Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Прекратяване на регистрацията на МПС

Условия и документи

Последно обновяване: май 2021 г.

Регистрацията на превозно средство се прекратява с писмено заявление от собственика или служебно.
   
При прекратяване на регистрацията (с писмено заявление от собственика) собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
 1. свидетелство за регистрация на ПС.
При служебно прекратяване на регистрацията собственикът представя и един от следните документи, които се прилагат към заявлението:
 1. писмено уведомление от собственика за износ на ПС от страната; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - износ") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 2. документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - прието за разкомплектоване") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 3. декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - частен имот") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;
 4. документ от компетентен орган, че ПС е унищожено при пожар или природно бедствие; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - унищожено") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; отбелязването се извършва, ако свидетелството не е унищожено при пожара или природното бедствие;
 5. копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;
 6. документ от компетентен орган, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето.

При прекратяване регистрацията на ПС, с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, се представят само документите по ал. 1., заявление по може да бъде подадено от един от собствениците.

При прекратяване на регистрацията, на основание взето решение за изплащане на тотална щета, уведомление от лицензиран застраховател се получава по служебен път от информационните системи на Гаранционния фонд.

При прекратяване на регистрацията, на основание взето решение за изплащане на тотална щета, част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - тотална щета") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията.

 
Прекратяване на регистрацията на изоставено регистрирано ППС
Прекратяване на регистрацията на изоставено регистрирано моторно превозно средство се извършва след писмено уведомление от службите за контрол, определени от кметовете на общините по чл. 167, ал. 2, т. 3, и предоставяне на табелите с регистрационните номера. В този случай се представят документи, че моторното превозно средство е прието за разкомплектуване. Прекратяване на регистрацията на изоставено регистрирано моторно превозно средство, на което табелите с регистрационните номера липсват и не могат да бъдат издирени по надлежния ред, се извършва след писмено уведомление от службите за контрол, определени от кметовете на общините по чл. 167, ал. 2, т. 3, като моторното превозно средство се идентифицира по номера на рамата или друг идентификационен номер. В този случай се представят документи, че моторното превозно средство е прието за разкомплектуване.

Прекратяване на регистрация на откраднато превозно средство
Регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява въз основа на писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система "Издирвателна дейност" - Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД - НШИС).
 
 
Служебно прекратяване на регистрацията на МПС   
се извършва:
с отбелязване в автоматизираната информационна система при уведомление от компетентен орган на друга държава за регистрация на пътни превозни средства, при унищожаване или отнемане в полза на държавата, при уведомяване от службите за контрол, както и при установяване, че пътното превозно средство е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер.

Служебно се прекратява регистрацията на пътни превозни средства, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд по чл. 574, ал. 11 от Кодекса за застраховането, и се уведомява собственикът на пътното превозно средство. Служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство се възстановява служебно при предоставени данни за сключена застраховка от Гаранционния фонд по реда на чл. 574, ал. 6 или по желание на собственика след представяне на валидна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите:
- на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози - за срок от 6 месеца до една година.

В този случай табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство се отнемат със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

Възстановяването на служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство по реда на ал. 11 се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 2.

Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.

Служебно прекратяване на регистрацията на МПС се извършвa:
 1. 1. след уведомление от компетентен орган за регистрацията на превозното средство в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
 2. 2. след уведомление от компетентен орган в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария за регистрацията на превозното средство в съответната държава и предоставяне на табелите с регистрационните номера;
 3. 3. след уведомление от компетентен орган на друга държава за унищожаването на превозното средство или предаването му за разкомплектоване в чужбина;
 4. 4. след уведомление от компетентен орган на друга държава за конфискация или отнемане на превозното средство в полза на съответната държава;
 5. 5. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, предоставяне на табелите с регистрационните номера и документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
 6. 6. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, за идентифициране на превозно средство по номера на рамата или друг идентификационен номер и предоставяне на документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
 7. 7. при установяване, че ПС е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер, прекратяването се извършва след произнасяне на орган на съдебната власт, потвърждаващо установеното подправяне, заличаване или повреждане на идентификационния номер;
 8. 8. по чл. 143, ал. 11 ЗДвП при отнемане на част втора на свидетелството за регистрация и табелите с регистрационен номер в случаите по глава шеста от ЗДвП;
 9. 10. по чл. 143, ал. 15 от ЗДвП на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.
   
При липса на регистрационни табели
Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните звена на МВР.
 
Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и същите не отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след писмено деклариране на тези обстоятелства от собственика.
 
Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са иззети от компетентен орган на държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария, прекратяване на регистрацията се извършва след получаване на писмено уведомление от компетентен орган или представяне на документ от собственика, че табелите са иззети и унищожени при регистрацията на ПС в съответната държава.
 
Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са унищожени при пожар или природно бедствие, прекратяване на регистрацията се извършва след представяне на документ от компетентен орган, удостоверяващ това обстоятелство.
   
 
Възстановяване на прекратена регистрация на МПС
 
Възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика с данните от отчета на превозното средство по реда на чл. 14 - 17 само за ПС, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, обявяване за издирване, табели с регистрационни номера, които не отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, конфискация или отнемане в полза на държавата, и за ПС, чиято регистрация е прекратена служебно на основание чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 8, 9 или 10.
 
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по чл. 18, т. 1 поради обявяване за издирване се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета.
 
Възстановяване на регистрацията на превозно средство, прекратена служебно по чл. 143, ал. 10 ЗДвП след уведомление от Гаранционния фонд, се извършва:
- служебно - при предоставени данни от Гаранционния фонд по реда на чл. 574, ал. 6 от Кодекса за застраховането за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите";
- при поискване от собственика след представяне на документите по чл. 15, ал. 1.
 
Допуска се използването на двигател от превозни средства, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 3, 4, ал. 5 или ал. 8 и чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 5, 6 или 9. от  Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
 
Не се допуска възстановяване на регистрацията на ПС, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 9 до изтичане срока на наложената принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а ЗДвП.
Промяна в регистрацията на ПС с използване на двигател съгласно ал. 3 се извършва по реда на чл. 15 на Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.
 
 
 
виж още