Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Как да предявя правото си за освобождаване от годишен данък превозно средство?

shofior.com отговаря

Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по силата на ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. При кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава.

При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици. Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.