Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Промяна в регистрацията на МПС

Условия и необходими документи

Последно обновяване: май 2021 г.

Промяна в регистрацията на автомобила в КАТ се извършва при изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер, продължаване срока на валидност при временна регистрация, регистриране на ПС като "историческо".

Превозното средство се представя за идентификация в случаите на:
1. промяна в данните на превозното средство;
2. подмяна на табелите с регистрационни номера и/или промяна на регистрацията в друга област;
3. издаване на дубликат на свидетелството за регистрация при изгубена, открадната, повредена или унищожена част първа на свидетелството;
4. регистриране като "историческо".
 
Пререгистрация на превозни средства, които са обявени за издирване, не се извършва до прекратяване на издирването от компетентните полицейски органи.
 
МПС не се представя за идентификация, при пререгистрация, при промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация, както и при промяна на данните, свързани с допълнително монтирани в ПС устройства за осветяване и светлинна сигнализация.
Пререгистрация на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или друг компетентен орган.
 

Пререгистрация се налага ако е сменен региона, в който е регистриран автомобилът. Например ако автомобилът е регистриран в регион "КАТ София-град", а собственикът е сменил адресната си регистрация (от Дружба в Надежда напр.) то може да се подаде само заявление в съответната нова община по постоянен адрес на собственика - заради годишният данък автомобил.  Тъй като в този случай региона, в който е регистриран автомобилът е един и същ, и няма промяна в данните за собственика на автомобила. При промяна на постоянния адрес на собственика в населено място в друга област собственикът представя ПС за промяна в регистрацията в срок до един месец от издаване на новия личен документ.


Промяна в регистрацията на МПС - необходими документи


При промяна в регистрацията собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
  1. 1. свидетелството за регистрация;
  2. 2. документ за собственост с данните за марката, търговското наименование, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна на собствеността или основен агрегат (двигател);
  3. 3. при възстановяване на прекратена регистрация - протокол от лаборатория за изпитване на ПС, акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА"), с изключение на ПС с прекратена регистрация на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 3 и 5 или чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 8 и 9;
  4. 4. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт;
  5. 5. при регистриране на ПС като "историческо" - идентификационна карта, издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава - членка на Европейския съюз.

За промяна в регистрацията при изменение на данните на собственика заявлението може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до гражданина също по електронен път. В случай на изпратено потвърждение гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.


При промяна в регистрацията и регистриране на ПС като "историческо" по искане на собственика могат да бъдат върнати представените при първоначална регистрация в страната документи за регистрация на ПС. В този случай собственикът подава писмено заявление до отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, където ПС е било първоначално регистрирано. Документите се връщат, ако са налични.

Информация за сключена застраховка "Гражданска отговорност" се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.

Информация за изменение в конструкцията се получава по служебен път от информационните системи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Когато изменението в конструкцията на превозното средство представлява монтиране на уредба, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, се представя удостоверение за първоначална проверка на уредбата, издадено по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

При промяна на собствеността на регистрирано в страната превозно средство МВР и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за превозното средство и сключения договор.
При извършване на сделка с регистрирано ПС, след като извърши идентифицирането, нотариусът, който извършва сделката, отправя искане към информационната система на МВР за потвърждаване на данните относно превозното средство, собствеността му и за предоставяне на информация относно наложени запори или други законови ограничения, като въвежда регистрационен номер на ПС, идентификационен номер на ПС, номер на свидетелство за регистрация и идентификационни данни на собственика на ПС, вписани в свидетелството за регистрация.
В случай че върху ПС има наложен запор или друго законово ограничение, системата на МВР уведомява нотариуса, направил искането, за наличието на такива ограничения, като в този случай нотариусът уведомява страните по сделката.
Нотариусът удостоверява сключената сделка за прехвърляне на собствеността на ПС след получаване на верифицирани данни от МВР по направеното искане по ал. 2 и при отчитане на ограниченията по ал. 3 съгласно закона и в случай че е платен данъкът върху превозното средство.
В случай че сделката е извършена, от информационната система на Нотариалната камара към информационната система на МВР се изпраща информация за регистрационния номер на нотариуса, извършил сделката, регистърния номер и датата от общия регистър на нотариуса, пред който е записана сделката, и данни за приобретателя по сделката, които се записват към информацията за превозното средство.
 
Прехвърлянето на собствеността се отразява, като в данните по отчета на превозното средство се добавят имената (фирмата), ЕГН (БУЛСТАТ/ЕИК) и адресът на приобретателя.
Придобиването на собственост върху регистрирано превозно средство се отразява, като се извърши промяна в регистрацията на името на приобретателя.
   
При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер - по желание на собственика.
При промяна на собствеността задължително се представят за подмяна регистрационните табели, които не отговарят на действащия към датата на промяната БДС.
 
 
Виж още