Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Методика за изпити по ADR

УТВЪРЖДАВАМ:
ВАЛЕНТИН БОЖКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВОДАЧ НА МПС ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(МЕТОДИКА ЗА ИЗПИТИ ПО ADR)


РАЗДЕЛ І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. С тази методика се определят редът и условията за организиране и провеждане на изпитите на кандидати за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари (ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари) и кандидати за придобиване и удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
2. Изпитите, посочени в т. 1 се организират и провеждат от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИА “АА”) и включват:
2.1. изпит за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;
2.2. изпит за придобиване на допълнителен модул след специализиран курс на обучение съгласно т. 10.2, част 1 на Раздел VI.
2.3. изпит за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;
2.4. изпит за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;
2.5. изпит за придобиване на допълнителен модул след специализиран курс на обучение съгласно т. 1.1, част 2 на Раздел VI.
2.6. изпит за удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
3. Изпитите за придобиване и удължаване срока на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и придобиване и удължаване срока на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се провеждат в кабинети на съответните Областни отдели “Контролна дейност – ДАИ” (ОО“КД-ДАИ”) на ИА “АА” или в кабинети на учебните центрове, които са оборудвани с камери, отговарящи на изискванията на чл. 12, ал. 4 на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, издадена от министерството на транспорта и съобщенията и одобрени от съответния ОО”КД-ДАИ”.
4. За гр. София тези изпити се провеждат и в изпитния център на ИА “АА” на ул. “Гурко” № 5.
4.1. Провеждането на изпити в кабинети на учебните центрове, които са оборудвани с камери и одобрени от съответния областен отдел, става след предложение на началника на ОО“КД-ДАИ” и писмено разрешение от изпълнителния директор на ИА “АА”.
4. До изпит за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари и за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се допускат лица, преминали обучение в съответствие с реда и начина, посочени в Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.


РАЗДЕЛ II.
РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ


1. Ред за явяване на изпит на кандидати за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.

