоянието на престъпността в страната - за вътрешни и външни потребители;
10. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.)
13. поддържа в готовност за използване Ситуационния център на МВР и организира дейността му.


Раздел III.
Академия на МВР и научноизследователски и научно-приложни институти


Чл. 97. (1) Академията на МВР е висше училище за професионална подготовка на специалисти и за научни изследвания за нуждите на МВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 Академията на МВР:
1. организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование;
2. организира и провежда професионалното обучение на държавните служители в МВР;
3. организира и провежда физическата и специализираната приложна подготовка и спортната дейност на служителите на МВР;
4. извършва теоретични и приложни научни изследвания;
5. осъществява международно сътрудничество в областта на полицейското обучение и образование и обучението на органите по пожарна безопасност и спасяване;
6. развива редакционно-издателска, спортна, културна и други дейности в съответствие със спецификата на дейността си;
7. реализира самостоятелно и в сътрудничество с университети и научни институти в страната и в чужбина проекти в областта на висшето образование и научните изследвания.
8. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
(3) За осъществяване на дейността по ал. 2, т. 3 АМВР ползва спортно-материалната база на МВР.

Чл. 98. (1) Медицинският институт на МВР организира и осъществява дейността по здравеопазването в МВР, като изпълнява специфични функции за оказване на извънболнична и болнична медицинска помощ, като:
1. медицинско обслужване на служителите на МВР;
2. извършване на периодични контролни специализирани медицински прегледи и изследвания на служителите на МВР;
3. болнично лечение, рехабилитационна, медико-диагностична и извънболнична дейност;
4. здравно-профилактична дейност;
5. научноизследователска, научно-приложна и учебна дейност;
6. извършване на медицинска експертиза за установяване на временна неработоспособност и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на служители в МВР;
7. методическа дейност;
8. квалификация и преподготовка за поддържане и повишаване квалификацията на медицински кадри;
9. сътрудничество с висшите медицински училища, с лечебните и здравните заведения;
10. специализирано медицинско освидетелстване на служителите на МВР;
11. специализирано медицинско освидетелстване на:
а) лица, кандидатстващи за постъпване на работа в МВР по служебно или трудово правоотношение;
б) лица, кандидатстващи за курсанти в АМВР;
в) дипломирани курсанти от висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР - във връзка с назначаването им на държавна служба в МВР;
г) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) държавните служители в службите за сигурност или за обществен ред и в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на ЗМВР относно държавната служба - във връзка с назначаването им на държавна служба в МВР;
12. обучение на служителите на МВР и на курсантите в АМВР в областта на оказването на долекарска помощ;
13. експертна дейност;
14. поддържане на отбранителна и мобилизационна готовност за медицинско осигуряване в системата на МВР при мирновременни и военновременни условия, големи производствени аварии, природни бедствия и други извънредни ситуации;
15. диагностика, лечение и експертиза на здравословното състояние на задържани лица по реда на ЗМВР и на чужденци, настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци;
16. набавяне, съхраняване и актуализиране на материални медицински средства и лекарствени продукти за ведомствен военновременен запас.
(2) За извършване на специализирано медицинско освидетелстване лицата по ал. 1, т. 11 заплащат сума, определена с ценоразписа на МИ на МВР.
(3) Медицинският институт на МВР оказва безплатна медицинска помощ на:
1. служители на МВР;
2. държавни служители, които при прекратяване на служебното си правоотношение са придобили право на пенсия;
3. служители с прекратено трудово правоотношение поради придобиване право на пенсия, работили през последните 10 години в МВР;
4. курсантите на АМВР;
5. членовете на семействата и родителите на лицата по т. 1 - 3;
6. наградените с отличие "Почетен знак" на МВР.
(4) Медицинският институт на МВР може да обслужва други лица извън тези по ал. 1 и 3 при условия, определени с правилника по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(5) Платените от служителите на МВР суми за болнично лечение при спешно състояние, проведено в друго лечебно заведение, или за лечение, което не се извършва в МИ на МВР и не се финансира от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, се възстановяват от бюджета на МИ на МВР при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Медицинският институт на МВР осъществява:
1. предварителен и текущ здравен контрол при въвеждане на нови обекти на МВР в експлоатация;
2. издаване на хигиенни становища по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация;
3. здравен контрол в хранителни обекти на МВР;
4. съгласуване на инвестиционни проекти на МВР;
5. измервания на физични и химични фактори на работната среда и източници на йонизиращи лъчения;
6. противоепидемичен контрол - регистрация на заразните заболявания в МВР, провеждане на профилактични и противоепидемични мерки спрямо контактните на инфекциозно болни и микробиологични изследвания;
7. издаване на предписания за:
а) провеждане на задължителни хигиенни мерки в обектите на МВР при установяване на нарушения на здравните норми;
б) спиране реализацията на продукти и стоки в хранителните обекти на МВР при съмнение за безопасността им;
8. извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки в структурите на МВР.

