Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Временно пускане в движение и спиране на МПС

Условия и необходими документи

Последно обновяване: март 2018 г.

Разрешение за временно движение на МПС (със срок на валидност до 30 дни) се издава от Органите на "Пътна полиция", в случаите когато пускат спряно от движение превозно средство за временно движение по пътищата.
 
Издаване на разрешение за временно движение  - необходими документи, които собственикът на ППС трябва да представи
 1. писмено заявление;
 2. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
 3. застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП.
Заявление за издаване на разрешение за временно движение по пътищата може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органът, който издава разрешението, изпраща потвърждение или отказ до гражданина също по електронен път. При изпратено потвърждение по електронен път, гражданинът се уведомява, че разрешението ще бъде издадено след заплащане на държавна такса.
 
В разрешението за временно движение по пътищата задължително се вписва
 • регистрационният номер
 • срокът на валидност
 • данните за превозното средство и собственика
 • целта на издаването му
 • разрешеният маршрут или район на движение
 • наложените ограничения за движение на превозното средство.
Временно спиране от движение на превозно средство - се прилага в случаи на
 1. по искане на собственика.
 2. поради нарушение на пътя съгласно чл. 171, т. 2 от ЗДвП - вижте какви
 3. служебно при получаване на уведомление от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед.
На временно спрените от движение превозни средства се изземва част втора на свидетелството за регистрация и се поставя знак "Спрян от движение".
 
Иззетите свидетелства за регистрация се предават и съхраняват в звената на "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, където са регистрирани превозните средства.
 
Причините и датата на спирането от движение се въвеждат в Териториалната автоматизирана информационна система (ТАИС) за КАТ.
 
Необходими документи за временно спиране от движение на превозно средство
по искане на собственика
 1. писмено заявление;
 2. молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение;
 3. част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство;
 4. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ.
Временно спрените превозни средства се пускат в движение след отстраняване на причините, поради които са били спрени, и извършване на преглед за техническа изправност.
 
Пускане в движение на временно спряно превозно средство - необходими документи
 1. писмено заявление;
 2. протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС;
 3. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
 4. застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
 5. квитанция за платена такса за превозното средство;
 6. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.
Причините и датата на спирането от движение и пускането в движение се въвеждат в АИС КАТ. След пускане в движение на ПС на собственика се връща част втора на свидетелството за регистрация на ПС.
   
Превозните средства, спрени от движение от органите на съдебната власт или органите на Националната агенция за приходите, се пускат в движение след писмено предписание от съответния орган за вдигане на забраната.
 
Регистрацията на превозно средство се прекратява с писмено заявление от собственика или служебно.
   
При прекратяване на регистрацията (с писмено заявление от собственика) собственикът представя:
 1. писмено заявление, издадено по служебен път;
 2. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
 3. документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект - собственик на ПС;
 4. свидетелство за регистрация на ПС.
Допълнителни документи, изискуеми в съотетните ситуации
 1. изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено "Пътна полиция" за взето решение за изплащане на тотална щета; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - тотална щета") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 2. писмено уведомление от собственика за износ на ПС от страната; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - износ") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 3. документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - прието за разкомплектоване") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 4. декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - частен имот") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 5. документ от компетентен орган, че ПС е унищожено при пожар или природно бедствие; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - унищожено") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; отбелязването се извършва, ако свидетелството не е унищожено при пожара или природното бедствие;
 6. копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;
 7. документ, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето в полза на държавата.
 
Прекратяване на регистрация на откраднато превозно средство
Регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява въз основа на писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система "Издирвателна дейност" - Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД - НШИС).
 
 
Служебно пракратяване на регистрацията на МПС   
извършва се:
 1. след уведомление от компетентен орган за регистрацията на превозното средство в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
 2. след уведомление от компетентен орган в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария за регистрацията на превозното средство в съответната държава и предоставяне на табелите с регистрационните номера;
 3. след уведомление от компетентен орган на друга държава за унищожаването на превозното средство или предаването му за разкомплектоване в чужбина;
 4. след уведомление от компетентен орган на друга държава за конфискация или отнемане на превозното средство в полза на съответната държава;
 5. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, предоставяне на табелите с регистрационните номера и документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
 6. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, за идентифициране на превозно средство по номера на рамата или друг идентификационен номер и предоставяне на документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
 7. при установяване, че ПС е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер; прекратяването се извършва след разпореждане на орган на съдебната власт.
   
При липса на регистрационни табели
Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните звена на МВР.
 
Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и същите не отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след писмено деклариране на тези обстоятелства от собственика.
 
Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са иззети от компетентен орган на държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария, прекратяване на регистрацията се извършва след получаване на писмено уведомление от компетентен орган или представяне на документ от собственика, че табелите са иззети и унищожени при регистрацията на ПС в съответната държава.
 
Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са унищожени при пожар или природно бедствие, прекратяване на регистрацията се извършва след представяне на документ от компетентен орган, удостоверяващ това обстоятелство.
 
Възстановяване на прекратена регистрация на МПС
Възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика с данните от отчета на превозното средство по реда на чл. 14 - 17 само за ПС, чиято регистрация е прекратена на основание заявление от собственика поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, кражба или регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591.
 
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство поради кражба се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета.
 
Допуска се използването на двигател от превозни средства, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 1, 3, 4 или ал. 5 и чл. 18, т. 2 във връзка с чл.18б, ал. 1, т. 5 или 6 на Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
 
Промяна в регистрацията на ПС с използване на двигател съгласно ал. 3 се извършва по реда на чл. 15 на Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
 
 
виж още