1. За първоначално явяване на изпит за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари, кандидатите се представят от лицата, извършили обучението.
2. Лицето, получило разрешение да организира курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари, или определен от него представител, до края на работния ден, предхождащ началото на курса на обучение, представя в съответния ОО”КД-ДАИ”:
- предварителни списъци с имената на кандидатите, които ще обучава (Приложение № 1 /Приложение № 2);
- графици за провеждане на учебните занятия /Приложение № 3/;
- учебни дневници по образец (Приложение № 4 /Приложение № 5), съобразени със списъка на кандидатите;
- учебен план, съобразно утвърдената учебна документация.
Дневниците са прошнуровани и прономеровани.
3. В списъците се указва учебният център, който ще обучава кандидатите, адресът на кабинета за провеждане на обучението, датата на започване и завършване на обучението, име и фамилия на преподавателя/ите, провеждащ/и обучението.
4. Предварителните списъци, с положен подпис на управителя и печат на учебния център, графиците на занятията и учебните дневници, могат да се представят на хартиен или на електронен носител.
4.1. Когато списъците и графиците на занятията се представят на хартиен носител служител на ОО “КД-ДАИ” заверява списъка с име, фамилия, подпис и печат след последния записан кандидат и го регистрира в автоматизираната информационна система за документооборота на съответния областен отдел (АРХИМЕД).
4.2. Копие от заверения с регистрационен номер списък се връчва на представителя на учебния център.
4.3. На мястото на прошнуроването, служител на областния отдел заверява учебния дневник с име, фамилия, подпис, печат, дата и час. Дневникът се заверява с име, фамилия подпис и печат и след последния записан кандидат в присъствения график на кандидатите в дневника.
5. Когато списъкът и графикът на занятията се представят по електронен път, към тях се изпращат и страниците с присъствения график на кандидатите от учебния дневник.
6. Служител на съответния ОО “КД-ДАИ” разпечатва присъствения график на кандидатите от учебния дневник, заверява го с име, фамилия, подпис, печат, дата и час след последния записан кандидат, сканира и го изпраща на учебния център.
7. Учебният център прилага заверените страници към учебния дневник, като го прошнурова и прономерова.
8. Дневникът, представен по електронен път, се заверява на мястото на прошнуроването с име, фамилия, подпис, дата, час и печат на служителя на съответния областен отдел при първата проверка, която се извършва в кабинета на учебния център, в първия ден от курса на обучение.
9. Служител на ОО “КД-ДАИ” регистрира предварителния списък в АРХИМЕД с рег. номер съгласно класификационната схема на документите в автоматизираната информационна система (АИС), като го насочва до отдел “Професионална компетентност и квалификация” (“ПКК”) на дирекция “Пътни превозни средства и водачи” (ППСВ) на ИА “АА”. Сканираният списък с рег. номер се изпраща по електронната поща до учебния център.
10. Не се допуска извършване на промени в списъците след регистрацията им в АРХИМЕД.
11. Не се допуска започване на обучението без заверени списъци от ОО “КД-ДАИ”.
12. В списъците не се допуска вписване на кандидати на ръка. Нечетливо попълнени списъци, или такива с липсваща или неточна информация в тях, не се приемат и не се заверяват.
13. За допускане до изпит, лицето получило разрешение да организира курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари, или определен от него представител, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди определената дата за изпит, до 13.00 ч., представя в съответния ОО”КД-ДАИ” на хартиен носител окончателни списъци /Приложение №1А/Приложение 2А/ с имената на кандидатите, които ще се явят на изпит и модулите, за които са обучени, удостоверенията за преминато обучение на кандидатите, издадени от съответния учебен център, както и учебния дневник от проведения курс на обучение. В списъка се изписват имената на кандидатите и на латиница, така както са записани в документите за самоличност.
14. Служител на областния отдел вписва във всеки окончателен списък датата, часа и мястото за провеждане на изпита и се подписва с имена и длъжност след последния записан кандидат.
15. Служител на областния отдел сравнява данните от дневника с информацията, записана в удостоверенията за преминатото обучение на кандидатите.
16. Обучението на кандидат се признава и той се допуска до изпит, когато при обучението не е отсъствал повече от 2 (два) учебни часа за модул “основен”, 1 (един) учебен час за модул “Цистерни”. Не се допускат отсъствия от учебните часове за модул “Клас 1” и модул “Клас 7”. Не се допускат отсъствия на кандидатите при обучение за удължаване срока на валидност на ADR-свидетелството.
16.1. Кандидати, отсъствали повече от допустимия брой часове, посочен в т. 16, не се вписват в окончателен списък.
17. Окончателният списък се регистрира в АРХИМЕД с рег. номер съгласно класификационната схема на документите в АИС и се насочва към отдел “ПКК” до края на работния ден, не по-късно от 5 работни дни преди датата за провеждането на изпита.
18. Служител на съответния областен отдел предоставя копие от заверения с регистрационен номер окончателен списък на представителя на учебния център.
19. Не се допуска извършване на промени в окончателните списъци след регистрацията им в АРХИМЕД.
20. Нечетливо попълнени окончателни списъци, или такива с липсваща или неточна информация в тях, не се приемат и не се заверяват.
21. В окончателните списъци не се допуска вписване на кандидати на ръка.
22. На кандидат, посетил необходимия хорариум от учебни часове, учебния център, провел обучението, издава удостоверение за преминато обучение. Служител на съответния ОО”КД-ДАИ” заверява удостоверението за преминато обучение с име, фамилия, подпис и длъжност и вписва в него регистрационния номер, с който окончателния списък е заведен в АРХИМЕД.
23. Формирането на групите за изпитите се извършва в график по образец (Приложение № 6) от служител на съответния ОО “КД-ДАИ”, съобразно капацитета на изпитната зала.
24. Служителят на областния отдел вписва в графика по т. 23 определената дата и час, наименованието на учебния център, броя на кандидатите за изпит, както и вида на изпита съгласно т. 2 на Раздел I. Графикът се поставя два дни преди определената дата за изпит на информационното табло на областния отдел.
25. Кандидати, които притежават ADR-свидетелства/удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по Спогодба ADR, се признават в Република България и се допускат до изпит за удължаване срока на валидност на ADR-свидетелства/удостоверения или за придобиване на допълнителен модул след специализиран курс на обучение, като представят ADR-свидетелство/удостоверението, заверено с “апостил” или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи и придружено с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи или от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.
26. ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари се издава на лица, които са установили обичайното си пребиваване в Република България съгласно т. 46, параграф 6 на “Допълнителни разпоредби“ от Закон за движението по пътищата.
27. За повторно и всяко следващо явяване за изпит, кандидатите за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари подават заявление не по-късно от 5 работни дни преди определената дата за изпит в съответния ОО “КД-ДАИ” (Приложение № 7).
28. Кандидат, представен в окончателен списък и отразен на изпит в изпитен протокол като “не се явил”, “не се допуска” и “отстранен”, подава заявление в областния отдел, на чиято територия е проведено обучението му (Приложение № 7а).
29. Към заявлението по т. 27 и т. 28, кандидатът прилага копие на удостоверението си за преминато обучение, издадено от учебния център, обучил кандидата и бордеро за платена такса за явяване на изпит съгласно Тарифа № 5.
30. Удостоверението за преминато обучение важи само за модула/ите, за които кандидата е обучен и е с валидност една година, считано от датата на приключване на обучението. В случай, че кандидатът бъде обучен за допълнителен модул в следващ курс на обучение, учебния център издава удостоверение за преминато обучение за съответния модул. Номерът и датата на издаване на удостоверението се записва в учебния дневник.
30.1. В случай, че кандидатът не се е явил на изпит в посочения срок на валидност на удостоверението за съответния/те модул/и, той следва да премине нов курс на обучение.
30.2. Удостоверението за преминато обучение съдържа:
- наименование и адрес на учебния център;
- номер и дата на издаване на удостоверението;
- трите имена и ЕГН на лицето;
- период на обучение;
- модул/и, за които кандидатът е обучен;
- име, фамилия и подпис на преподавателя/ите провел/и обучението;
- заверка с име, фамилия, подпис на управителя и печат на учебния център;
30.3. Служител на областния отдел заверява удостоверението с име, фамилия, подпис и длъжност, като вписва регистрационния номер на окончателния списък, в който фигурира кандидатът;
31. Служител на съответния областен отдел извършва проверка за съответствие на данните от заявлението и документ за самоличност на кандидата. Заявления с невярно съдържание, нечетливи, с липсваща или неточна информация не се приемат.
32. Заявленията на кандидатите се изпращат от служител на съответния ОО “КД-ДАИ” по АРХИМЕД, с рег. номер съгласно класификационната схема на документите в АИС, насочени към отдел “ПКК” до края на деня, в който кандидатът е подал заявлението, при спазване на срока, посочен в т. 27.
33. Заявленията, копията на удостоверенията за преминато обучение на кандидатите и бордерата за платена такса за явяване на изпита, се съхраняват в областния отдел към всеки изпитен протокол, в който кандидатът е записан за изпит.
34. Копие на учебния дневник от проведен курс на обучение се съхранява в съответния ОО“КД-ДАИ” за срок от 5 години, считано от приключването на обучението.
35. Лицето, получило разрешение за извършване на обучение, съхранява оригинала на учебния дневник от всеки проведен курс на обучение за срок от 5 години, считано от приключването на обучението.

