Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

ред за явяване на изпит и издаване

Последно обновяване: март 2018 г.


Регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се извършва в случаите, когато превозвачът отговаря на изискванията за:

 1. благонадеждност - е превозвачът, чийто ръководител на транспортната дейност не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност. Благонадежден е превозвачът, лицензът на който не е отнеман или регистрацията на който не е заличавана на основание чл. 13, т. 1 през последните две години.
 2. и професионална компетентност - професионално компетентен е превозвачът, чийто ръководител на транспортната дейност притежава познания в определени области (приложение № 1) и има най-малко основно образование.

Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като реда и начина се определят от изпълнителният директор на агенцията.

I. Изисквания към водачите:
 
1. да притежава свидетелство за управление на МПС;
2. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
3. да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.
4. да притежава удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил", издадено след успешно полагане на изпит, валидно за съответната община (Приложение №7);
 
Лекият таксиметров автомобил трябва да отговаря на изискванията, посочени в чл.21.
 
 
ІI. Необходими документи за вписване в регистъра и получаване на Удостоверение за регистрация:
 
Кандидата подава заявление по образец (Приложение №4) до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез началника на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" по регистрация на превозвача като прилагат и следните документи:
 
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
2. удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението, в случай че не е посочен ЕИК;
3. копие на удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ, в случай че не е посочен ЕИК;
4. договор за назначаване на ръководителя на транспортната дейност;
5. свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност;
6. копие на удостоверение за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност;
7. списък на автомобилите, с които превозвачът ще извършва таксиметров превоз на пътници;
8. документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверението за регистрация, когато автомобилът не е собственост на превозвача;
9. заверени от превозвача копия на свидетелствата за регистрация на автомобилите;
10. заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (Приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства).
 
Удостоверението за регистрация е поименно и се издава по образец (Приложение №5) в 3 екземпляра - един за превозвача и два за агенцията. Списъкът на автомобилите (съставен по образец Приложение №5а), с които превозвачът ще осъществява дейността е неразделна част от удостоверението. Важно: при първо вписване - от датата на първа регистрация на МПС не трябва да са изминали повече от 5 години.
 
 
III. Разрешение за извършване на таксиметров превоз
 
Разрешението за извършване на таксиметров превоз и холограмата се издават от кмета на общината или упълномощено от него лице за всеки отделен автомобил, въз основа на:
1. заявление от превозвача;
2. удостоверение за регистрация;
3. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;
4. заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);
5. копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил";
6. удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.
 
 
Срока на валидност на разрешението не може да бъде по-малък от 12 месеца.
 
 
Превозвачът може да кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане срока на неговата валидност.
 
 
 
IV. Документи, които водачът на таксиметров автомобил трябва да носи:
 
1. Разрешение за извършване на таксиметров превоз.
2. удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил"
3. контролен талон към знака за периодичен технически преглед на автомобила
4. картза за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил
5. пътна книжка издадена от превозвача (по образец съгласно Приложение 12
6. прономерован кочан с фактури, издаден на името на данъчно задълженото лице
 
 
 
 
V. ИЗПИТ

Вид документ: Удостоверение за професионална компетентност за водач на лек таксиметров автомобил (съгласно Приложение 2)

Основание: чл. 18, т. 5 на Наредба № 34  за таксиметров превоз на пътници (от ), издадена от Министерство на транспорта

Компетентен орган: Регионалните дирекции "Автомобилна администрация"

Необходими документи: В Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" се подава заявление за явяване на изпит, към което се прилагат следните документи:

 1. Копие на свидетелството за управление на МПС;

 2. Свидетелство за съдимост;

 3. Документ за медицински преглед;

 4. Копие от удостоверението за психологическа годност за водач на таксиметров автомобил;

 5. Документ за платена такса за явяване на изпит за водач на лек таксиметров автомобил.

 

Такси

За явяване на изпит за водач на лек таксиметров автомобил – 15 лв.
За издаване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил – 4 лв.

 

Процедура по явяване на изпит и издаване на удостоверение:

 1. Реда за провеждане на изпитите за "Водач на лек таксиметров автомобил" е определен със заповед РД – 01-135/17.03.2014 на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

 2. За провеждане на изпитите Регионалната дирекция "АА" изготвя месечен график. Графикът се утвърждава от директора на Регионалната дирекция "АА".

