Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Европейска пътна харта

Последно обновяване: март 2018 г.
Европейската харта за безопасност на движението по пътищата е една инициатива и един призив, отправен към всички социални групи, които считат, че всеки човек може да допринесе, на индивидуално ниво, за увеличаване на безопасността на движението в Европа. Отнася се за форума, където подписалите могат да обменят своя опит и новите си идеи в усилията си за постигане на по-голяма сигурност по пътищата на Европа, излизайки и извън границите на своите собствени страни. Това е израз на отговорността, която пада върху всички участници за постигане на общата цел - намаляване наполовина броя на смъртните случаи поради пътни произшествия до 2010 година.

Инициативата

Европейската харта за пътна безопасност е много повече от един политически документ. Това е една покана от страна на Европейската комисия за конкретни действия, оценка на резултатите и продължаване на усилията в посока на дейности, които карат обществото да се замисли повече и да осъзнае необходимостта от намаляване броя на жертвите в резултат на пътни катастрофи.

Европейската комисия играе важна роля в работата, реализирана в цяла Европа, за увеличаване на безопасността на движението по пътищата. Нейното желание е да даде на всички работещи в тази област (институции, асоциации и фирми) възможност да споделят идеи и проекти по начин, по който всички участници могат да научат едни от други и да се зародят нови идеи за подобряване на пътната безопасност в Европа.

В замяна Европейската харта за пътна безопасност предлага признаването в цяла Европа на подписалите асоциации, фирми и организации и, освен това, прави видими в европейското пространство дейностите, които присъединилите се имат желание да осъществяват в полза на пътната безопасност.

Подписвайки Хартата ще допринесете за разпространение на познанията и споделянето на положителен опит по отношение на пътната безопасност в Европа и в същото време ще добавите европейско измерение на дейностите си.

Контекст

Фактите
През 2005 година по пътищата на Европейския съюз загиват 41 600 души. Около 1 900 000 души са ранени, част от тях тежко. Финансовите щети, причинени поради пътнотранспортни произшествия, са 200 000 000 000 евро, което представлява приблизително 2% от брутния европейски вътрешен продукт.

На мен няма да ми се случи нищо!
Според статистиките, един от всеки трима души през живота си е раняван при пътнотранспортно произшествие. Пътните инциденти са най-обичайна причина за приемане в болница на хора до 55-годишна възраст. Опасностите при движение по пътищата са навсякъде и могат да засегнат всекиго.

Това ли е цената, която трябва да платим заради движението?
Европейската комисия казва: „Не! Намерението за намаляване наполовина броя на смъртните случаи поради катастрофи в Европейския съюз през периода 2001 - 2010 година е амбициозно, но възможно; затова трябва да установим серия от конкретни мерки и да обединим усилията си. Намаляване наполовина броя на смъртните случаи на волана може да бъде една частична цел, но това е една адекватна цел за установяване на приоритети и измерване на ефектите от определени мерки за намаляване на пътните инциденти; и също така, една цел, която служи за мобилизиране на всички заинтересовани страни и за координиране на общите усилия".

Една обща работа
Намаляването наполовина на броя на смъртните случаи поради пътни инциденти е работа, която трябва да се осъществява съвместно. Постигането на тази цел е възможно, ако Европейският съюз, държавите-членки, социалните групи и отделните граждани вземат активно участие в съответните им сфери на дейност.

В своята работна програма, свързана с пътната безопасност, Европейската комисия е представила 60 конкретни мерки, за чиято реализация са отговорни Европейският съюз и държавите-членки. Европейската харта за пътна безопасност, от своя страна, е призивът към всички социални групи да вземат участие в тази съвместна работа и да предприемат конкретни практически мерки за нейното осъществяване.

