Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Временно пускане в движение и спиране на МПС

Условия и необходими документи

Последно обновяване: май 2021 г.

Разрешение за временно движение на МПС (със срок на валидност до 30 дни) се издава от Органите на "Пътна полиция", в случаите когато пускат спряно от движение превозно средство за временно движение по пътищата.
 
Издаване на разрешение за временно движение  - необходими документи, които собственикът на ППС трябва да представи
За издаване на разрешение за временно движение собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него.

Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.

Заявление за издаване на разрешение за временно движение по пътищата може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органът, който издава разрешението, изпраща потвърждение или отказ до гражданина също по електронен път. При изпратено потвърждение по електронен път, гражданинът се уведомява, че разрешението ще бъде издадено след заплащане на държавна такса.
 
В разрешението за временно движение по пътищата задължително се вписва
 • регистрационният номер
 • срокът на валидност
 • данните за превозното средство и собственика
 • целта на издаването му
 • разрешеният маршрут или район на движение
 • наложените ограничения за движение на превозното средство.
Временно спиране от движение на превозно средство - се прилага в случаи на
 1. по искане на собственика, за което подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него;
 2. поради нарушение на пътя съгласно чл. 171, т. 2 от ЗДвП - вижте какви
 3. служебно при получаване на уведомление от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед.
На временно спрените от движение превозни средства се изземва част втора на свидетелството за регистрация и се поставя знак "Спрян от движение".
 
Иззетите свидетелства за регистрация се предават и съхраняват в звената на "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, където са регистрирани превозните средства.
 
Причините и датата на спирането от движение се въвеждат в Териториалната автоматизирана информационна система (ТАИС) за КАТ.
 
Необходими документи за временно спиране от движение на превозно средство
по искане на собственика
За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение по чл. 40, ал. 1, т. 2 собственикът представя документ за самоличност и част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство.
Временно спрените превозни средства се пускат в движение след отстраняване на причините, поради които са били спрени, и извършване на преглед за техническа изправност.
 
Пускане в движение на временно спряно превозно средство - необходими документи

За пускане в движение на превозно средство собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
 1. протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС;
 2. документ за платена такса с изключение на случаите, при които плащането е извършено по електронен път и е обявено предоставянето на електронна услуга;
 3. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.
Причините и датата на спирането от движение и пускането в движение се въвеждат в АИС КАТ. След пускане в движение на ПС на собственика се връща част втора на свидетелството за регистрация на ПС.
   
Превозните средства, спрени от движение от органите на съдебната власт или органите на Националната агенция за приходите, се пускат в движение след писмено предписание от съответния орган за вдигане на забраната.
 
Регистрацията на превозно средство се прекратява с писмено заявление от собственика или служебно.
   
 
виж още