Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

ред за явяване на изпит и издаване

Последно обновяване: май 2021 г.


Регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се извършва в случаите, когато търговецът отговаря на изискванията за:

 1. благонадеждност - изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато не са участвали в управлението на търговец, на който правата са прекратени по реда на чл. 12, ал. 13, т. 1, букви "а", "в", "г" или "д" от Закона за автомобилните превози през последните две години. Благонадежден е превозвачът, лицензът на който не е отнеман или регистрацията на който не е заличавана на основание чл. 13, т. 1 през последните две години.
 2. и професионална компетентност - професионално компетентен е превозвачът, чийто ръководител на транспортната дейност притежава познания в определени области (приложение № 1) и има най-малко основно образование.
 3. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 7 от Закона за автомобилните превози;
 4. няма публични задължения.

Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като реда и начина се определят от изпълнителният директор на агенцията.

I. Изисквания към водачите:
 
1. да притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В, издадено в Република България;
2. да не е осъждан за тежко умишлено престъпление или за престъпления от общ характер по реда на глава втора "Престъпления против личността", по реда на глава пета "Престъпления против собствеността" или по реда на глава единадесета, раздел II "Престъпления против транспорта и съобщенията" от Наказателния кодекс;
3. да не е лишен от право да управлява моторни превозни средства по съдебен или административен ред или свидетелството му за управление не е временно отнето с приложена принудителна административна мярка по реда на чл. 171, т. 1 или 4 от Закона за движението по пътищата или чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс;
4. да притежава валидно удостоверение за психологическа годност, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
5. успешно да е положил изпит по теми, определени с тази наредба, и да притежава валидно удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил" за съответната община, на чиято територия се извършват превозите (приложение № 7);
6. да няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда през последната година.
 
Лекият таксиметров автомобил трябва да отговаря на изискванията, посочени в чл.21.
 
 
ІI. Необходими документи за вписване в регистъра и получаване на Удостоверение за регистрация:
 
За вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация търговецът подава заявление по образец (приложение № 4) до кмета на общината по адреса на управление на търговеца, в което посочва ЕИК/БУЛСТАТ и прилага следните документи:
 
1. за лицата, които не са български граждани - свидетелство за съдимост в оригинал; кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица извършват служебна проверка на обстоятелствата по чл. 5 в Министерството на правосъдието, когато лицата са български граждани; ако при проверката се установи, че за лицето има съставен бюлетин за съдимост, кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице изискват справка за съдимост от районния съд по месторождение на лицето или свидетелство за съдимост от лицето;
2. списък на превозните средства, с които търговецът ще извършва таксиметров превоз на пътници (приложение № 4а);
3. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство то да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация, когато превозното средство не е собственост на търговеца;
4. списък с данни на лицата по чл. 3, ал. 2 (приложение № 4б);
5. копие на писмен договор, уреждащ правоотношенията му с лицата по чл. 3, ал. 2.
 
Удостоверението за регистрация е поименно и се издава по образец (Приложение №5) в 3 екземпляра - един за превозвача и два за агенцията. Списъкът на автомобилите (съставен по образец Приложение №5а), с които превозвачът ще осъществява дейността е неразделна част от удостоверението. Важно: при първо вписване - от датата на първа регистрация на МПС не трябва да са изминали повече от 5 години.
 
 
III. Разрешение за извършване на таксиметров превоз
 
В 14-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите на представените документи кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица извършват регистрация и издават удостоверение за регистрация на търговците, които отговарят на изискванията.

Неразделна част от удостоверението за регистрация е списъкът на превозните средства, с които търговецът ще осъществява дейността (приложение № 5а), и списъкът с данни на водачите, които ще извършват дейността от името на търговеца, но за своя сметка (приложение № 5б).

Търговецът подава заявление по образец (приложение № 5в) за вписване в съответния списък към удостоверението за регистрация на:
1. превозните средства, с които ще се извършва таксиметров превоз;
2. данните на водачите, които ще извършват таксиметровия превоз от името на търговеца, но за своя сметка.

При изгубване, повреждане или унищожаване на удостоверението за регистрация търговецът подава заявление за издаване на дубликат, по образец (приложение № 5е).
Дубликат на удостоверение за регистрация се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението от търговеца.
 
 
Срока на валидност на разрешението не може да бъде по-малък от 12 месеца.
 
 
Превозвачът може да кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане срока на неговата валидност.
 
