Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Психотест за кандидати за водачи за обществен превоз на пътници и товари

от категории С1, С, D1, D, Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус)

Последно обновяване: юни 2017 г.

правно основание

Характеристика

Психологическата годност се установява с психологическо изследване. При психологическите изследвания се прави оценка за състоянието на психологическите качества на изследваното лице и съответствието им с изискванията към съответната категория или професионална група и се прави прогноза с вероятностен характер за психологическата годност на лицето за съответната цел за определен период от време.

Всяко психологическо изследване завършва със заключение за психологическа годност.
При положително заключение от психологическото изследване на изследваното лице се издава "Удостоверение за психологическа годност".
При отрицателно заключение от психологическото изследване на изследваното лице не се издава документ.

При всяко постъпване на работа и при извършване на дейността като водач на таксиметрови автомобили или водач на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, както и за председател на изпитна комисия, лицата представят удостоверение за психологическа годност.

1. Компетентен орган

Психологическите изследвания се извършват в одобрени психологически лаборатории, вписани в регистъра, по предварително изготвен график, обявен на видно място.

2. Заявител

Заявител за извършване на услугата е кандидатът, желаещ да придобие удостоверение за психологическа годност за съответната цел.

3. Нормативно установени изисквания

Лицето, желаещо да притежава удостоверение за психологическа годност за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D, Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус) и за извършване на обществен превоз на пътници и товари, трябва да притежава свидетелство за управление на МПС за категория, необходима за придобиване на по – високата категория.

4. Необходими документи

Необходимите документи за извършване на административната услуга са:

- копие на свидетелство за управление на МПС и контролен талон;

- документ за платена държавна такса.

При явяване на психологическо изследване трябва да бъдат представени и оригинали на копията от необходимите документи за сверяване от длъжностното лице.

При отнет контролен талон във връзка със съставен акт се представя копие на акта.

5. Вътрешен ход на процедурата

Редът за провеждане на психологическо изследване е определен с инструкция, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в продължение на 12 месеца (с изключение на председателите на изпитни комисии).

При отрицателно заключение от първото явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на второ явяване на психологическо изследване в срок до шест месеца от първото.

При отрицателно заключение от второто явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на трето явяване на изследване в срок до шест месеца от второто.

При отрицателно заключение от третото явяване на психологическо изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето явяване на психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

Председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС имат право на две явявания на психологическо изследване. При отрицателно заключение от първото явяване изследваното лице има право на второ явяване на психологическо изследване в срок от три месеца от първото. При отрицателно заключение от второто изследване, както и при неявяване в срока за второ явяване на психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

Първото и второто психологическо изследване се извършват от лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за психологически изследвания. Третото психологическо изследване се извършва от служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С1,С Д1, Д,Ттб, Ттм се явяват на психологическо изследване преди започване на обучението за придобиване на съответната категория, а кандидатите, желаещи да извършват таксиметров превоз се явяват на психологическо изследване преди явяване на изпит за придобиване на удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил".

За организиране на психологическото изследване се изготвя списък на лицата, които ще бъдат изследвани на съответната дата.

Списъците за провеждане на психологическите изследвания в регионалните дирекции "Автомобилна администрация" се утвърждават от директора на съответната дирекция или упълномощено от него лице.

Лицата, които не владеят български език, се явяват на психологическо изследване в отделен ден, при осигурен преводач, като изследването се извършва индивидуално.

Преди започване на всяко психологическо изследване се проверява самоличността на изследваните лица и документите за платена такса за психологическо изследване съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта.

До психологическо изследване не се допускат лица, които не представят съответните документи и лица, които се явяват след неговото започване.

 

Психологическо изследване

Психологическото изследване се състои от три части.

При първата част на изследването се изследват познавателната и личностната сфера чрез тестове на хартиен носител (бланкови методики). Изследваните лица попълват тестовете собственоръчно.

При втората част на изследването се изследва психомоторната сфера, като тази част се провежда индивидуално с компютъризирани тестове (апаратни методики).

Третата част на изследването включва беседа и наблюдение за получаване на допълнителна информация за качествата, необходими за съответната категория или професионална група.

При първото и второто явяване на психологическо изследване методиките за изследване са точно определени, еднакви и задължителни за всички изследвани лица за съответната цел, а за третото явяване – броят и видът на тестовете се определят от ЦЕПК в зависимост от резултатите от първото и второто явяване.

Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност за съответната категория или професионална група.

Резултатите от проведеното психологическо изследване се оформят в протокол, който се утвърждава от директора на съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация". На кандидатите, получили положително заключение, се издава удостоверение за психологическа годност за съответната цел.

6. Такси

За явяване на психологическо изследване за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D, Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус) и за водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари и за водачи на лек автомобил за таксиметров превоз, както и за издаване на удостоверение за психологическа годност се заплаща държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

7. Срокове за валидност

Издаденото удостоверение е със срок на валидност 3 години от датата на положителното заключение.

Водачи, извършващи обществен превоз на пътници и товари след навършване на 55 години подлежат на психологическо изследване на всеки три години след датата на издаване на предходното удостоверение за психологическа годност, а при навършване на 65-годишна възраст срокът на валидност е една година.