2. Ред за явяване на изпит на кандидати за придобиване или удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари
1. За първоначално явяване на изпит за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, кандидатите се представят от лицата, извършили обучението.
2. До края на работния ден, предхождащ началото на курса на обучение, лицето получило разрешение да организира курсове за обучение на кандидати за консултанти по безопасността или определен от него представител, представя в ОО“КД-ДАИ” списък /Приложение № 8/ с имената на кандидатите, график на занятията /Приложение № 2/ и учебен дневник (Приложение № 9), съобразен със списъка на кандидатите и графика за обучение. Дневникът е прошнурован и прономерован.
3. В списъка се указва учебния център, извършващ обучението, адреса на кабинета за провеждане на обучението, датата на започване и завършване на обучението, име и фамилия на преподавателя/ите, провеждащ/и обучението.
4. Списъкът, графикът на занятията и учебният дневник могат да се представят на хартиен или на електронен носител, с положен печат на учебния център и подпис на управителя.
4.1. Когато списъкът и графикът се представят на хартиен носител, служител на областния отдел заверява списъка с име, фамилия и длъжност след последния записан кандидат и полага печата на областния отдел.
4.2. Служител на областния отдел заверява учебния дневник с име, фамилия, подпис, длъжност, дата, час и печат на отдела: - на мястото на прошнуроването;
- след името на последния записан кандидат в присъствения график.
4.3. Списъкът се регистрира в АРХИМЕД с рег. номер съгласно класификационната схема на документите в АИС и се насочва към отдел “ПКК” на ИА “АА”.
4.4. Служител на съответния областен отдел връчва копие от заверения с регистрационен номер списък на представител на учебния център.
4.5. Не се допуска извършване на промени в списъка след регистрацията му в АРХИМЕД. Не се допуска започване на обучението без заверен списък от съответния областен отдел.
4.6. Нечетливо попълнени списъци, или такива с липсваща или неточна информация, не се приемат и не се заверяват.
4.7. В списъците не се допуска вписване на кандидати на ръка.
5. Когато списъкът и графикът на занятията се представят по електронен път, към тях се изпраща и присъствения график на кандидатите от учебния дневник.
5.1. Служител на съответния ОО “КД-ДАИ” разпечатва присъствения график на кандидатите, заверява страниците с име, фамилия, подпис и печат след последния записан кандидат, сканира и ги изпраща на учебния център.
5.2. Учебният център прилага заверените страници към учебния дневник като ги прошнурова и прономерова.
5.3. Дневникът, представен по електронен път, се заверява на мястото на прошнуроването с име, фамилия, подпис, дата, час и печат на служителя на съответния областен отдел, при първата проверка, която се извършва в кабинета на учебния център, в първия ден от курса на обучение.
6. За явяване на изпит за придобиване или удължаване срока на валидност на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, кандидатът подава заявление чрез съответния ОО“КД-ДАИ” /Приложение № 10/, не по-късно от 10 работни дни преди първата дата на избраната от него изпитна сесия.
7. Към заявлението за първоначално придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари, кандидатът прилага и копие на удостоверението си за преминато обучение, издадено от учебния център, който го е обучил.
7. 1. Удостоверението за преминато обучение важи само за модула/ите, за които кандидата е обучен и се признава за срок от една година, считано от датата на приключване на обучението.
7. 2. В случай, че кандидатът бъде обучен за допълнителен модул в следващ курс на обучение, учебния център издава удостоверение за преминато обучение за съответния модул. Номерът и датата на издаване на удостоверението се записва в учебния дневник.
8. В случай, че кандидатът не се е явил на изпит в посочения срок на валидност на удостоверението за съответния/те модул/и, той следва да премине нов курс на обучение.
9. Удостоверението за преминато обучение съдържа:
- наименование и адрес на учебния център;
- номер и дата на издаване на удостоверението;
- трите имена и ЕГН на лицето;
- период на обучение;
- модул/и, за които кандидатът е обучен;
- име, фамилия и подпис на преподавателя/ите провел/и обучението;
- заверка с име, фамилия, подпис на управителя и печат на учебния център;
9.1. Служител на областния отдел заверява удостоверението с име, фамилия, подпис и длъжност;
10. Кандидат, явяващ се за удължаване срока на валидност на удостоверението или придобиване на допълнителен модул, към заявлението прилага и копие на удостоверението за консултант по безопасността при превоза на опасни товари, което притежава.
11. В заявлението кандидатът посочва избраната от графика изпитна сесия, на която желае да се яви на изпит.
12. Служител, определен от началника на съответния ОО“КД-ДАИ” преглежда и приема документите на кандидата, заверява ги и ги изпраща по служебната поща в отдел “ПКК” до края на работния ден.
13. Заявления с невярно съдържание, нечетливи или с липсваща или неточна информация не се приемат.
14. Отдел “ПКК” изготвя изпитните протоколи на кандидатите и ги публикува на електронната страница на ИА ”АА”, три работни дни преди определената дата за изпит.
15. Лицето, получило разрешение за извършване на обучение на кандидатите или определен от него представител, след приключване на обучението, предоставя на съответния областен отдел удостоверенията за преминато обучение на кандидатите, издадени от съответния учебен център за извършване на заверка в съответния областен отдел и учебният дневник от проведения курс на обучение.
16. Служител на областния отдел сравнява данните от дневника с информацията, записана в удостоверенията за преминатото обучение на кандидатите.
17. Обучението на кандидат се признава и той се допуска до изпит, когато при обучението не е отсъствал повече от 4 (четири) учебни часа за модул “класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9”. Не се допускат отсъствия от учебните часове за модул “Клас 2”, “Клас 1”, модул “Клас 7” и модул “товари с номер по ООН (UN номер) 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво с номер по ООН 1268 или 1863”.
18. На кандидат, посетил необходимия хорариум от учебни часове, учебния център, провел обучението, издава удостоверение за преминато обучение. Служител на съответния ОО”КД-ДАИ” заверява удостоверението за преминато обучение с име, фамилия, подпис и длъжност.
19. Копието на учебния дневник от проведения курс на обучение се съхранява в съответния ОО“КД-ДАИ” за срок от 5 години, считано от приключването на обучението.
20. Лицето, получило разрешение за извършване на обучение, съхранява оригинала на учебния дневник от всеки проведен курс на обучение за срок от 5 години, считано от приключването на обучението.


ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

1. Определяне на дати за провеждане на изпитите за водачи на МПС за превоз на опасни товари.
1.1 Изпитите за придобиване и за удължаване срока на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари се провеждат всяка сряда, която е на четна дата.  За гр. София изпитите за удължаване на срока на свидетелството за водач, превозващ опасни товари се провеждат всяка сряда.
1.2. По предложение на началника на ОО“КД-ДАИ” и след писмено разрешение от изпълнителния директор на ИА “АА”, се допуска определяне на допълнителна дата за провеждане на изпит. Предложенията се изпращат по електронната поща на ИА “АА”(avto_а@rta.government.bg).
1.3. Изпитите на кандидатите за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари се провеждат в един ден.
1.4. Когато е невъзможно провеждането на изпитите на всички групи, формирани за провеждане на изпит за определената дата, изпитите се провеждат и през следващия работен ден, само след писмено разрешение от изпълнителния директор на ИА “АА”.
1.5. Началникът на ОО“КД-ДАИ” осигурява оптималното използване на административния капацитет при организирането и провеждането на изпитите.

2. Определяне дати за провеждане на изпитите за придобиване и удължаване срока на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари
2.1. За провеждането на изпитите за придобиване и удължаване срока на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари, отдел “ПКК” предварително изготвя график на сесиите за период от три месеца. Графикът се утвърждава от изпълнителния директор на ИА “АА”.
2.2. При необходимост от насрочване на изпитни дати извън установения график, изпълнителният директор на ИА “АА” утвърждава допълнителен график.
2.3. Графикът за провеждане на изпитите се изготвя не по-късно от един месец преди началото на тримесечния период. Графикът се публикува на електронната страница на ИА “АА” и на информационното табло в съответния ОО “КД-ДАИ”.


IV. ИЗПИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
А. Изпитна документация за провеждане на изпит на кандидатите за придобиване и за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари

1. За провеждане на изпит на кандидатите за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари, служител на отдел ПКК изготвя изпитен протокол в два екземпляра - един за ОО“КД-ДАИ” и един за ИА “АА” и списък с имената на кандидатите на латиница.
2. Изпитните протоколи биват два вида:
- за придобиване на ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари;
- за удължаване срока на валидност на ADR-свидетелството за водач, превозващ опасни товари.
3. В един изпитен протокол се вписват не повече от 20 кандидати. При повече кандидати се изготвя следващ протокол.
4. Отдел “ПКК” изпраща в ОО“КД-ДАИ” протоколи за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари, изпитни тестове и шаблони.
5. За всяко от лицата записани в протокола, трябва да има оценка или причина, поради която няма такава.
6. Председателят на изпитната комисия вписва в протокола срещу имената на кандидатите, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит: “Не се явил”, “Не се допуска” или “Отстранен”.
7. При констатирани технически грешки в изпитния протокол, председателят и членът на изпитната комисия вписват необходимите корекции чрез забележка на видно място в протокола и се подписват.
8. Резултатите от всяка част на изпита и окончателната оценка се нанасят от председателя на изпитната комисия в протокола с “Да” за успешно издържалите и с “Не” за неиздържалите.
9. Тестовете за провеждане на изпита се изготвят от отдел “ПКК”.
10. При получаване на материалите за изпит, служител, определен от началника на областния отдел окомплектова в отделен плик за всяка изпитна комисия съответния/ите протокол/и заедно с необходимия брой изпитни тестове и неразпечатаните пликове с шаблони и запечатва плика.
11. До началото на изпита, изпитните тестове и шаблоните за всяка изпитна комисия, се съхраняват в отделен плик при началника на отдела или определен от него служител.
12. Пликът с изпитните тестове и протокола се отваря в изпитната зала в присъствие на кандидатите.
13. Шаблоните са запечатани в отделни пликове, върху които е изписан номера и модулът на изпитния тест към който се отнася шаблона.
14. За всеки отделен модул пликовете с шаблоните се отварят, когато изпитната комисия започне проверка на изпитните тестове, след като и последният кандидат напусне изпитната зала. Всеки шаблон се фиксира с телбод към проверения тест, носещ съответния номер.
15. Неизползваните изпитни тестове се разпределят по модули. Към всеки тест се прикрепя съответния по номер шаблон в неразпечатан плик
16. След приключване на изпита, изпитната комисия запечатва плика с проверените изпитни тестове с прикрепените шаблони към тях, неизползваните тестове и шаблоните към тях и протоколите с нанесените резултати от изпита, подписва се върху плика и го предава на началника на ОО “КД-ДАИ” или определен от него служител.
17. Изпитните протоколи, неизползваните изпитни тестове, заедно с шаблоните и пликът с проверените изпитни тестове, се изпращат до края на следващия работен ден в ИА “АА”, отдел “ПКК”.
18. След отчитане на резултатите от проведения изпит, изпитните протоколи се утвърждават от изпълнителния директор на ИА ”АА” като единия оригинален екземпляр се изпраща в съответния ОО“КД-ДАИ” заедно с изготвените ADR-свидетелства.
19. Изпитните протоколи се съхраняват в ИА “АА” и съответния ОО“КД-ДАИ” за срок от 10 години. Заявленията, подадени от кандидатите за явяване на изпит, се съхраняват в ОО “КД-ДАИ” за срок от 5 години. Изпитните тестове се съхраняват в ИА “АА” за срок от 6 месеца. Срокът на съхранение започва от датата, на която е проведен изпитът. След изтичане на срока, документите се бракуват по съответния ред, определен със заповед на изпълнителния директор на ИА “АА”.