 
 
IV. Документи, които водачът на таксиметров автомобил трябва да носи:
При управление на таксиметров автомобил водачът е длъжен да притежава валидно за съответната община удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил", както и валидно удостоверение за психологическа годност. При поискване от контролните органи същият е длъжен да ги представи, както и документите, предоставени му от търговеца, а именно:
1. разрешението за извършване на таксиметров превоз, валидно за територията на съответната община;
2. валидно удостоверение за техническа изправност и знак за техническа изправност, издадени по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (приложение № 7 към чл. 38, ал. 1 от Наредба № Н-32 от 2011 г.);
3. пътна книжка, издадена и заверена от регистрирания търговец (приложение № 12).
4. свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него;
5. свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке;
6. документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке;
 
 
 
 
V. ИЗПИТ

Вид документ: Удостоверение за професионална компетентност за водач на лек таксиметров автомобил (съгласно Приложение 2)

Основание: чл. 18, т. 5 на Наредба № 34  за таксиметров превоз на пътници (от ), издадена от Министерство на транспорта

Компетентен орган: Регионалните дирекции "Автомобилна администрация"

Необходими документи:

За допускане до изпит, кандидатите подават в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ заявление или по електронен начин по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или по друг начин, обявен на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ като технически възможен.
Когато заявлението се подава в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, то може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице. При подаване на заявлението служителят на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ проверява самоличността на заявителя и извършва справка за личните документи на упълномощеното лице в регистъра на българските документи за самоличност (БДС). Служителят извършва и служебна проверка, дали лицето отговаря на изискванията определени в чл. 24, ал. 3, т. 1-6 и чл. 87, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. За извършване на проверките заявителят предоставя:
- № на личната карта
- № на свидетелството за управление
на лицето, което ще бъде записвано за явяване на изпит.

Когато при проверката на изискванията по чл. 24, ал. 3, т. 2, от Закона за автомобилните превози не може да бъде издадено електронно свидетелство за съдимост, от кандидата се изисква да бъде представено свидетелство за съдимост.
Служителят на регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разпечатва заявлението и го предоставя на заявителя, който го преглежда, потвърждава вписаните в заявлението данни и го подписва.
Таксата за явяване на изпит се заплаща на POS-терминал при подаване на заявлението или предварително по банков път.

При подаване на заявлението, за явяване на изпит, по електронен път (подава се от лицето, което желае да се яви на изпит), лицето може да се идентифицира/автентикира чрез:
- квалифициран електронен подпис (по Закона за електронното управление);
- отдалечена идентификация базирана на лицево разпознаване.

При идентификация/автентикация чрез квалифициран електронен подпис:
- данните в заявлението се попълват автоматично;
- кандидатите заплащат таксата по електронен път, чрез виртуален POS-терминал или по банков път (при заплащане на таксата по банков път, е необходимо да бъде прикачено сканирано платежно нареждане);
- заявлението се визуализира с възможност за проверка, подписването му с КЕП и изпращането му към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
- необходимите проверки в регистрите се извършват автоматично или от упълномощен служител.

При автентикация чрез отдалечена идентификация базирана на лицево разпознаване, заявителя:
- въвежда трите си имена, ЕГН, номера на лична си карта и номер на свидетелството си за управление на МПС;
- прави поредица от снимки с различно разположение на лицето и направените снимки автоматизирано се сравняват със снимката от регистъра на БДС;
- попълва данните в заявлението;
- необходимите проверка в регистрите се извършват автоматично или от упълномощен служител.

При невъзможност за подаване на заявление по електронен път, кандидатите могат да подават в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и заявление на хартиен носител за допускане до изпит по образец - Приложение № 7б към чл. 19, ал. 1 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници. Към заявлението се прилагат следните документи:
- копие на валидно свидетелството за управление на МПС от категория В, издадено в Република България;
- свидетелство за съдимост (Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по т. 8.6 в Министерството на правосъдието за заявените лица, които са български граждани. Когато не може да бъде издадено електронно свидетелство за съдимост, от кандидата се изисква да бъде представено свидетелство за съдимост.);
- справка за наложените наказания на кандидата през последната година от съответното звено „Пътна полиция” при Столична дирекция на вътрешните работи или Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, в което водачът се води на отчет;
- документ за заплатена такса за явяване на изпит по чл. 86, т. 1 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Тарифа № 5) - удостоверява се служебно чрез извършване на проверка в автоматизираната информационна системата за документооборота на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

При подаване на заявлението на хартиен носител, лицата, които не са положили успешно изпита, при повторно и всяко следващо явяване подават само заявление за допускане до изпит. Справка за заплатена такса се удостоверява служебно чрез извършване на проверка в автоматизираната информационна системата за документооборота на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Когато са изминали повече от шест месеца от предходния изпит, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 24, ал. 3, т. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 18, т. 2 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, в Министерството на правосъдието за заявените лица, които са български граждани.


Не се допускат до изпит
До изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил не се допуска кандидат, когато:
- не са представени всички необходими документи;
- съдържанието или формата на документите не отговарят на някое от изискванията;
- кандидатът не притежава валидно удостоверение за психологическа годност за управление на лек таксиметров автомобил, което се установява чрез извършване на проверка в информационната система за психологическите изследвания;
- кандидатът е лишен от право да управлява МПС по съдебен или административен ред или свидетелството му за управление е временно отнето с приложена принудителна административна мярка по реда на чл. 171, т. 1 или 4 от Закона за движението по пътищата или чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс;
- кандидатът има наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда през последната година;
- кандидатът е осъждан за тежко умишлено престъпление или за престъпления от общ характер по реда на глава втора „Престъпления против личността“, по реда на глава пета „Престъпления против собствеността“ или по реда на глава единадесета, раздел II „Престъпления против транспорта и съобщенията“ от Наказателния кодекс;
- удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил му е отнемано през последната година по реда на чл. 106а от Закона за автомобилните превози.