Чл. 99. (1) Централната експертна лекарска комисия (ЦЕЛК) извършва специализирано медицинско освидетелстване и изготвя медицински заключения за здравословното състояние на лицата по чл. 98, ал. 1, т. 10 и 11 по медицински изисквания за работа в МВР, определени в наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.
(2) Централната експертна лекарска комисия е орган на медицинската експертиза за служителите на МВР със статут на териториална експертна лекарска комисия по смисъла на чл. 103 от Закона за здравето.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Редът за изпълнение на специфичните функции по чл. 164, ал. 3, т. 2, чл. 226, ал. 3 и чл. 238, ал. 3 ЗМВР и за извършване на медицинска експертиза от ЦЕЛК и регионалните експертни лекарски комисии към медицинските служби се определя с правила за медицинската експертиза в МВР, утвърдени от министъра на вътрешните работи по предложение на директора на МИ.

Чл. 100. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология на МВР:
1. изготвя експертизи по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
2. изготвя експертни справки за нуждите на оперативно-издирвателната дейност и международното оперативно полицейско сътрудничество;
3. участва в действия по разкриване и разследване на престъпления;
4. създава, поддържа, обработва и изследва информационни бази от данни и обмен на информация с партньорските служби;
5. взаимодейства със структури на МВР за ефективно осъществяване на дейностите по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления;
6. осъществява информационна, научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на криминалистиката, криминологията, опазването на обществения ред и противодействието на престъпността;
7. съвместно с АМВР извършва обучение на новоназначени служители и участва в професионалната подготовка на курсантите и стажантите, организира курсове за повишаване и актуализация на професионалната квалификация и специализация на служителите, както и оценява квалификацията и компетентността им;
8. осъществява организационно-методическо ръководство, помощ, контрол и оценка на качеството на извършваните по т. 1 - 4 дейности в структурите на МВР.

Чл. 101. Институтът по психология в МВР:
1. провежда криминално-психологични и полиграфски изследвания за подпомагане на органите на досъдебното производство и на органите на МВР, извършващи оперативно-издирвателна дейност;
2. изготвя психологични и съдебно-психологични експертизи;
3. осъществява психологични интервенции за управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
4. извършва психологична профилактика, индивидуално и организационно консултиране;
5. извършва дейности по управление на стреса след критични инциденти;
6. извършва обучение съвместно с АМВР на новоназначени служители и участва в професионалната подготовка на курсантите, студентите и стажантите;
организира курсове за повишаване и актуализация на професионалната квалификация и специализация на служителите, както и оценява квалификацията и компетентността им;
7. осъществява специализирана психологична подготовка и обучение на служители на МВР;
8. извършва психологични и социално-психологични изследвания;
9. провежда психодиагностични изследвания за първоначално назначаване на държавна служба в МВР;
10. провежда психодиагностични изследвания на служители;
11. създава и адаптира методи и стандарти за индивидуална и организационна психодиагностика.


Раздел IV.
Звено за вътрешен одит, Звено за материални проверки, финансови контрольори
(Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.)

Раздел IV.
Звено за вътрешен одит и звено за финансов контрол и материални проверки (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
Раздел IV.
Звено за вътрешен одит и звено за материални проверки


Чл. 102. (1) Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор на структурите по чл. 37 ЗМВР, на техните звена и на всички програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите с бюджет от втора и по-ниска степен и на разпоредителите със сметки за средства от Европейския съюз, както и на търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, чийто едноличен собственик на капитала е министърът на вътрешните работи.
(2) За изпълнение на дейността си по ал. 1 Звеното за вътрешен одит:
1. идентифицира и оценява рисковете в МВР;
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в МВР по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на МВР;
б) съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането на целите;
3. дава препоръки за подобряване на дейностите в МВР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Звеното за вътрешен одит осъществява функциите на одитен орган на Европейския фонд за бежанци като част от програма "Солидарност и управление на миграционните потоци".
(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Звеното за вътрешен одит осъществява функциите на одитен орган на Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност".
(5) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Звеното за вътрешен одит осъществява функциите на одитен орган и на други европейски фондове съгласно акт на Министерския съвет.