Б. Изпитна документация за провеждане на изпит на кандидатите за придобиване и за удължаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
1. За провеждане на изпит на кандидатите за придобиване и за удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, отдел “ПКК” изготвя изпитен протокол в два екземпляра - един за ОО“КД-ДАИ” и един за ИА “АА”.
2. Изпитните протоколи биват два вида:
- за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;
- за удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
3. В изпитния протокол се вписват не повече от 20 кандидати. При повече кандидати се изготвя следващ протокол.
4. За всяко от лицата, записани в протокола, трябва да има оценка или причина поради, която няма такава.
5. Председателят на изпитната комисия вписва забележка в протокола срещу имената на кандидатите, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, като отбелязва: “Не се явил”, “Не се допуска” или “Отстранен”.
6. При констатирани технически грешки, председателят и членът на изпитната комисия вписват необходимите корекции чрез забележка в изпитния протокол и се подписват.
7. Изпитните тестове и казуси за провеждане на изпита се изготвят от отдел “ПКК” и се изпращат в областния отдел, в който е определена дата за сесия.
8. Изпитните материали за провеждане на изпита са запечатани в плик, който се отваря в изпитната зала в присъствие на кандидатите.
9. Изпитните работи на кандидатите, заедно с изпитните протоколи, се изпращат до края на следващия работен ден в ИА “АА”, отдел “ПКК”. Пликът е запечатан и подписан от председателя и члена на комисията.
10. Резултатите от всяка част на изпита и окончателната оценка се нанасят в протокола от председателя на комисията по оценяване, като се записва “Да” за успешно издържалите и “Не” за неиздържалите.
11. Изпитните протоколи се утвърждават от изпълнителния директор на ИА “АА”.
12. Отдел “ПКК” изпраща в ОО“КД-ДАИ” единия оригинален екземпляр от утвърдения изпитен протокол заедно с удостоверенията за консултанти по безопасността на на кандидатите.
13. Изпитните протоколи се съхраняват в ИА “АА” и съответния ОО“КД-ДАИ” за срок от 10 години. Заявленията, подадени от кандидатите за явяване на изпит, се съхраняват за срок от 5 години. Изпитните тестове се съхраняват в ИА “АА” за срок от 6 месеца. Срокът на съхранение започва от датата, на която е бил проведен изпита. След изтичане на срока, документите се бракуват по съответния ред, определен със заповед на изпълнителния директор на ИА “АА”.


V. ИЗПИТНИ КОМИСИИ

1. Изпитът за придобиване и удължаване срока на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и за придобиване и удължаване срока на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари, се провежда от служители на ИА “АА”.
2. Изпълнителният директор на ИА“АА” със заповед определя лицата, които могат да бъдат назначавани за председатели на изпитни комисии, както и да оценяват изпитните тестове на водачите.
3. Изпълнителният директор на ИА “АА” със заповед определя лицата, които могат да бъдат включвани в комисия за оценяване на отворените въпроси и казусите на консултантите.
4. Служителите, провеждащи изпити за водачи, превозващи опасни товари, се определят от началника на съответния областен отдел чрез жребий, изтеглен преди началото на изпита.
5. Изпитите се провеждат от комисия в състав: председател и член на комисията.
6. Комисията за оценяване на отворените въпроси и казуси на консултантите се състои от председател и двама членове.
7. По време на изпита в изпитната зала могат да присъстват и длъжностни лица, определени със заповед от изпълнителния директор да извършват контрол по дейността, свързана с провеждането на изпита.
8. При провеждането на изпитите не се допуска участие в изпитната комисия, както и присъствие в изпитната зала на представители на учебните центрове, обучили кандидатите.


VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТИТЕ
Част 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА ЗА ВОДАЧИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ


10. Изпитът за придобиване на свидетелство за водач, превозващ опасни товари е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест.
10.1. Въпросите за полагане на изпит за превоз на вещества от класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 /след основен курс/ обхващат I (първа) част от темите за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари от приложение № 4 на Наредба № 40.
10.2. Въпросите за полагане на изпит след специализиран курс обхващат спецификата на един от следните модули:
II. Цистерни;
III. Клас 1;
IV. Клас 7.
11. Изпитът, след основен курс за водачи на МПС за превоз на опасни товари се провежда с изпитен тест съдържащ 30 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста е 60 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора.
12. До изпит след специализиран курс се допускат само кандидати, успешно положили изпита след основен курс.
12.1. Изпитът след всеки специализиран курс се провежда с изпитен тест съдържащ 15 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста за всеки изпит след специализиран курс е 30 минути. Оценка “ДА” за всеки модул се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора.
13. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест. Тестът за всеки кандидат обхваща изпитните въпроси за класовете, за които ще бъде удължен срока на валидност на съответното свидетелство. Изпитните въпроси са с посочени отговори, от които само един е верен и пълен.
13.1. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за превоз на вещества от класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, и 9 /основен/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 15 въпроса. Времето за решаване на теста е 30 минути. Оценка "ДА" се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора.
13.2. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за превоз на вещества от класове 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 /клас 1 и основен/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 20 въпроса. Времето за решаване на теста е 40 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 4 грешни отговора.
13.3. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за превоз на вещества от класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 и 9 /основен и клас 7/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 20 въпроса. Времето за решаване на теста е 40 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 4 грешни отговора.
13.4. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за превоз на вещества от класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 и цистерни /основен и цистерни/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 25 въпроса. Времето за решаване на теста е 50 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 5 грешни отговора.
13.5. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за превоз на вещества от класове 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8, и 9 /клас 1, основен и клас 7/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 25 въпроса. Времето за решаване на теста е 50 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 5 грешни отговора.
13.6. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за превоз на вещества от класове 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 и цистерни /клас 1, основен и цистерни/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 30 въпроса. Времето за решаване на теста е 60 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора.
13.7. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за превоз на вещества от класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 8, 9 и цистерни /основен, цистерни и клас 7/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 30 въпроса. Времето за решаване на теста е 60 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора.
13.8. Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за превоз на вещества от класове 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,6.2, 7, 8, 9 и цистерни /клас 1, основен, цистерни и клас 7/ се провежда с изпитен тест, съдържащ 35 въпроса. Времето за решаване на теста е 70 минути. Оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 7 грешни отговора.
14. При придобиване на допълнителен модул, след специализиран курс на обучение, за период на валидност на модула се счита датата на изтичане валидността на ADR-свидетелството.


