Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Предпътни медицински прегледи

Последно обновяване: юни 2017 г.

Законово основание

Закон за автомобилните превози

Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ

Наредба №12 за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Наредба за изискванията за медицинска годност на водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари, включително извършващите превози за собствена сметка, и за условията и реда за провеждане на предпътни медицински прегледи

 

На предпътни медицински прегледи подлежат водачите, извършващи обществени превози на пътници и товари или превози за собствена сметка.
Изискванията се отнасят и за водачите на тролейбуси и трамваи.

Предпътните медицински прегледи се извършват за установяване на здравословното състояние на водачите и преценка на медицинската им годност да извършват безопасни обществени превози на пътници и/или товари и на водачите, извършващи превози за собствена сметка.

Превозвачите, които притежават лиценз за обществен превоз на пътници и товари са длъжни да осигуряват необходимия медицински персонал за провеждане на предпътните медицински прегледи на водачите.

Предпътните медицински прегледи на водачите се извършват преди всяка релация в здравно заведение, здравна служба или във временно организирани за тази цел помещения.Предпътните медицински прегледи са ежедневни, като изключение се допуска само при пътувания по-продължителни от едно денонощие, като тогава медицинският преглед се осъществява до 1 час преди тръгване на път

Задължение на превозвачите за осигуряване на предпътни медицински прегледи
1. сключват договори с необходимия за извършването на прегледите брой лекари и/или медицински специалисти;
2. при необходимост осигуряват помещение, оборудвано с необходимите за извършване на прегледите апаратури и съоръжения;
3. до 15-то число на всяко тримесечие предоставят на лекарят или медицинският специалист списъци на водачите, извършващи обществен превоз на пътници и/или товари, или извършващи превози за своя сметка, съдържащ трите им имена, ЕГН и вида на извършвания превоз;
4. осигурява явяването на водачите на предпътен медицински преглед по съгласуван с лекаря или медицинския специалист график;
5. не допуска извършването на превози от водач, който не се е явил на предпътен медицински преглед, както и от водач, който е получил заключение “негоден” да извършва обществен превоз на пътници и/или товари, или извършва превози за своя сметка.

Медицинската годност на водачите се установява на базата на съпоставянето на субективните и обективните данни, събрани при предпътния медицински преглед.

Заключението за медицинска годност на водача да извършва обществен превоз на пътници и/или товари или на водача, извършващ превози за собствена сметка се изготвя от лекаря или медицинския специалист, извършил прегледа.