Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Удостоверение за психологическа годност на водачи на МПС

изискване за издаване, такси, процедури

Последно обновяване: февруари 2023 г.

Списък с лаборатории за провеждане на психологически изследвания - тук

Характеристика

Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия, а на председателите на изпитни комисии - и да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност.

Удостоверението за психологическа годност се издава в резултат на извършено психологическо изследване. Последното обхваща: измерване със съответни психологически методики на качествата от познавателната, психомоторната и личностната сфери на психиката на лицата, явяващи се на психологическо изследване пред Централната експертна психологическа комисия (ЦЕПК); съпоставяне на индивидуалните резултати на лицата с нормативни скали; извършване на наблюдение и провеждане на беседа; даване на заключение за психологическа годност въз основа на резултатите от тестовете, данните от наблюдението и беседата.
 

Компетентен орган

Удостоверенията за психологическа годност на лицата с положително заключение за психологическа годност, дадено от ЦЕПК, се издават от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Лица, на които се издава удостоверението

 1. кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1;
 2. лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
 3. водачите на таксиметров автомобил;
 4. водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
 5. лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
 6. водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
 7. водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК);
 8. чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 5 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1;
 9. председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и извън случаите посочени по-горе, при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.

Изисквания за издаване на удостоверението

За издаване на удостоверението е необходимо да бъде налице положително заключение за психологическа годност от ЦЕПК след проведено психологическо изследване, като за кандидатите за придобиване на правоспособност от съответните категории и водачите такова изследване се провежда след получаване на две отрицателни заключения за психологическа годност в регионална дирекция "Автомобилна администрация".

Вътрешен ход на административната услуга

Лицата предварително се записват за явяване пред ЦЕПК. За записаните лица, получили две отрицателни заключения за психологическа годност в регионална дирекция "Автомобилна администрация", ЦЕПК изисква по служебен път данни за резултатите на лицето при първите две явявания.

В деня на изследването явилите се лица представят документ за самоличност и документ за платена такса.

Данните на изследваните лица и резултатите им от приложените психологически методики се регистрират на магнитни и/или хартиени носители.

Въз основа на получените резултати и тяхното съответствие или несъответствие на изискванията за психологическа годност на лицата се дават заключения за психологическа годност. Издава се протокол за проведеното психологическо изследване за деня.

На лицата с положително заключение се издава удостоверение за психологическа годност. На лицата с отрицателно заключение за психологическа годност не се издава документ, като те имат право да се явят на ново психологическо изследване в съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация" една година след първото явяване.

Забележка: Удостоверението за психологическа годност е безсрочно.

При всяко постъпване на работа като водач на таксиметрови автомобили, водач на автомобил, извършващ пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване, водач на автомобил, извършващ превоз за собствена сметка или водач на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, както и за председател на изпитна комисия, лицата представят удостоверение за психологическа годност. Удостоверението за психологическа годност е безсрочно.

Такси

За явяване на първо и второ психологическо изследване пред Регионална психологическа комисия в Дирекция “Автомобилна администрация се заплаща съответната такса по банков път, съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

За явяване на изследване в Централната експертна психологическа комисия(ЦЕПК) се заплаща съответната такса по банков път, съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

Процедура по явяване на психологическо изследване и издаване на удостоверение за психологическа годност:

 1. Записване за изследване:
  1.1. За първо психологическо изследване записването се извършва:
  1.1.1. В Дирекция “Автомобилна администрация”лично срещу представяне на лична карта, свидетелство за управление на МПС (когато лицето притежава такова) и контролен талон към него; за чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС - срещу представяне на националния паспорт (за чужденците) и лична карта (за българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС).
  1.1.2. По телефона: от длъжностно лице, което дава информация за всички необходими документи, които трябва да се представят в деня на изследването и записва ЕГН и местоотчета на водача.
 2. Регистрацията на явилите се за изследване лица се извършва, като лицата собственоръчно попълват регистрационна карта и се подписват.
 3. Провежда се изследване на познавателната, психомоторната и личностната сфери, наблюдение и беседа.
 4. Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност.
  При съответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е "Допуска се".
  При несъответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е "Не се допуска".
 5. При положително заключение ("Допуска се") от първото психологическо изследване, след представяне на банково бордеро за платена държавна такса, на лицето се издава удостоверение за психологическа годност, което важи три години от датата на неговото издаване.
 6. Удостоверението за психологическа годност е собственост на лицето, на което е издадено.
 7. 7. При отрицателно заключение ("Не се допуска") от първото изследване, лицето има право да се яви на второ психологическо изследване в същата психологическа лаборатория. То се извършва в срок до шест месеца след първото, след предварително записване. Второто изследване се извършва след представяне на следните документи в деня на изследването:
  1. документ за самоличност;
  2. банково бордеро за платена държавна такса.
 8. При положително заключение от второто психологическо изследване, след представяне на банково бордеро за платена държавна такса, на лицето се издава удостоверение за психологическа годност с определена валидност.
 9. При отрицателно заключение от второто изследване, изследваното лице има право на трето, експертно, изследване в Централната експертна психологическа комисия (ЦЕПК), в срок до шест месеца след второто изследване.
  Третото, експертно, изследване се извършва само след предварително записване по телефона или на адреса на явяване. 
  Третото, експертно, изследване се извършва след представяне на следните документи в деня на изследването:
  1. документ за самоличност;
  2. банково бордеро за платена държавна такса.
 10. При отрицателно заключение от третото изследване или неявяване на второ или трето изследване, лицето има право на ново психологическо изследване една година след първото изследване.

 

Правно основание

виж още
психологическо изследване на водачи на МПС при постъпване на работа

© 2007 - 2024 www.shofior.com. Всички права запазени. Всички текстове и изображения публикувани в този сайт са собственост на "Шофьор.ком" и на всички цитирани в сайта източници, и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права". Информацията в сайта се набира от различни източници. Shofior.com не носи отговорност за нейната достоверност и актуалност. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.