 

Такси

Съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

Процедура по явяване на изпит и издаване на удостоверение:

 1. Реда за провеждане на изпитите за "Водач на лек таксиметров автомобил" е определен със № РД-01-156/30.03.2021г на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

 2. За провеждане на изпитите Регионалната дирекция "АА" изготвя месечен график. Графикът се утвърждава от директора на Регионалната дирекция "АА".

 3. Графикът за изпитните дати се обявява на видно място в съответната регионална дирекция, най-малко пет работни дни преди първата изпитна дата за месеца.

 4. Изпитът за придобиване на професионална компетентност е теоретичен.

 5. За провеждане на изпитите Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" предварително изготвя протокол

 6. Изпитът се провежда от комисия в състав: председател и член на комисията.

 7. Служителите, които имат право да участват в изпитните комисии се определят със заповед на изпълнителния директор на ИА "Автомобилна администрация"

 8. Преди започване на изпита се проверява самоличността на кандидата.

 9. Изпитът на кандидатите за придобиване на професионална компетентност "Водач на таксиметров автомобил" се състои от две части.

 10. Първата част е решаване на тест, съдържащ 20 въпроса. Изпитните въпроси за изготвяне на тестовете за "Водач на таксиметров автомобил" са съгласно

 11. Времето за попълване на изпитния тест е 20 минути.

 12. Положителна оценка на първа част от изпита се поставя при не повече от два неверни отговора.

 13. След успешно положен изпит за първа част, кандидатът се допуска до втора част на изпита.

 14. Въпросите за провеждане на втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се поставят на видно място в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не по-късно от една седмица от обявяване на изпитната дата.

 15. Времето за отговор на въпросите е 30 минути;

  Първи въпрос - кандидатът трябва да впише адресите на 3 предварително посочени в теста служби и институции с национално значение (министерства, ведомства и др.) или регионално значение (община, областна управа, районно полицейско управление, ТД на НАП, ТД на НОИ, болници автогари и ж.п. гари, регионални дирекции и поделения на ведомства и институции и др.), разположени на територията, на която кандидатът ще извършва таксиметров превоз.
  Втори въпрос - кандидатът трябва да впише адресите на 3 предварително посочени в теста туристически обекти, хотели, музеи, театри, кина, опери, учебни заведения и висши учебни заведение, читалища, зоологически градини, делфинариуми, спортни зали и стадиони, разположени на територията, на която кандидатът ще извършва таксиметров превоз.
  Трети въпрос - кандидатът трябва да впише най-краткия маршрут между два значими обекта на територията на общината, за която се явява на изпит, като в теста предварително са вписани началния и крайния обект. За този въпрос кандидатите могат да използват пътна карта (осигурена от кандидата или РД "АА") върху която няма отбелязани допълнителни символи или вписвания.

 16. Първият и вторият въпрос се оценяват от 0 до 5 точки, а третият от 0 до 10 точки в зависимост от пълнотата на отговора.

 17. Положителна оценка за втората част на изпита се поставя, когато кандидатът има не по-малко от 14 точки общо от трите въпроса.

 18. За успешно положен изпит се счита когато оценките от първата и втората част са положителни.

 19. При успешно положен изпит се издава удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

В кабинета по време на изпита кандидатите използват само тестовете от първа или втора част от изпита. Изпитваните лица нямат право да ползват и/или държат у себе си други електронни устройства и/или допълнителни материали на хартиен носител, различни от позволените (пътна карта, при втората част на изпита);

Преди да заемат работните си места, изпитваните лица оставят металните предмети и/или електронните си устройства на определените за целта места (индивидуални заключващи се шкафове);

Изпитваните лица подлежат на проверка със стационарно техническо устройство за наличието на електронни устройства у тях. В случай на сигнал от стационарното устройство, лицето определено за провеждане на изпита извършва проверка с преносимото техническо устройство за проверка за наличието на електронни устройства в кандидатите.

Лицето, определено за провеждане на изпита, предоставя на кандидатите ваучерите за електронната система и дава указания да разкрият внимателно номера на ваучера.

Преди кандидатът за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил да заеме работното си място, председателят на комисията прави снимка на лицевата част на кандидата, която автоматично се сравнява със снимката от документа за самоличност;
Когато при сравняването се установи несъответствие между снимките, кандидатът не се допуска на изпит;

 

При изгубване или унищожаване на удостоверението "Водач на таксиметров автомобил", за издаване на дубликат кандидатите подават в Регионалната дирекция "Автомобилна администрация", издала оригинала, заявление, към което прилагат:

 1. копие на свидетелството за управление на МПС;

 2. документ за платена такса за издаване на удостоверение за професионална компетентност.

 

Таксите се събират по банков път!

 

Виж още

Онлайн Изпитни въпроси за придобиване на удостоверение за ръководител на транспортна дейност за таксиметров превоз на пътници 

Онлайн изпитни въпроси за Първа част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил  

Изпитни въпроси за Android за таксиметрови водачи и ръководители на таксиметров превоз