Чл. 103. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) Звеното за материални проверки:
1. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.)
2. извършва материални проверки на дейността на материалноотговорните лица в МВР по отношение на събирането, съхраняването, разходването и отчитането на поверените им активи чрез извършване на материални проверки съгласно чл. 31 от Закона за държавната финансова инспекция.

Чл. 103а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) (1) Финансовите контрольори по чл. 14а са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи и осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на дейността на първостепенния разпоредител с бюджет в съответствие със ЗФУКПС.
(2) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол се определят с вътрешни правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.(2) Редът за извършване на материални проверки се определя с вътрешни правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.


Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ЩАТ


Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г., в сила от 17.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2016 г., в сила от 02.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.11.2016 г.) Общата щатна численост на МВР е 50 017 щатни бройки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 105. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Министърът на вътрешните работи утвърждава основните щатове на структурите по чл. 33, т. 7 и чл. 37 ЗМВР в рамките на общата щатна численост по чл. 104, ал. 1.
(2) Към основните щатове на структурите по чл. 37 ЗМВР министърът на вътрешните работи може да утвърждава допълнителни щатове извън общата щатна численост:
1. за осъществяване на дейности въз основа на сключени договори по чл. 92, ал. 1 ЗМВР;
2. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
3. за осъществяване на дейности въз основа на сключени договори по чл. 94 ЗМВР;
4. за осъществяване на дейности въз основа на сключени договори по чл. 128, ал. 1 ЗМВР;
5. за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение - за производствени, ремонтни, социални и обслужващи дейности в рамките на средствата по бюджета на МВР;
6. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение - за дейности по чл. 140а ЗМВР;
7. (нова - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение - за спомагателни дейности по осъществяване на основните дейности на МВР.
(3) Общата щатна численост на МВР и числеността по ал. 2 се водят на отчет в ДЧР.

Чл. 106. (1) Министърът на вътрешните работи в рамките на общата щатна численост на МВР може да поддържа резерв от неразпределени по структурите щатни бройки за държавни служители и за лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) Резервът по ал. 1 се използва за оптимизиране числеността на структурите при промени във функционалните задължения или при извънредни промени в оперативната обстановка.
(3) Резервът по ал. 1 се води на отчет в ДЧР.
(4) Министърът на вътрешните работи може да поддържа непопълнение на разпределените бройки по щатовете на структурите на МВР.

Чл. 107. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Работното време на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР е от 8,30 до 17,30 ч. с почивка от 12,00 до 13,00 ч.
(2) Министърът на вътрешните работи обявява ежегодно със заповед списък на служителите по ал. 1 с работно време с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. при задължително отработване на 8-часовия работен ден.

Чл. 108. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) При назначаване на държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР се спазват и определените съобразно осъществяваната дейност специфични изисквания за заемане на съответната длъжност съгласно приложението. Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на този правилник:
1. "Специална операция" е съвкупност от последователни и взаимносвързани мероприятия - тактически, оперативни и технически действия, осъществявани по единен замисъл и план от сили и средства на Специализирания отряд за борба с тероризма, самостоятелно или във взаимодействие с други структури на МВР или държавни органи и организации, за постигане на планираните цели и изпълнение на поставените задачи.
2. "Бюджетни средства за централни доставки и разходи" са финансови средства, утвърдени или одобрени по бюджета на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" по разходните параграфи от бюджетната класификация на МВР, за осигуряване на определени потребности за структурите на МВР чрез централизирано възлагане на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство.


Заключителни разпоредби

§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните работи.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 9 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 17.04.2015 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 25 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2015 Г.)

§ 69. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИКРИВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2016 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 28 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2016 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2016 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2016 г. с изключение на § 7, ал. 1 и 2 и § 13, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник", и § 10, т. 13, която влиза в сила на 25 май 2018 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2016 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 9 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2017 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 13.01.2017 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби√ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 9 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2017 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 13.01.2017 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 20 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2017 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2017 г.