Част 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ

1. Изпитът за придобиване и удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността на превоза на опасни товари е теоретичен и се състои в решаване на тест с отворени въпроси и на казуси.
1.1. Отворените въпроси и казуси обхващат темите, посочени в приложение № 3 на Наредба № 40 и спецификата на един от следните модули опасни товари:
1. клас 1;
2. клас 2;
3. клас 7;
4. класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;
5. товари с номер по ООН (UN номер) 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво с номер по ООН 1268 или 1863.
1.2. Изпитът за придобиване и удължаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се състои от две части:
А. за придобиване:
а) първа част – решаване на тест с двадесет отворени въпроса; времето за решаване на отворените въпроса е 80 min; оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът има 70% верни отговори в тестовете.
б) втора част - състои се от 5 отделни модула; всеки модул обхваща решаване на два казуса; времето за решаване на двата казуса за всеки модул е 120 min; оценка “ДА” за съответния модул се поставя, когато кандидатът има общо 70 % верни отговори и от двата казуса.
Б. за удължаване:
а) първа част - решаване на тест с двадесет отворени въпроса; времето за решаване на теста е 80 min; оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът има 70% верни отговори.
б) втора част - състои се от 5 отделни модула, всеки модул обхваща решаване на един казус; времето за решаване на всеки казус е 60 min; оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът има общо 70% верни отговори на всеки казус.
1.3.  Изпитът се счита за успешно издържан, когато кандидатът е получил оценка “ДА” на първата част и положителна оценка поне на един от модулите от втората част.
1.4. Срокът на валидност на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се удължава само за модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпит.
1.5. Когато кандидатът е издържал успешно първата част на изпита, при повторно и всяко следващо явяване полага изпит само на съответните модули от втората част.


VII. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

I. Ред за провеждане на изпитите на кандидати за придобиване и удължаване срока на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.

1. Председателят на изпитната комисия проверява самоличността на кандидатите чрез документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, а за чужденците - документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България и събира документите за внесени такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
1.1. Бордерото може да бъде общо за всички кандидати от съответния учебен център или за всеки кандидат поотделно. Когато бордерото е общо, на гърба му се изписват имената на кандидатите за които се отнася. Бордерото следва да бъде заверено с подпис и печат на управителя на учебния център.
1.2. Изпитната комисия сверява данните за придобитите модули опасни товари от удостоверението за преминато обучение на кандидата със заявените модули от изпитния протокол и датата на валидност на удостоверението.
2. Лицата, които притежават ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари и се явяват на изпит за удължаване срока на валидност или се явяват на изпит за придобиване на нов модул, представят за проверка и ADR-свидетелството, което притежават.
2.1. Председателят на изпитната комисия сравнява данните от ADR-свидетелството с документа за самоличност на кандидата и при неточност вписва забележка в изпитния протокол, след което връща ADR-свидетелството на кандидата.
3. Не се допускат до изпит кандидати:
- без валиден документ за самоличност;
- без внесена такса за явяване на изпит;
- без удостоверение за преминато обучение, издадено от учебния център, обучил кандидата;
- без да представят за проверка ADR-свидетелството (за кандидати по т.2).
4. Председателят на изпитната комисия дава указания относно реда за провеждане на изпита и съобщава правилата, които трябва да спазват при решаването на теста:
а) верният отговор се отбелязва в изпитния тест със знака "Х";
б) при отбелязан неверен отговор и/или при неотбелязан верен отговор се счита, че на въпроса е отговорено неправилно;
в) не
се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор;
г) не се допускат предварителни отбелязвания върху отговорите;
в) при отбелязване на повече от един отговор на въпрос от теста, се счита, че на въпроса е отговорено неправилно;
5. Изпитът на кандидат не се зачита и той се отстранява от залата, когато:
а) при решаването на теста използва приложение, различно от утвърденото от изпълнителния директор на ИА “АА” Приложение № 13.
б) нарушава реда за провеждане на изпита;
в) започне да решава теста преди обявяването часа на самостоятелната работа от председателя на комисията;
г) при решаването на теста не работи самостоятелно или използва непозволени средства с цел решаване на изпитната работа;
6. Председателят на изпитната комисия отваря плика с тестовете и поканва кандидатите да изтеглят тестове по реда, по който са записани в протокола, като в него вписва номерата на изтеглените от кандидатите тестове.
7. След приключване на процедурите по т. 1 и 2 и даването на указанията по т. 4, членът на изпитната комисия раздава изпитните тестове на кандидатите по реда, по който са записани в протокола. Председателят обявява начален час за решаване на тестовете.
8. По време на изпита:
а) в изпитната зала не се допускат външни лица (освен упълномощените длъжностни лица);
б) не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
в) не се допуска излизане на кандидатите от изпитната зала след започване на изпита, без да са предали изпитния си тест;
г) не се допускат кандидати в залата след обявяване на началния час за решаване на изпитните тестове.
9. В случаите по т. 5, изпитната комисия отстранява от залата кандидата, като в изпитния протокол председателят на комисията записва: “Отстранен”.
10. Кандидатите работят самостоятелно, като ползват само раздадените тестове. Допуска се използването на Приложение № 13 (цветна брошура). Не се допуска използването на цитираното приложение, когато върху него са направени допълнителни записки. Не се допуска използването на различно по вид приложение.
11. Изпитната комисия обявява последните 10 и 5 минути преди изтичане на времето за решаване на теста.
12. Кандидат, който приключи решаването на изпитния си тест преди определеното за това време, предава теста на комисията и напуска изпитната зала.
13. Председателят на комисията обявява края на изпита след изтичане на времето за решаване на тестовете.
14. Изпитната комисия започва проверка на изпитните тестове, като отваря пликовете с шаблоните, които се отнасят за съответните изпитни тестове.
15. Комисията проверява изпитните тестове и шаблонът на всеки тест се прикрепя към него. Председателят на изпитната комисия нанася оценките в изпитния тест и в изпитния протокол и съобщава резултатите от проведения изпит.
16. Кандидатите, които не са положили успешно изпита, могат да се запознаят с резултатите от изпита и да разгледат изпитния си тест за допуснатите грешки, ако в тридневен срок от датата на изпита подадат писмено заявление до изпълнителния директор на ИА “АА”.
17. Изпитните тестове заедно с протоколите и заявленията на кандидатите по Приложение № 11, се изпращат до края на следващия работен ден в отдел “ПКК” на ИА “АА”.

