Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Първоначална регистрация на МПС

Условия и необходими документи

Последно обновяване: май 2021 г.

Пътно превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство (VIN), категория, марка и други данни. Забранява се заличаването и/или подправянето на идентификационния номер и номера на двигателя на превозното средство.

Пътно превозно средство с подправен, заличен или повреден идентификационен номер не се регистрира, докато не бъде установен автентичният идентификационен номер, поставен от производителя, с изключение на изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, като регистрацията на пътно превозно средство се извършва след поставяне на нов идентификационен номер по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи.

Не се регистрират:
- нови моторни превозни средства, за които е влязло в сила изискването за одобряване на типа и той не е одобрен по реда на чл. 138, ал. 4;
- нови колесни трактори за селското и горското стопанство, за които е влязло в сила изискването за одобряване на типа и той не е одобрен по реда на чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
- пътни превозни средства, които не са внесени по законоустановения ред;
- пътни превозни средства с изменения в конструкцията, които не отговарят на изискванията на чл. 146;
- пътни превозни средства, обявени за издирване, до изясняване на въпроса за собствеността.

Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти.

Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок до един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.
Тези условия се прилага и при придобиване на собствеността на превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба, с изключение на случаите при придобиване с цел продажба на нерегистрирани в страната превозни средства от стопански субекти.

Временно внесените моторни превозни средства и ремаркета се регистрират за срока на временния внос, но за не по-малко от 3 месеца.

Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена "Пътна полиция" в срок до един месец от настъпването и. Това изискване не се прилага при промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация.
Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство при извършване на първата промяна в регистрацията, настъпила след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

Когато превозното средство е собственост на две и повече лица, действията по ал. 1 могат да се извършат по искане от един от съсобствениците при писмено упълномощаване от останалите.

При регистрация звената на МВР извършват необходимите проверки за:
- идентификацията на превозното средство в случаите, когато се изисква;
- достоверността на представените документи и данните на собственика;
- произхода на превозното средство в случаите, когато се изисква;
- техническата изправност на превозното средство и неговото комплектоване.

За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер.

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на част първа или част втора на свидетелството за регистрация се издава дубликат на свидетелството след подаване на писмено заявление и декларация по чл. 141, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Заявлението и декларацията могат да бъдат подавани по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от заявителя валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление и декларация по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път.
При изпратено потвърждение заявителят се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.
При изгубване, кражба или унищожаване на двете части на свидетелството за регистрация превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.

Според срока на валидност регистрацията бива:
 1. постоянна - без срок на валидност;
 2. временна - с определен срок на валидност над 3 месеца;


1. Първоначална регистрация на МПС - необходими документи

За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
 1. за превозни средства от категории М, N, O - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета;
 2. за превозни средства от категория L - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства;
 3. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
 4. митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
 5. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
 6. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).

Допълнителни документи

 1. за превозни средства от категории М, N, O - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета;
 2. за превозни средства от категория L - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60, 2.03.2013 г.);
 3. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).
 4. за нови превозни средства от категории M, N и О, произвеждани в малка серия или с използване на нови технологии и концепции, собственикът представя:
  • за ПС, притежаващи ЕО одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия - сертификат за съответствие, издаден съгласно чл. 46, ал. 7 от Наредба № 60 от 2009 г.;
  • за ПС, притежаващи национално одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия - документ, удостоверяващ съответствието на ПС с одобрения тип;
  • за ПС, произвеждани с използване на нови технологии или концепции - сертификат за съответствие, издаден съгласно чл. 46, ал. 6 от Наредба № 60 от 2009 г.
Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.

Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава саморъчно написана декларация. При липса на два броя регистрационни номера същите се обявяват за издирване от РПУ и се представя служебна бележка.

 

2. За превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария - 
За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или в Конфедерация Швейцария собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
 1. превозното средство за идентификация;
 2. свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
 3. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
 4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
 5. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
 6. митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
 7. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
 8. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Когато законодателствата на държавите - членки на Европейския съюз, ЕИП, или Конфедерация Швейцария не предвиждат задължение за регистрация на превозни средства от даден вид и категория и не могат да бъдат представени изскуемите документи, се представя официален документ от съответните компетентни органи и документ, съдържащ информация с техническите данни на ПС, позволяващи идентификацията му.

Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.

 

3. За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария

За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или в Конфедерация Швейцария собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
- превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;
- за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;
- за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП; 5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
- декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
- чуждестранните регистрационни документи;
- митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
- табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
- изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.

 
Допълнителни документи
 1. митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
 2. доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа (за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС);
 3. удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП (за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС);

4. За първоначална регистрация на историческо превозно средство собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
 1. 1. превозното средство за идентификация;
 2. 2. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
 3. 3. идентификационна карта, издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава - членка на Европейския съюз;
 4. 4. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
 5. 5. чуждестранните регистрационни документи, ако са налични;
 6. 6. митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
 7. 7. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
 8. 8. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Представените регистрационни табели (използвани до момента) се връщат на собственика.

Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тят, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
 
 
виж още