Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Транзитна регистрация на МПС

Условия и необходими документи

 
Последно обновяване: март 2018 г.
 
Разрешение за временно движение се издава при издаване на транзитни табели с регистрационен номер, издаване на временни табели с регистрационен номер и за временно придвижване на спряно от движение превозно средство.

Разрешението за временно движение се състои от една част, съдържаща данни за ПС и собственика, условията за временно движение и срока на валидност съгласно приложение № 8. Разрешението за временно движение при издаване на временни табели с регистрационен номер не съдържа данни за ПС, а само за регистрационния номер.

Разрешение за временно движение се издава с определен маршрут или район на движение със срок на валидност до 30 дни. Разрешението за временно движение при издаване на временни табели с регистрационен номер е със срок на валидност една година.
Разрешението за временно движение се издава по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, и се състои от една част, съдържаща данни за ПС и собственика, условията за временно движение и срока на валидност.
 
Транзитният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "Т" или "Н" в средата, и е за еднократна употреба.
 
 
Транзитни табели с регистрационен номер се издават:
 1. 1. в случаи на придвижване на нерегистрирани превозни средства в страната;
 2. 2. при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани ПС - след митническо оформяне на вноса и износа им.
 3. 3. за придвижване на регистрирани превозни средства в страната или от друга държава до страната при изгубена или открадната постоянна табела с регистрационен номер, след обявяването и за издирване;
 4. 4. за придвижване на ПС с чужда регистрация извън страната при изгубена или открадната постоянна табела с регистрационен номер на територията на Република България, след обявяването и за издирване.
 
Необходими документи за транзита регистрация на МПС - представят се от собственика на МПС
 1. писмено заявление за издаване на транзитни табели с регистрационен номер;
 2. документ за собственост и произход на превозното средство;
 3. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
 4. застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП.
 5. представя превозното средство за идентификация и документ от митницата за оформен износ***.
След изтичане срока на транзитните табели с регистрационен номер по искане на собственика може да бъдат издадени нови по реда на чл. 14 - 17. Срокът на валидност на транзитните табели с регистрационен номер се посочва в разрешението за временно движение. След изтичане срока на транзитните табели с регистрационен номер същите не могат да се използват.
 
Регистрацията на превозно средство се прекратява с писмено заявление от собственика или служебно.
   
При прекратяване на регистрацията (с писмено заявление от собственика) собственикът представя:
 1. писмено заявление, издадено по служебен път;
 2. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
 3. документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект - собственик на ПС;
 4. свидетелство за регистрация на ПС.
Допълнителни документи, изискуеми в съответните ситуации
 1. изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено "Пътна полиция" за взето решение за изплащане на тотална щета; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - тотална щета") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 2. писмено уведомление от собственика за износ на ПС от страната; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - износ") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 3. документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - прието за разкомплектоване") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 4. декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - частен имот") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 5. документ от компетентен орган, че ПС е унищожено при пожар или природно бедствие; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - унищожено") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; отбелязването се извършва, ако свидетелството не е унищожено при пожара или природното бедствие;
 6. копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;
 7. документ, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето в полза на държавата.
 
Прекратяване на регистрация на откраднато превозно средство
 
Регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява въз основа на писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система "Издирвателна дейност" - Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД - НШИС).
 
 
Служебно пракратяване на регистрацията на МПС   
извършва се:
 1. след уведомление от компетентен орган за регистрацията на превозното средство в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
 2. след уведомление от компетентен орган в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария за регистрацията на превозното средство в съответната държава и предоставяне на табелите с регистрационните номера;
 3. след уведомление от компетентен орган на друга държава за унищожаването на превозното средство или предаването му за разкомплектоване в чужбина;
 4. след уведомление от компетентен орган на друга държава за конфискация или отнемане на превозното средство в полза на съответната държава;
 5. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, предоставяне на табелите с регистрационните номера и документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
 6. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, за идентифициране на превозно средство по номера на рамата или друг идентификационен номер и предоставяне на документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
 7. при установяване, че ПС е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер; прекратяването се извършва след разпореждане на орган на съдебната власт.
   
При липса на регистрационни табели
Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните звена на МВР.
 
Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и същите не отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след писмено деклариране на тези обстоятелства от собственика.
 
Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са иззети от компетентен орган на държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария, прекратяване на регистрацията се извършва след получаване на писмено уведомление от компетентен орган или представяне на документ от собственика, че табелите са иззети и унищожени при регистрацията на ПС в съответната държава.
 
Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са унищожени при пожар или природно бедствие, прекратяване на регистрацията се извършва след представяне на документ от компетентен орган, удостоверяващ това обстоятелство.
   
 
Възстановяване на прекратена регистрация на МПС
 
Възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика с данните от отчета на превозното средство по реда на чл. 14 - 17 само за ПС, чиято регистрация е прекратена на основание заявление от собственика поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, кражба или регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591.
 
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство поради кражба се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета.
 
Допуска се използването на двигател от превозни средства, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 1, 3, 4 или ал. 5 и чл. 18, т. 2 във връзка с чл.18б, ал. 1, т. 5 или 6 на Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
 
Промяна в регистрацията на ПС с използване на двигател съгласно ал. 3 се извършва по реда на чл. 15 на Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
 
 
виж още
© 2007 - 2021 www.shofior.com. Всички права запазени. Всички текстове и изображения публикувани в този сайт са собственост на "Шофьор.ком" и на всички цитирани в сайта източници, и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права". Информацията в сайта се набира от различни източници. Shofior.com не носи отговорност за нейната достоверност и актуалност. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.