II. Ред за провеждане на изпити за придобиване и удължаване срока на валидност на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари
1. Председателят на изпитната комисия по провеждане на изпита проверява документа за самоличност на кандидатите (лична карта, паспорт, свидетелство за управление, а за чужденците -документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България).
2. Кандидати, които не представят валиден документ за самоличност и бордеро за платена такса за съответния модул, не се допускат до изпит.
3. Председателят на изпитната комисия по т. 1 дава указания относно провеждането на изпита, за оценяването на отворените въпроси, казусите и времето за решаването им.
4. Изпитната комисия по т. 1 предоставя на всеки кандидат малък, голям плик и празна бланка, в която кандидатите да впишат трите си имена, ЕГН, подпис, номер на протокола, датата, на която се явяват на изпит и модула/ите опасни товари, за които ще полагат изпит. Попълнената бланка се поставя в малкия плик и се запечатва.
5. Председателят на комисията по т. 1 дава указания на кандидатите да не нанасят по пликовете, теста с отворени въпроси и казусите, лични данни, подписи или знаци, тъй като тези изпитни работи ще бъдат анулирани.
6. Председателят на комисията по т. 1 може да отстрани от залата кандидат, когато:
а) нарушава реда за провеждане на изпита.
б) започне да решава изпитната работа преди обявяването на началото на изпита;
в) при решаването на теста не работи самостоятелно или използва непозволени средства с цел решаване на изпитната работа;
7. По време на изпита:
а) в изпитната зала не се допускат външни лица (освен упълномощените длъжностни лица);
б) не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
в) не се допуска излизане на кандидатите от изпитната зала след започване на изпита, без да са предали изпитните си тестове и казуси;
г) не се допускат кандидати в залата след обявяване на началния час за решаване на изпитните тестове и казуси.
8. В случаите по т. 6, изпитната комисия по т. 1 отстранява от залата кандидата, като в изпитния протокол председателят на комисията записва: “Отстранен”.
9. При провеждане на изпита за консултанти по безопасността кандидатите могат да използват:
а) Приложения А и В на Спогодба ADR, върху които не са направени допълнителни записки и които не съдържат допълнителни страници с разработени въпроси и казуси;
б) калкулатор;
в) бели листа за решаване на казусите, подписани от председателя на изпитната комисия.
10. Комисията по т. 1 преглежда приложения А и В за наличие на допълнителни записки или вложени допълнителни листа, различни от тяхното съдържание и при установяване на такива, изземва приложенията.
11. Председателят на комисията по т. 1 при провеждане на всяка част от изпита, разпечатва съответния плик, съдържащ тестовете или казуси. Поканва кандидатите по реда, по който са записани в протокола да изтеглят тестовете, като вписва в протокола номерата на изтеглените от кандидатите отворени въпроси или казуси.
12. Решаването на изпитните тестове или казусите, изтеглени от кандидатите, започва след като председателят обяви началния час за самостоятелната работа на кандидатите.
13. Председателят на комисията по т. 1 обявява последните 10 и 5 минути преди изтичане на времето за работа.
14. След приключване на определеното време за решаване на изпитните тестове и казуси, всеки кандидат поставя малкия плик, изпитния тест и казусите в големия плик, запечатва плика и го предава на комисията.
15. След приключване на изпита комисията поставя всички пликове на кандидатите в общ плик, запечатва го и се подписва върху него.
16. Изпитните протоколи, тестовете и казусите от проведените изпити в ОО “КД-ДАИ”, се изпращат в отдел “ПКК” до края на следващия работен ден след провеждане на изпита.
17. В присъствието на началника на отдел “ПКК” и комисията по оценяването, пликът се разпечатва. Всеки индивидуален плик се разпечатва, след което се нанася един и същ пореден номер върху анонимния тест и върху запечатания малък плик. Комисията по оценяването приема анонимните тестове за оценяване. Изпитните протоколи и малките запечатани пликове остават на съхранение при началника на отдел “ПКК”.
18. Изпитни работи, с поставени отличителни знаци, имена, подписи или други данни на кандидата се анулират.
19. Когато комисията по оценяването извърши проверката на отворените въпроси и казуси и постави оценка, малкият плик със съответстващия на писмената работа номер се отваря и бланката с личните данни на кандидата се прикрепя върху изпитната му работа.
20. Комисията по оценяване на отворените въпроси и казусите за придобиване и удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари, извършва проверката на тестовете и казусите и поставя оценки в изпитния протокол до 30 дни от дата на провеждане на изпита. Резултатите от изпита се публикуват на електронната страница на ИА “АА”.
21. Кандидатите, които не са издържали изпита, могат да се запознаят с резултатите и да разгледат изпитната си работа, ако в тридневен срок след публикуване на резултатите от изпита в електронната страница на ИА “АА”, подадат писмено заявление до изпълнителния директор на ИА “АА”.
22. Изпълнителният директор на ИА “АА” анулира резултата от изпита на кандидат, за когото се установи, че за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно съдържание или е нарушил процедурата за запазване на анонимност.


