Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Психологическо изследване на водачи на МПС при постъпване на работа

и други случаи, при поискване на работодателя

Последно обновяване: юни 2017 г.

Правно основание

Характеристика

Психологическата годност се установява с психологическо изследване. При психологическите изследвания се прави оценка за състоянието на психологическите качества на изследваното лице и съответствието им с изискванията към съответната категория или професионална група и се прави прогноза с вероятностен характер за психологическата годност на лицето за съответната цел за определен период от време.

Всяко психологическо изследване завършва със заключение за психологическа годност.
При положително заключение от психологическото изследване на изследваното лице се издава "Удостоверение за психологическа годност".
При отрицателно заключение от психологическото изследване на изследваното лице не се издава документ.

При всяко постъпване на работа и при извършване на дейността като водач на таксиметрови автомобили или водач на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, както и за председател на изпитна комисия, лицата представят удостоверение за психологическа годност.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Психологическите изследвания се извършват в одобрени психологически лаборатории, вписани в регистъра, по предварително изготвен график, обявен на видно място.

2. Заявител

Заявител за извършване на административната услуга е кандидатът, желаещ да придобие удостоверение за психологическа годност.

3. Нормативно установени изисквания

Лицето, желаещо да притежава удостоверение за психологическа годност за постъпване на работа трябва да притежава валидно свидетелство за управление на МПС.

Психологическото изследване се извършва и при изявено желание от страна на работодателя.

4. Необходими документи

Кандидатът, водещ се на отчет на територията на съответната Регионална дирекция "Автомобилна администрация" и желаещ да придобие удостоверение за психологическа годност за съответната цел се записва на място или по телефона за първо или второ психологическо изследване.

Работодател, желаещ да бъде извършено психологическо изследване на водачите му подава заявление по образец до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

За постъпване на работа необходимите документи са:

- копие на свидетелство за управление на МПС и контролен талон;

- документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа №5.

Когато психологическото изследване се извършва по искане на работодател той подава заявление.

При явяване на психологическо изследване следва да бъдат представени и оригинали на предоставените копия от необходимите документи за сверяване от длъжностното лице.

При отнет контролен талон във връзка със съставен акт се представя копие на акта.

5. Вътрешен ход

Редът за провеждане на психологическо изследване във връзка с постъпване на работа е определен с инструкция, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Всяко лице (с изключение на председателите на изпитните комисии) има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца. При отрицателно заключение от първото явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на второ явяване на психологическо изследване в срок до шест месеца от първото.

При отрицателно заключение от второто явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на трето явяване на изследване в срок до шест месеца от второто.

При отрицателно заключение и от третото явяване на психологическо изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето явяване на психологическо изследване лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

Председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС имат право на две явявания на психологическо изследване. При отрицателно заключение от първото явяване изследваното лице има право на второ явяване на психологическо изследване в срок от три месеца от първото. При отрицателно заключение от второто изследване, както и при неявяване в срока за второ явяване на психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.

Първото и второто психологическо изследване се извършват от лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за психологически изследвания. Третото психологическо изследване се извършва от служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Лицата, които не владеят български език, се явяват на психологическо изследване в отделен ден, при осигурен преводач, като изследването се извършва индивидуално.

Преди започване на всяко психологическо изследване се проверява самоличността на изследваните лица и документите за платена такса за психологическо изследване съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

До психологическо изследване не се допускат лица, които не представят съответните документи и лица, които се явяват след неговото започване.

Психологическото изследване се състои от три части. При първата част на изследването се изследват познавателната и личностната сфера чрез тестове на хартиен носител (бланкови методики). Изследваните лица попълват тестовете собственоръчно. При втората част на изследването се изследва психомоторната сфера, като същата се провежда индивидуално с компютризирани тестове (апаратни методики) и наблюдение само в помещението за индивидуално изследване. Третата част на изследването включва беседа и наблюдение за получаване на допълнителна информация за качествата, необходими за съответната категория или професионална група.

При първото и второто явяване на психологическо изследване методиките за изследване са точно определени, еднакви и задължителни за всички изследвани лица за съответната цел, а за третото явяване броят и видът на тестовете се определят в зависимост от резултатите от първото и второто явяване.

Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност за съответната категория или професионална група.

Психологическите изследвания по молба на работодателя се извършват съобразно неговите желания и в рамките на компетентностите, които имат определените длъжностни лица. Психологическото изследване на водачите се извършва по реда, по който се извършва и във връзка с постъпване на работа.

Резултатите от проведеното психологическо изследване се оформят в протокол, който се утвърждава от директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация". На кандидатите, получили положително заключение, се издава удостоверение за психологическа годност за съответната цел.

6. Такси

За явяване на психологическо изследване за водачи на МПС при постъпване на работа или по искане от работодателя, както и за издаване на удостоверение за психологическа годност се заплаща държавна такса в размер, определен с Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.

7. Срокове за валидност

Издаденото удостоверение е със срок за валидност 3 години от датата на положителното заключение. При постъпване на работа удостоверението е валидно до 55 – годишна възраст при условие, че водачът не е напуснал предприятието.

Водачи, след навършване на 55 години подлежат на психологическо изследване на всеки три години след датата на издаване на предходното удостоверение за психологическа годност, а при навършване на 65-годишна възраст срокът на валидност е една година.