Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Кои превозни средства се облагат с данък?

shofior.com отговаря

Съгласно Закона за местните данъци и такси с данък върху превозните средства се облагат:
• превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
• корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
• въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.