Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Временна регистрация на МПС

Условия и необходими документи

Последно обновяване: май 2021 г.
 
Временна регистрация на МПС се извършва на превозни средства, за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок.
   
При временна регистрация срокът на валидност се нанася в свидетелството за регистрация, а регистрационният номер е със съдържание, както при постоянната регистрация.
 
Временната регистрация на МПС е със срок на валидност над 3 месеца.
 
 
Временни табели с регистрационни номера
 
Временните табели с регистрационен номер се предоставят за ползване при управление на моторно превозно средство на територията на страната за тестване, придвижване до съответните органи на държавната администрация, до сервиз, от един търговски обект до друг и до официално обявено изложение.
 
Временни табели с регистрационен номер със срок до една година, се предоставят и на лица - търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба на превозни средства, 
 
След изтичане на срока за ползване на табелите и разрешението за временно движение лицата (на които са издадени) ги връщат в съответното звено "Пътна полиция". Нови временни табели с регистрационен номер и разрешение за временно движение се издават само след връщане на тези с изтекъл срок. Звената на "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР уведомяват ГДНП за върнатите временни табели с регистрационен номер с изтекъл срок на валидност.
 
 
Получаване на временни табели с регистрационни номера
 
За получаване на временни табели с регистрационен номер се подава:
  1. заявление (приложение № 7);
  2. списък на регистрираните търговски обекти;
  3. списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер;
  4. декларации съгласно Закона за защита на личните данни и копия от трудов или граждански договор на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели;
  5. декларация, че кандидатстващият търговец не е в производство по обявяване в несъстоятелност;
  6. документ, удостоверяващ, че основната търговска дейност на лицето по ал. 1 е внос, производство и/или продажба на превозни средства.
Заявлението може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от лицето по ал. 1 валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път.
 
 
Временни табели с регистрационен номер се използват само от лица, посочени при подаване на заявлението, и за МПС, собственост на лицето, получило табелите.
 
Временният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "В" в средата. В крайната дясна част е обозначена годината на валидност на червен фон.
 
При използването на превозни средства с временните табели с регистрационен номер в превозното средство (или в теглещото МПС) задължително присъства представител на лицето, на което са предоставени табелите.
 
 
Дневници и пътни книжки
 
Лицата (на които са предоставени временните табели с регистрационни номера) или упълномощени от тях лица водят дневник за завеждане на табелите и пътни книжки съгласно заявения брой временни табели с регистрационни номера.
 
Дневниците и пътните книжки се заверяват при получаването и при връщането  на табелите от служител в съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР по седалището на търговеца.
 
При използване не по установения ред на временни табели с регистрационен номер или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите се изземват от органите на пътната полиция и се уведомява отдел "Пътна полиция" при ГДНП. Табелите се изпращат на звеното "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР, където са издадени.
 
На лице, на което са отнети временните табели с регистрационен номер, не се предоставят други такива за срок до 6 месеца от изтичане срока на последния комплект издадени временни табели с регистрационен номер.
 
   
Регистрацията на превозно средство се прекратява с писмено заявление от собственика или служебно.
 
виж още