Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018, с пояснения. Полезна информация.

Промяна в регистрацията на МПС

Условия и необходими документи

Последно обновяване: юни 2017 г.

Промяна в регистрацията на автомобила в КАТ се извършва при изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер и продължаване срока на валидност при временна регистрация.

Превозното средство се представя за идентификация в случаите на:
1. промяна в данните на превозното средство;
2. подмяна на табелите с регистрационни номера.
 
Пререгистрация на превозни средства, които са обявени за издирване, не се извършва до прекратяване на издирването от компетентните полицейски органи.
 
Пререгистрация на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или друг компетентен орган.
 

Пререгистрация се налага ако е сменен региона, в който е регистриран автомобилът. Например ако автомобилът е регистриран в регион "КАТ София-град", а собствникът е сменил адресната си регистрация (от Дружба в Надежда напр.) то може да се подаде само заявление в съответната нова община по постоянен адрес на собственика - заради годишният данък автомобил.  Тъй като в този случай региона, в който е регистриран автомобилът е един и същ, и няма промяна в данните за собственика на автомобика.


Промяна в регистрацията на МПС - необходими документи

  1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
  2. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
  3. свидетелството за регистрация;
  4. документ за собственост с данните за марката, търговското наименование, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна на собствеността или основен агрегат (двигател);
  5. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
  6. при възстановяване на прекратена регистрация - протокол за изпитание от акредитирана лаборатория от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА"), с изключение на ПС с прекратена регистрация на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 3 и 5;
  7. при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство - удостоверение за изменение в конструкцията, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП;

За промяна в регистрацията при изменение на данните на собственика заявлението може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до гражданина също по електронен път. В случай на изпратено потвърждение гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.

При промяна собствеността на регистрирано превозно средство в 14-дневен срок праводателят и приобретателят предоставят на съответното звено по регистрация при "Пътна полиция" копие от договора за прехвърляне на собствеността. Праводателят предоставя копието на звеното по месторегистрация на превозното средство, а приобретателят - на звеното за регистрация по постоянния си адрес. Копие от договора за прехвърлената/придобитата собственост с данните на лицата по чл. 145, ал. 1 и 2 ЗДвП може да бъде предоставено от тях и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис.
Предоставеното от праводателя копие от договора за прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство се завежда в звената на "Пътна полиция". На праводателя се предоставя входящият номер на завеждане.
 
Прехвърлянето на собствеността се отразява, като в данните по отчета на превозното средство се добавят имената (фирмата), ЕГН (БУЛСТАТ/ЕИК) и адресът на приобретателя.
Придобиването на собственост върху регистрирано превозно средство се отразява, като се извърши промяна в регистрацията на името на приобретателя.
   
При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер - по желание на собственика.
При промяна на собствеността задължително се представят за подмяна регистрационните табели, които не отговарят на действащия към датата на промяната БДС.
 
 
Виж още