Как да се присъединим?
Подписвайки Европейската харта за пътна безопасност, се ангажирате с отговорността да допринесете за постигане на общата цел за спасяване на 25 000 човешки живота. При конкретизиране на ангажимента имате възможност да изберете какви дейности в полза на пътната безопасност желаете да осъществявате през следващите три години. Например: може да изберете да организирате кампании за безопасността на движението по пътищата, да публикувате информация по темата, да предлагате курсове по шофиране на служителите си, да изработите един план за пътна безопасност за Вашата организация, да се ангажирате да подобрите една инфраструктура и т.н.

Ангажиментът трябва да отговаря на следните изисквания:
• Да бъде конкретен, изпълним и да е възможно да бъде контролиран.
• Да допринася директно или индиректно за целта да бъде намален наполовина броя на жертвите при пътни катастрофи.
• Да включва мерки, които да представляват нещо повече от обикновено изпълнение на предвиденото от закона.
• Да се състои в дейност, за която да е отговорна Вашата организация.
• Да се осъществява в период, по правило, от три години.
• Да включва една група от гражданското общество в споменатата инициатива (например: фирма, асоциация, неправителствена организация, община, институция и т.н.).

Права и задължения
Като подписала Европейската харта за пътна безопасност, организацията Ви трябва да споделя своя положителен опит с други групи от Европа, да им помага и да ги насърчава да реализират повече дейности, насочени към спасяване на живота на хора. За тази своя дейност получава официално признание от Европейската комисия.

Пакет на присъединилите се към Хартата
След подписване на Европейската харта за пътна безопасност, присъединилите се получават един персонализиран пакет, включващ следното:
• Свидетелство, издадено от Европейската харта за пътна безопасност, в което се описва съответният ангажимент
• Плакет на Европейската харта за пътна безопасност като признание за оказаното съдействие
• CD-ROM с емблемата на Европейската харта за пътна безопасност, графиките и инструкциите за ползване
• Екземпляр от книгата Програма за европейска дейност за пътна безопасност, публикувана от Европейската комисия (2003)

Заявление за кандидатстване
Формулярът на заявлението за кандидатстване ще Ви помогне да дефинирате Вашия ангажимент (както сферата на действие, така и целите на Вашите дейности).

Един добър ангажимент обикновено започва с целта, съгласно общата цел за спасяване на 25 000 човешки живота. Споменатата цел може да варира според вида на организацията. Например:

• В случай на локална или регионална организация, отговаряща на конкретна географска територия, може да бъде възможно целта да бъде измерена в цифри. Освен това, целта може да бъде ограничена единствено до определена група жертви.
• Големите фирми и асоциации може да имат възможности за проследяване броя на пътнотранспортните произшествия на своите служители или членове.
• Кандидатите, които имат по-малка сфера на влияние, могат да изберат цел, фокусирана основно към качествени показатели.

Ангажиментът трябва да съобщава ключовите мерки за постигане на целта. В случай, че целта не може да бъде изразена с цифри, трябва да се представят количествени данни в споменатите мерки.

Важно уточнение:
Ангажиментът не може да включва дейности под натиск, тъй като се отнася за една покана към Вашата организация за предприемане на конкретни действия. От друга страна, той не може да се състои изключително от Вашите обичайни дейности. Не могат да бъдат включени и инициативи, вече свързани с Европейската комисия. Не на последно място, Вашият ангажимент не може да прави промоции на специфични продукти и услуги.

Кандидатстване за присъединяване
При решение от Ваша страна за присъединяване към Хартата, молим, попълнете заявлението за кандидатстване и ни го изпратете. Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим получаването му. Попълването на формуляра на английски език Ви дава предимство за по-бързо придвижване на процедурата.

Повече информация на: http://www.erscharter.eu

Ако имате допълнителни въпроси относно Европейската харта за пътна безопасност и процедурите за присъединяване, можете да се свържете с нас на следните адреси и телефони:

European Road Safety Charter
Held by PAU Education
C/ Muntaner 262, 3
08021 Barcelona
Phone: +34 933 670 434
Fax: +34 934 146 238
charter@paueducation.com
http://ec.europa.eu