Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за движение на пешеходци

Последно обновяване: март 2023 г.
сългасно Закона за движение по пътищата (ЗДвП)


"Участник в движението" е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.


Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя.


За пешеходци се считат и лицата:

 1. които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство без двигател и с широчина, по-малка от 1 метър;
 2. които бутат велосипед, мотопед, мотоциклет или индивидуално електрическо превозно средство;
 3. които са с трайни увреждания и които се придвижват с инвалидни колички, задвижвани посредством тяхната мускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.

Съгласно ЗДвП пешеходецът е участник в движението на пътя и като такъв е длъжен да спазва определените правила в ЗДвП.


Правила за движение на пешеходците

Съгласно ЗДвП всеки участник в движението е длъжен да се съобразява с правилата за движение на пътя и да ги спазва, както и да не създава опасност за останалите участници в движението, чрез свое действие или бездействие.

Всеки участник в движението (което включва и пешеходците) е длъжен (чл.5, 6, 7):

 1. Да не създава опасности и пречки за движението с поведението си;
 2. Да не поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;
 3. Да опазва околната среда, като не изхвърля и не оставя на пътя предмети или вещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението, когато това ги застрашава.
 4. Да съобразява своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка;
 5. Да изпълнява разпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, независимо от светлинните сигнали, пътните знаци, маркировката на пътя и правилата за движение.

 

Всички участници в движението (което включва и пешеходците) са длъжни да познават пътните знаци, значението на светлинните сигнали(светофарите), сигналите на регулировчика както и пътната маркировка.

Когато има несъответствие:

 1. между сигналите на регулировчика и светлинните сигнали или пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.
 2. между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.
 3. между пътните знаци и маркировката на пътя, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.
 4. между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното за движение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка.
 5. При строителство и ремонт, когато има временна пътна маркировка, положена с цел организация на движението за определен период от време, участниците в движението трябва да се съобразяват с временната пътна маркировка.

 

 

Съгласно чл.32 на ЗДвП :
когато пешеходец реши да навлезе на платното за движение на МПС има право да сигнализира с ръка това си намерение (с цел да предупреди останалите участници в движението) като е длъжен да знае, че сигналът, който подава пешеходеца не му дава предимство и е длъжен да се съобразят с разстоянието до приближаващите се превозни средства и с тяхната скорост на движение.

Забранено е на всички участници в движението (включително пешеходците) преминаването и или пресичането през пътното платно  при червен сигнал на пешеходния светофар, както и при забранителен сигнал на регулировчика.
Съгласно чл. 108 пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно (освен в случаите, когато няма такъв или невъзможно да бъде използван).


При пресичане на платното за движение (съгласно чл.113 на ЗДП) пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

 1. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
 2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
 3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
 4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги.

Извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън определените за това места, като при това спазват правилата по ал. 1, т. 1, 2 и 4.

 

Според чл. 114 на пешеходците е забранено:

 1. да навлизат внезапно на платното за движение;
 2. да пресичат платното за движение при ограничена видимост;
 3. да извършват търговия и услуги на платното за движение.

 

При престой на местата определени като спирки на масов градски транспорт (съгласно чл.115) пешеходците са длъжни да изчакват съответното превозно средство като стоят на тротоара, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива -на банкета.


В жилищната зона, обозначена като такава на входовете и изходите й със съответните пътни знаци (чл.62) пешеходците могат да използват за движение, а децата за игра пътя по цялата му широчина, без ненужно да пречат на движението на превозните средства;

 

Наказания
Съгласно  чл. 184 се предвиждат и парични санкции (глоби) за така наречените пешеходци нарушители и те са:
- С глоба 50 лв. се наказва пешеходец, който преминава през огражденията от парапети или вериги; и/или не спазва светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика.
- С глоба 20 лв. се наказва пешеходец, който наруши всички останали правила за движение, съгласно ЗДвП.