Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Временна регистрация на МПС

Условия и необходими документи

Последно обновяване: март 2018 г.
 
Временна регистрация на МПС се извършва на превозни средства, за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок.
   
При временна регистрация срокът на валидност се нанася в свидетелството за регистрация, а регистрационният номер е със съдържание, както при постоянната регистрация.
 
Временната регистрация на МПС е със срок на валидност над 3 месеца.
 
 
Временни табели с регистрационни номера
 
Временните табели с регистрационен номер се предоставят за ползване при управление на моторно превозно средство на територията на страната за тестване, придвижване до съответните органи на държавната администрация, до сервиз, от един търговски обект до друг и до официално обявено изложение.
 
Временни табели с регистрационен номер със срок до една година, се предоставят и на лица - търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба на превозни средства, 
 
След изтичане на срока за ползване на табелите и разрешението за временно движение лицата (на които са издадени) ги връщат в съответното звено "Пътна полиция". Нови временни табели с регистрационен номер и разрешение за временно движение се издават само след връщане на тези с изтекъл срок. Звената на "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР уведомяват ГДНП за върнатите временни табели с регистрационен номер с изтекъл срок на валидност.
 
 
Получаване на временни табели с регистрационни номера
 
За получаване на временни табели с регистрационен номер се подава:
 1. заявление (приложение № 7);
 2. списък на регистрираните търговски обекти;
 3. списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер;
 4. декларации съгласно Закона за защита на личните данни и копия от трудов или граждански договор на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели;
 5. декларация, че кандидатстващият търговец не е в производство по обявяване в несъстоятелност;
 6. документ, доказващ, че лицето, заявител на временни табели, е вносител/производител на автомобили от дадената(ите) марка(и) за Република България.
Заявлението може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от лицето по ал. 1 валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път.
 
 
Временни табели с регистрационен номер се използват само от лица, посочени при подаване на заявлението, и за МПС, собственост на лицето, получило табелите.
 
Временният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "В" в средата. В крайната дясна част е обозначена годината на валидност на червен фон.
 
При използването на превозни средства с временните табели с регистрационен номер в превозното средство (или в теглещото МПС) задължително присъства представител на лицето, на което са предоставени табелите.
 
 
Дневници и пътни книжки
 
Лицата (на които са предоставени временните табели с регистрационни номера) или упълномощени от тях лица водят дневник за завеждане на табелите и пътни книжки съгласно заявения брой временни табели с регистрационни номера.
 
Дневниците и пътните книжки се заверяват при получаването и при връщането  на табелите от служител в съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР по седалището на търговеца.
 
При използване не по установения ред на временни табели с регистрационен номер или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите се изземват от органите на пътната полиция и се уведомява отдел "Пътна полиция" при ГДНП. Табелите се изпращат на звеното "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР, където са издадени.
 
На лице, на което са отнети временните табели с регистрационен номер, не се предоставят други такива за срок до 6 месеца от изтичане срока на последния комплект издадени временни табели с регистрационен номер.
 
Регистър на издадените временни табели с регистрационни номера се води в звената "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР.
   
Регистрацията на превозно средство се прекратява с писмено заявление от собственика или служебно.
   
При прекратяване на регистрацията (с шисмено заявление от собственика) собственикът представя:
 1. писмено заявление, издадено по служебен път;
 2. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
 3. документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект - собственик на ПС;
 4. свидетелство за регистрация на ПС.
Допълнителни документи, изискуеми в съотетните ситуации
 1. изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено "Пътна полиция" за взето решение за изплащане на тотална щета; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - тотална щета") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 2. писмено уведомление от собственика за износ на ПС от страната; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - износ") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 3. документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - прието за разкомплектоване") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 4. декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - частен имот") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 5. документ от компетентен орган, че ПС е унищожено при пожар или природно бедствие; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - унищожено") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; отбелязването се извършва, ако свидетелството не е унищожено при пожара или природното бедствие;
 6. копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;
 7. документ, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето в полза на държавата.
 
Прекратяване на регистрация на откраднато превозно средство
 
Регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява въз основа на писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система "Издирвателна дейност" - Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД - НШИС).
 
 
Служебно пракратяване на регистрацията на МПС   
извършва се:
 1. след уведомление от компетентен орган за регистрацията на превозното средство в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
 2. след уведомление от компетентен орган в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария за регистрацията на превозното средство в съответната държава и предоставяне на табелите с регистрационните номера;
 3. след уведомление от компетентен орган на друга държава за унищожаването на превозното средство или предаването му за разкомплектоване в чужбина;
 4. след уведомление от компетентен орган на друга държава за конфискация или отнемане на превозното средство в полза на съответната държава;
 5. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, предоставяне на табелите с регистрационните номера и документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
 6. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, за идентифициране на превозно средство по номера на рамата или друг идентификационен номер и предоставяне на документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
 7. при установяване, че ПС е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер; прекратяването се извършва след разпореждане на орган на съдебната власт.
   
При липса на регистрационни табели
Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните звена на МВР.
 
Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и същите не отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след писмено деклариране на тези обстоятелства от собственика.
 
Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са иззети от компетентен орган на държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария, прекратяване на регистрацията се извършва след получаване на писмено уведомление от компетентен орган или представяне на документ от собственика, че табелите са иззети и унищожени при регистрацията на ПС в съответната държава.
 
Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са унищожени при пожар или природно бедствие, прекратяване на регистрацията се извършва след представяне на документ от компетентен орган, удостоверяващ това обстоятелство.
   
 
Възстановяване на прекратена регистрация на МПС
 
Възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика с данните от отчета на превозното средство по реда на чл. 14 - 17 само за ПС, чиято регистрация е прекратена на основание заявление от собственика поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, кражба или регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591.
 
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство поради кражба се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета.
 
Допуска се използването на двигател от превозни средства, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 1, 3, 4 или ал. 5 и чл. 18, т. 2 във връзка с чл.18б, ал. 1, т. 5 или 6 на Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
 
Промяна в регистрацията на ПС с използване на двигател съгласно ал. 3 се извършва по реда на чл. 15 на Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
 
виж още