VIII. УДОСТОВЕРЕНИЯ И ОТЧЕТ

23. На успешно издържалите изпита, изпълнителния директор на ИА “АА” издава ADR-свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари по образец (Приложение № 5 към чл. 26, ал.1 от Наредба № 40) или удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари (Приложение № 2 към чл.16 на Наредба № 40).
24. Кандидат, който успешно е издържал изпита за удължаване срока на валидност на ADR-свидетелството и кандидат, който е придобил допълнителен модул/и и желае да му бъде издадено валидно свидетелство, попълва заявление по образец (Приложение №11). Заявленията се изпращат заедно с изпитния протокол в отдел “ПКК”.
25. Кандидат, успешно положил изпит за удължаване срока на валидност на ADR-свидетелство за водач или удостоверение за консултант, както и кандидат, придобил допълнителен модул, получава валидно свидетелство/удостоверение, само след връщане на предходното в съответния ОО “КД-ДАИ”.
26. Служител на областния отдел бракува върнатите ADR-свидетелства за водач/удостоверения на консултантите, като ги перфорира и ги изпраща с копие от изпитния протокол в ИА“АА”. Бракуваните свидетелства се съхраняват за срок от 5 години, считано от датата на изпитния протокол.
27. Издадените свидетелства за водач на МПС за превоз на опасни товари се изпращат от отдел “ПКК” в съответния ОО “КД-ДАИ”, където се получават от: представител на учебния център обучил кандидата; от кандидата или упълномощено от него лице срещу подпис.
28. При получаване на ADR-свидетелствата за водач/удостоверенията за консултант в областния отдел, за всеки кандидат се представя банково бордеро за платена такса за издаване на свидетелството/удостоверението. Бордерата се съхраняват в ОО”КД-ДАИ”, прикрепени към изпитния протокол, в който е записан кандидатът.
29. Удостоверенията за консултант по безопасността се изпращат в съответния ОО “КД-ДАИ”, където е проведен изпитът и се получават от: представител на учебния център, обучил кандидата, от кандидата или упълномощено от него лице срещу подпис.
30. За гр. София, удостоверенията се получават в деловодството на ИА “АА” на ул. “Гурко” № 5 от представител на учебния център, обучил кандидата; от кандидата или упълномощено от него лице срещу подпис и банково бордеро за платена такса за издаване на удостоверението.
31. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” води регистър на издадените свидетелства за водачи на МПС за превоз на опасни товари и на удостоверенията за консултант по безопасността при превоза на опасни товари.

IX. Процедура по издаване на дубликат на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари
1. За издаване на дубликат на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари, лицето подава заявление за издаване на дубликат /Приложение № 12/ в съответния ОО “КД-ДАИ” и бордеро за платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
2. Към заявлението се прилага и декларация, свободен текст, в която се посочват обстоятелствата по загубване или унищожаване на документа.
3. В случай на откраднато свидетелство или удостоверение, лицето прилага и документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.
4. Служител от ОО “КД-ДАИ” преглежда и приема заявлението на кандидата, заверява го и заедно с прикрепените към него документи го изпраща по служебната поща в отдел “ПКК” на ИА “АА”.
5. Преди издаването на дубликат на свидетелството или удостоверението се прави проверка от Главна дирекция “Контролна дейност-ДАИ”, дали същото не е иззето като доказателство при съставянето на акт за установяване на административно нарушение.
6. Когато свидетелството или удостоверението е иззето с акт за установяване на административно нарушение или има издадено наказателно постановление, дубликат не се издава.
7. На ADR-свидетелство/удостоверение с изтекъл срок на валидност, дубликат не се издава.
8. Когато свидетелството или удостоверението не е иззето като доказателство при съставянето на акт за установяване на административно нарушение, се издава дубликат.
9. Промяната се отразява в базата с данни. Дубликатът на свидетелството/удостоверението се издава със срока на валидност, за което е издадено оригиналното свидетелство/удостоверение.


Тази методика се издава на основание чл. 17, ал. 4 и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и влиза в сила от 01.10.2012 г.


Изготвили:

Наталия Девенска
главен експерт в отдел “ПКК”

Цветелина Дойчинова
главен експерт в отдел “ПКК”


Съгласувано с:

Йордан Арабаджиев
Зам. изпълнителен директор

Светлана Чаушева
Директор на дирекция “ФСДАПО”

Николай Вълков
Главен директор на ГД “КД-ДАИ”

Мирослав Монов
Началник на отдел “ПКК”

Асен Лазаров
Държавен инспектор в ГД “КД-ДАИ”