 3. Графикът за изпитните дати се обявява на видно място в съответната регионална дирекция, най-малко пет работни дни преди първата изпитна дата за месеца.

 4. Изпитът за придобиване на професионална компетентност е теоретичен.

 5. За провеждане на изпитите Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" предварително изготвя протокол

 6. Изпитът се провежда от комисия в състав: председател и член на комисията.

 7. Служителите, които имат право да участват в изпитните комисии се определят със заповед на изпълнителния директор на ИА "Автомобилна администрация"

 8. Преди започване на изпита се проверява самоличността на кандидата.

 9. Изпитът на кандидатите за придобиване на професионална компетентност "Водач на таксиметров автомобил" се състои от две части.

 10. Първата част е решаване на тест, съдържащ 20 въпроса. Изпитните въпроси за изготвяне на тестовете за "Водач на таксиметров автомобил" са съгласно Приложение №3 на заповед РД-01-135/17.03.2014.

 11. Времето за попълване на изпитния тест е 20 минути.

 12. Положителна оценка на първа част от изпита се поставя при не повече от два неверни отговора.

 13. След успешно положен изпит за първа част, кандидатът се допуска до втора част на изпита.

 14. Втората част на изпита включва писмен отговор на 3 въпроса. Въпросите се изготвят от съответния Директор на "АА" съгласно изискванията на Приложение 5 на заповед РД-01-135/17.03.2014.

 15. Времето за отговор на въпросите е 30 минути;

  Първи въпрос - кандидатът трябва да впише адресите на 3 предварително посочени в теста служби и институции с национално значение (министерства, ведомства и др.) или регионално значение (община, областна управа, районно полицейско управление, ТД на НАП, ТД на НОИ, болници автогари и ж.п. гари, регионални дирекции и поделения на ведомства и институции и др.), разположени на територията, на която кандидатът ще извършва таксиметров превоз.
  Втори въпрос - кандидатът трябва да впише адресите на 3 предварително посочени в теста туристически обекти, хотели, музеи, театри, кина, опери, учебни заведения и висши учебни заведение, читалища, зоологически градини, делфинариуми, спортни зали и стадиони, разположени на територията, на която кандидатът ще извършва таксиметров превоз.
  Трети въпрос - кандидатът трябва да впише най-краткия маршрут между два значими обекта на територията на общината, за която се явява на изпит, като в теста предварително са вписани началния и крайния обект. За този въпрос кандидатите могат да използват пътна карта (осигурена от кандидата или РД "АА") върху която няма отбелязани допълнителни символи или вписвания.

 16. Първият и вторият въпрос се оценяват от 0 до 5 точки, а третият от 0 до 10 точки в зависимост от пълнотата на отговора.

 17. Положителна оценка за втората част на изпита се поставя, когато кандидатът има не по-малко от 12 точки общо от трите въпроса.

 18. За успешно положен изпит се счита когато оценките от първата и втората част са положителни.

 19. При успешно положен изпит се издава удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

 

При изгубване или унищожаване на удостоверението "Водач на таксиметров автомобил", за издаване на дубликат кандидатите подават в Регионалната дирекция "Автомобилна администрация", издала оригинала, заявление, към което прилагат:

 1. копие на свидетелството за управление на МПС;

 2. документ за платена такса за издаване на удостоверение за професионална компетентност.

 

Таксите се събират по банков път!

 

Виж още

Приложение 1 - Заявление за явяване на изпит (PDF, 50KB)

Приложение 1 - Протокол за придобиване на удостоверение  (PDF, 80 KB)

Онлайн Изпитни въпроси за придобиване на удостоверение за ръководител на транспортна дейност за таксиметров превоз на пътници 

Онлайн изпитни въпроси за Първа част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил  

Изпитни въпроси за Android за таксиметрови водачи и ръководители на таксиметров превоз 

Приложение 5 - Формуляр на изпитен тест - втора част  (PDF, 132 КВ)  
Приложение 6 - Заявление за издаване на дубликат на дубликат на удостоверение за професионална компетентност  (PDF, 132 КВ)  

 

Заповед РД-01-135/17.03.2014 (PDF)